Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

CASLIN´2000

Hana Študentová

Ve dnech 28.5.-1.6.2000 se v Luhačovicích, největších lázních na Moravě, konal již 7. mezinárodní knihovnický seminář. Hlavním tématem letošního setkání byla problematika vzdělávání knihovníků jak v oblasti školního vzdělávání, tak i dalšího vzdělávání a rekvalifikace. (Do přehledu historie seminářů CASLIN můžeme nahlédnout na http://www.ics.muni.cz/caslin2000/historie.html).

Semináře, pořádaného v pěkném prostředí hotelu Fontána, se zúčastnilo 66 odborníků z oblasti knihovnictví, informační vědy a informačních technologií, představitelů českých a slovenských knihoven a vzdělávacích institucí. Lektory letos reprezentoval Jiří Cejpek z Karlovy univerzity, ze zahraničí Susan L.Perry z Mount Holyoke College, Karen M.Drabenstott z University of Michigan, Sylva Šimsová z Velké Británie a Jela Steinerová z Komenského univerzity v Bratislavě.

Organizačně seminář zabezpečovalo Konsorcium MOLIN, tj. Masarykova univerzita v Brně (především Pavla Kánská, koordinátor projektu VYC MOLIN), Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Univerzita Palackého v Olomouci.

První den přednášek zahájila Sylva Šimsová s příspěvkem Myšlenka odborného rozvoje pracovníků v informačních profesích v Británii. Velmi zasvěceně a poutavě definovala profesi knihovnictví, věnovala se koncepci, metodám a řízení profesního rozvoje. Zajímavým způsobem vysvětlovala situaci a celkový přístup k celoživotnímu vzdělávání v Británii, např.odpovědnost a pozici Library Association a British Computer Society. Celou přednáškou Sylvy Šimsové se nesla maximální snaha o pomoc a přispění dobrému vývoji na úseku dalšího vzdělávání knihovníků v České republice a na Slovensku.

Druhým příspěvkem navázala Karen Drabenstott s tématem Změna školního kurikula reflektující dnešní potřeby. Názorně informovala o současné praxi v knihovnickém vzdělávání ve Spojených státech, zahrnula jak poslední technické novinky, ovlivňující přístup k informacím, nové formy komunikace, problémy autorství, vydavatelů, uživatelů. V přehledu trendů na severoamerických knihovnických školách zahrnula základní a volitelné kurzy a programy. Zajímavé informace poskytla k udělování akademických hodností v USA. Hodnotila informační systémy a informační služby, faktory ovlivňující životní cyklus informací - informační prostředí, management, technologie. Zmínila nové programy a jejich kombinace na školách (informační věda, expertní systémy, komunitní informační systémy, vizualizace informací, elektronické obchodování, informační architektura a další). V přednášce nechyběla otázka finanční podpory i nutnost výběru a koordinace programů. Velkou odezvu v diskuzi měly elektronické informační zdroje a nové informační technologie.

S posledním dopoledním vystoupením se představila Milena Tetřevová z Univerzitní knihovny Technické univerzity v Košicích. V přednášce nazvané Kontinuální vzdělávání pracovníků knihoven na Slovensku podrobně informovala o úspěšném projektu ProLIB a tzv. otevřeném a distančním vzdělávání. S velkým zájmem byly přijaty informace o organizaci kurzů, kde je zapojeno 60 pracovníků z různých typů knihoven na Slovensku, o hodnotícím systému kurzů i externím vyhodnocení ze strany Ministerstva školství SR. Odezva na program ProLIB vyznívá velmi dobře včetně výukového programu a kvality lektorů. Milena Tetřevová upozornila na náročnost přípravné fáze po stránce organizační, odborné, časové, zdůraznila velmi dobrou spolupráci realizačních týmů v Košicích a Zvolenu. Finanční nároky na projekt potvrzují, že bez grantové podpory nelze obdobný program zajistit. Na adaptaci pilotního programu ProLIB a následnou realizaci kurzů se dále zaměřuje projekt EduLIB, podpořený grantem OSI v Budapešti. Informace k tomuto projektu, zahrnutému do programu OSI Training centres, najdete na www.lib.tuke.sk/edulib.

Odpolední běh semináře uvedl Jan Machytka, ředitel Vyšší školy informačních služeb v Praze. Ve svém příspěvku hodnotil výsledky školy od roku 1992, nevyhnul se srovnání s tradiční střední odbornou školou tohoto zaměření. Pražská škola informačních služeb má dobré zkušenosti včetně uplatnění svých absolventů, velkým přínosem jsou bohaté mezinárodní kontakty školy, přinášející další podněty a dobrou motivaci.

S obdobným tématem přišla Jana Slámová, ředitelka Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb v Brně. Informovala o vývoji, kterým škola prošla od svého vzniku v r.1952, a zejména o dobrých zkušenostech s rozšířením směru studia na zpracování informací, archivnictví a knihovnictví. Škola zajišťuje také pomaturitní a dálkové studium. Z příspěvků vyplynula konkurence mezi jednotlivými školami, finanční problémy i otázky uplatnění.

Odpolední program uzavírala Zlata Houšková z NKP s výsledky průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové situace v knihovnách ČR. Průzkum,zaměřený zejména na veřejné knihovny v obcích a městech, prováděla Národní knihovna ČR od září do listopadu 1999 za podpory grantu MK ČR . Sběr dat probíhal formou podrobného dotazníku, který jako srovnávací skupina vyplňovaly také specializované knihovny, tj. ústřední odborné, vysokoškolské, knihovny Akademie věd a další. Cílem průzkumu bylo posouzení kvality a kvalifikovanosti personálního zajištění knihoven, analýza

faktorů pro další rozvoj v oblasti personální a zejm. ve vzdělávání. Výsledky průzkumu byly v mnoha ohledech alarmující. Na jejich shrnutí a vyvození závěrů se dále pracuje. Národní knihovna tímto materiálem přispěla do diskuze o nutných změnách v personální práci knihoven a dalších potřebách vzdělávání knihovníků. S podrobnou zprávou k výsledkům celého průzkumu se dále můžete seznámit ve sborníku referátů z 8.konference Knihovny současnosti´2000 v Seči.

Druhý den přednášek uvedl Jiří Cejpek tématem Knihovnictví v širších souvislostech - vzdělání a povolání. Ve svém bohatém příspěvku se věnoval jak dalšímu vývoji společnosti, tak potřebám vzdělávání pro 21 .století, budoucímu univerzitnímu vzdělávání , dílčím změnám i reformám studijních programů. Uvedl celou řadu námětů, které by se měly stát předmětem další analýzy a diskuze, upozornil na nutné změny, které se budou týkat všech vzdělávacích ústavů v republice.

Organizací poznání a informační vědou se ve svém referátu zabývala Jela Steinerová z katedry knihovní a informační vědy filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Rozlišovala fyzický a intelektuální přístup k informacím a informačním zdrojům, vlastnosti nových nástrojů a nových funkcí organizace poznání, modelování a organizaci poznání. Hodnotila digitální knihovny a možnosti kognitivních modelů, změny interpretace a reprezentace v digitalizovaném prostoru. Zdůraznila přiblížení knihovnické a informační vědy k psychologii, filozofii a sociologii, zejm. využití poznatků, metod a nástrojů vysvětlujících složité vztahy člověka, informací a informačních technologií.

Pavla Kánská a Dana Lošťáková vystoupily s prezentací Výukového centra pro další vzdělávání knihovníků v ČR, tj. od podání projektu na OSI/NLP Training Center for Continuing Education for Librarians in the Czech Republic, který je rozložen na období r.2000-2002. Předpokládané náklady představují cca 177 tis. USD, pro rok 2000 získal projekt částku přes 39 tis.USD. Management výukového centra zajišťují pracovnice čtyř institucí konzorcia MOLIN a NKP, do projektu se zapojilo osm koordinátorů regionálních center a počítá se s dalším rozšířením. Hlavním cílem je integrace a sjednocení všech mimoškolních vzdělávacích aktivit českých knihovníků včetně koordinace celoživotního vzdělávání knihovníků všech typů knihoven v ČR.Další informace k VYC MOLIN získáte ve sborníku referátů z 8.konference v Seči Knihovny současnosti, kde zhodnotí roční činnost výukového centra Jitka Manová z MU Brno. Webowské stránky centra najdete na adrese www.molin.upol.cz.

Odpolední program v Luhačovicích doplnily oblíbené pracovní semináře, probíhající paralelně pod vedením Susan Perry na téma Od profesí k profesionálům: Co dělá kvalitního knihovníka a ve druhé skupině workshop s Karen Drabenstott.

Dalším rušným a velmi dobře hodnoceným bodem programu bylo tzv. akvárium - jednání kolem kulatého stolu, které moderovala Zuzana Řepišová a Martin Svoboda. V bohaté diskuzi se postupně otevřelo celkem šest témat: potřebná úroveň školního vzdělávání, další vzdělávání, jeho organizace, lektoři, obsah dalšího vzdělávání, akreditace a certifikace. Účastníci akvária se v časovém limitu vyslovovali k jednotlivým tématům, následovala diskuze v rámci kulatého stolu, komentář zahraničních lektorů k naneseným otázkám a každé téma uzavírala diskuze publika.

Program semináře rozšířila naučná vycházka po Luhačovicích a byl uzavřen závěrečným hodnocením a diskuzí. Jak vyjádření zahraničních lektorů, tak celkové hodnocení účastníků bylo velmi dobré.

V závěrečných projevech zazněla spousta podnětů ,dalších úkolů a společných témat pro nová setkání. Antonín Vítek připomněl nabídku Ivany Kadlecové za Knihovnu AV ČR k uspořádání semináře CASLIN´2001 v zařízení AV v Nových Hradech. Tímto navazujeme na stálou podporu Mellonovy nadace a věříme, že na příštím semináři nebude Andrew Lass chybět.

Měli bychom při této příležitosti připomenout pomoc řady sponzorů, díky kterým se mohl seminář CASLIN´2000 uskutečnit. Kromě již uvedené Mellonovy nadace a Andrew Lasse, který zajišťoval lektory a překlad p.Brídla, to jsou brněnské firmy (EZAMONT Group, DRIBO, Energetické strojírny Brno), dále 3M Česko, s.r.o., Hydropol, s.r.o., IdentCode Brunensis, Suweco CZ, Minerva,s.r.o.

Plné znění příspěvků ze semináře CASLIN´2000 bude k dispozici ve sborníku, zajišťovaném Univerzitou Palackého v Olomouci.

Otištěné fotografie ze semináře CASLIN´2000 v Luhačovicích jsme použili s laskavým svolením Daniely Tkačíkové.

Celý soubor fotografií je k dispozici na adrese: http://knihovna.vsb.cz/caslin2000/index.htm.


Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist