Knihovna je zavřena

NPK ocenění

5. ročník – 2021

V úterý 26. 10. proběhlo v Sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci slavnostní předávání ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje za rok 2021. Slavnostním aktem byl zakončen již 5. ročník soutěže, kterou Vědecká knihovna v Olomouci pořádá společně s Olomouckým krajem. Cílem ocenění je především poděkování aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost a zároveň pozvednutí prestiže jejich činnosti a vyjádření podpory těmto pracovníkům na krajské úrovni.

1. místo Lenka Janků – Místní knihovna Oskava 

Lenka Janků pracuje v Místní knihovně Oskava 13 let. Za tu dobu se jí podařilo z nevlídného přeplněného místa vybudovat moderní knihovnu, která se stala místem setkávání všech generací obyvatel obce. O veškerém dění v knihovně i o knižních novinkách informuje na funkčních a pravidelně aktualizovaných webových stránkách, spravuje také facebook knihovny.

Lenka Janků je neúnavná v chystání akcí pro děti, intenzivně spolupracuje s místní školou. V době omezení, kdy nemohly školní kolektivy přijít do knihovny, chodila za nimi do škol. V době bezkontaktního půjčování začala jako první v regionu Šumperk pořádat on-line knihovnické lekce.

Zajímavé je propojování nejstarší a nejmladší generace čtenářů při akcích typu "čtení s babičkami" nebo naopak "děti čtou seniorům".

Paní knihovnice také nabízí služby dovozu knih, léků a nákupů až do domu.

2. místo Zdenka Šimíková – Obecní knihovna Lipová-lázně 

Paní knihovnice Zdenka Šimíková dokázala z knihovny vybudovat útulné místo pro děti a dospělé. Velice aktivně spolupracuje se školou i školkou. Pro žáky i dospělé čtenáře pořádá besedy s autory a připravuje výstavy. Je aktivně zapojena do řady celostátních knihovnických projektů. V rámci vítání občánků rozdává miminkům a jejich rodičům sady z projektu Bookstart a pořádá pak pro ně klubík Hajánek pro maminky s dětmi. V době pandemie zavedla pro čtenáře rozvoz knih do domu a tuto službu už v knihovně ponechala pro seniory, kteří už mají se do knihovny dostat.

Zřídila v knihovně knihoschránku, do které mohou čtenáři vhodit knihy, když není knihovna otevřena.

V obci také zřídila knihobudku v autobusové zastávce, tak umisťuje již nepotřebné knihy nebo dary od čtenářů.

3. místo Věra Hradilová – Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník

Paní knihovnice Věra Hradilová vede javornickou knihovnu již dlouhou řadu let a za tu dobu si vybudovala velkou čtenářskou základnu. Také se nemalým dílem zasadila o vznik a podobu současné nové knihovny a vtiskla jí podobu pohodového místa pro relaxaci a setkávání.

Pravidelně spolupracuje se základní i mateřskou školou, pro které připravuje tematické besedy. Dále pořádá pro širokou veřejnost výstavy, přednášky, zároveň připravuje celorepublikové akce jako je např. Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. V rámci podpory dětského čtenářství organizuje každý měsíc setkání dětí a rodičů v Čítárně pro kluky a holčičky a pro úplně nejmenší pak Batolátka v knihovně.

Zvláštní ocenění za příkladnou spolupráci knihovny a obce – Marcela Kolomarová – Obecní knihovna Skorošice

Paní knihovnice Marcela Kolomárová se významně podílí na kulturním a společenském životě v obci. Je vždy ochotná, nápomocná a obětavá. Příkladná je spolupráce obce a knihovny. Paní knihovnice obětavě pracuje pro obec, a naopak obec se stará o svou knihovnu, ví o jejích potřebách a snaží se jí pomáhat z pozice jejího zřizovatele. Hodnotící komise, která knihovnu  navštívila, velmi kladně hodnotila jejich spolupráci.

 

4. ročník – 2020

22. září 2020 se uskutečnilo Setkání knihovníků Olomouckého kraje, na kterém byla předána ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Poprvé s pozměněným názvem a upravenými pravidly.

1. místo – Lenka Drechslerová z Obecní knihovny v Rapotíně

Paní Drechslerová byla nominována za snahu udržet malou rapotínskou knihovnu na vysoké úrovni. Čtenáři si zde mohou od pondělí do soboty půjčovat nejen knihy a časopisy, ale také elektronickou tužku ALBI nebo interaktivní mluvící knihy a stolní hry. Pravidelně spolupracuje se základní i mateřskou školou, spolupracuje s místními spolky při organizaci rozmanitých akcí. Knihovna v Rapotíně získala za svoji rozsáhlou činnost diplom Olomouckého kraje za moderní knihovnické služby v soutěži Vesnice roku a také reprezentovala náš kraj v soutěži MK ČR, kde získala titul Knihovna roku.

2. místo – Kateřina Trundová z knihovna v Protivanově

Paní Trundová je pro své čtenáře v knihovně od pondělí do pátku. V knihovně je vždy uklizeno, knihy srovnány a vše je připraveno na návštěvu malých i velkých čtenářů. Po celý rok spolupracuje s mateřskou i základní školou. V knihovně probíhají hodiny češtiny, chodí do ní čtenářský klub, paní knihovnice si s dětmi o knížkách povídá a připravuje pasování na prvňáčky. Nezapomíná ani na dospělé čtenáře, pro které organizuje přednášky i výtvarné dílny. Zapojuje se do celostátních knihovnických kampaní jako je Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem a další.

3. místo – Libuše Veselková z knihovny v Medlově

Knihovnicí v Medlově je paní Veselková od 20. prosince 1966, i když smlouvu na tuto činnost s ní byla sepsána až o deset let později (1. 1. 1976). Z toho plyne, že je knihovnicí již 54 let. Pro své čtenáře vytváří ty nejlepší podmínky. Nejen, že dovede poradit, ale řadu čtenářů zná natolik dobře, že jim připravuje výběr knih před jejich příchodem.

 

 

3. ročník – 2019

Ve třetím ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise. Oceněné byly rovnou čtyři neprofesionální knihovnice, jelikož byla udělena na základě stejného hodnocení dvě druhá místa.

1. místo – Květoslava Havlíčková z Obecní knihovny ve Vikýřovicích – Čtenáři si paní knihovnice velice váží, vztahy jsou přátelské, což se odráží i v pohodě, která vnáší do těchto prostor příjemnou atmosféru. Knihovna byla do rekonstruovaných a nově vybavených prostor přestěhována v roce 2012. Tato rekonstrukce a píle naší knihovnice nás dovedla k titulu nejlepší knihovny v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2014, v celostátním kole soutěže Knihovna roku pak získala knihovna druhé místo.

2. místo – Pavla Žáčková z Obecní knihovny Bystročice – V roce 2018 z iniciativy paní Žáčkové a za její aktivní spolupráce při zpracování projektu byla podána žádost o dotaci Olomouckého kraje na modernizaci knihovny. Knihovna se přestěhovala do nových, větších prostor, byla vybavena novým úložným i sedacím nábytkem a odpovídající počítačovou technikou.
                
                 Hana Slabá z Místní knihovny Horní Moštěnice –
Vysoce je hodnocena pravidelná a průběžná spolupráce s žáky ZŠ při „jarním a podzimním tvoření“, pořádání besed o historii obce a okolí, tradiční Noci s Andersenem a „spaní s Medvíďaty“. Paní knihovnice navštěvuje nejmenší děti v MŠ, kde jim před spaním čte pohádky, pořádá setkávání s předškoláky v knihovně, čtení pohádek, kreslení, různé soutěže a kvízy.

3. místo – Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd – V knihovně pracuje již 18 let a věnuje se jí nad rámec půjčovní doby. Sama si knihy nakupuje, vkládá do databáze, obaluje. Má velkou zásluhu na atraktivním vzhledu knihovny, která byla přestěhována z budovy obecního úřadu do větších a vhodnějších prostor, které byly vybaveny novým nábytkem. Zde se rozvinula široká spolupráce s Klubem důchodců. Paní Honelová zde pořádá besedy s cestovateli, autory knih, ale také setkání členů klubu nad knihami.

Na reportáž z předávání ocenění se můžete podívat zde.

Všechny čtyři oceněné knihovnice – první řada zleva s kyticí Anna Honelová, Pavla Žáčková a vítězka Květoslava Havlíčková, třetí zprava poté oceněná Hana Slabá.

 

2. ročník - 2018

Ve druhém ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise.

1. místo - Bc. Veronika Vališová z Místní knihovny v Černotíně - mladá energická studentka německého jazyka a výtvarné výchovy na UP Olomouc si získala komisi bohatými aktivitami pro všechny generace. Knihovnice akce sama plánuje a vymýšlí, s realizací jí pomáhá celá rodina. Sama vytvořila aktuální design knihovny. Na kole rozváží jednou měsíčně knihy starším čtenářům, s dětmi vytváří hmyzí hotely a další výrobky, s dospělými se prostřednictvím různých akcí zapojuje do charity. V letošním roce reprezentuje knihovny Ol. kraje v rámci ocenění Knihovna roku.

2. místo - Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě se v knihovně soustředí především na děti. Sama tvrdí, že není pravda, že děti nečtou, stačí jen najít to, co je bude bavit. Díky její práci s dětmi se knihovna ve Starém Městě stala z obyčejné půjčovny knih komunitním centrem, kam chodí děti trávit volný čas. Čtou si tu, povídají s kamarády a některé tu píší i domácí úlohy.

3. místo - Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích - mladý knihovník, student Právnické fakulty MU v Brně, během posledních pár let přetvořil knihovnu v malé obci s maximálně 500 obyvateli v prostor, kde tráví čas všechny generace.

Zleva vítězka Bc. Veronika Vališová, držitel 3. místa Tomáš Pavelka, držitelka 2. místa Lenka Stojková, nominovaná knihovnice paní Marie Hanáková (Knihovna obce Majetín) a nominovaná knihovnice paní Věra Špačková (Místní knihovna ve Zvoli).

 

1. ročník - 2017

Historicky první ročník ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník proběhl v roce 2017. Vítězkou se stala paní knihovnice Jana Francírková z Obecní knihovny v Tištíně. Hodnotící komise u vítězky nejvíce oceňovala samostatnou práci knihovnice v oblasti propagace knihovnických služeb. Paní Fracírková se nechala inspirovat zážitkovými programy a vytvořila vlastní akci Knihovníkem na jeden den. Děti jsou nadšené, vyzkouší si práci knihovnice a naučí se něco nového. Akce je zdarma a je v obci velmi úspěšná.

Zleva starostka městyse Tištín paní Alena Wagnerová, knihovnice Obecní knihovny v Tištíně paní Jana Francírková, náměstek hejtmana Ol. kraje Mgr. František Jura.