Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Historická konference aneb Dopis hejtmanovi

Vladimír Klásek

Velevážený a ctěný hejtmane krajský budoucího kraje olomouckého,

dovoluji si Vás osloviti se zprávou zajímavou o setkání, jež zasluhovalo by pozornosti Vaší i do budoucnosti. Jistě po svém usazení na stolec hejtmanský ráčíte upříti pohled svůj i ke kultuře a nenecháte tuto oblast někdy opomíjenou zhynouti a naopak podporou svou povznesete ji na úroveň, jež nám kraje jiné záviděti budou.

V Olomouci, sídelním to městě kraje olomouckého, ráčili jsme již devátý rok po sobě uskutečniti setkání historiků, knihovníků, archivářů a dalších duší historií spřízněných, a to na historické konferenci pod patronátem Sdružení knihoven České republiky, hlavně však Vědecké knihovny v Olomouci, jenž pořadatelem hlavním byla. Setkání uskutečnilo se v dnech 11.-12.října léta páně dvoutisícího, tedy v čas podzimní, který snad přílišnou teplotou venkovní neoplýval, ale tradici připomínal a snad i do budoucna bude nám zachován.

Setkání historické, a nazývejme je opravdu konferencí, zajímavé téma přineslo. Jak již bylo v posledních letech zvykem, místo setkání obecného s mnoha pohledy a příspěvky různorodými, které každého zaujmouti nemusí, hlavní téma stanoveno bývá, a tím ucelenější a zaměřenější příspěvky přináší a blíže určitou tematiku přibližuje. Snad rok dvoutisící, který téměř práh nového tisíciletí překračuje, sám svou zakulaceností přinesl téma opravdu příznačné - Světová putování a česká knižní kultura. Téma konference takto stanoveno mohlo pod sebou skrýti mnohé a přesto jedinečné - jak knihy a dokumenty historické putovaly od nás do ciziny, z ciziny k nám, jak cestovatelé naši ráčili psát o krajích dalekých a mnohé další. To slovo putování ve spojitosti s knihou - jako by již dopředu vonělo dálkou, exotikou, napětím a zajímavými osudy a příběhy....

Konference historická konala se jako již rok předešlý v osvědčených a krásných prostorách Muzea umění Olomouc. Vy jistě sám tyto prostoty znáte. Instituce tato věhlas svůj již má a proto Vědecká knihovna a pracovníci její neváhali svěřit náročný program konference opět sem. Příjemný prostor přednáškového sálu, kvalitní vybavení technické, podpora ze strany vedení Muzea umění a kvalitní zázemí spolu s nezanedbatelnou polohou téměř uprostřed města nenutí zatím kohokoliv a cokoliv nic na tomto místě měniti.

Program samotný konference této byl velice nabitý. My sami jako organizátoři ještě před zahájením konference museli jsme mnohé příspěvky odmítati, neb nevztahovaly se přesně k danému tématu anebo již program zcela zaplněn byl. Samotný počet přihlášených účastníků kolem padesáti čítal a nelze přece na tři dny program natáhnouti a účastníky tak zahltiti zcela. I tak nás zájem dopředu avizovaný s příspěvky zajímavými a obsazením kvalitním velice potěšil. Zavázal nás však i do budoucna tak, že sleviti nemůžeme.

Program prvního dne v přednáškovém sále Muzea umění zahájen byl tradičně úvodním slovem ředitelky VK Olomouc dr.Nádvorníkové. Pak také samotný odborný průběh začal tradičně dr.Uhlíř z NK Praha, který jakoby symbolicky zahájil blok teoreticko-cestopisný, kdy dozvěděli jsme se od přednášejících mnohé o historických kulturních regionech rukopisného období, o odrazu kulturních procesů v literatuře cestopisné, také však o praktickém odrazu objevitelských, vědeckých a loveckých výprav ve fondech knihoven zámeckých naší republiky. Hned na úvod jsme se tak ponořili do putování všelijakého a mnoho zajímavého jsme se dověděli.

Jak jistě také ráčíte znát, náročný a dlouhý program přerušiti někdy nutno a hrdlo zasytiti a oko nechat pohlédnout na krásy jiné než pracovní. Proto každý účastník v přestávce navštíviti mohl sbírky samotného muzea a pokochat se tak třeba i uměním soudobým a moderním, které v takovém protikladu stojí ve srovnání se starým uměním knižním. Potom vydali jsme se společně téměř do centra města, kde nachystán byl bohatý to oběd v zařízení pohostinském s tajemným názvem Arigone. Po krátké prohlídce starobylé Olomouce, podle které celý kraj bude nazýván, a kterou prohlédl si každý sám, další zajímavá akce byla nachystána.

Vědecká knihovna po dobré zkušenosti s rokem minulým, kdy jako akce doprovodná ke konferenci nachystána byla výstava k pětistému výročí knihtisku v Olomouci v kryptě chrámu sv.Václava, i letos uspořádala výstavu, tentokrát v prostorách knihovny. Zaměřena byla samozřejmě k tématu putování a jmenovala se Z Olomouce do Nového světa. Obsahem jejím bylo především představení rukopisů, starých tisků a map pojednávajících dobově o objevování Nového světa. Všechny tyto dokumenty pocházely z historického fondu VK Olomouc a vystaveny přehledně a bezpečně mohly býti díky zápůjčce velkých skleněných vitrín právě z Muzea umění. Krásný dojem z těchto knih a map sklo jen umocnilo a i muzeu tak patří další náš dík.

Další malou akcí doprovodnou byla i související výstava fotografií V srdci inckého impéria, která vhodně přiblížila Nový svět trochu z pohledu jiného. Pohledu člověka, který Jižní Ameriku navštívil v rámci sboru expedičního v letech nedávných a zasvěceně tak mohl hovořiti a hlavně výstavu k Novému světu uváděti - docenta Ivo Bartečka z katedry historie FF UP Olomouc. Jeho výklad zasvěcený a poučný mohl býti doplněn katalogem výstavním, který jednotlivé exponáty představoval neznalým obdivovatelům. Také mnohé reprodukce starých objevitelských map a kreseb na dračku šly a spolu s katalogem se po nich jen zaprášilo. Chystání výstavy jistě náročné bylo a bylo zároveň nádhernou poslední tečkou za pracovní činností mgr. Anety Hynkové, která v knihovně olomoucké ihned poté pracovně skončila s prací ve fondech historických a do jiných krajů se odstěhovala.

Však vraťme se všichni k dalšímu pokračování konference. Blok odpolední tak díky akcím poledním začínal později, ale také byl zajímavý. Putovali jsme s rukopisem Koperníkovým, věnovali jsme se Kolumbovu lodnímu deníku, Josefu Šustovi, pamětem z mexického tažení v století devatenáctém nebo knihovně Jindřicha Dentulina z Turtlštejna. Co příspěvek, to něco jiného, co příspěvek, to jiná staletí.

Však blížil se již večer a to pozornost vždy je již otupena a mysl se již přestává soustředit. Proto ukončili jsme první den konferenční a zakončili jej posezením v kavárně muzea až do pozdnějších hodin večerních. Však také problémy , náměty a diskuse všelijaké probírají se nejlépe v kruhu užším v neformálním duchu, a může jít o věci odborné či jiné. Snad i tam se potom tvoří i názory na konferenci celou, a probírají se náměty či směry budoucí. Mladá krev s tou starší, olomoucká s pražskou, knihovní s univerzitní....

Ráno tížeji se vstává, však druhý den konference historické nás čekal. Opět nabitý mnoha příspěvky, které chtěli jsme dopoledne stihnouti. Promluveno bylo o cestopisech a kulturních vztazích, cestopisu S.Herbersteina, cestopisech kroměřížských piaristických knihoven. Také nás znovu oslovila svou dokonalostí a rozpínavostí metoda digitalizační, znovu jsme se zamysleli nad novými aspekty ochrany fondů vzácných a historických. A to ještě příspěvky některé zazníti nemohly, neboť přednášející z vážných důvodů nedorazili. Však zastoupeni jiným příspěvkem byly vždy dobře.

Nezapomeňme ani však vstupů komerčních na tuto akci. V rámci konference byla představena publikace o rukopisech Západočeského muzea v Plzni, stejně tak digitalizované rukopisy perské firmou AiP Beroun. Zajisté nás také potěšila svým ochranným papírovým sortimentem firma EMBA Paseky nad Jizerou, jako sponzor oslovila nás se svou prezentací firma Hydropol Holešov. I dalším sponzorům patří náš dík - Severomoravská energetika a Komerční banka Olomouc budou nám snad nakloněny i napříště.

Nyní k závěru dopisu mého, který ještě nekončí, neb vše je nutno alespoň krátce zhodnotiti. Nejprve k věcem praktickým. My spokojeni jsme byli, tradice je stále zachovávána, jistě se setkáme i příště. Účast byla také dobrá, snad Olomouc a její knihovna hostitelem dobrým byla. Sborník, tedy i doklad jakýsi o konání konferenčním, vydán bude co nejdříve, pokud příspěvky odevzdány budou zavčasu. Příště se také snad setkáme opět v Muzeu umění, které vždy přívětivé bývá k nám a zázemí poskytuje kvalitní a praktické.

Co říci k náplni konference, co k tématům příštím, co k doprovodným akcím, co k rozpínavosti další ? Otázky snad na první pohled jednoduché, však složitá bývá někdy odpověď. Výstavy při konferenci bývají vždy zpestřením, však na přípravu jsou náročné a musí odpovídat tématům. I to nemusí být do budoucna vždy bez problémů. Rozpínat se dále, zvyšovat účast, pozvat někoho i z ciziny daleké či blízké? Také to jistě jde, však s rozmyslem,a musí být vždy co nabídnout, ať účastník každý to své si odváží a spokojen jest.

Co témata a náplň konference příští ? Jaká zvolit, aby každý spokojen byl a kolegy své o akci s potěšením informoval a doporučil účast příští ? Nelehké otázky, nelehké odpovědi. I kritizováni jsme byli v Daidalosu internetovém, že příliš specificky zaměřujeme se na témata příliš konkrétní, příspěvky jen o konkrétních knihách jsou, že přednášky úzce zaměřeny jsou a spíše jen do sborníku se hodí. Že aktuálnější témata měla by se probírati, nové pohledy se vnášeti, do budoucnosti hleděti, spíše globálněji a s nadhledem diskutovati, širší pohledy do všeho vnášeti. Zajímavý názor, který bude-li zaštítěn většinou, jistě k diskusi další povede a třeba i změn různých dozná konference naše. Jistě i my nebereme žádnou kritiku nadarmo, a pokusíme se pohled mladý pražský konfrontovat s naším i s pohledy ostatních. Jistě se k něčemu dobrému dobéřeme.

Ctěný hejtmane, jenž v kraji budeš nejvyšší a určitou moc budeš míti. Promiň drzost mou, že oslovil jsem tě imaginárně, však jako dobrá záminka sloužil jsi mi, když o kulturních akcích chci se zpovídat. Historická konference jistě kulturní akcí jest, a opravdu do budoucna někdy strach mám, zda kultura v krajích dále přežívati bude a od vrchnosti podporována zůstane. To všechno uvidíme, ale snad národ kulturu svou si zachová, i když teď krajově rozdroben jest. Olomouc však zůstane, Vědecká knihovna také, konference historická snad také.... tak těšme se napříště na další setkání, ať bude jakékoliv a téma ještě stanoveno není.

S kulturní poklonou Vás zdraví

Vladimír Klásek


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist