Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Věcné selekční jazyky a jejich užití

(Libuše Machačová)

Protože mne na konferenci CASLIN 2001 zaujala tématika věcných autorit a věcné katalogizace vůbec, ráda bych Vás stručně seznámila s obsahem přednášek Lois Mai Chan: "Předmětově orientovaný přístup k informačním zdrojům na webu (řízené slovníky, hesláře, tezaury)" a Marie Balíkové: "Soubor věcných autorit (koncepce, struktura a funkce v elektronickém prostředí)".

Informační selekční jazyky umožňují uživatelům přístup k dokumentům. Neustále se však objevují nové typy informací. Nevíme např., kde jeden dokument končí a jiný začíná, dokumenty jsou nestabilní a provádějí se v nich změny. Proto je třeba uživatelům určit takovou cestu, aby co nejefektivněji získali relevantní informaci.

Možné přístupy:

 • automatické indexování
 • mapování zdrojů
 • integrování různých přístupových nástrojů

Otázkou je, zda řídit či neřídit slovníky. Lze využívat klíčová slova, kombinovaný slovník i řízený slovník. Funkcí řízeného slovníku je kontrola synonym a tento druh slovníku umožňuje výtěžnost relevantních dokumentů. Užití řízeného slovníku vyžaduje vysoce školené katalogizátory.

Ve vyspělém informačním světě existují univerzální řízené slovníky. Příkladem řízeného slovníku je systém Library Of Congress Subject Headings (dále jen LCSH). Používá kontrolu synonym i homonym. LCSH přejalo nejméně 20 zemí světa.

Kongresová knihovna přestala užívat invertovaná hesla - na internetu ztrácí inverze význam, protože je možné použít např. levo i pravostranné vyhledávání a kombinované dotazy. Substantivní inverze měla svůj význam a opodstatněnost v tradičních lístkových katalozích, případně při vyhledávání v elektronických katalozích 1. generace s jednoduchým vyhledáváním slov. Klasifikace slouží jako nástroj pro organizování fondů, akviziční politiku (metoda tzv. Konspektu) a pro průchod portály a zjišťuje, kde je kniha umístěna. Klasifikace se využívá i u metadat.

Pro indexování (makroindexování) na webu hraje významnou roli Mezinárodní desetinné třídění (dále jen MDT), protože poskytuje číselnou a pro knihovníky mezinárodně srozumitelnou klasifikaci (např. při nahlížení do katalogů jiných knihoven umožňuje i při nedokonalé znalosti cizích jazyků snadnou obsahovou analýzu dokumentu).

Věcné selekční jazyky rozdělujeme:

 • systematické (numerické, případné alfanumerické znaky) na bázi přirozeného jazyka
 • jazyk předmětových hesel
 • jazyky deskriptorového typu

Věcné selekční jazyky se zabývají obsahem dokumentu a podle způsobu organizace lexikálních jednotek při indexování se dělí na prekoordinované (podle předem stanovených pravidel) a na postkoordinované, (jednotlivé izolované prvky, mezi nimiž nejsou vyjádřeny syntaktické vztahy).

V prostředí lístkových katalogů byl využíván jazyk předmětových hesel. V současnosti je využívání lístkových katalogů na ústupu. Předmětové heslo je tvořeno podhesly podle předem stanovených pravidel, jedná se tedy o prekoordinovaný jazyk. Nejčastější je jednoslovné substantivum, je však možné užívat i víceslovné lexikální jednotky. Je tendence tyto víceslovné pojmy rozkládat: výchova dítěte R děti - výchova. Formální rozklad víceslovného pojmu však není nevyhnutelný, řešením je zachovat celistvost termínu. Víceslovné lexikální jednotky by však měly být užívány především u ustálených slovních spojení (např. černá díra), u jednoznačných termínů a jednoznačných a srozumitelných slovních spojeních (dějiny filozofie). Protože však ideální deskriptor je představován jednoslovným pojmem, je třeba posoudit oprávněnost používání víceslovných pojmů a stanovit proto kritéria. Není vhodné používat víceslovných pojmů za každou cenu; vyvarujme se nadbytečného užívání.

Mezi předmětovými hesly existují 2 typy vztahů (odkazů) - vylučovací a přidružovací. U homonym je třeba posoudit jednoznačnost v dominantním oboru a možnost nahrazení termínu v nedominantních oborech. Např. mnohovýznamovost termínu operace (= provádění, provedení, úkon) můžeme vyřešit specifikací, např. vojenské operace, bankovní operace, operace žaludku).

Uživatel při vyhledávání vnímá vstupní prvek a 12 zpřesnění. Příliš velká délka řetězce tedy znamená redundantní informace. To, co se jevilo v lístkovém katalogu jako výhoda, tedy detailní vyjádření předmětu dokumentu a maximální informační hodnota, se naopak jeví v elektronickém katalogu jako nadbytečné, zbytečně zvětšující velikost autoritního souboru a vyžadující komplikovanou údržbu.

Při budování souborů autorit jsou užity řetězce předmětových hesel; standardizace se tedy řeší povýšením řetězců předmětových hesel do souborů autorit - stanovení autoritní podoby.

Jazyky deskriptorového typu - oborové tezaury se uplatňují zejména v elektronických katalozích 2. generace (s možností vyhledávání pomocí kombinace slov, s užitím operátorů a levo i pravostranným rozšířením). Je uplatněn princip postkoordinace. Obsah dokumentu je vyjádřen izolovanými lexikálními jednotkami - deskriptory, vyloučené pojmy jsou definovány jako nedeskriptory. Typickou lexikální jednotkou je jednoslovné substantivum nebo víceslovná lexikální jednotka v přirozeném slovosledu. Důsledně je řešena synonymie, homonymie, hierarchie (nadřazenost, podřazenost).

Existuje snaha umožnit koncovému uživateli vyhledávat v jeho rodném jazyce, proto je třeba řešit vícejazyčné prostředí harmonizací věcných selekčních jazyků:

 • konvergence (postupné sbližování)
 • kompatibilita (převoditelnost - pro každou lexikální jednotku jednoho jazyka existuje ekvivalentní termín v jiném jazyce)
 • konvertibilita (schopnost jednoho informačního systému zpracovat informační výstupy tak, aby sloužily jako vstupy do systému jiného)
 • konkordance (přiřazení významově shodných lexikálních jednotek porovnávaných selekčních jazyků)

Příkladem kvalitní lexikální harmonizace je Unified Medical Linguage System Metathesaurus (UMLS); jako příklad harmonizace založené na konkordanci slouží projekt Multilingual Access to Subject (MACS), který by měl propojit 3 verbální autoritní systémy. Proces se zjednoduší, jsouli vytvořeny konkordanční tabulky na základě systematického jazyka. Podmínkou je přiřazení lexikálních jednotek v přirozeném jazyce znakům systematického selekčního jazyka.

Soubor věcných autorit je standardem pro věcný popis (národní soubor věcných autorit navazuje na mezinárodní standardy pro věcné pořádání). Skládá se z několika dílčích souborů:

 • soubor tematických selekčních prvků
 • soubor formálních selekčních prvků
 • soubor geografických selekčních prvků
 • soubor chronologických selekčních prvků

Soubor věcných autorit je abecedně řazený řízený slovník selekčních prvků, ve kterém jsou vyjádřeny sémantické vztahy (hierarchie, ekvivalence, asociace). Existují zde 2 typy lexikálních jednotek: preferovaný a nepreferovaný termín, přičemž preferovaný je závazný a nepreferovaný slouží jako odkaz. Je třeba vždy dobře uvážit, co zvolit jako preferovaný termín (vstupní prvek) a nepoužívat vágní výrazy.

U víceslovných lexikálních jednotek se neužívá inverze, užívá se současný pravopis a u zkratek se preferuje rozepsaná podoba.

Součástí autoritního záznamu je notační znak systematického selekčního jazyka - Mezinárodního desetinného třídění (MDT).

Při tvorbě souboru věcných autorit dospěla Národní knihovna k závěru, že nejvhodnější je autorizovat jednotlivé prvky předmětových hesel. Jsou respektovány standardy a mezinárodní doporučení IFLA. Strukturu záznamu věcných autorit definuje formát UNIMARC / AUTORITY.

Národní soubor věcných autorit by se měl stát nástrojem standardizace a unifikace a měl by sloužit i pro sdílenou katalogizaci.

Vědecká knihovna v Olomouci od července 2001 přechází při tvorbě předmětových hesel na metodiku Národní knihovny. U víceslovných hesel bude užíván přirozený slovosled.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist