Knihovna je otevřena

Pravidla půjčování čteček elektronických knih a iPadu ve VKOL

 • Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) a iPad jsou k dispozici k prezenční i absenční výpůjčce v prostorách multimediální studovny (jeden iPad je k dispozici prezenčně ve studovně vázaných novin). Výpůjčka je realizována prostřednictvím knihovního systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky na výpůjčním potvrzení (stejně jako při půjčování klasických knih).

 • Půjčit si je mohou pouze registrovaní uživatelé knihovny starší 18-ti let.­

 • Absenční výpůjčka těchto zařízení je umožněna na základě písemné smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem. K uzavření smlouvy je nutné předložit občanský průkaz.

 • Výpůjční lhůta je 14 dní. Délka doby, během které si může uživatel rezervované zařízení vyzvednout je 6 kalendářních dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí pokutu dle platného ceníku, tj. ve výši 50,- Kč za každý započatý otevírací den prodlení.

 • Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí smlouvou o výpůjčce, platným knihovním řádem VKOL a Občanským zákoníkem.

 • Čtečky je možné vracet pouze v multimediální studovně.

 • Uživatel je povinen vrátit zařízení nabité alespoň tak, aby bylo možné ověřit jeho funkčnost.

 • Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce či iPadu nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení.

 • Pokud uživatel čtečku nebo iPad poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen v souladu se smlouvou zaplatit opravu nebo dokoupení jednotlivých komponentů.

 • Pokud uživatel poškodí vypůjčené zařízení tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo jej vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou jeho pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.

 • Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku ani iPad třetím osobám.