Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Přeskočme tu bariéru

(Vladimír Klásek)

Rok 2003 byl vyhlášen Evropskou unií Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Česká republika jako součást Evropy je do tohoto projektu zapojena samozřejmě také. V rámci roku se konají různé akce s touto problematikou související. Jde především o podniknutí stále větších kroků k integraci zdravotně postižených do společnosti a pracovního života. V České republice se letos díky důrazu na tuto problematiku bude celou oblastí výrazněji zabývat česká vláda (Národní koordinační výbor pro Evropský rok osob se ZP) a v oblasti zákonů i konkrétněji různá ministerstva, především ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví a další organizace. Soubor různých opatření a akcí by tak měl výrazněji upozornit veřejnost na danou problematiku a ulehčit handicapovaným život.

Zmíněné akce jsou jak jednáními sloužícími k zlepšení legislativy, pomáhající postiženým na všech frontách, tak teoretickými setkáními sloužícími k výměně zkušeností, k vstřebání nových nápadů, k poučení, k zamyšlení. Nejlepší pomocí však vždy bude jakákoliv praktická realizace, praktická pomoc, konkrétní výsledek, neboli něco uchopitelného. A v tom může udělat něco pro handicapované občany - zdravotně postižené občany - znevýhodněné občany - občany se specifickými potřebami - občany s různými bariérami (a můžeme je nazývat jakkoliv) - kdokoliv z nás. Nemusíme jen čekat na státní instituce, úřady, sdružení a spolky. Můžeme pro ně něco udělat například i my, pracovníci a pracovnice knihoven a informačních institucí, které mohou a často jsou spojenci handicapovaných při kontaktu s okolním světem.

Za jednu z akcí, kde se knihovny mohou částečně prezentovat s řešením dané problematiky, je i část konference Internet ve státní správě a samosprávě (www.isss.cz), konaná v Hradci Králové ve dnech 24.-25.3.2003. Bude se zabývat i otázkami využívání internetu pro handicapované občany. Jistě tam bude probíhat zajímavá diskuse k tomuto tématu, zazní tam i příspěvek týkající se poskytování různých služeb pro handicapované v českých knihovnách.

Pracovníci různých druhů knihoven si vždy mohou položit otázku, co v knihovnách pro zdravotně postižené dělají teď, co pro ně ještě mohou udělat neboli v čem je ještě problém, a také jak to je se zaměstnáváním handicapovaných. Ptejme se tedy...

Samozřejmě, jsou speciální knihovny pro nevidomé a slabozraké. Např. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana v Brně s obrovskou paletou služeb (rozvážková a zasílací služba, přepisovací a načitatelské služby, tisk dokumentů v Braillově písmu, slepecké a zvukové knihy, atd.), dále Knihovna pro nevidomé a slabozraké v Karlových Varech - stovky titulů nahraných MC, speciální PC, několik stovek návštěv ročně a výpůjčka cca 15 000 MC. Také například Knihovna pro nevidomé v Plzni s další širokou nabídkou služeb.

Jsou však i velké knihovny, které mají speciální pracoviště a útvary pro handicapované, např. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Vědecká knihovna v Olomouci - speciální PC pro slabozraké a nevidomé, scanner, speciální obsluha atd. Také hudební oddělení Krajské knihovny F.Bartoše ve Zlíně, Středočeské vědecké knihovny v Kladně a Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (zvuková knihovna s knihami na MC) dělají především pro zrakově postižené spoluobčany mnoho. I například v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Krajské knihovně v Pardubicích je široká nabídka služeb a na handicapované se tu nezapomíná.

Jsou samozřejmě i knihovny, kde se z různých důvodů na podobná opatření a zlepšení teprve chystají (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) nebo jsou někde v půli cesty díky množství poboček (Městská knihovna v Praze).

To je jen určitý vybraný přehled, ze kterého lze poznat, že tato problematika není v knihovnách České republiky na krajíčku. Nemáme však jen zrakově postižené spoluobčany, kteří vyžadují naprosto speciální přístup. Jsou tu třeba i ti, kteří se obtížně pohybují nebo jsou na vozíčku. Ti nemají problém číst různé knihy, ale musí se k nim v knihovnách dostat. Je to tedy především otázka bezbariérových přístupů, schodišťových plošin a upraveného knihovního nábytku a přístupu k PC. Ty na mnoha místech jsou, ale na mnoha také ne.

Musíme se proto obecně jak v odstraňování technických bariér, tak i jinak snažit dělat něco navíc, především v naší mysli - mysli knihovníků, informačních pracovníků, kteří jsou zároveň spoluobčany těch handicapovaných. Zásadní problém u zmíněných spoluobčanů, kteří mají různé bariéry (tělesné, zrakové, sluchové, řečové, snad i sociální atd.) je v tom, že tyto bariéry a handicapy většinou nedokáží sami překonat nebo odstranit. Osud jim většinou tuto bariéru nadělil do vínku a oni si s ní musí poradit. Největší krok pro překonání zmíněných bariér tedy můžeme někdy udělat my - ti pracovníci různých služeb knihoven, kteří jim můžeme vyjít vstříc v jakémkoliv přání a překonat tak i určitou bariéru - místo handicapovaného občana. On přijde s bariérou - my ji přeskočíme. My se musíme snažit být bezbariéroví.

