Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY VKOL A ULTIMI FIORI DEL MEDIOEVO - DAL GOTICO AL RINASCIMENTO IN MORAVIA E NELLA SLESIA

(Kateřina Handlová)

Středověké rukopisy uložené ve Vědecké knihovně v Olomouci - Graduál loucký, Bible olomoucká a Bible boskovská - obohatily koncem loňského roku seznam unikátních pamětihodností Olomouce.

Všechny tři kodexy "absolvovaly" několik měsíců trvající proces posuzovaní. K návrhu na prohlášení za kulturní památky, podanému VKOL loni v létě, postupně vyjádřily souhlas Okresní úřad Olomouc, zdejší Památkový ústav i Ministerstvo kultury ČR. Konečné rozhodnutí ministerstva akcentuje mimořádné postavení těchto rukopisů v rámci olomouckého fondu, především však podtrhlo jejich jedinečnost v kontextu dějin české literatury a středověké knižní kultury.

Obě bible dokládají vysokou kulturní vyspělost českých zemí v období panování lucemburské dynastie. Nedatovaný text Bible boskovské, jenž je dílem dvou písařů, obsahuje nejstarší v úplnosti zachovaný český biblický překlad druhé redakce. Bible začala být psána ve dvacátých letech 15.století diakritickým pravopisem zřejmě pro některého šlechtického stoupence Husova učení - jistou zvláštností kodexu je Husův Menší výklad na Desatero, zapsaný před Exodem. Do majetku pánů z Boskovic (proto bývá ve starší literatuře uváděna pod názvem Boskovická) se dostala kolem roku 1500, přibližně o sto let později byla darována brněnským jezuitům, po zrušení řádu se stala součástí sbírky Lycejní knihovny v Olomouci. Toto dílo náleží nejen mezi významné bohemikální památky, ale pro svou výtvarnou stránku je považováno za nejvýznamnější z biblických rukopisů vzniklých na našem území. Bibli boskovskou zdobí více než 80 figurálních a 5 ornamentálních miniatur, na jejichž vzniku se podíleli asi čtyři malíři, poslední dvě desítky iluminací zůstaly nedokončeny. Zřejmě nejčastěji bývá v různých publikacích reprodukován titulní list, na kterém je v sedmi medailonech znázorněno stvoření světa.

Dvousvazková Bible olomoucká je v olomoucké knihovně doložena od roku 1787, před tím ji vlastnil patrně některý z moravských klášterů, je jedním z dokladů těsných kulturních styků mezi Čechami a Moravou. Rukopis obsahuje biblický text první redakce, ve kterém se diakritický pravopis uplatňuje pouze částečně. Podle latinského přípisu ve druhém svazku dokončil neznámý písař kodex v roce 1417. Po ztrátě několika miniatur zdobí dnes kodex 73 ilustrací (29 je obsaženo v prvním svazku), které jsou až na jedinou výjimku dílem jednoho poněkud konzervativního iluminátora. Onou jedinečnou iluminací Bible olomoucké je vyobrazení Šalamouna klanícího se Hospodinovi - za autora výjevu je považován vynikající dvorský malíř, tzv. Mistr Geronského martyrologia.

K jedinečným dílům knižní malby stojícím na rozhraní pozdní gotiky a rané renesance se řadí Graduál loucký (respektive dochovaná letní část textu graduálu). Jak vyplývá ze zápisu na prvním listě, kodex vznikl v roce 1499 na objednávku opata premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, napsán byl Jiljím Hasem, klerikem pasovské diecéze. Rukopis je doprovázen osmnácti figurálními iniciálami, v nichž se vedle převládajících náboženských témat objevují také světské motivy, pozoruhodná je rovněž marginální výzdoba - práce neznámého iluminátora inspirovaného italskou renesancí.

Kromě "úředního" potvrzení byla jedinečnost obou biblí i Graduálu louckého loni připomenuta ještě jiným způsobem. Všechny tři rukopisy se staly součástí unikátní expozice s poetickým názvem Poslední květy středověku - Od gotiky k renesanci na Moravě a ve Slezsku, jež proběhla v římském Palazzo di Venezia na přelomu loňského a letošního roku (23. listopadu - 7. ledna). Výstavou Ultimi fiori del medioevo - Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia, jak zní originální název, přispěla Česká republika k oslavám Jubilejního roku 2000. Akci zaštítili prezidenti Itálie a České republiky, oficiální patronát převzali vysocí církevní hodnostáři, slavnostního otevření v Bazilice sv. Marka se osobně zúčastnil Pavel Dostál.

Výstavu provázel nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti, protože gotické umění je v Římě do určité míry kuriozitou. Z celkového počtu osmi set památek, které byly v rámci projektu Od gotiky k renesanci vystaveny v loňském roce v Brně, Olomouci a Opavě, byla do Říma převezena více než stovka nejcennějších exponátů z uměleckých oborů malířství, sochařství, archeologie a uměleckého řemesla. Za reprezentativní ukázku moravské knižní kultury 15. století zvolili kurátoři výstavy - odborníci z Muzea umění Olomouc - právě Graduál loucký, Bibli boskovskou a Bibli olomouckou, které spolu se Šternberskou madonou či sousoším Olivetská hora poutaly nejvíce pozornosti. Výstava podle odborníku dokázala, že v umělecko-historickém kon- textu jsou české země a Itálie propojeny řadou vazeb.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist