Knihovna je zavřena

Z fondu VKOL – pro knihovny

Pro mimoolomoucké knihovny nabízíme zprostředkování výpůjček knih a kopií dokumentů, které má Vědecká knihovna v Olomouci ve svém fondu.

Za plnění povinností uživatele odpovídá knihovna, která pro svého žadatele o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat  ustanovení uvedená v Knihovním řádu VKOL a řídit se metodickými pokyny pro meziknihovní služby.

Výpůjčky i kopie se objednávají v online katalogu. Přijímáme také objednávky zadávané přes CASLIN, VPK, Získej a jiné systémy, případně odeslané emailem.

Platformu Získej mohou knihovny využívat na základě uzavřené smlouvy.

Poplatky, které stanovuje ceník VKOL, jsou knihovnám fakturovány na konci kalendářního roku.

O registraci a podrobnější informace žádejte na e-mailové adrese irena.senkova@vkol.cz.

Odpovědná osoba: Irena Šenková, 585 205 364.