Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Bibliothecae Collegii Soc. Jesu Olomucii Quadringenti Quadraginta Anni

440. výročí vzniku Vědecké knihovny v Olomouci 440th Anniversary of the Founding of the Research Library in Olomouc 440. Jahrestag der Gründung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc 440eme anniversaire de la création de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc

V roce 2006 si připomínáme 440 let založení knihovny jezuitské koleje v Olomouci, kde z popudu olomouckého biskupa Viléma Prusinovského a s potvrzením papeže Pia V. byl zřízen první stupeň vysoké školy - akademie. V Olomouci tak vznikla druhá vysoká škola v našich zemích a při ní druhá univerzitní knihovna, nynější Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL).

Počátky Vědecké knihovny v Olomouci sahají do roku 1566, kdy v královském městě Olomouci byla pod vedením řádu Tovaryšstva Ježíšova založena jezuitská univerzitní knihovna. Deset let po příchodu jezuitů do Prahy, kdy se prvních dvanáct příslušníku řádu usadilo na Starém Městě u kostela sv.Klimenta v Praze, probíhala v Olomouci od května do srpna 1566 jednání o hospodářském zajištění školy a semináře. V srpnu 1566 - tehdy ještě podle juliánského kalendáře - přibylo z Prahy do Olomouce šest stálých učitelů - členů řádu Tovaryšstva Ježíšova. Byl mezi nimi i magistr filozofie Bartoloměj Weissag, rodák z Kladska, který byl pověřen budováním a vedením olomoucké knihovny. Základ knihovních sbírek tvořily dary biskupa, kanovníků, zemských úředníků a měšťanů. Knihy se kupovaly také z peněz různých nadací a odkazů. V roce 1573 získává škola univerzitní práva, vzrůstal počet posluchačů a rozšiřoval se také knihovní fond. V roce 1642 však bylo město obsazeno švédskými vojáky. Švédská okupace trvala osm let a 24 dní. Pro olomouckou jezuitskou knihovnu znamenala švédská okupace obrovské ztráty. Největší část jejích knih byla zařazena do fondů Královské knihovny ve Stockholmu, část se dostala do knihovny v Uppsale.

Nejstarší období knihovny končí rokem 1773, kdy byl zrušen jezuitský řád, univerzita i knihovna byly poté převedeny do správy státu. Rozhodnutím moravského gubernia z 11. srpna 1775 byla knihovna zrušeného jezuitského řádu určena za "veřejnou Universitní knihovnu". Dekret tedy zdůraznil veřejný charakter postátněné knihovny. V tomtéž roce byly do olomoucké knihovny převezeny vybrané fondy z pěti kolejí jezuitů na Moravě. V letech 1782 - 1787, v době vlády Josefa II., byly postupně rušeny kláštery kontemplativních řádů. Fondy knihoven zrušených klášterů na Moravě a ve Slezsku připadly olomoucké knihovně.

V letech 1797 - 1809 spravoval olomouckou knihovnu Josef A. Karmášek, dříve skriptor pražské klementinské knihovny. Pražská Universitní knihovna si vymohla jako první knihovna v habsburské monarchii právo povinného výtisku z území Čech. J. A. Karmášek podal v roce 1797 návrh, aby olomoucká knihovna měla stejné právo z území Moravy. K realizaci však došlo později, od roku 1807 až do roku 1935 dostávala olomoucká knihovna jeden výtisk všech tiskovin vytištěných na Moravě, v určitých obdobích i výtisky ze Slezska. Díky tomuto opatření je dnes ve fondu knihovny nejbohatší sbírka moravik v České republice. V 19. století plnila knihovna funkci knihovny univerzitní i funkci zemské veřejné knihovny s právem povinného výtisku.

Po rozpadu Rakousko-Uherska a vytvoření samostatné Československé republiky v roce 1919 probíhala jednání o zřízení univerzity v Brně. Uvažovalo se o sloučení dvou velkých knihoven: Zemské knihovny muzejní v Brně a Studijní knihovny v Olomouci. Podle pozdějšího návrhu měla být v Olomouci zřízena župní knihovna s novější literaturou a veškerý historický fond měl být především pro potřeby filozofické fakulty převezen do Brna. Olomoučané se bránili a Studijní knihovna naštěstí zůstala v Olomouci.

V roce 1936 zakoupilo ministerstvo školství pro Studijní knihovnu budovu Národní banky v Bezručově ulici č. 2. Knihovna tak získala samostatnou budovu, v níž je umístěna dodnes.

V roce 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita a název knihovny byl změněn na Universitní knihovnu v Olomouci. Knihovna však zůstala samostatnou institucí pod přímou správou ministerstva školství a nadále sloužila široké veřejnosti, nejen učitelům a studentům Univerzity Palackého. Zákon o povinných výtiscích z roku 1947 stanovil, aby jeden výtisk všech publikací vydaných na území Československé republiky byl posílán mimo jiné také olomoucké knihovně.

Chceme-li vyzdvihnout základní charakteristiku Vědecké knihovny v Olomouci, označujeme tuto významnou instituci jako druhou nejstarší a třetí největší knihovnu svého druhu v České republice. Hodnoty určující postavení VKOL tvoří především bohatý historický fond knihovny a právo celostátního povinného výtisku. Povinný výtisk byl VKOL v plné míře potvrzen zákonem č.37/1995 Sb. o neperiodických publikacích a tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. Z uvedeného vyplývá archivační povinnost a velmi úzká spolupráce s příjemci povinného výtisku, tj. Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

VKOL je od r.2001 řízena Olomouckým krajem. Objem fondu knihovny přesáhl 1850 000 knihovních jednotek, což zahrnuje knihy, staré tisky, prvotisky, rukopisy, mapy, periodika, normy, patenty, audiovizuální dokumenty. Roční přírůstek VKOL představuje 25 000 jednotek. Roční objem výpůjček se pohybuje kolem 430 000, počet registrovaných čtenářů překračuje 11 000.

Přestože knihy mají konkurenci v celé řadě médií, zájem o knihovní fondy stále narůstá.

Čtenáři se shodují v tom, že knihy mají osobité přednosti, jichž se nedostává jejich konkurentům. Oceňují intimitu četby, možnost introspekce, příjemný pocit hmatatelného, přírodního materiálu oproti odtažitým virtuálním médiím. Společenská hodnota knih je opakovaně potvrzována i v širších souvislostech: knihy vždy hrály významnou roli v kulturním i politickém životě národa, jsou úzce spjaty s historickými a sociálními změnami. Jsou spolehlivými, vždy dostupnými nositeli odkazu předků a napomáhají zachování a prezentaci našeho i světového kulturního dědictví.

V Olomouci 22.12.2005
Ing. Hana Študentová, ředitelka VKOL
Bibliothecae Collegii Soc. Jesu Olomucii Quadringenti Quadraginta Anni

440th Anniversary of the Founding of the Research Library in Olomouc 440. výročí vzniku Vědecké knihovny v Olomouci 440. Jahrestag der Gründung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc 440eme anniversaire de la création de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc

The 440th anniversary of the founding of the Jesuit college library in Olomouc will be commemorated in 2006. The first level institution of higher learning - an academy - was established by Olomouc Bishop Wilhelm Prusinovský and subsequently confirmed by Pope Pius V. This was the second university established in the Czech and Moravian lands as well as the second university library, known today as the Research Library in Olomouc.

The beginnings of the Research Library in Olomouc reach back to 1566 when a Jesuit university library was established under the leadership of the Jesuit Order in the royal city of Olomouc. Ten years after the arrival of the Jesuits in Prague, when the first twelve members of the Order settled in the Church of St. Clement on Prague's Old Town Square, meetings were held in Olomouc from May to August 1566 to discuss the financial arrangements of the school and seminary. In August, 1566, still according to the Julian calendar, six teachers from the Jesuit Order relocated from Prague to Olomouc. Among these teachers was Kladsko native Bartholomew Weissag, Master of Philosophy, who was commissioned to build and administer the Olomouc library. The foundation of the library collection was formed by gifts from the bishop, church officials, regional administrators, and townsmen. Books were also purchased with funds from various grants and bequests. In 1573 the school gained university status, the number of students increased, and the library collection grew. However, the city was occupied by the Swedish Army in 1642. The Swedish occupation lasted eight years and twenty-four days. The Swedish occupation caused enormous losses to the Olomouc Jesuit library. The majority of the library's books were relocated to the Royal Library in Stockholm; some books were also sent to the library in Uppsala.

The oldest period of the library ended in 1773 when the Jesuit Order was abolished and the university and the library were subsequently transferred to state administration. By decision of the Moravian Authority on August 11, 1775, the former Jesuit library was designated as a "public University library." The decree emphasized the public character of the nationalized library. In the same year selected collections were brought to the Olomouc library from five Jesuit colleges in Moravia. During the years 1782 to 1787, under the reign of Joseph II, seminaries of theological orders were gradually closed. The library collections from these seminaries in Moravia and Silesia were brought to the Olomouc library.

During the years 1797 to 1809 Josef A. Karmášek, the former scriptor of the Prague Clementine Library, served as head of the Olomouc library. The Prague University Library was the first library in the Czech and Moravian lands to be granted the mandatory copy entitlement in the Hapsburg monarchy. In 1797 J. A. Karmášek submitted a proposal to grant the Olomouc library the same entitlement in the Moravian territories. This proposal was later implemented, and from 1807 to 1935 the Olomouc library received one copy of all publications printed in Moravia, and in certain periods publications from Silesia as well. Thanks to this measure the library has the richest collection of Moravian publications in the Czech Republic today. In the 19th century the library served as both a university library and a regional public library with the mandatory copy entitlement.

Following the dissolution of the Austro-Hungarian Empire and the creation of independent Czechoslovakia in 1919 talks were held on the establishment of a university in Brno. The merger of two large libraries was proposed: the Regional Museum Library in Brno and the Academic Library in Olomouc. According to the final proposal a district library was to be established in Olomouc with the latest literature; all historical collections, particularly for the use of the philosophy faculty, were to be relocated to Brno. Olomouc resisted these plans and the Academic Library fortunately remained in the city.

In 1936 the Ministry of Education purchased the building of the National Bank at No. 2 Bezručova St. for the Academic Library. The library thus gained its own separate building, in which it is located until today.

In 1946 the university in Olomouc was re-established and the name of the library was changed to the University Library in Olomouc. However, the library remained an independent institution under the direct administration of the Ministry of Education and continued to serve the general public, not only Palacký University teachers and students. The 1947 law concerning mandatory copies established that one copy of all publications issued in Czechoslovakia was also to be sent to the Olomouc library.

Today the Research Library in Olomouc is the second oldest and third largest library of its kind in the Czech Republic. The Research Library enjoys its current status thanks above all to its rich historical collections and the state-wide mandatory copy entitlement. The mandatory copy entitlement was fully authorized for the library in Act 37/1995 Coll., on non-periodical publications, and in Act 46/2000 Coll., the Publishing Act. These laws mandate archiving obligations and close cooperation with the recipients of mandatory copies, i.e. the National Library of the Czech Republic and the Moravian Library in Brno.

Since 2001 the Research Library in Olomouc has been operated by the Olomouc Region. The library collection exceeds 1,850,000 library units, and includes books, old publications, first editions, manuscripts, maps, periodicals, laws, patents, and audiovisual documents. Annual additions to the Research Library in Olomouc number 25,000 units. Annual lending circulation is approximately 430,000 and the number of registered readers exceeds 11,000.

Despite the fact that books face competition from many media forms, interest in the library collection continues to grow.

Readers agree that books have a unique character that their competitors cannot match. Readers value the intimate nature of reading, opportunities for introspection, and the pleasant feeling of tangible, natural material in comparison with the abstract character of virtual media. The social value of books is also repeatedly confirmed in wider associations: books have always played a significant role in the cultural and political life of the nation as they are closely connected with historical and social changes. Books are readily available carriers of our ancestors' legacies and contribute to the preservation and presentation of national and world cultural heritage.

Olomouc, December 22, 2005
Ing. Hana Študentová, Director of the Research Library in Olomouc
Bibliothecae Collegii Soc. Jesu Olomucii Quadringenti Quadraginta Anni

440. Jahrestag der Gründung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc 440. výročí vzniku Vědecké knihovny v Olomouci 440th Anniversary of the Founding of the Research Library in Olomouc 440eme anniversaire de la création de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc

Im Jahre 2006 erinnern wir uns der 440 Jahre zurückliegenden Gründung der Bibliothek des Jesuitenkollegs in Olomouc, wo auf Veranlassung des Olmützer Bischofs Vilém Prusinovský und mit Zustimmung des Papstes Pius V. der erste Grad der Hochschule - die Akademie eingerichtet wurde. In Olomouc entstand somit die zweite Hochschule in unseren Landen und gleichzeitig die zweite Universitätsbibliothek, die heutige Wissenschaftliche Bibliothek in Olomouc (VKOL).

Die Anfänge der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc reichen bis ins Jahr 1566 zurück, wo in der königlichen Stadt Olomouc unter der Führung des Ordens der Societas Jesu die jesuitische Universitätsbibliothek gegründet wurde. Zehn Jahre nach der Ankunft der Jesuiten in Prag, wo sich die ersten zwölf Ordensmitglieder in der Alten Stadt bei der Kirche des Hl. Klemens in Prag niederließen, gab es in Olomouc von Mai bis August 1566 Verhandlungen über die Sicherung des wirtschaftlichen Rückhalts der Schule und des Seminars. Im August 1566 - damals noch nach dem Julianischen Kalender - trafen aus Prag in Olomouc sechs ständige Lehrer ein - Mitglieder des Ordens der Societas Jesu. Unter ihnen war auch der Magister der Philosophie Bartoloměj Weissag, aus Kladsko gebürtig, der mit der Errichtung und Führung der Bibliothek in Olomouc betraut wurde. Die Grundlage der Büchersammlungen bildeten Geschenke des Bischofs, der Kanoniker, der Landesbeamten und der Stadtbürger. Die Bücher wurden auch aus Geldern verschiedener Stiftungen und Nachlässe gekauft. Im Jahre 1573 erhielt die Schule die Universitätsrechte, es stieg die Hörerzahl und auch der Buchbestand wurde vergrößert. Im Jahre 1642 jedoch wurde die Stadt von schwedischen Soldaten besetzt. Die schwedische Besatzung dauerte acht Jahre und 24 Tage. Für die Jesuitenbibliothek in Olomouc bedeutete die schwedische Okkupation aber beträchtliche Verluste. Der größte Teil ihrer Bücher wurde in den Bestand der königlichen Bibliothek in Stockholm eingegliedert und ein Teil gelangte in die Bibliothek in Uppsala.

Die älteste Ära der Bibliothek endete mit dem Jahr 1773, wo der Jesuitenorden aufgelöst wurde, die Universität und die Bibliothek wurden unter staatliche Verwaltung gestellt. Mit Beschluss des mährischen Guberniums vom 11. August 1775 wurde die Bibliothek des aufgelösten Jesuitenordens zu einer "öffentlichen Universitätsbibliothek" gemacht. Das Dekret unterstrich damals den öffentlichen Charakter der in staatlichen Besitz genommenen Bibliothek. Im gleichen Jahr wurden in die Olmützer Bibliothek ausgewählte Bestände aus fünf Jesuitenkollegs in Mähren übertragen. In den Jahren 1782 - 1787, in der Zeit der Regentschaft von Josef II., wurden nach und nach die Klöster der Templerorden aufgelöst. Die Buchbestände der Bibliotheken der aufgelösten Klöster in Mähren und Schlesien fielen der Bibliothek Olomouc zu.

In den Jahren 1797 - 1809 verwaltete die Olmützer Bibliothek Josef A. Karmášek, früher Schreiber der Prager Klementinenbibliothek. Die Prager Universitätsbibliothek erwirkte als erste Bibliothek in der Habsburgermonarchie das Recht eines Pflichtexemplars aus den Böhmischen Ländern. J. A. Karmášek stellte 1797 den Antrag, dass die Olmützer Bibliothek das gleiche Recht aus dem Gebiet Mähren bekomme. Zur Realisierung kam es allerdings später, von 1807 bis 1935 erhielt die Olmützer Bibliothek je ein Exemplar aller in Mähren hergestellter Druckwerke, in bestimmten Zeitabschnitten auch Exemplare aus Schlesien. Dank dieser Maßnahme befindet sich heute im Bibliotheksbestand die reichste Sammlung an "Mährika" in Tschechien. Im 19. Jahrhundert erfüllte die Bibliothek die Funktion einer Universitätsbibliothek und auch die Funktion einer öffentlichen Landesbibliothek mit dem Recht eines Pflichtexemplars.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns und der Schaffung der eigenständigen Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1919 gab es Verhandlungen über die Gründung einer Universität in Brünn. Es wurde die Zusammenlegung zweier großer Bibliotheken erwogen: Die Museums-Landesbibliothek in Brünn und die Studienbibliothek in Olomouc. Nach dem letzten Vorschlag sollte in Olomouc eine Gaubibliothek mit neuerer Literatur eingerichtet werden und sämtlicher historischer Bestand sollte vor allem für den Bedarf der philosophischen Fakultät nach Brünn überführt werden. Die Olmützer wehrten sich und die Studienbibliothek blieb zum Glück in Olomouc.

Im Jahre 1936 kaufte das Unterrichtsministerium für die Studienbibliothek das Gebäude der Nationalbank in der Straße Bezručova Nr. 2. Die Bibliothek bekam somit ein eigenes Gebäude, in welchem sie bis heute untergebracht ist.

1946 wurde in Olomouc die Universität wieder etabliert und der Name der Bibliothek wurde in "Universitätsbibliothek in Olomouc" abgeändert. Die Bibliothek blieb allerdings eine eigenständige Institution, die dem Unterrichtsministerium direkt unterstellt ist, und weiterhin der breiten Öffentlichkeit dient, nicht nur den Lehrern und Studenten der Palacký-Universität. Das Gesetz über Pflichtexemplare aus dem Jahre 1947 legte fest, dass ein Exemplar aller Publikationen, die auf dem Gebiet der Tschechoslowakischen Republik herausgegeben wurden, unter anderem auch der Olmützer Bibliothek zu senden ist.

Wollten wir die Grundcharakteristik der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc hervorheben, dann können wir diese bedeutende Institution als zweitälteste und drittgrößte Bibliothek ihrer Art in Tschechien bezeichnen. Der Wert, der die Stellung der VKOL-Bibliothek darstellt, wird vor allem durch den reichen historischen Bestand der Bibliothek sowie das Recht auf ein landesweites Pflichtexemplar bestimmt. Das Pflichtexemplar wurde der VKOL in vollem Ausmaß durch das Gesetz Nr. 37/1995 Sg über nicht periodische Publikationen und das Pressegesetz Nr. 46/2000 Sg bestätigt. Aus dem angeführten ergibt sich eine Archivierungspflicht und eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Empfängern von Pflichtexemplaren, dh. mit der Nationalbibliothek CR und der Mährischen Landesbibliothek in Brünn.

Die VKOL wird seit 2001 vom Kreis Olomouc geleitet. Die Größe des Bibliotheksbestands überstieg schon 1850 000 Bucheinheiten, was Bücher, alte Drucke, Erstdrucke, Handschriften, Karten, Periodika, Normen, Patente und audiovisuelle Dokumente umfasst. Der jährliche Zuwachs der VKOL-Bibliothek übersteigt 25 000 Einheiten. Jährlich werden etwa 430 000 Exemplare verliehen, die Zahl der registrierten Leser übersteigt 11 000.

Obwohl Bücher durch eine Reihe anderer Medien starke Konkurrenz haben, steigt das Interesse am Buchbestand ständig.

Die Leser sind sich darin einig, dass Bücher ihre Vorzüge haben, die man bei ihren Konkurrenten nicht findet. Sie schätzen die intime Lektüre, die Möglichkeit der Introspektion und das angenehme Gefühl eines greifbaren, natürlichen Materials im Vergleich zu den praxisfernen virtuellen Medien. Der gesellschaftliche Wert von Büchern wird auch in breiteren Zusammenhängen immer wieder bestätigt: Bücher spielten schon immer eine bedeutende Rolle im kulturellen und politischen Leben einer Nation und sind eng mit den historischen und sozialen Veränderungen verknüpft. Sie sind verlässliche, immer zugängliche Träger von Vermächtnissen der Vorfahren und helfen der Erhaltung und der Präsentation unseres Kulturerbes sowie auch dem der Welt.

Olomouc 22.12.2005
Ing. Hana Študentová, Leiterin der VKOL
Bibliothecae Collegii Soc. Jesu Olomucii Quadringenti Quadraginta Anni

440eme anniversaire de la création de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc 440. výročí vzniku Vědecké knihovny v Olomouci 440. Jahrestag der Gründung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc 440. Jahrestag der Gründung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc

En 2006, nous feterons les 440 ans de la fondation de la bibliotheque du college jésuite d´Olomouc. C´est la que, sous l´impulsion de l´éveque Vilém Prusinovský et avec l´accord du pape Pie V, on a vu naître le premier niveau d´une école supérieure - une académie. Olomouc a pu de ce fait accueillir la deuxieme école supérieure du pays ainsi que la seconde bibliotheque universitaire, appelée aujourd´hui Bibliotheque scientifique d´Olomouc (ci-apres uniquement VKOL).

Les origines de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc remontent a l´année 1566. C´est a cette époque que, dans la ville royale d´Olomouc, une bibliotheque universitaire jésuite a été fondée sous la direction de l´ordre de la Compagnie de Jésus. Dix ans apres l´arrivée des jésuites a Prague, alors que les douze premiers adeptes de cet ordre s´étaient installés dans la Vieille Ville, non loin de l´église Saint-Clément de Prague, la ville d´Olomouc est témoin de négociations traitant des garanties économiques de l´école et du séminaire. Ces négociations se sont déroulées de mai a aout 1566. Ce mois-la - a l´époque encore selon le calendrier julien - six professeurs - membres de l´ordre de la Compagnie de Jésus - sont transférés de Prague vers Olomouc. Le Maître de philosophie Bartoloměj Weissag, natif de Klodzko se trouvait parmi eux. Ce dernier s´est vu confier la construction et la direction de la bibliotheque d´Olomouc. La base des collections de la bibliotheque était formée de dons offerts par l´éveque, des chanoines, des fonctionnaires et des bourgeois du pays. Les livres étaient également achetés avec l´argent provenant de différentes fondations et dons. En 1573, l´école obtient les droits universitaires, le nombre d´étudiants augmente et le fond de la bibliotheque s´agrandit. En 1642, la ville est occupée par les soldats suédois. L´occupation suédoise a duré huit ans et 24 jours. Pour la bibliotheque jésuite d´Olomouc, l´occupation suédoise a été le symbole d´immenses pertes. La majeure partie de ses livres a été intégrée dans les fonds de la Bibliotheque Royale de Stockholm, une partie s´est retrouvée dans la bibliotheque de Uppsala.

La plus ancienne époque de la bibliotheque se termine en 1773. Lors de l´abolition de l´ordre jésuite, l´université et la bibliotheque sont passées sous l´administration de l´État. Par décision du Conseil du Gouverneur morave datant du 11 aout 1775, la bibliotheque de l´ordre jésuite aboli a été désignée < Bibliotheque universitaire publique >. Le décret renforçait alors le caractere public de la bibliotheque étatisée. Durant la meme année, les fonds de cinq colleges jésuites de Moravie ont été transférés vers la bibliotheque d´Olomouc. Dans les années 1782 - 1787, a l´époque du regne de Joseph II, les couvents des ordres contemplatifs sont progressivement fermés. Les fonds des bibliotheques des couvents fermés de Moravie et de Silésie ont été affectés a la bibliotheque d´Olomouc.

Durant les années 1797 - 1809, la bibliotheque d´Olomouc est dirigée par Josef A. Karmášek, ancien scribe de la Bibliotheque du Klementinum de Prague. La Bibliotheque universitaire de Prague a obtenu, en tant que premiere bibliotheque de la monarchie des Habsbourg, le droit de l´exemplaire obligatoire sur le territoire de la Boheme. En 1797, J. A. Karmášek a déposé une proposition demandant a ce que la bibliotheque d´Olomouc ait le meme droit sur le territoire de la Moravie. Ce voeu ne s´est vu réalisé que plus tard. De 1807 a 1935, la bibliotheque d´Olomouc a reçu un exemplaire de toutes les publications imprimées en Moravie. A certaines époques, elle recevait également des imprimés de Silésie. Grâce a cette mesure, le fond de la bibliotheque est aujourd´hui la plus riche collection d´ouvrages moraves en République tcheque. Au 19eme siecle, la bibliotheque servit de bibliotheque universitaire et de bibliotheque publique du pays, ayant un droit d´exemplaire obligatoire.

Apres la dislocation de l´Autriche-Hongrie et la création de la République tchécoslovaque indépendante, des négociations ont eu lieu en 1919, traitant de la création d´une université a Brno. La fusion de deux grandes bibliotheques a été envisagée : la Bibliotheque de pays et de musée de Brno et la Bibliotheque d´études d´Olomouc. Selon une proposition postérieure, une bibliotheque de comitat devait etre fondée a Olomouc, contenant la littérature moderne, et l´ensemble du fond historique devait etre transféré vers Brno, principalement pour les besoins de la Faculté des Lettres. Les habitants d´Olomouc se sont défendus contre ce projet et la Bibliotheque d´études est restée a Olomouc, heureusement pour nous.

En 1936, en faveur de la Bibliotheque d´études, le Ministere de l´Éducation a acheté le bâtiment de la Banque Nationale situé rue Bezručova 2. La bibliotheque a ainsi acquis un bâtiment indépendant. Elle y siege jusqu´a nos jours.

En 1946, l´université a été rétablie a Olomouc et le nom de la bibliotheque a été modifié pour devenir Bibliotheque universitaire d´Olomouc. La bibliotheque est cependant restée une institution indépendante se trouvant sous l´administration directe du Ministere de l´Éducation. Elle a donc pu continuer a servir un large public et non pas seulement les professeurs et les étudiants de l´Université Palacký. La loi de 1947 sur les exemplaires obligatoires a imposé qu´un exemplaire de toutes les publications émises sur le territoire de la République tchécoslovaque soit entre autres également envoyé a la bibliotheque d´Olomouc.

Si nous souhaitons relever le caractere fondamental de la Bibliotheque scientifique d´Olomouc, il convient de la citer comme étant la deuxieme plus ancienne bibliotheque de République tcheque, ainsi que la troisieme de ce genre en termes de taille. Les valeurs déterminant la position de la VKOL sont principalement la richesse du fond de la bibliotheque et le droit a l´exemplaire obligatoire sur l´ensemble du pays. Cet exemplaire obligatoire a été confirmé a la VKOL par la loi n° 37/1995 du Recueil des lois, sur les publications non-périodiques, ainsi que par la loi sur la presse n° 46/2000 du Recueil des lois. De ce qui est indiqué ci-dessus, il ressort une obligation d´archivage et une collaboration tres étroite avec les destinataires des exemplaires obligatoires, c´est-a-dire la Bibliotheque Nationale de la République tcheque et la Bibliotheque du pays Morave de Brno.

Depuis 2001, la VKOL est gérée par la région d´Olomouc. Le volume du fond de la bibliotheque a dépassé les 1 850 000 unités littéraires. Ce nombre comprend des livres, des ancienne impressions, des originaux, des manuscrits, des cartes, des périodiques, des normes, des brevets, des documents audiovisuels. La croissance annuelle de la VKOL représente environ 25 000 unités. Le volume annuel de prets varie aux alentours de 430 000, le nombre de lecteurs inscrits dépasse les 11 000.

Malgré le fait que les livres soient concurrencés dans un grand nombre de médias, l´intéret pour les fonds des bibliotheques ne cesse de croître.

Les lecteurs s´accordent pour dire que les livres ont des qualités personnelles que leurs concurrents ne peuvent atteindre. Ils apprécient l´intimité de la lecture, la possibilité d´introspection, l´agréable sensation du matériel naturel palpable en comparaison avec les médias virtuels distants. La valeur sociale des livres est également confirmée dans des circonstances plus larges : les livres ont toujours joué un rôle important dans la vie culturelle et politique de la nation, ils sont étroitement liés aux changements historiques et sociaux. Ce sont des porteurs fiables et toujours accessibles d´un legs laissé par nos ancetres et ils aident a conserver et a présenter non seulement notre héritage culturel, mais aussi celui du monde.

Olomouc, le 22 décembre 2005
Ing. Hana Študentová, Directrice de la VKOL

Aktualizováno: 29.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist