Knihovna je zavřena

Informace knihovnám

KOPÍROVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

V případě, že ve vaší knihovně nabízíte službu kopírování a máte tuto službu zpoplatněnu, jste povinni dle § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla. Kolektivním správcem oprávěným k výběru této odměny je pro všechny nositele práv, jímž toto právo ze zákona náleží,na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 7641/2005 a č.j. 380/2001 agentura DILIA.

Pro knihovny jakožto poskytovatele této služby z tohoto vyplývá povinnost důsledné evidence všech zpoplatněných kopií (tiskových rozmnoženin). Podle smlouvy s DILIA je poskytovatel povinen hlásit počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatupouze jedenkrát ročně, a to do 31. 1. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok.

Sazby poplatků pro DILII jsou tyto:

  • 0,20 Kč za stránku u  černobílé tiskové rozmnoženiny,
  • 0,40 Kč za stránku u barevné tiskové rozmnoženiny.

Pro odvodu těchto poplatků je nutné uzavřít smlouvu s agenturou DILIA, která pro tyto účely umožňuje tzv. elektronickou registraci. Přihlásit se můžete zde.

V případě, že hledáte další informace o této povinnosti, klikněte zde.

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ V KNIHOVNÁCH

Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem.  Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je  však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 - 90 obč. zák. Více informací naleznete zde.

 

"BENCHMARKING KNIHOVEN"

Projekt založený na vzájemném srovnávání výkonu a kvality činnosti knihoven. Více informací naleznete zde.

 

JAK CITOVAT CITAČNÍ STYLY

Příručka nahrazuje "Metodiku tvorby bibliografických citací". Více informací naleznete zde:

 

E-LERNINGOVÝ KURZ KNIHOVNICKÉ ANGLIČTINY (e-LKA)

Studentský projekt, zaštítený Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jehož cílem je zvýšit schopnost knihovníků používat angličtinu v běžných situacích na pracovišti. Více informací zde.