Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Multiplikatorenreise - 1. část

Hana Študentová

Pod uvedeným názvem iniciovala pí Gerlinde Buck, vedoucí knihovny pražské pobočky Goethe Institutu (dále jen GI), ve spolupráci s Centrálou GI v Mnichově čtrnáctidenní informační cestu po Německu. Cesty, zajišťované na náklady GI, se zúčastnili ředitelé a vedoucí pracovníci pěti významných knihoven z České a Slovenské republiky (SVK v Plzni, MZK v Brně, SVK v Olomouci, SVK v Banské Bystrici, SVK v Košicích).

Cílem návštěvy německých knihoven bylo získání informací o nových, moderních vývojových tendencích v Německu a zprostředkování pracovních kontaktů mezi nejdůležitějšími knihovnami v Německu a knihovnami v České a Slovenské republice, kde již pracují německé knihovny GI a probíhá spolupráce s pracovišti GI v Praze a Bratislavě.

Dne 8. října rychlík IC A. Einstein z Prahy do Mnichova odstartoval naši společnou cestu pod zkušeným vedením dr.Sylvie Kováčové, vedoucí knihovny a informačního střediska GI v Bratislavě. Proč nevzpomenout právě Alberta Einsteina, jednu z nejvýznamnějších světových osobností, jehož rodiště - Ulm - je také na naší trase mezi Mnichovem a Stuttgartem. Takovým způsobem a na všechny strany mířily naše myšlenky na začátku cesty, kdy se seznam návštěv, exkurzí a setkání jevil jako těžko zvládnutelný.

Program s velkou pečlivostí a důkladností připravený pí Gerlindou Buck ve spolupráci s mnichovskou centrálou GI zahrnoval kromě návštěvy Zentralverwaltung GI v Mnichově deset knihoven různých typů ve sledu Mnichov-Stuttgart-Frankfurt-Gütersloh-Bielefeld-Hannover-Lipsko-Berlín; knihoven státních, zemských, univerzitních a městských. Nechyběla exkurze do nákupní centrály pro veřejné knihovny EKZ v Reutlingenu a seznámení s činností Bertelsmannovy nadace v Gütersloh. V maratonu návštěv bylo zahrnuto Centrum na ochranu knih v Lipsku a v celkové plejádě dojmů nechyběla ani světová výstava EXPO 2000 v Hannoveru.

Pokud se říká, že Češi jsou mistry improvizace, potom Němci jsou mistři v dobré organizaci - práce, času, programu i cesty. Někde jsme měli na přestup pouhých 8 minut, konkrétně při přesunu mezi Reutlingenem-Stuttgartem a Frankfurtem. Nezkuste to!

Ke cti iniciátorů akce svědčí, že vlastní program cesty začal velmi kultivovaně a poeticky, vynikajícím koncertem orchestru Mnichovské filharmonie, uvádějící Oratorium sv. Šebestiána od C. Debussyho, Koncert pro housle a orchestr G. Ligetiho a čtyři skladby G. Verdiho pro sólový zpěv, sbor a orchestr.

Tuto část svého příspěvku bych chtěla věnovat návštěvě pracoviště Centrály GI, garanta celé cesty. První večer naši skupinu přivítala pí Christiane Bohrer, vedoucí odb. plánování a řízení GI, a pí Ute Reimer-Böhner z odd. pro východní Evropu Centrály GI v Mnichově. Byli jsme podrobně seznámeni s programem návštěv. Jednání druhého dne vedl dr. Franke, ved.odd. práce s veřejností GI.Vysvětlil postavení GI jako soukromé instituce s právní subjektivitou, závislé na rozpočtu ve výši cca 300 mil. DM ročně, zahrnující 126 pracovišť v zahraničí v 76-ti zemích, 15 institucí zabývajících se výukou jazyků.

GI jsou veřejně prospěšné spolky, které propagují německý jazyk a německou kulturu v zahraničí a na mezinárodní úrovni podporují kulturní spolupráci. Myšlenka institutů vznikla v roce 1951, od roku 1952 např. pracuje centrum GI v Athénách. Centra zahrnují knihovny, videotéky a fonotéky, zprostředkují informace o německé literatuře, společnosti, dějinách a reáliích vůbec. Plní funkci informačních středisek. Vedle hodnotných souborů německé odborné literatury a celé řady vědeckých i populárních časopisů, denního tisku nabízí CD, audio a videokazety. Jazyková oddělení pořádají základní i specializované kurzy, celkově se snaží vycházet vstříc potřebám hostitelské země. Velkou pozornost věnují projektům a tématům, na kterých mají zájem a na kterých se podílejí obě strany, ať už jde o organizaci seminářů, kolokvií, autorských čtení, řady výstav apod.

Dr.Franke blíže hovořil o koncepci a základních principech práce GI, předkládaných ke schválení představenstvu GI. Dalším orgánem, starajícím se o provoz, je prezidium GI. Velký důraz je kladen na kontrolní činnost.

V čele instituce stojí prezident, volený na čtyři roky. Těžiště práce GI, zahrnující výuku německého jazyka, kulturní oblasti (film, divadlo, hudbu), knižní a publikační činnost se v posledních letech zaměřuje zejm. na knižní a informační práci. Zájem GI se soustřeďuje na rozvoj kooperace mezi německými a zahraničními knihovnami, na budování nových kontaktů, hledání nových možností spolupráce, na roli zprostředkovatele vazeb mezi domácími a zahraničními knihovnami.

GI má zájem na vytvoření pracovních skupin česko-německých (např. prostřednictvím pracovišť GI v Praze) k řešení konkrétních projektů, posuzování metod práce v konkrétních knihovnách. Dr.Franke dobře hodnotil spolupráci v teoretické oblasti, ale zdůraznil potřebu konkrétních informací ohledně zájmů, potřeb a požadavků čtenářů a návštěvníků knihoven. Jednou z podporovaných oblastí jsou překlady německé literatury.

Z dalších příspěvků bych uvedla pí Elisabeth Pyroth, zajišťující zpřístupnění a nákup fondu GI. Pí Pyroth řídí nákup, výběr novinek, publikací, odpovídá za informace, zpřístupnění databank. Jako kritéria výběru uváděla vztah k Německu, aktuálnost a kvalitu publikace. Nabídky během roku předkládá jak v brožované, tak v elektronické formě (na DC nebo přes Internet). Informovala také o další rozvíjené službě - sdílené katalogizaci (jen pro pracoviště GI). Nákup fondu se neprovádí centrálně, zajišťována je jen nabídka a výběr probíhá již samostatně v jednotlivých zemích. Dalším tématem byly elektronické informační zdroje - možnost využití nabídky prostřednictvím pracoviště GI v Praze a Bratislavě, využití německé národní bibliografie v elektronické formě. V rámci příprav je práce na článkové bibliografii. Přístup k Internetu umožňují pro návštěvníky zdarma. Diskuse účastníků jednání se týkala jednak podpory překladů německé literatury, využití spolupráce s GI v rámci doplňování fondů. Němečtí kolegové se velmi zajímali o informace z našich knihoven, např. doplňování knihovního fondu, zavádění automatizovaného knihovního systému, využívání elektronických informačních zdrojů, zapojení v grantech a projektech. Zajímavé otázky se týkaly MVS a MMVS, kooperace knihoven, vytváření konsorcií. Řada společných otázek zahrnovala počty čtenářů, výpůjček, výše poplatků apod. Jednání nebylo možné podle zájmu prodloužit, protože jsme byli očekáváni v Bavorské zemské knihovně.

Ale o tom až příště.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist