Knihovna je zavřena

Z fondu VKOL – pro knihovny

Pro uživatele mimoolomouckých knihoven nabízíme zprostředkování výpůjček a kopií z fondu VKOL.

Výpůjčky i kopie objednávají registrované knihovny v online katalogu. Přijímáme také objednávky podávané přes CASLIN, VPK, Získej, případně odeslané emailem.

Poplatky, které stanovuje ceník VKOL, jsou knihovnám fakturovány na konci kalendářního roku.

Za plnění povinností uživatele odpovídá knihovna, která pro svého žadatele o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat  ustanovení Knihovního řádu VKOL a řídit se metodickými pokyny NK ČR pro meziknihovní služby.

O registraci a podrobnější informace žádejte na e-mailové adrese irena.senkova@vkol.cz.

Odpovědná osoba: Irena Šenková, 585 205 364.