Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE

(Roman Giebisch)

Toto známé rčení jsem opět po letech slyšel na konferenci Knihovny současnosti v Seči z úst PhDr. Víta Richtera. Většina přítomných se pobaveně smála, ale celá přednáška vedoucího odboru knihovnictví Národní knihovny - o strategii českých knihoven v budoucnosti, neustále na toto okřídlené rčení upozorňovala.

Mimoškolní vzdělávání knihovníků je druhým podprogramem projektu Veřejné informační služby knihoven. Cílem tohoto "druhého visku" je zajištění bezplatných vzdělávacích kurzů na získání dovedností v práci s informačními technologiemi.

Tyto bezplatné kurzy jsou určené pracovníkům knihoven všech typů a účastníci by měli zvládnout práci s informačními technologiemi včetně postupné přípravy odborných pracovníků ke zvládnutí testů a získání certifikátu ECDL, který je v Evropské unii a dalších zemích používán jako standard základní počítačové vzdělanosti.

Testy ECDL lze skládat jen v instituci s platnou akreditací pro testy ECDL získanou od společnosti ECDL Foundation. Doklad potvrzující platnost akreditace střediska pro testy ECDL vydává Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - ČSKI. Seznam všech akreditovaných středisek v ČR je pravidelně aktualizován a uveřejňován na www stránce - http://www.ecdl.cz.

Odbor literatury a knihoven Ministerstva kultury České republiky vyhlásil pro rok 2000 výběrové řízení na poskytnutí dotace pro budoucí ústřední knihovny krajů na vybudování počítačových učeben. Nově vznikající krajské knihovny se stanou centry pro vzdělávání knihovníků všech typů knihoven v rámci regionů v oblasti výuky ICT. Vědecká knihovna v Olomouci se vybudováním své počítačové učebny stala krajským vzdělávacím pracovištěm Národního knihovnického systému. Knihovníci všech pěti okresů Olomouckého kraje budou vzděláváni v rámci grantu bezplatně. Další vzdělávací projekty, které se budou uskutečňovat v naší počítačové učebně budou realizovány na neziskovém principu. Vědecká knihovna v Olomouci se do vzdělávání knihovníků zapojila již v roce 2000 pod hlavičkou výukového centra MOLIN pro další vzdělávání knihovníků v ČR. Konsorcium MOLIN - MOravian Library Information Network vyšlo vstříct velké potřebě celoživotního vzdělávání knihovníků /Life-Long Learning for Librarians/ a vytvořilo vzdělávací centra pro knihovníky. Hlavní cíle projektu MOLIN jsou : sjednocení vzdělávacích aktivit českých knihovníků, zlepšení přístupu k informacím, zvýšení kvality knihovnických služeb a přizpůsobení českých knihoven podmínkám evropských knihoven atd.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci realizovala VK Olomouc 8 kurzů, do kterých byli zapojeni lektoři i z naší knihovny a ve druhém pololetí roku 2000 proběhlo dalších 15 vzdělávacích akcí. Na nabídku kurzů byla velká odezva a z nově zaváděných aktivit v oblasti vzdělávání v našem regionu je zřejmé, nakolik je nutné další vzdělávání všech pracovníků knihoven. VK v Olomouci ve spolupráci s Univerzitou Palackého bude nadále garantovat výuku základních kurzů informačních dovedností. Funkce odborných garantů jednotlivých modulů se ujmou pracovníci oddělení automatizace, protože splňují VŠ technického směru a získali certifikát ECDL. Lektoři z UP Olomouc jsou odborníky z Ústřední knihovny IC a Centra výpočetní techniky IC UPOL.

V průběhu dvou let byly z podprogramu č. 2 VISK přiděleny granty těmto knihovnám:

 • Rok 2000: Moravská zemská knihovna Brno, krajské knihovny České Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Ostrava a Ústí nad Labem
 • Rok 2001: Krajské knihovny Plzeň, Olomouc, Havlíčkův Brod, Karlovy Vary, Pardubice a Zlín

Počítačová učebna VK v Olomouci je situována do administrativní budovy v Ostružnické ulici. Tento objekt se nachází v centru města a možnosti dopravy městskou hromadnou dopravou jsou ideální z nádraží ČD i ČAD tramvajovou linkou č. 4, 5. V této administrativní budově se nalézá ředitelství VKOL, oddělení ekonomiky, jmenné a věcné zpracování fondů a oddělení bibliografie. Vhodný prostor pro počítačovou učebnu jsme vybrali ve druhém poschodí v rámci oddělení zpracování fondů. Přechod na nový automatizovaný systém ALEPH 500 vedl k uzavření některých lístkových katalogů a z toho vyplynula redukce klasických lístků katalogizačních záznamů a eliminace souvisejících technických prací. Díky tomuto jsme mohli uvolněné prostoru využít pro vybudování naší učebny.

Bylo nutné provést menší stavební úpravy zahrnující vybourání stávajících příček dvou kanceláří a vybudování nové dělící příčky, která zajišťuje oddělení nové učebny od stávajícího provozu oddělení zpracování fondů. Architektonicko-stavební návrh nám připravil ATELIER G - ing. arch. Michal Giacintov a ing. Hrbáček. Veškeré stavební práce zajišťovala dodavatelská firma - PROVA OLOMOUC - ing. Břetislav Valenta. Nábytkové vybavení učebny tvoří 12 pracovních stolků, 13 židlí a jeden velký pracovní stůl lektora. Prostor je navíc doplněn úložnými skříňkami, odkládací stěnou v šatně apod. Nábytek, který se nám všem velmi líbí byl vyroben ve Stolařství a lakýrnictví Ivana Puhače. Technické vybavení naší učebny zahrnuje standardní vybavení v rozsahu :

 • 13 kompletních sestav počítačů
 • Software - Windows 98 CZ, OFFICE 2000 CZ PRO
 • 1 tiskárna - HP Laser Jet 2100 A4 1200dpi
 • 1 zpětný projektor - Kinderman famulus beta 250 /3000lm/
 • 1 datový projektor - Mitsubishi LVP X-250
 • Flipchart - design s keramickým, magnetickým a popisovatelným povrchem
 • Tabule - bílá tabule 120 x 240 cm
 • Projekční plátno - elektricky stahovatelné, rozměr 150 x 150 cm, MW Rollfix Electrix - umístěno nad tabulí

Rozvody počítačové sítě prováděla v naší učebně firma - Merit Group, a.s. O výpočetní techniku se postarala firma Mediatronic, s.r.o. - montáž dataprojektoru a firma Meridian ITS s.r.o. - hardware a software. Náklady na stavební úpravy a nábytkové vybavení dosáhly výše - 406 000 Kč. 824 000 Kč bylo vynaloženo na výpočetní a audiovizuální techniku. Celkové náklady na naši počítačovou učebnu byly 1 230 000 Kč. Bez poskytnuté dotace z grantu Veřejných informačních služeb knihoven bychom jistě tuto učebnu nemohli vybudovat.

Prioritou budou kurzy ke zvládnutí dovedností v rozsahu European Computer Driving Licence - ECDL. Tento mezinárodně uznávaný certifikát dokládající schopnost zvládnutí základních praktických dovedností pro efektivní využití současné výpočetní techniky je určen pro běžné uživatele. U žadatelů se nepředpokládá předchozí hlubší odborné vzdělání ani znalosti z oblasti počítačů. ECDL nabízí standardizovaný přístup k testování kvality dovedností při využívání informačních technologií. ECDL dává každému nástroj, jak prokázat jeho zodpovědný přístup k celoživotnímu vzdělávání.

Drtivou většinu zájemců o ECDL certifikát tvoří dospělí, jejichž zaměstnavatelé požadují jejich vyškolení a ECDL testování pak přispívá k prověření získaných dovedností. K testům ECDL se pracovník může připravit sám, ale bude jistě pro něj výhodnější, když využije možnosti našeho bezplatného školení. Uchazečem o ECDL certifikát se zájemce stává v okamžiku, kdy v některém ze středisek vyplní a podepíše - Závaznou přihlášku k ECDL testům a zaplatí určenou částku. Na základě této přihlášky je mu vystaven ECDL Index.Jakmile uchazeč úspěšně složí testy z libovolných 4 modulů ECDL a má výsledky zaznamenány ve svém ECDL Indexu, může požádat prostřednictvím střediska, ve kterém úspěšně složil poslední test o vystavení Osvědčení ECDL Start. Pokud uchazeč složí úspěšně testy ECDL ze všech 7 modulů a má výsledky zaznamenány ve svém ECDL Indexu, pak je povinností střediska, v němž tento uchazeč úspěšně složil poslední test, zajistit řádné uzavření ECDL Indexu a vystavení ECDL Certifikátu.

Středisko je povinno respektovat minimální stanovenou cenu, která je pro jednotlivé varianty určena takto /všechny ceny jsou bez DPH/:

 • Úplná sada - 2 500 Kč
 • Sada Start - 1 500 Kč
 • Jednotlivý test samostatně - 300 Kč

Počítačová učebna VKOL

Vědecká knihovna v Olomouci připravila pro zájemce z řad knihovníků 24 čtyřhodinových školení z jednotlivých modulů:
Modul 1 - Základy informačních technologií
 • základní pojmy /HW, SW, RAM, ROM, vstupní a výstupní zařízení atd./
 • operační systém a aplikace, otázky rozhraní
 • počítačové sítě a internet /základní pojmy - IP adresa, www dokumenty, práce s prohlížečem/
Modul 2 - Použití PC a správa souborů
 • využívání základních funkcí počítače a operačního systému
 • práce s ikonami a okny na ploše počítače
 • práce se soubory a složkami, přesuny, mazání, třídění jedn. složek apod.
Modul 3 - Pracujeme s textem - textový editor /MS WORD/
 • formátování pomocí stylů odstavce, vkládání obrázků do textu, odstavce, šablony
 • tvorba tabulek a jejich grafická úprava
 • hromadná korespondence
Modul 4 - Pracujeme s tabulkami - tabulkový kalkulátor /MS EXCEL/
 • základní pojmy, navigace po sešitu, editace buňky, souvislý a nesouvislý blok buněk
 • průvodce funkcí, práce s tabulkou
 • průvodce grafem, tvorba grafů, různé druhy grafů - příklady
Modul 5 - Databáze /MS ACCESS/
 • základní koncepce databází, charakteristické rysy a struktura databází, terminologie
 • práce s databází, definice primárního klíče, nastavení vzhledu databáze a rozvržení atributů
 • vytváření a změna záznamů, výběr a třídění záznamů podle kritérií
Modul 6 - Elektronická prezentace - program PowerPoint
 • kompozice - hlavička, patička, časování a přechody mezi snímky
 • šablony a průvodci
 • efekty
Modul 7 - Internet a elektronická pošta
 • techniky a strategie vyhledávání informací v prostředí www
 • elektronické konference, diskusní skupiny, elektronická pošta
 • vyhledávací stroje, principy jejich fungování
 • definice vyhledávacích požadavků, používání klíčových slov, využívání logických operací
Termíny kurzů:
 • Modul 1 - 18.9., 30.10.
 • Modul 2 - 19.9., 1.11.
 • Modul 3 - 26.9., 27.9, 9.10., 10.10., 6.11., 7.11., 20.11., 22.11.
 • Modul 4 - 2.10., 4.10., 14.11., 15.11.
 • Modul 5 - 23.10., 4.12.
 • Modul 6 - 25.10., 5.12.
 • Modul 7 - 17.10., 18.10., 27.11., 29.11.

Prosím všechny zájemce o kurzy v naší učebně, aby se obraceli na autora tohoto článku.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist