Knihovna je zavřena

Knihovní řád

1. ­VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB
3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD
4. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU
5. ŘÁD STUDOVEN
6. OBECNÁ USTANOVENÍ
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ­
   

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Právní postavení knihovny

V souladu se zřizovací listinou Vědecké knihovny v Olomouci vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 2. 2022 a podle § 4, odst. 7 zákona č.  257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona), vydávám tento Knihovní řád Vědecké knihovny v Olomouci.

Podle § 4, odst. 6 knihovního zákona knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím, a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb. – Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně.

Činnost knihovny kromě knihovního zákona dále navazuje na ústavní zákon č. 23/1991 Sb. (Listina základních práv a svobod), čl. 17 odst. 5, a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Činnosti knihovny se dále dotýkají především tyto právní předpisy v aktualizovaném znění:

 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
 • Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
 • Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č.  122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,
 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),
 • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (s právní úpravou technické normalizace),
 • Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů,
 • Směrnice a nařízení EU v souvisících oblastech,
 • Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

1.2. Poslání a činnost knihovny 

Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen „knihovna“) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, její činnost je vymezena zákonem č.257/2001 Sb. a zřizovací listinou Vědecké knihovny v Olomouci vydanou po schválení zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 27. 09. 2001 v platném znění.

Knihovna plní funkci veřejně přístupné univerzální vědecké knihovny poskytující své služby odborné i laické veřejnosti.

Knihovna je knihovnou krajskou v působnosti Olomouckého kraje ve smyslu § 11 knihovního zákona.

1.3. Veřejné knihovnické a informační služby 

Knihovna nabízí uživatelům zejména:

 • půjčování dokumentů mimo knihovnu nebo k prezenčnímu studiu ve studovnách
 • půjčování dokumentů uživatelům mimoolomouckých knihoven prostřednictvím meziknihovní služby s celostátní působností, včetně možnosti elektronického dodávání dokumentů
 • vypůjčování dokumentů uživatelům knihovny z jiných českých knihoven
 • mezinárodní meziknihovní službu pro uživatele knihovny, kterou knihovna rozvíjí podle svých finančních možností
 • půjčování jednotlivých docházejících čísel zahraničních časopisů vědeckým, výzkumným a  odborným pracovištím a výrobním podnikům (cirkulační služba) na základě dohody mezi žádající organizací a knihovnou a za podmínek stanovených knihovnou
 • volný výběr vybrané literatury k okamžitému půjčení
 • Německou knihovnu (ve spolupráci s Goethe-Institutem) a Anglo-americkou knihovnu
 • další specializované studovny, včetně studovny pro handicapované uživatele se  specializovaným přístupem a vybavením
 • poskytování ústních informací bibliografického rázu; poskytování faktografických a  písemných bibliografických informací
 • poskytování přístupu k externím i interním databázím
 • poskytování přístupu do digitálních knihoven VKOL v souladu s autorským zákonem
 • zpracování rešerší na dané téma
 • využívání volně přístupných příručních knihoven studoven k prezenčnímu studiu
 • využívání fondu multimediální studovny a jeho půjčování
 • bezplatné zpřístupňování internetu uživatelům VKOL s platnou registrací
 • sestavování a vydávání bibliografických soupisů a informativních materiálů o knihovně
 • propagaci literatury a jiných dokumentů
 • zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění
 • podporu sebevzdělávání a všech typů školského vzdělávání
 • půjčování dokumentů knihovny na výstavy na základě individuálních písemných dohod mezi knihovnou a žádajícími organizacemi
 • zhotovování kopií dokumentů nebo jejich částí za podmínek daných autorským zákonem
 • prezenční půjčování technických norem a patentů, a on-line přístup k normám od r. 2009
 • elektronické služby uživatelům knihovny

Základním předpokladem pro poskytování všech služeb je budování kvalitních fondů včetně speciálních sbírek. Knihovna získává přírůstky do svého fondu jako příjemce povinného výtisku díky zákonu č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a tiskovému zákonu č. 46/2000 Sb., dále nákupem, mezinárodní výměnou a jako dary.

Základní služby knihovny jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 257/2001 Sb. bezplatné. Dle téhož zákona poskytuje knihovna i placené služby. Knihovna účtuje poplatky především za  náklady na registraci uživatelů a speciální služby. Poplatky mohou být hrazeny převodem na  účet VKOL, v hotovosti a platební kartou v knihovně nebo on-line z uživatelského účtu. On-line platbu nelze využít pro zaplacení registračního poplatku. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem VKOL, který je přílohou č. 1 Knihovního řádu.

2. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

2.1. Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát:

Každý občan ČR nebo cizí státní příslušník starší patnácti let s platným průkazem totožnosti, jehož svéprávnost nebyla pro obdobné úkony omezena rozhodnutím soudu.

Uživatel je pro využívání služeb knihovny a komunikaci s ní povinen používat čtenářský průkaz, který získá po předložení průkazu totožnosti a uhrazení poplatku podle přílohy č. 1 Ceník VKOL. Služby knihovny mimo absenčního půjčování knih lze využívat také po jednorázové registraci při jednodenní návštěvě knihovny.

Platný knihovní průkaz obsahuje viditelný čárový kód čtenáře, číslo průkazu a vlastnoruční podpis uživatele. Alternativou může být čipová karta ISIC/UPOL vydávaná Univerzitou Palackého v Olomouci na základě oboustranné dohody s knihovnou. Knihovna má právo podobu čtenářských průkazů měnit a postupně je uživatelům vyměňovat.

Čtenářský průkaz je nepřenosný. Při zjištění případu půjčování čtenářského průkazu jiné osobě bude vyžadována pracovníkem knihovny plná moc pro konkrétní úkon (výjimkou nové registrace a prodloužení platnosti průkazu), včetně ověření totožnosti zplnomocněné osoby.

Čtenářský průkaz se vydává s roční platností od data vydání. Jeho platnost je třeba obnovovat tzv. prodloužením. Platnost čtenářského průkazu je možno prodloužit o jeden rok po dalším zaplacení ročního poplatku podle ceníku.

Uživatel může před první návštěvou knihovny využít tzv. předregistrace. Na webových stránkách knihovny může po vyplnění identifikačních údajů objednávat dokumenty ještě před vydáním čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz je vydán uživateli až při osobní návštěvě knihovny po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku.

Základní identifikační údaje uživatele (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, státní příslušnost) ověřuje a doplňuje do své databáze uživatelů knihovna podle platných průkazů totožnosti. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů – podrobněji viz příloha č. 4 Knihovního řádu Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů VKOL.

Čtenářské průkazy kategorie fyzická osoba s rozšířenými právy se vydávají akademickým zaměstnancům univerzit a zaměstnancům institucí, které se zabývají výzkumnou činností. Při registraci a při každé obnově registrace je nutné písemně požádat vedoucího oddělení knihovních a informačních služeb o schválení.

Při registraci a prodlužování platnosti čtenářského průkazu knihovna vyžaduje podpis na registračním lístku uživatele. Podmínkou prodloužení platnosti je předložení platného průkazu totožnosti kvůli aktualizaci identifikačních údajů.

Po podepsání přihlášky vstupuje uživatel s knihovnou do smluvního vztahu dle Občanského zákoníku a je povinen se Knihovním řádem a jeho přílohami řídit.

2.2. Vznik uživatelského účtu v elektronickém systému knihovny 

Registrací uživatele do knihovny vzniká v elektronickém výpůjčním systému jeho uživatelský účet, ve kterém jsou evidovány identifikační údaje, výpůjční operace, platební transakce a doba platnosti průkazu. Do tohoto účtu jsou oprávněni vstupovat vedle uživatele pouze určení pracovníci knihovny, vázaní ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů – podrobněji viz příloha č. 4 Knihovního řádu Poučení o ochraně osobních údajů úživatelů VKOL

Do uživatelského účtu mohou uživatelé sami vstupovat a provádět některé operace. Přístup je chráněn zadáním čísla čtenářského průkazu a PIN-kódem, který uživatel zadává při registraci. Chce-li uživatel svůj kód změnit, může tak učinit sám ve svém uživatelském účtu nebo na registračním místě v knihovně po předložení průkazu totožnosti. Pracuje-li uživatel se svým uživatelským účtem na počítači ve veřejných prostorách, je sám odpovědný za odhlášení z tohoto účtu.

2.3. Základní povinnosti a práva uživatele knihovny 

Bez předložení platného čtenářského průkazu se výpůjčky knihovního fondu neposkytují.

Při ztrátě čtenářského průkazu je uživatel povinen tuto ztrátu neprodleně nahlásit v knihovně u registrace čtenářů. Nahlášením ztráty, zapsáním ztráty do uživatelského účtu a jeho blokací přebírá knihovna odpovědnost za možné zneužití průkazu. Do té doby je odpovědnost na držiteli ztraceného čtenářského průkazu.

Po uživateli knihovny, který ztratí čtenářský průkaz, bude knihovna požadovat za vystavení duplikátu sankční poplatek dle Ceníku VKOL – přílohy č. 1 Knihovního řádu.

Tento sankční poplatek je možné prominout v případě krádeže čtenářského průkazu za podmínky předložení protokolu policie o krádeži.

Uživatel je povinen knihovně neprodleně ohlásit změnu svého jména, adresy a e-mailové adresy, které bezprostředně souvisí s jeho uživatelským účtem. E-mailovou adresu může sám změnit ve svém čtenářském účtu.

Objednání dokumentů v on-line katalogu může provést i jednorázový uživatel knihovny po předregistraci. Při výdeji dokumentu k prezenčnímu studiu bude naúčtován jednorázový poplatek Ceníku VKOL – přílohy č. 1 Knihovního řádu.

Uživatel je povinen dodržovat pokyny pracovníků knihovny a chovat se tak, aby nerušil a neobtěžoval ostatní. Jeho chování nesmí být v rozporu se zásadami slušného chování a s dobrými mravy, prostory knihovny může užívat pouze v souladu s jejich určením.

Povinností uživatele knihovny je nepoškozovat knihovní fondy a zařízení knihovny.

Uživatelům, kteří soustavně porušují Knihovní řád, může být právo užívat služeb knihovny dočasně omezeno vedoucím příslušného oddělení nebo trvale odňato ředitelkou knihovny.

Uživatelé mají v knihovně volný přístup do půjčovní haly, k informační službě, do multimediální studovny a do Galerie Biblio. Do hlavní studovny s příruční knihovnou, do volného výběru, Německé knihovny, Anglo-americké knihovny, studovny vázaných novin, studovny historických fondů a do Červeného kostela je možno vstoupit po předchozím odložení svrchního oděvu a zavazadla v šatně. Provoz Červeného kostela je upraven Provozním řádem.

Odkládání svrchního oděvu a zavazadel neplatí pro handicapované občany a jejich doprovod, s výjimkou vstupu do studovny historických fondů.

Vstup do místností vnitřního provozu knihovny není dovolen.

Uživatel má právo požadovat prošetření nevyřízené objednávky na dokument, který by měl být k dispozici. Za vyřízení požadavku v nejkratším možném termínu odpovídá vedoucí oddělení knihovních a informačních služeb.

Na písemné sdělení knihovna odpoví jen v případě, že kromě podpisu bude připojena adresa nebo číslo čtenářského průkazu uživatele.

Šatny

 • Návštěvníci hlavní studovny, volného výběru, Německé knihovny, Anglo-americké knihovny, studovny historických fondů a studovny vázaných novin jsou povinni odložit si v šatně knihovny svrchní oděv, aktovky, tašky, dámské kabelky atd.
 • V šatně si odkládají neregistrovaní uživatelé u obsluhy a registrovaní uživatelé do uzamykatelných skříněk.
 • Klíče od skříněk jsou vydávány obsluhou po předložení platného čtenářského průkazu.
 • Po celou dobu návštěvy knihovny bude klíč načten na uživatelském účtu.
 • Skříňka musí být vyklizená v den uložení do konce provozní doby knihovny.
 • Skříňka, která zůstane po ukončení provozní doby uzamčena, bude určeným pracovníkem VKOL otevřena a její obsah bude uložen na jiném místě. Obsah skříňky bude vydán uživateli po jeho přesném popisu, předložení klíče a průkazu totožnosti po dobu následujících 7 provozních dnů. Poté bude obsah skříňky předán do evidence ztrát a nálezů Magistrátu města Olomouce.
 • V případě ztráty klíče bude uživateli účtován poplatek dle ceníku (viz příloha č. 1 Knihovního řádu - Ceník VKOL).

2.4. Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

VKOL nabízí individuálním registrovaným uživatelům (fyzickým osobám) přístup k licencovaným elektronickým zdrojům (EIZ) a k digitalizovaným dílům nedostupných na trhu (DDNT). Uživatel se zavazuje, že při využívání EIZ a DDNT budou bez výjimky dodržovat tato licenční pravidla:

 • EIZ bude využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké a pro vlastní osobní potřebu
 • nebude systematicky (zejména automaticky/roboticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména nebude stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo texty celých kapitol, tím méně celých elektronických knih, ani nebude vytvářet vlastní kopie databází
 • zpřístupněné EIZ či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny
 • DDNT jsou určena pouze ke čtení plného textu, pořizovat kopie jakéhokoliv druhu je zakázáno
 • ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená
 • nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu (pozn.: licence některých EIZ umožňují specifické formy distribuce pro potřeby výuky)
 • bude dodržovat veškerá další pravidla a podmínky užívání, která se vztahují ke konkrétnímu zdroji a které jsou uvedeny v příslušné licenční smlouvě publikované na czechelib.cz (https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy)
 • nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a bude tyto údaje chránit před zneužitím
 • bude dodržovat licenční podmínky jednotlivých EIZ

Při využívání EIZ je nutné respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ . Porušení uvedených pravidel zakládá právo VKOL smlouvu s registrovaným uživatelem s okamžitou platností ukončit.

2.5. Pokyny pro využívání výpočetní techniky uživateli knihovny 

Uživatelé knihovny mají povoleno používat v prostorách knihovny vlastní přenosné počítače na vlastní riziko, a to za těchto podmínek:

 • počítače si mohou zapojit do zásuvky a nemusí mít vlastní zdroj energie
 • práce s počítačem neruší a neomezuje ostatní uživatele a personál knihovny
 • možné připojení přes wi-fi bude realizováno předepsaným postupem

Je zakázáno připojení do počítačové sítě VKOL.

Uživatelům knihovny jsou k dispozici počítače, které jsou určeny k těmto účelům:

 • vyhledávání v katalozích VKOL
 • vyhledávání v interních a externích databázích
 • práce s CD-ROM
 • práce s internetem pro uživatele s platným průkazem VKOL
 • prohlížení digitalizovaných dokumentů VKOL v digitálních knihovnách

Uživatelům není zejména dovoleno na počítačích VKOL:

 • instalování vlastních technických produktů
 • upravování nastavení operačního systému počítačů
 • kopírování programů a souborů, jejich mazání a spouštění vlastních programů

Pro používání internetu v prostorách VKOL platí následující pravidla:

 • internet mohou využívat jen registrovaní uživatelé VKOL s platným čtenářským průkazem nebo uživatelé s jednorázovou registrací
 • přístup na internet je možno využít v multimediální studovně, v prostoru půjčovní haly, ve volném výběru a v hlavní studovně
 • pro přístup na internet v multimediální studovně a v hlavní studovně je uživatel povinen předložit platný čtenářský průkaz nebo průkaz totožnosti za účelem jednorázové registrace
 • uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu VKOL a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. je zakázáno navštěvovat stránky, které prezentují násilí, pornografii, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost
 • základní doba přístupu na internet v multimediální studovně a hlavni studovně je ½ hodiny
 • tuto základní dobu lze na žádost uživatele 1× prodloužit opět o ½ hodiny za předpokladu volného PC bez nároků dalšího uživatele
 • rozhodnutí o možném prodloužení přístupu k internetu mimo základní dobu je plně v kompetenci obsluhy studovny dle aktuální situace ve studovně
 • pořadí zájemců o přístup k internetu registruje a organizuje při větším počtu zájemců obsluha studovny dle časové posloupnosti
 • tisk ve studovnách je zpoplatněn – viz příloha č. 1 Knihovního řádu - ceník VKOL

3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

3.1. Způsoby půjčování 

Knihovna půjčuje dokumenty prezenčně i absenčně. Dále zprostředkovává knihovnám v ČR i uživatelům VKOL meziknihovní výpůjčku včetně mezinárodní, v případě, že dokument není ve fondu knihovny nebo ve fondu žádné knihovny v ČR.

O způsobu půjčení dokumentu (prezenčně nebo absenčně) rozhoduje knihovna v souladu s autorským zákonem a podle charakteru a fyzického stavu konkrétní knihovní jednotky. Výhradně prezenčně jsou půjčovány dokumenty:

 • u kterých hrozí nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození (rukopisy, staré a vzácné tisky, díla starší než 100 let, díla starší než 50 let – pokud je má knihovna v jediném exempláři, obrazová díla, časopisy, patentové spisy, audiovizuální média, mapy, díla se zvláštními přílohami, bibliofilie, strojopisy, jedinečná a vzácná díla, technické normy apod.),
 • které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, bibliografie, časopisy volné i svázané apod.),
 • které jsou celé či některou částí v rozporu s obecně právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • u kterých půjčující knihovna (z ČR i zahraničí přes meziknihovní službu) stanovila toto omezení jako podmínku, které obsahují nešiřitelné programové vybavení (software apod.).

3.2. Postup při půjčování a vracení

Knihovna půjčuje dokumenty po objednání prostřednictvím elektronického katalogu nebo na předepsaném tiskopise.

Uživatel je povinen respektovat lhůty určené k donesení objednaných dokumentů, které jsou stanoveny na 2 hodiny pro dokumenty uložené v hlavní budově a přilehlém skladu a následující pracovní den po 13. hodině pro dokumenty uložené mimo hlavní budovu v pobočných skladech.

Katalog umožňuje i objednání dokumentu, který není právě k dispozici – je půjčený nebo objednaný jiným uživatelem. Pokud je zájemců více, objednávka se zařadí do fronty požadavků. Aktuální dostupnost dokumentu je zaznamenána v elektronickém katalogu knihovny.

Jakmile se dokument vrátí, uvědomí knihovna uživatele, jehož požadavek je na 1. místě ve frontě, e-mailem nebo běžnou poštou. Ten si jej může vyzvednout ve lhůtě k tomu určené – viz přehled lhůt v příloze č. 3 Knihovního řádu.

Pokud je dokument ve stavu vracení do skladu, je tento stav označen v elektronickém katalogu. Pro dalšího uživatele se začne požadavek vyřizovat až následující den.

Při absenční i prezenční výpůjčce je třeba předložit platný čtenářský průkaz, vyjma uživatelů s jednorázovou registrací, u absenční výpůjčky je uživatel povinen stvrdit převzetí dokumentu vlastnoručním podpisem.

Počet půjčených svazků dokumentů je omezen pro jednotlivé kategorie uživatelů, viz příloha č. 2 Knihovního řádu – Čtenářské kategorie uživatelů VKOL.

Uživateli knihovny může být omezen při prezenční výpůjčce denní počet svazků donášených do jednotlivých studoven, především u velkoformátových časopisů, novin a mnohosvazkových děl tak, aby nedošlo k omezení plynulosti provozu knihovny.

Uživatel si dokument při převzetí v knihovně prohlédne, ve vlastním zájmu upozorní na závady (poškození, pošpinění, vpisované poznámky, chybějící či zaměněné přílohy) a požádá o zápis zmíněné závady do elektronického systému. Neučiní‑li tak, nese odpovědnost za všechny závady zjištěné při vracení publikace.

Půjčování deskových her má tato další pravidla: lze si zapůjčit pouze 1 hru na jeden průkaz. Při výpůjčce obdrží čtenář hru zkontrolovanou, je však jeho povinností si překontrolovat, že žádný komponent nechybí a nahlásit případné nesrovnalosti. Od okamžiku převzetí čtenář zodpovídá za celou hru. Hry se půjčují i vrací pouze ve volném výběru a vrácení musí proběhnout minimálně 30 minut před koncem zavírací doby. Hra je odečtena z konta až poté, co je knihovníkem zkontrolována.

Uživatel zodpovídá za stav vypůjčeného dokumentu po celou dobu výpůjčky a je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém jej převzal. Při poškození dokumentu zaplatí finanční náhradu za jeho opravu.

Vracení je možné i bez osobní přítomnosti. Vrací-li uživatel dokument poštou, odpovídá za případné poškození či ztrátu, pro účtování poplatků z prodlení je rozhodující datum doručení dokumentu.

Knihy (ne jiné vypůjčené dokumenty) lze vracet do biblioboxů. Jako datum vrácení knihy bude zaznamenáno datum následujícího provozního dne. Čtenář je povinen ověřit si tento záznam na svém uživatelském účtu v historii výpůjček. Vrácení knihy do biblioboxu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit poplatky z prodlení nebo poplatky za poškození knihy. Pokud během výpůjčky dojde k poškození knihy, nelze ji vrátit prostřednictvím biblioboxu. Na náhradě škody je nutné domluvit se osobně s vedoucím oddělení knihovních a informačních služeb. Bude-li poškozená kniha do biblioboxu vrácena, nebude uživateli odečtena z účtu.

Uživatel je povinen při výskytu infekční nemoci v rodině tuto skutečnost oznámit při vracení dokumentu.

3.3. Meziknihovní služby pro uživatele knihovny 

Meziknihovní služba z českých a zahraničních knihoven (MS)

Nemá‑li knihovna ve svých fondech potřebné dokumenty, objedná je na žádost uživatele z jiné české knihovny, popřípadě i ze zahraničí. Tato služba je zpoplatněna, viz  příloha č. 1 Knihovního řádu – Ceník VKOL. Součástí meziknihovní služby je i zajišťování kopií.

Při zprostředkování meziknihovní služby platí následující podmínky:

 • požadovaný dokument není ve fondu VKOL, nebo je nedostupný
 • požadovaný dokument není ve fondu žádné knihovny na území ČR (platí pro mezinárodní meziknihovní služby - MMS)
 • požadavek meziknihovní služby obsahuje bibliografické údaje nutné pro přesnou identifikaci dokumentu
 • pokud je požadavek MS/MMS odeslán příslušné knihovně, nelze jej zrušit
 • výpůjční dobu je nutno dodržet a bez povolení příslušné knihovny ji nelze prodlužovat
 • dokument určený českou nebo zahraniční knihovnou pouze k prezenčnímu studiu může být půjčen jen ve studovně VKOL (studovna vázaných novin)
 • VKOL musí dodržet všechny výpůjční podmínky dodávající knihovny

Objednávky uživatelé podávají v elektronickém katalogu.

V případě nedostatku finančních prostředků na dotování mezinárodní meziknihovní služby v  určitém roce může knihovna na přechodnou dobu požadovat úhradu všech vzniklých nákladů nebo regulovat počet požadavků od jednotlivých uživatelů.

Meziknihovní služba z fondu VKOL pro české a zahraniční knihovny

Služba zahrnuje zprostředkování výpůjčky dokumentů uživatelům českých a zahraničních knihoven včetně možnosti elektronického dodávání dokumentů prostřednictvím VPK (Virtuální polytechnická knihovna) a Získej, a pořizování kopií zasílaných poštou.

Požadavky na výpůjčky i kopie zadávají registrované knihovny v online katalogu.  Akceptovány jsou objednávky podané přes Souborný katalog (CASLIN), Virtuální polytechnickou knihovnu (VPK), Získej a jiné automatizované knihovnické systémy, případně odeslané emailem.

Za plnění povinností uživatele odpovídá knihovna, která pro svého uživatele o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat obecná právní ustanovení uvedená v Knihovním řádu.

 

3.4. Cirkulační služby 

Knihovna půjčuje i jednotlivá čísla zahraničních časopisů mimo budovu odborným knihovnám a organizacím cirkulační službou na základě podmínek, které stanovuje individuální smlouva mezi knihovnou a žádající institucí. Výběr časopisů k cirkulaci a pořadí zájemců určuje knihovna.

3.5. Výpůjční lhůty, prodloužení lhůty 

Základní výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Knihovna může stanovit u některých druhů dokumentů i kratší výpůjční lhůtu, zejména při půjčování speciálních dokumentů nebo u dokumentů s frontou dalších požadavků.

Výpůjční lhůtu pro meziknihovní služby stanoví knihovna, která dokument půjčuje.

Připadá‑li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší provozní den.

Kategorie uživatelů, výpůjční lhůty a limity počtu půjčených dokumentů jsou uvedeny v příloze č. 2 Knihovního řádu – Čtenářské kategorie uživatelů VKOL.

Výpůjční lhůtu lze prodloužit, není‑li dokument žádán jiným uživatelem, a to nejvýše dvakrát za sebou, v případě CD a CD-ROMů z multimediální studovny pouze jedenkrát. Uživatelé s rozšířenými právy mohou výpůjční lhůtu prodloužit pouze jednou.

Výpůjční dobu nelze prodloužit, pokud zbývá do konce registrace méně než jeden měsíc.

Po vyčerpání této možnosti lze, pokud dokument není objednán jiným uživatelem, povolit novou výpůjčku téhož dokumentu po jeho fyzickém předložení přímo v knihovně.

3.6. Reprografické, fotografické a jiné kopírovací služby 

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují především z fondů knihovny nebo z fondů vypůjčených meziknihovní službou.

Uživatel knihovny, žádající nebo pořizující jakékoliv kopie, je povinen respektovat ustanovení a omezení autorského zákona č. 121/2000 Sb. v aktualizovaném znění.

 

Digitální kopie je možné získat na samoobslužném skeneru. Asistence knihovníka při skenování není možná. Knihovna neposkytuje službu skenování na objednávku.

Papírové kopie je možné získat na  samoobslužném kopírovacím přístroji. Používání tohoto přístroje lze pouze s dobíjecím čipem, který je vydáván ve volném výběru. Čip lze opakovaně dobíjet jakoukoliv částkou. Platnost kreditu je po celou dobu registrace, pokud se nevyčerpá ani dva roky po vypršení registrace, bude smazán spolu s osobními údaji viz Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace. Nevyčerpaný kredit se uživatelům nevrací. Při požadavku na kopírování novin na kopírovacím přístroji s obsluhou se na požadavku domluví uživatel s obsluhou buď osobně ve studovně vázaných novin, nebo vyplní předepsaný objednávkový papírový formulář.

Při kopírování na samoobslužném kopírovacím přístroji a na samoobslužném skeneru si uživatel sám odpovídá za nastavení (nebo neměnnost) základních parametrů kopie dle svých potřeb. Je povinen se řídit návodem k obsluze. Nesmí však žádným způsobem zasahovat do zařízení nebo s ním jakkoliv manipulovat. V případě technických problémů upozorní obsluhu studovny.

Kopii z dokumentu lze objednat také elektronicky prostřednictvím katalogu. V tom případě knihovna nechá kopii zhotovit dle podmínek uvedených na elektronickém objednávkovém formuláři a uživatel si vyhotovenou objednávku sám vyzvedne u výpůjčního pultu (kopie z běžných knih a periodik, nebo ve studovně vázaných novin (kopie z periodik, starých tisků atd.). Tam také objednávku převezme oproti platbě. V případě delší doby nevyzvednutí objednávky a nezaplacení může knihovna přistoupit k blokaci čtenářského průkazu uživatele v elektronickém systému knihovny až do vyřešení dluhu.

Knihovna může vyhotovit a zaslat papírové kopie i na základě jiné žádosti (dopisem, e-mailem), ale vyžaduje platbu předem na účet knihovny, pokud žadatel není registrovaným uživatelem knihovny.

Náročnější kopírovací fotoslužby (především z velkoformátových novin a vzácných a  historických fondů) jsou poskytovány pouze na základě předepsaného objednávkového formuláře a nejsou poskytovány okamžitě. Kopie z novin, jiných dokumentů velkého formátu, vzácných a historických fondů nelze provádět z důvodu ochrany těchto fondů na běžném kopírovacím přístroji.

Ve studovně historických fondů je možné si objednat papírové faksimile historického originálu. Cena kopie je v tomto případě závislá na rozměru předlohy a materiálu kopie. Při nevyzvednutí hotové objednávky je čtenář povinen uhradit náklady, které knihovně s pořízením faksimile vznikly.

Další možností je objednávka elektronické (digitální) kopie z dokumentu pomocí žádosti přes elektronický systém knihovny. Informace o těchto službách lze získat na skenovacím pracovišti knihovny oddělení Správy fondů a historických fondů.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy nebo to znemožňuje fyzický stav dokumentu.

Na základě objednávky knihovna zajistí zhotovení  kopie v českých nebo zahraničních knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona v aktualizovaném znění a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Platby za kopie jsou účtovány dle platného Ceníku VKOL -  viz příloha č.  1 Knihovního řádu.

Stornovat lze pouze ty kopírovací zakázky, na kterých se nezačalo pracovat. Ostatní je nutno uhradit.

3.7. Půjčování dokumentů na odborné akce 

Podmínky pro půjčování dokumentů na odborné akce stanoví vždy smlouva mezi pořadateli odborné akce a knihovnou. Knihovna si může vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel akce nebo si dohodnout jiný způsob prezentace knihovny na akci.

3.8. Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování dokumentů z fondu knihovny platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí.

3.9. Půjčování dokumentů přes společnost Zásilkovna

Služba doručování přes společnost Zásilkovna je určena pouze pro registrované čtenáře. Cena zásilky se odvíjí od zvoleného způsobu doručení a hradí se dobírkou při vyzvednutí. Objednávka je závazná, pokud nebude zásilka vyzvednuta, cena bude zaúčtována do čtenářského konta jako dluh. Službu je možné využít i opakovaně, a to do limitu 20 současně evidovaných výpůjček. Objednat tituly lze jen přes příslušný formulář.

4. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

4.1. Nedodržení podmínek výpůjčky dokumentu

Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůtu všech svých půjčených dokumentů ve svém uživatelském účtu.

Knihovna není povinna zasílat uživatelům upomínky ani jakákoliv upozornění související s výpůjční lhůtou dokumentu.

Při nedodržení výpůjční lhůty dojde k zablokování účtu uživatele a omezení dalšího užívání služeb knihovny do doby uhrazení poplatku z prodlení a navrácení zapůjčeného dokumentu.

Uživatel je povinen zaplatit poplatky z prodlení ve výši stanovené přílohou č. 1Knihovního řádu – Ceník VKOL.

Poplatek z prodlení se stanovuje za každý dokument zvlášť. Povinnost zaplatit poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené běžné výpůjční lhůty a po uplynutí dalších termínů jednotlivých poplatků z prodlení.

Nevrátí-li uživatel ani na výzvu ředitelky knihovny zapůjčený dokument, bude jeho vrácení vymáháno soudní cestou. Uživatel je povinen zaplatit náklady spojené s přípravou agendy pro vymáhání navrácení dokumentu soudní cestou. Soudní cestou budou vymáhány i neuhrazené poplatky po navrácení dokumentu.

4.2. Ztráty,  poškození fondu

Uživatel je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo zničení půjčeného dokumentu a v termínu dohodnutém s vedoucím oddělení knihovních a informačních služeb nahradit vzniklou škodu. Současně je povinen zaplatit poplatek dle – viz příloha č. 1 Knihovního řádu.

Při nahlášení bude sepsán protokol, který bude obsahovat jméno uživatele a identifikační údaje o ztracených nebo zničených dokumentech.

Ztráta nebo zničení dokumentu bude v knihovně zaznamenáno do uživatelského účtu až do vyřešení záležitosti.

Další upomínky za nevrácení díla nejsou již započítávány, uživateli jsou však blokovány služby do vypořádání náhrady.

O způsobu náhrady rozhoduje VKOL, přednostně vyžaduje nahradit ztracený dokument jiným výtiskem téhož dokumentu stejného vydání. Při tomto způsobu náhrady se účtuje pokuta ve výši 100 Kč dle Ceníku VKOL – viz příloha č. 1 Knihovního řádu. Pokud náhrada jiným výtiskem není možná, je uživatel povinen zaplatit peněžní náhradu, která je stanovena jednotlivě s přihlédnutím ke skutečné hodnotě dokumentu. Při tomto způsobu náhrady se účtuje pokuta výši 500 Kč dle Ceníku VKOL – viz příloha č. 1 Knihovního řádu.

Při nalezení knihovní jednotky v průběhu řízení o ztrátě je postupováno jako při pozdním vrácení knihovní jednotky. Pokud uživatel dokument po určité době vrátí i přes původní nahlášení jeho údajné ztráty, bude po něm knihovna požadovat doplacení poplatků za upomínky za celou dobu nepřítomnosti dokumentu ve fondu knihovny mimo běžnou výpůjční dobu. V případě nalezení ztracené knihovní jednotky po ukončení řízení o ztrátě nelze toto řízení obnovit.

Při poškození půjčeného dokumentu je čtenář povinen zaplatit poplatek dle ceníku. Rozsah poškození stanoví obsluha výpůjčního pultu, případně vedoucí oddělení knihovních a informačních služeb nebo jím pověřený pracovník. Pokud je poškození takové, že vyžaduje náhradu dokumentu novým, bude postupováno jako při ztrátě.

Při poškození přílohy dokumentu VKOL požaduje náhradu originální přílohou. Pokud náhrada stejným výtiskem přílohy není možná, je uživatel povinen zaplatit peněžní náhradu celého dokumentu.

5. ŘÁD STUDOVEN

5.1. Práva a povinnosti návštěvníků studoven

Návštěvník studoven má právo půjčit si k prezenčnímu studiu materiály z příruční knihovny jakékoliv studovny a z fondu volně vyložených časopisů a novin. Každý návštěvník smí vyjmout z příruční knihovny jen nezbytný počet publikací, z vyložených časopisů a novin pak pouze jedno číslo. Jakmile návštěvník knihu, časopis nebo noviny již nepotřebuje, je povinen je neprodleně vrátit na jejich původní místo. Není dovoleno hromadit bezdůvodně na stole knihy z příruční knihovny, noviny a časopisy, ani je odnášet ze studoven.

Návštěvník studoven má právo obdržet dokumenty, které si objednal k prezenčnímu studiu. Má právo mít tyto dokumenty rezervované ve studovně po dobu jednoho týdne. O další prodloužení musí požádat obsluhu studovny. U mnohosvazkových děl může být počet donesených dokumentů do studovny omezen, eventuálně přinášení časově odstupňováno tak, aby nedošlo k narušení plynulosti poskytování služeb pro ostatní uživatele knihovny. Knihovna může určit nastavením v elektronickém systému knihovny směřování objednaných dokumentů do jednotlivých studoven podle jejich druhu a formátu (např. časopisecké formáty do hlavní studovny, novinové a mapové formáty do studovny vázaných novin).

Návštěvník může ve studovně požádat i o prezenční zapůjčení (eventuálně koupi) náhradních nosičů, které nahrazují originální dokumenty ve formě mikrofilmů, CD-ROMů, atd., s možností prohlídky na příslušných technických zařízeních knihovny. Knihovna má právo zastavit půjčování u dokumentů, které jsou příliš vzácné pro běžné studium, ve špatném fyzickém stavu nebo jsou k dispozici na náhradních nosičích. Půjčení nepřístupného originálu může povolit vedoucí oddělení knihovních a informačních služeb, vedoucí oddělení správy fondu a historických fondů nebo ředitelka knihovny. Návštěvník studovny má právo využívat technických zařízení umístěných ve studovnách (počítače a prohlížecí zařízení). Chce-li návštěvník knihovny využívat ve studovnách vlastní technické zařízení, musí si vyžádat souhlas obsluhy studovny.

Návštěvník studoven má povinnost dodržovat ve studovnách zásady slušného chování a zachovávat klid tak, aby nerušil ostatní návštěvníky při studiu. Má za povinnost dodržovat pokyny pracovníků studoven.

Specifická pravidla jednotlivých studoven knihovny:

Hlavní studovna

 • slouží především ke studiu maloformátových dokumentů ve formě knih a časopisů objednaných k prezenčnímu studiu. Ve studovně může návštěvník požádat i o prezenční zapůjčení posledních běžných ročníků časopisů a novin, má k dispozici wi-fi, kopírovací zařízení, skener, a také databáze na zobrazovacích zařízeních knihovny.
 • Návštěvník požádá o prezenční výpůjčku vyplněním žádanky u obsluhy studovny. Obsluha studovny zajistí splnění této žádosti v krátkém časovém intervalu. Předá dokumenty návštěvníkovi, který je povinen je studovat pouze v prostoru studovny a v pořádku vrátit.

Studovna vázaných novin

 • slouží především ke studiu velkoformátových dokumentů ve formě novin, časopisů a knih studovaných po objednání prezenčně ve studovně. Tyto dokumenty si zájemci o službu objednávají předem.
 • Knihovna má právo některé dokumenty zpřístupnit návštěvníkům pouze na náhradních nosičích (digitální knihovna, mikrofilm, CD-ROM).
 • Studovna poskytuje přístup do digitálních knihoven VKOL.
 • Obsluha vydává a vrací dokumenty získané přes meziknihovní službu pro uživatele knihovny a objednané tištěné kopie z periodik

Studovna historických fondů

 • slouží ke zpřístupnění rukopisů, prvotisků, starých tisků, některých zvláště cenných novodobých dokumentů a dokumentů velkého formátu.
 • Ve studovně historických fondů má badatel právo půjčit si k prezenčnímu studiu materiály z  příruční knihovny. Každý badatel smí vyjmout z příruční knihovny maximálně 3 knihy, které následně zanechá na místě svého studia - nebude tudíž knihy sám zpětně zařazovat. Knihy není možné bez povolení odnášet ze studovny.
 • K psaní poznámek slouží výhradně obyčejná tužka přiměřené tvrdosti, na psaní jsou k  dispozici volné listy papíru. Donesené poznámky ve formě listů či poznámkových sešitů lze používat za předpokladu, že je před a po ukončení studia badatel předloží obsluze studovny k orientační kontrole.
 • Ve studovně lze studovat pouze jeden svazek z tzv. historického fondu (odůvodněnou výjimku povoluje obsluha).
 • Při studiu rukopisů a prvotisků a v jiných odůvodněných případech je badatel povinen používat molitanové přířezy a rukavice podle pokynů obsluhy studovny.
 • Při zápůjčce knih z trezoru musí badatel vyplnit badatelský list, v němž uvede úplné a  pravdivé údaje. K jejich ověření slouží výhradně platný průkaz totožnosti.
 • Pokud je již požadovaný dokument digitalizován, je originál zapůjčován ke studiu pouze ve  zcela mimořádných případech po dohodě s obsluhou studovny.
 • Uživatelé studovny jsou povinni zachovávat klid a řídit se pokyny pracovníků obsluhy studovny. Ve studovně není dovoleno jíst, pít a telefonovat.

 

Volný výběr

 • Ve volném výběru, v Německé knihovně a v Anglo-americké knihovně probíhá půjčování na principu volného přístupu k vystaveným dokumentům a půjčení prvnímu zájemci. Již zapůjčený dokument lze rezervovat pro dalšího uživatele.

Multimediální studovna

 • slouží k práci s internetem a multimédii, k půjčování CD, CD-ROMů, gramofonových desek a DVD s textovým, zvukovým nebo audiovizuálním obsahem, čteček e-knih a tabletů (možnost absenčního nebo prezenčního půjčování nosiče je dána statusem v elektronickém katalogu). K práci s multimédii ve studovně slouží multimediální přehrávač a vyhrazené PC pro práci s CD-ROMy.
 • Internet je pro uživatele s platným průkazem knihovny bezplatný. U uživatelů internetu se  předpokládá základní znalost práce s internetem. Pořadí zájemců a pravidla střídání zájemců u počítačových stanic s internetem jsou podrobněji uvedena v čl. 2.4. Knihovního řádu.
 • Gramofon pro poslech gramofonových desek z fondu knihovny lze používat za asistence pracovníka VKOL pouze pro prezenční výpůjčku (se sluchátky).
 • Půjčování čteček a tabletů se řídí Pravidly půjčování čteček elektronických knih a tabletů ve  VKOL – viz příloha č. 6 Knihovního řádu.

 

Multimediální studovna pro handicapované

 • V multimediální studovně pro handicapované jsou poskytovány služby zrakově a tělesně postiženým občanům. Rozsah poskytovaných služeb je stejný jako v multimediální studovně.
 • Ve studovně není přítomen obsluhující pracovník knihovny, jde o samoobslužnou studovnu, a o její návštěvu je nutno požádat pracovníka u výpůjčního pultu nebo ve volném výběru. Handicapovaný návštěvník je povinen se prokázat platným čtenářským průkazem a  průkazem ZTP.
 • Přístup na počítače je zde chráněn heslem, které handicapovanému uživateli sdělí obsluha multimediální studovny. Vzhledem k omezenému počtu míst ve studovně může dojít k  omezení času stráveného jedním uživatelem na jednom pracovním místě, pořadí určuje pracovník knihovny.
 • Tisk na tiskárně je zde zpoplatněn dle Ceníku VKOL (příloha č. 1 Knihovního řádu) až od 20 stran textu A4 výše.
 • Zvuková knihovna slouží slabozrakým a nevidomým. Obsahuje zvukové nahrávky nejrůznějších dokumentů na nosiči typu CD, MP3 atd. Právo půjčování fondu z této studovny má pouze ten uživatel, který vlastní platný čtenářský průkaz knihovny a potvrzení vystavené očním lékařem nebo Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR nebo je držitelem průkazu ZTP/P, vydaného pro zrakové postižení.
 • Půjčování dokumentů ze zvukové knihovny je bezplatné.
 • Dojde-li vinou hrubé nedbalosti uživatele ke zničení nebo ztrátě nosičů, budou uživateli předepsány k úhradě.
 • Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.

 

5.2. Přístup do studoven 

Volný přístup do studoven je povolen pouze s platným čtenářským průkazem nebo s potvrzením o  zaplacení jednorázového poplatku. Návštěvníci studoven jsou povinni odložit si v šatně knihovny svrchní oděv, aktovky, tašky, dámské kabelky atd. Toto nařízení neplatí pro  handicapované občany, kteří vstupují do budovy Bezručova 2.

Vstup do studoven historických fondů a vázaných novin umožňují pouze pracovníci těchto studoven. Knihovna má právo regulovat počet osob ve studovně. Do studovny historických fondů je nutno objednat se alespoň den předem, a to osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Do studovny historických fondů je možno přinést pouze notebook bez transportního obalu.

Badatel si může přinést i vlastní publikace, na které při příchodu upozorní službu ve studovně. Při odchodu je povinen je předložit ke kontrole. Do studovny není dovoleno přinášet soubory poznámek a výpisů v jakýchkoliv obalech či deskách.

 

5.3. Obsazování míst ve studovnách

Návštěvník má právo používat pouze jedno pracovní místo. Není dovoleno rezervovat místo pro návštěvníka, který přijde později nebo který se na delší dobu vzdálil. Jsou‑li všechna místa obsazena, není přípustné prodlévat ve studovně a čekat na uvolnění místa.

Ve studovně historických fondů jsou pracovníci studovny oprávněni určit badateli pracovní místo. Ke studiu je vyhrazen omezený počet míst.

5.4. Odchod ze studoven 

Při odchodu ze studoven je třeba předložit odnášené knihy (půjčené i vlastní) ke kontrole službě ve studovně. Toto nařízení neplatí pro uživatele studovny pro handicapované a multimediální studovny.

Při odchodu ze studovny historických fondů je třeba předložit odnášené vlastní knihy, notebooky i vlastní poznámky ke kontrole službě ve studovně. Před odchodem je badatel povinen počkat, dokud obsluha knihy nepřevezme.

5.5. Všeobecná pravidla pro uživatele studoven

Uživatelé jsou povinni mít ve studovnách platný čtenářský průkaz a na vyžádání jej předložit.

Vstup do studoven knihovny bez čtenářského průkazu lze umožnit pouze při jednorázové návštěvě některé ze studoven nebo volného výběru. Při jednorázové registraci zaplatí uživatel stanovený jednorázový poplatek ve volném výběru, v multimediální studovně nebo ve studovně vázaných novin, a to dle Ceníku VKOL – příloha č. 1 Knihovního řádu. Jednorázová registrace má platnost 1 den.

Dětem do 10 let je vstup do studoven zakázán i v doprovodu rodičů.

Uživatelé studoven jsou povinni zachovávat klid a řídit se pokyny pracovníků obsluhy studoven.

Do studoven je zakázáno vnášet jídlo a pití, s výjimkou pití v uzavíratelné láhvi.

Ve studovnách je zakázáno telefonovat.

Návštěvníci jsou povinni se při práci s počítačovou technikou a internetem ve studovnách řídit Pokyny pro využívání výpočetní techniky uživateli knihovny – v čl. 2.4. Knihovního řádu

5.6. Pravidla pro návštěvníky Červeného kostela

Sál pro kulturní, společenské a vzdělávací akce (autorská čtení, konference, semináře, diskuse, přednášky, vzdělávací akce, výstavy, divadlo, koncerty, svatby, firemní akce) se nachází v lodi Červeného kostela. Čtenářům knihovny a návštěvníkům akcí jsou přístupné rovněž šatna, foyer, zahrádka, hygienické zázemí.

Sál je opatřen ochozem bez možnosti míst k sezení (pokud není po předchozí dohodě stanoveno jinak). Na ochoz je vstup povolen pouze na vlastní nebezpečí, pro osoby do věku 18 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

V prostoru sálu kostela včetně ochozu platí zákaz dotýkání se vitráží, výstavních systémů, vitrín, vystavených objektů a děl dočasně umístěných v celém prostoru sálu, dále zákaz vjezdu dětských kočárků do sálu a vstupu se zvířaty. V sálu není dovolena konzumace jídel a nápojů, nestanoví-li knihovna jinak. V celém objektu včetně přilehlých prostor je přísně zakázáno kouření.

Knihovna je povinna dle zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně zajistit přítomnost preventivní požární hlídky v průběhu těch akcí, u kterých je třeba z hlediska programu vypnout požární hlásiče. Organizátor akce (uživatel) je o této skutečnosti povinen informovat knihovnu v předstihu, nejlépe v době sjednávání rezervace prostoru.

K uložení osobních věcí slouží šatna ve foyer. Knihovna neodpovídá za věci, které návštěvníci kostela a účastníci akcí uloží ve foyer v prostoru před šatnou (např. kočárky, koloběžky, odrážedla, jiné předměty či osobní věci).

Po dohodě s knihovnou může organizátor kulturní akce (uživatel) využít zasedací místnost ve 4. patře budovy ředitelství (Bezručova 3) jako zázemí pro umělce. Vstup do této zasedací místnosti je možný pouze za účasti pracovníka knihovny.

Knihovna může zajistit pořízení audio či videozáznamu, případně fotografického záznamu akce nebo on-line přenosu, z akce organizované v objektu Červeného kostela.

Knihovna nenese odpovědnost za záznamy z akce pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Organizátor akce (uživatel) souhlasí s pořizováním fotografií z akcí pro účely propagace knihovny, nedomluví-li se s knihovnou jinak. V rámci akcí pořádaných knihovnou budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy pro účely prezentace knihovny.

Po ukončení akce uvede organizátor akce (uživatel) prostory do původního stavu a provede základní úklid (např. sesbírá papíry, odstraní předměty nájemce, apod.).

Rezervaci prostor provádí produkční Červeného kostela e-mailem nebo telefonicky.

6. OBECNÁ USTANOVENÍ

6.1. Všeobecné pokyny pro návštěvníky knihovny 

Obecně pro všechny prostory knihovny platí tyto další zásady:

 • Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 • Zákaz konzumace alkoholu.
 • Zákaz komerčního využívání prostor knihovny bez souhlasu ředitelky knihovny.
 • Zákaz využívání prostor knihovny k veřejným shromážděním, schůzím, politické a náboženské propagaci a petičním akcím bez souhlasu ředitelky knihovny.
 • Zákaz odkládání velkých zavazadel a kol mimo vyhrazená místa (šatna, stojany na kola před knihovnou).
 • Uživatelé mohou ke zpracování textů užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid v prostorách knihovny.
 • Zákaz vodění či nošení živých zvířat do prostorů knihovny (s výjimkou vodícího psa handicapovaných občanů).
 • Zákaz donášení a požívání omamných a návykových látek v prostorách knihovny a zákaz pobytu osobám pod jejich vlivem.
 • Zákaz pobytu v prostorách knihovny osobám, které by znečišťovaly prostor nebo jinak obtěžovaly ostatní uživatele knihovny, trpěly nakažlivou chorobou nebo jinak narušovaly chod knihovny.
 • Zákaz donášení nebezpečných a výbušných látek nebo zbraní do prostorů knihovny (s výjimkou příslušníků ozbrojených složek státu).
 • Používání notebooků či podobných elektronických zařízení v prostorách knihovny a systém přístupu uživatelů knihovny na internet je upraven Pokyny pro využívání výpočetní techniky uživateli knihovny v článku 2.4. Knihovního řádu.
 • Knihovna neručí za cennosti a doklady odložené v oděvech a zavazadlech v šatně knihovny, uživatel je povinen si je vzít s sebou.
 • Zákaz vyvěšování plakátů a letáků především s komerčním obsahem bez souhlasu vedoucího oddělení knihovních a informačních služeb.
 • V knihovně je nutno udržovat běžný klid ve všech prostorách, které se používají pro studium či soustředěnou práci s dokumenty.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Výjimky z Knihovního řádu

 Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny. 

7.2. Přílohy Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -  Ceník VKOL
Příloha č. 2. - Čtenářské kategorie uživatelů VKOL
Příloha č. 3. - Přehled lhůt VKOL
Příloha č. 4. - Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů VKOL
Příloha č. 5. - Žádost o ukončení zpracování dat
Příloha č. 6. - Pravidla půjčování čteček elektronických knih a tabletů ve VKOL
Příloha č. 7. - Plná moc

7.3. Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková

ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci