Knihovna je zavřena

Dotační programy, projekty, granty

IROP pro knihovny

Integrovaný regionální operační program na období 2021 – 2027 budou moci knihovny využít pro výstavbu, rekonstrukci a svůj další rozvoj. Po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj byla připravena pro knihovny webová stránka se základními informacemi, viz https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/irop-2021-2027

Programy Ministerstva kultury ČR

 VISK (VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN)


Dotační program Ministerstva kultury ČR byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání.

Základním cílem programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázích informačních technologií (především se jedná o poskytování veřejného přístupu k místu vybavenému informační technologií s kvalifikovanou obsluhou, podporu celoživotního vzdělávání, poskytování knihovnických a informačních služeb sociálním a národnostním menšinám, zprostředkování informací pro oblast vývoje, uchování a zpřísupnění národního kulturního bohatství). Program zahrnuje i dílčí cíle (např. vybavení knihoven informační technikou, připojení na internet, zlepšení počítačové gramotnosti knihovníků apod.). Je členěn do devítí podprogramů.

Podrobné informace naleznete zde.

KNIHOVNA 21. STOLETÍ (K21)


Program poskytuje finanční prostředky ve třech tématických okruzích: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Knihovny mohou žádat prostředky na nákup zvukových knih a dalších dokumentů pro nevidomé z fondů Knihovny a tiskárny K. E. Macana, ale také na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny skupiny obyvatelstva. Nově může jeden žadatel podat žádost v rámci všech tematických okruhů, tj. až 3 žádosti, každá v rámci jednoho okruhu.

Více informací zde.

ČESKÁ KNIHOVNA (prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně)


Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Další informace zde.

 

Programy Olomouckého kraje
 

PROGRAM NA PODPORU INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI KULTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI


Program byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením č. UZ/10/35/2018.

Cílem dotačního programu je v souladu s Programovým prohlášením Rady Olomouckjého kraje pro období 2016-2020 podpořit drobné akce a projekty investičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech, a posílí tak kvalitu života občanů Olomouckého kraje. Kritéria programu jsou stanovena tak, že čím menší je žádající obec, tím větší šanci má na získání prostředků.

Obce mohou v rámci programu žádat o finance na rekonstrukci knihoven a dalších kulturních zařízení. Projekty mohou zahrnovat jak drobné rekonstrukci budovy (fasáda, výmalba, oprava schodiště, podlah, rozvodů apod.), ale také na vybavení knihoven (sedací a úložný nábytek, knižní regály, koberce atd.). Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 40 000 Kč, maximální pak 200 000 Kč. Předpokládaná spoluúčast činí 30%.

Více informací zde.


Další programy


TECH SOUP


Program TechSoup Česká republika nabízí neziskovým organizacím v České republice získání softwarových darů za administrativní poplatek odpovídající 5 – 10 % tržní ceny produktů. Prostřednictvím tohoto programu tak může i Vaše knihovna využívat nejnovější technologie při své každodenní činnosti.

Knihovny mohou žádat o dary společností Microsoft a Zoner (např. operační systém Windows, kancelářské balíky Microsof Office, Zoner Photo Studio a další).

Více informací zde.

WIFI4EU - podpora WiFi připojení pro uživatele knihoven


Evropská komise spustila nový program WiFi4EU, jehož cílem je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea.

Knihovny jsou výslovně uvedeny jako potenciální příjemci. Ti, kteří nemají vysokou kvalitu WiFi, by měli kontaktovat místní samosprávy, aby zjistili, jak se zapojit.

Další informace zde.

NADACE ČEZ - podpora regionů


Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice.

Další informace zde.