Dnešní svět přináší na rozdíl od let dřívějších mnoho různých elektronických technologií a postupů, které usnadňují handicapovaným občanům život. Začíná to od elektrických vozíků, přes mobilní spojení a další moderní komunikační prostředky, až po usnadněné vyhledávání na internetu, upravené dokumenty a podobně. Za tím vším ovšem také stojí další lidé - lidé, které handicapovaní potkávají, kteří jim uvolňují místo, kteří jim pomáhají, diskutují s nimi, poskytují jim různé služby, usnadňují jim život...

Nikdy však zřejmě nebude vše technicky bezbariérové a lehce přístupně, především u starších budov, které stojí na svém místě léta. Proto musíme standardně i nadstandardně pomáhat my sami. Věnovat handicapovaným jak běžnou péči (aby se necítili být znevýhodněni či příliš zvýhodněni pro svůj handicap), ale zároveň být připraveni jim v čemkoliv pomoci, a to jak na požádání, tak i bez požádání při sledování jejich činnosti v knihovně. Nezapomeňme, že stále je co zlepšovat a nikdy nic není dokonalého - budete-li procházet jakoukoliv knihovnou, vždy se najde možnost zlepšení přístupu k dokumentům a informacím - nájezdy pro vozíčkáře mohou být stále příliš příkré nebo namáhající, mohou být nedostupné výtahy, regály s volnými knihami stále příliš vysoké, nábytek může být nevhodně umístěný a zavazející, handicapovaný čtenář něco potřebuje a sám to nedokáže vyjádřit, manipulace s půjčenými knihami může být obtížná, ne každý umí pracovat s PC, snad i ta sociální bariéra někdy přivádí člověka do nepříjemných situací (finanční problém, problém matky s malým dítětem, bezdomovec bez střechy nad hlavou). Každá situace tu může být jiná a přitom tak stejná. Vždy můžeme pomoci, pokud nám naše síly, ochota a možnosti stačí.

Dalším výrazným příspěvkem knihoven je i možná pomoc při zaměstnávání handicapovaných. Mnoho knihoven pro to má několik základních předpokladů - osvíceného vedoucího pracovníka, nekomerčnost organizace, možnost provádění jednoduchých pracovních činností. Jistě, je to běh na dlouhé tratě - ale je potřeba nejdříve odstartovat a pak se uvidí, jak vše poběží.

Existuje mnoho dobrých zkušeností. Jednu z nich může poskytnout i Vědecká knihovna v Olomouci. Na podnět agentury SPOLU Olomouc, zabývající se podporou včleňování handicapovaných osob do společnosti a pracovního procesu (podporované zaměstnání), umožnila knihovna neplacenou praxi jedné olomoucké vozíčkářce při různých jednoduchých pracovních knihovních činnostech, včetně toho, že jí poté umožnila krátkou brigádní placenou činnost v knihovně. Možná krátká, ale o to cennější zkušenost pro obě strany. Jak už bylo řečeno, je to první krok, za kterým mohou eventuálně následovat další. Spousta věcí jde zařídit - jen komunikovat a zkoušet, přesvědčovat, nevzdávat. Pracovníci knihovny chodí na setkání s handicapovanými spoluobčany, nabízejí své služby, snaží se na základě různých podnětů své služby pro handicapované zlepšovat. Určitě je to tak i jinde, ale zkušenosti jsou vždy cenné. Záleží na organizaci, člověku, místě. Je však dobré mít v regionu jak agenturu, která podporuje začleňování handicapovaných do společnosti, tak organizace, které jsou ochotné a schopné s handicapovanými spolupracovat.

Asi totiž opravdu není nic horšího, než být nějak handicapovaný a sedět doma neboli nemít možnost někam jít nebo jet. Knihovna jako kulturní informační instituce může přece nabídnout jak zábavu, tak informační spojení, tak i příležitost k něčemu většímu - pracovní praxi. I když to je jen vrchol dortu, ke kterému se musíme dostat přes odstranění běžných bariér v knihovnách.

Co napsat k roli a významu knihoven pro handicapované spoluobčany na závěr. Podporujme různé tranzitní a začleňovací programy, legislativní opatření, zákonné podpory, přitom odstraňujme technické a organizační bariéry v knihovnách, ale zároveň si po vzoru jakoby nějakého současného moderního PC zasuňme do jedné z přihrádek mozkové kůry jeden program - jmenuje se "normální je pomáhat" a spouští se kdykoliv, když uvidíte někoho, kdo naši pomoc potřebuje. Bavme se a diskutujme stále s handicapovanými spoluobčany, neboť oni nás potřebují. Dozvíme se od nich spoustu zajímavého a podnětného a uvědomíme si zároveň, že mají velký pro nás někdy prakticky nepředstavitelný handicap a bariéru, které jim opravdu musíme pomoci přeskočit a umožnit jim tak přístup ke knihám, časopisům, novinám,hudebním nosičům a jiným druhům dokumentů, stejně tak jako k internetu, elektronickým databázím, či dalším různým informacím. Chtějí se stejně jako ostatní zabavit a vzdělávat.

Invalidní vozíček, špatné oči či jiný handicap přece nejsou handicap mozku.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist