Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2000 8. konference 19.-21.9.2000

Libuše Machačová

Letošní v pořadí už 8. konference proběhla opět v Seči u Chrudimi v blízkosti překrásného prostředí přehrady.

Program se zaměřil na různá aktuální témata, uspořádaná opět do třídenního jednání, kdy první a třetí den jsou jednání společná a probíhají v plénu ve velkém sále a druhý den je věnován jednotlivým sekcím. Sekce se konají v učebnách, v jejichž předsálí probíhají prezentační akce firem nabízejících knihovnám různé služby i zboží.

Společná jednání probíhala za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva školství (Eva Kantůrková, Ilja Racek, Věra Kubíková, mgr. Koubová, Petr Kohout, Hana Masopustová).

Velkou diskuzi vzbudil zejména připravovaný knihovnický zákon. Je zde např. navržen tzv. systém registrace, který předpokládá, že každá knihovna splní určitá kritéria, aby mohla registraci dostat. To je však dost diskutabilní, protože knihovna, která by registrací neprošla, jako by neexistovala. Registrace zahrnuje i technickou vybavenost knihoven, která je ovšem někdy kvůli nedostatku finančních prostředků nedostatečná. Paní Eva Kantůrková se snažila knihovníky uklidnit tvrzením, že povinnost registrovat se bude probíhat v přechodném období, takže prý všechny knihovny budou mít dost času, aby se na splnění kritérií dostatečně připravily. Většina ze 6000 knihoven však v současnosti tato kritéria nesplňuje. Zároveň paní Kantůrková připustila, že financování regionálních funkcí je nedořešené. Nedořešená je vlastně i otázka, odkud budou plynout do knihoven finance na potřebné technické vybavení.

Paní Věra Kubíková upozornila na existenci dalších několika tisíc školních, vysokoškolských, lékařských a jiných knihoven, které by se dle jejího názoru do podmínek nového zákona nevešly a nemohly by být registrovány; není proto zastáncem zrušení zákona z r. 1959, protože nový návrh zákona ho v mnoha otázkách vůbec nenahrazuje.

První den také promluvil PhDr. Vít Richter na téma VISK (Veřejné informační služby knihoven). Základním cílem programu VISK je inovace veřejných informačních služeb knihoven na základě informačních technologií (ICT), poskytnutí veřejně přístupných míst k informačním zdrojům s kvalifikovanou obsluhou, podpora celoživotního vzdělávání a uspokojování kulturních potřeb občanů, uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví uloženého v knihách.

Pro podporu a koordinaci tvorby projektů bude při Národní knihovně v Praze zřízeno Koordinační centrum programu VISK.

Nejvyšší poradní orgán pro VISK je Ústřední knihovnická rada, která je zároveň poradním orgánem Ministerstva kultury.

K tradičnímu programu letos přibyla novinka, a sice udělování medailí Z.V. Tobolky. Ocenění získaly instituce i jednotlivci; pro zajímavost jmenujme např. Parlamentní knihovnu v Praze, Regionální knihovnu v Karviné, PhDr. Vojtěcha Balíka, profesora Jiřího Cejpka, doc. Hanu Vodičkovou a PhDr. Jaromíra Kubíčka.

Druhý den byl věnován odborným sekcím s těmito názvy:

  • Informační zdroje
  • Mimoškolní vzdělávání
  • Internet a knihovny

Sekce Informační zdroje

V současnosti je pro práci knihoven důležité nejen technické vybavení, ale i dostupnost elektronických zdrojů. Nejvýznamnější elektronické zdroje se stávají postupně dostupnými. Knihovníky čeká zvládnutí práce s nimi, což není zrovna tradiční knihovnická disciplína, ale je třeba ji zvládnout stejně dobře jako automatizaci knihovnických procesů v uplynulých letech.

K tématu informačních zdrojů sdělili své zkušenosti např. Martin Svoboda, Antonín Vítek, Vladimír Karen, Helena Bouzková, Blanka Sapáková a další.

(Firma Albertina icome Praha , jeden ze sponzorů konference, vše na večerním rautu zpestřila i vtipnými písněmi s náměty práce s elektronickými zdroji.)

Sekce Mimoškolní vzdělávání

Sekci řídila Zlata Houšková a účastníci se doslechli o státní informační politice, vzdělanostní struktuře v českých knihovnách, výukových centrech pro další vzdělávání knihovníků, o celoživotním a distančním vzdělávání atd. Mezi přednášející patřili např. Vít Richter, Daniela Tkačíková, Miloslava Faitová a Ludmila Slezáková.

Sekce Internet a knihovny

Já osobně jsem absolvovala přednášky sekce Internet a knihovny. Sekci řídil Aleš Brožek, přednášejícími byli Jaroslava Štěrbová, Martin Vojnar, Vladimír Pávek, Jiří Mika, Radka Římanová, Alena Součková, Aleš a Ivo Brožkovi, Vlastimil Mrázek, Daniela Tkačíková, Zdeněk Bartl, Zuzana Hájková, Eva Svobodová atd.

Přednášky se týkaly elektronických katalogů, automatizovaných výpůjčních systémů, využívání internetu pro objednávání knih, sdílené katalogizace, souborů autorit atd.

O automatizovaném výpůjčním systému a vlastně i o naší SVK se mohli posluchači dozvědět z přednášky Martina Vojnara "Automatizovaný výpůjční protokol v knihovním systému ALEPH 500".

Velký zájem u mne vzbudily přednášky týkající se souborů autorit (Zdeněk Bartl) a Souborného katalogu CASLIN (Hájková, Svobodová).

Soubory autorit a sdílená katalogizace spolu souvisí, jsou to spojené nádoby. Sdílená katalogizace - přebírání záznamů je vlastně výhodná nejen pro knihovníky (urychlení práce), ale i pro čtenáře, protože najdou jednu a tutéž knihu vždy zkatalogizovanou stejným způsobem. Někteří katalogizátoři sice ještě možnost stahování záznamů nevyužívají, protože jsou přesvědčeni, že "jejich" záznamy jsou lepší, ale snad i oni brzy pochopí, že nejdůležitější je rychlost a jednotnost.

Totéž je to i se soubory autorit. Co si má čtenář chudák pomyslet, když jednoho a téhož autora najde v různých knihovnách pod různými formami jména? Někdy má bohužel jeden autor různé formy jména i v jedné knihovně. Je to právě kvůli podceňování souborů autorit a nepochopení jejich významu.

Soubory národních autorit při Národní knihovně mají být výsledkem kooperace knihoven. V širokém okruhu spolupracujících, kooperujících knihoven se budou autoritní záznamy vytvářet, centrum je bude spravovat. Soubory autorit a jejich využívání by mělo přinést úsporu času. V současnosti v jednu a tutéž chvíli knihovníci na různých místech tvoří autoritní záznam, pátrají ve slovnících, hledají nejužívanější formu jména. Ovšem - každý katalogizátor může např. použít jiný slovník a najde-li určitého autora ve více slovnících pokaždé jinak, musí zvolit jen jednu formu a tady už nastupuje subjektivní pohled. Proto ta nejednotnost! Přitom zkušenost z polských knihoven říká, že budování a používání souborů autorit přináší až 50% úsporu času.

Katalogizátor by měl pracovat tak, že než sám vytvoří nový autoritní záznam, měl by se podívat do Národní knihovny. Teprve v případě, že by autoritu nenašel, vytvářel by vlastní nový záznam (tak to dělá např. Národní lékařská knihovna).

Zazněl návrh na vytvoření kooperujícího sdružení knihoven k získání grantu z VISKu - "Národní kooperační uskupení knihoven".

Velmi názorná s ukázkami praktického využití byla přednáška Evy Svobodové a Zuzany Hájkové o Souborném katalogu CASLIN. Tato přednáška byla hodnocena jako jedna z nejlepších.

SK CASLIN má v současnosti kolem 621.000 záznamů a přispívají do něho 44 knihovny. SK poskytuje služby všem uživatelům, kteří vyhledávají konkrétní publikace, chtějí získat informace o jejich vlastníkovi, chtějí zviditelnit své fondy, usnadnit práci svým katalogizátorům nebo využít prostředky SK ke katalogizaci vlastních fondů. Další funkcí, kterou chystá do konce roku 2000 SK CASLIN nabídnout, je MVS.

Poslední den jednání se společný program týkal tématiky role knihoven, informačních služeb knihoven, informačních systémů veřejné správy a autorského a knihovnického zákona.

8. konference se zúčastnilo 355 účastníků z celé České republiky i ze Slovenska. Nejlepším přednášejícím byl vyhlášen Vít Richter zejména za své příspěvky týkající se knihovnického zákona.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist