Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Rinascimento virtuale - program nikoliv virtuální!

Kateřina Handlová

Jedním z řady grantů, které mohou existovat díky finanční podpoře Evropské komise pro kulturu a vzdělávání, je od roku 2002 také program Rinascimento virtuale (virtuální renesance, dále RV).

Vzniku projektu předcházelo několikaleté "přípravné" období (1997-2001) mezinárodních workshopů a odborných konferencí papyrologů, paleografů, odborníků zabývajících se starými tisky, ale též moderními informačními technologiemi. Zájem odborníků byl v průběhu všech těchto setkání soustředěn na řecké palimpsesty. Především v období raného středověku, kdy byla cena pergamenu nesmírně vysoká, bylo běžné z popsaných listů či z celých rukopisů, jejichž obsah už ztratil pro majitele význam, odstranit (většinou mechanickou cestou) existující text a pergamen znovu popsat. Teprve v 19. století byly tyto "ztracené" vrstvy původních textů palimpsestů znovu nalezeny pomocí různých chemických činidel (jedním z takto objevených textů bylo např. Ciceronovo dílo De re publica). Přitom však často došlo k naprostému poškození pergamenu, jenž byl vlivem užitých chemikálií narušen a po čase ztmavl. Nové metody s sebou přineslo století dvacáté - rozvoj fotografie umožnil využívat při studiu palimpsestů ultrafialové světlo. Ovšem teprve nedávné objevy v oblasti multispektrální analýzy a digitalizace obrazu spolu s počítačovým zpracováním mohou významným způsobem přispět k poznání kulturního bohatství, které palimpsesty uchovávané v mnoha evropských knihovnách a archivech ukrývají.

S představou možností, které nové technologií slibují, podepsalo v roce 2001 celkem 42 vědeckých institucí z patnácti zemí Evropské unie, tří tzv. přidružených zemí a osmi států střední a východní Evropy smlouvu, která znamenala faktický vznik projektu RV. Účastníci programu, mezi nimiž převládají knihovny a univerzitní pracoviště, se dělí na tzv. organizátory a partnery. Do první skupiny patří Universität Hamburg (iniciátor a hlavní organizátor celého projektu), Österreichische Nationalbibliothek, Universidad de Zaragoza, University of Helsinki, National Hellenic Research Foundation, Biblioteca Medicea Laurenziana, Faculty of Law - Rijksuniversiteit Groningen. Mezi partnery náležejí vědecké instituce např. z Francie, Skandinávie, Velké Británie, Islandu, Portugalska, Rumunska, Pobaltí, Slovenska; Českou republiku zastupuje Vědecká knihovna v Olomouci. Společné aktivity rozvržené do období 2002-2004 se ubírají čtyřmi hlavními směry.

I. Shromažďování údajů a výzkum: etapa heuristické práce a vytváření systematického katalogu řeckých palimpsestů, který by měl obsahovat údaje o 700 rukopisů z různých evropských zemí, je základem celého projektu a předstupněm dalšího výzkumu. Pozornost je věnována památkám literárním, filosofickým, právním, lékařským, hudebním, stejně jako textům patristickým, liturgickým a novozákonním. Všechny rukopisy by měly být zařazeny do kulturního, historického i ekonomického kontextu, mělo by být identifikováno sociokulturní pozadí, na němž typy určitých textů vznikly, popsána různá geografická centra produkující určité typy rukopisů.

II. Multispektrální digitalizace, počítačové zpracování, archivace: pro digitalizaci bylo vybráno 60 palimpsestů (počet není definitivní) z různých evropských zemí. V případě snadno čitelných spodních vrstev je při digitalizaci a následném zpracování obrazů možné využít standardní postupy; v případě palimpsestů s obtížně rozpoznatelnými původními texty bude zvláštním způsobem využíváno ultrafialové i infračervené spektrum, při tom je možné uplatnit jeden ze 4 systémů: italský vyvinutý v Parmě, řecký systém (Kréta), anglický (Britská knihovna) nebo finský (Helsinky). Všechny získané výsledky budou archivovány v jednotlivých národních bázích, ale též v centrální nadnárodní bázi spravované knihovnou ve Florencii a univerzitou v Helsinkách.

III. Odborná příprava a další vzdělávání: RV chce podporovat všechny, kteří se zabývají také studiem příbuzných filologických, teologických a historických oborů, tato podpora bude směřovat jak ke studentům, tak k odborným pracovníkům knihoven a archivů. Některé instituce a osobnosti zapojené do RV budou organizovat workshopy a krátkodobé vzdělávací programy, které se budou věnovat moderním aspektům heuristického výzkumu, zpřístupňování výsledků bádání prostřednictvím tradičních i nových médií a veřejné kulturně-vzdělávací práci. Na plánovaných vzdělávacích workshopech v Athénách, v Jaca a v Grottaferrate (proběhnou v r. 2003 a 2004) budou prezentovány teoretické i praktické poznatky a zkušenosti všech partnerů spojených v RV.

IV. Publikování výsledků a popularizační práce: projekt je koncipován tak, aby oslovil odborníky i vzdělanou veřejnost, která se zajímá o evropské písemnictví a knižní kulturu - radost z objevování neznámých autorů i nových textových verzí spojuje odborníky i laiky. Mladou či spíše nejmladší generaci z obou skupin fascinují nové možnosti techniky a technologií. Na tento čilý zájem by projekt RV chtěl reagovat doprovodnými publikacemi, a to v podobě tištěné i elektronické, organizováním seminářů a konferencí přístupných veřejnosti, společně připravovanými výstavami (a katalogy) v Athénách (v době olympijských her v roce 2004), Londýně, Vídni, Římě a Zaragoze. Opětovné objevování a spolehlivá záchrana skrytých vrstev palimpsestů z období antiky, středověku i renesance prostřednictvím technologických výdobytků posledních let snad v budoucnu překročí hranice tohoto projektu řecko-byzantského patrimonia.

V letošním úvodním roce programu Rinascimento virtuale se uskuteční celkem 5 setkání. Tři z nich už proběhla (po úvodním setkání v Římě, následovaly semináře v Paříži a Bratislavě), na podzim se účastníci RV sejdou v Neapoli a španělské Zaragoze.

Seminář Perspektivy sítě v kandidátských zemích střední a východní Evropy a v sousedních státech se konal 28. a 29. června v Bratislavě. Jako koordinátor pro středo a východoevropské země začleněné do RV pracuje Mgr. Jana Grusková z Katedry klasické a semitské filologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského, místo takto zaměřeného setkání tedy nebylo vybráno náhodou. Kromě hlavních organizátorů se setkání zúčastnili zástupci Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Slovenska a ČR (instituce z těchto států jsou členy RV), v pozici "hostů" nebo "pozorovatelů" byli odborníci ze Slovinska, Estonska, Ukrajiny, Gruzie, Arménie a Ruska - zemí, které v projektu zapojeny nejsou. Oficiální zahájení proběhlo v podvečer 28. června, těžištěm bratislavského semináře byl však program následujícího dne. Zástupci jednotlivých zemí zevrubně představili své fondy středověkých, případně řeckých rukopisů (a palimpsestů), informovali o stavu zpracování a zpřístupnění těchto sbírek, o národních programech zaměřených na digitalizaci rukopisných památek. Je třeba zmínit, že na území několika států, jež jsou zapojeny v RV, se nevyskytují ani řecké a byzantské rukopisy ani palimpsesty (např. Litva a Lotyšsko) - tito partneři plní především roli popularizátorů RV (a digitalizace obecně). Zcela opačná situace panuje v zemích, které byly výše označeny jako pozorovatelské, zejména gruzínské a arménské sbírky obsahují stovky a tisíce řeckých rukopisů, zlomků i palimpsestů.

Nevelké množství řeckých rukopisů je součástí několika sbírek na území ČR, většinu z nich zachycuje katalog, který v r. 1983 vydalo francouzské CNRS (autory jsou Jean-Marie Olivier a Marie Aude Monégier du Sorbier). "Řeckou" kolekci VKOL tvoří 6 středověkých a 3 rukopisy ze 17. a 18. století. Součástí kolekce je také rukopis-palimpsest M I 688, který obsahuje Nomokánon doplněný výklady Theodora Balsamonia (14. st.), původní text z 11.-12.st. zůstává prozatím neodhalený. Ono "prozatím" by však mělo brzy skončit, protože rukopis M I 688 je jedním z 60 kodexů, které budou v rámci RV digitalizovány a analyzovány.

V závěru sobotního programu byl prezentován jeden z technologických postupů užívaný pro digitalizaci rukopisů a následnou spektrální analýzu - výsledek spolupráce řeckých a krétských odborníků.

K semináři byl vydán stručný dokument obsahující abstrakty většiny účastníků, jejich odborné profily a časový rozvrh dalšího pokračování projektu Rinascimento virtuale, sborník s plným zněním všech příspěvků by měl být k dispozici v nejbližší době.

Bezprostředně po skončení bratislavského semináře navštívili VKOL Mgr. Grusková a jeden z hlavních organizátorů a iniciátorů projektu RV prof. Dietr Harlfinger z hamburské univerzity. Předmětem jejich zájmu samozřejmě byly řecké rukopisy, zejména rukopis M I 688.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist