Knihovna je zavřena

GDPR

Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. poskytování služeb registrovaným uživatelům
  2. ochrany knihovního fondu
  3. uchování historie výpůjček
  4. evidence badatelů
  5. přímého marketingu
  6. vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
  7. zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:
Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 1180/3 779 00 Olomouc,  IČ: 00100625, telefon: +420 585 205 300, e-mail vkol@vkol.cz, ID datové schránky: yswjrie

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:
e-mail: gdpr@vkol.cz, telefon: +420 585 205 390, ID datové schránky: yswjrie

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší registrace (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Vědecké knihovny v Olomouci, který spočívá v ochraně knihovního fondu prostřednictvím monitoringu vybraných prostor prostřednictvím kamerového systému, detailnější identifikaci uživatele pro účely zamezení podvodům, uchování historie výpůjček atd. 
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.