Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KULTURNÍ INSTITUCE PO VZNIKU KRAJŮ

Materiál Ministerstva kultury s tímto názvem má datum 4. 2. 2000.

Jde o pracovní text, který v dílčích otázkách může ještě doznat změny. Materiál však jasně vypovídá o zásadní změně systému řízení a financování kultury a tato koncepce zůstane zachována. Proto nyní se souhlasem MK ČR pracovní verzi materiálu zveřejňujeme.

Rozčlenění podle zřizovatele. Ministerstvo kultury přitom upozorňuje na skutečnost, že je mu známa iniciativa řady měst, jež hodlají převést zřizovatelskou funkci k jimi zřizovaným kulturním institucím do samostatné působnosti krajů. Ministerstvo je připraveno podobné iniciativy posoudit a v intencích Koncepce kulturní politiky v ČR (Strategie účinnější státní podpory kultury) případně doporučit.

(1) Hlavní město Praha

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:

Národní divadlo

Státní opera

Česká filharmonie

Národní muzeum

Národní galerie

Uměleckoprůmylové muzeum Praha

Národní technické muzeum

Národní zemědělské muzeum

Národní filmový archiv

Národní knihovna

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Památník národního písemnictví v Praze

Divadelní ústav

Pražský filharmonický sbor

Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS)

Státní ústav památkové péče
(ve věcném záměru nové právní úpravy se podle usnesení vlády č. 278/1998 o Koncepci účinnější péče o památkový fond předpokládá vytvoření Státního památkového ústavu s pracovišti v krajích, který nahradí dosavadní roztříštěnou strukturu Státního ústavu památkové péče a regionálních památkových ústavů)


(2) Středočeský kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

České muzeum výtvarných umění

Vědecká knihovna v Kladně

a dále

Ústav archeologické a památkové péče středních Čech

(3) Budějovický kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Vědecká knihovna v Českých Budějovicích

(4) Plzeňský kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

Vědecká knihovna v Plzni

a dále

Galerie Klatovy/Klenová

(5) Karlovarský kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Chebské muzeum v Chebu

Galerie umění Karlovy Vary

Okresní knihovna v Karlových Varech

a dále:

Státní galerie výtvarného umění v Chebu


(6) Ústecký kraj

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:


Památník Terezín

Krajský úřad zřizuje organizace:

Regionální muzeum v Teplicích

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vědecká knihovna v Ústí nad Labem

a dále:

Státní galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Státní galerie výtvarného umění v Mostě

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

(7) Liberecký kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Severočeské muzeum v Liberci

Oblastní galerie v Liberci

Vědecká knihovna v Liberci

(8) Královéhradecký kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Vědecká knihovna v Hradci Králové

a dále

Státní galerie výtvarného umění v Náchodě

(9) Pardubický kraj

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Krajský úřad zřizuje organizace:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích

Okresní knihovna v Pardubicích

(10) Jihlavský kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě

a dále

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

(11) Brněnský kraj

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:

Moravské zemské muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Moravská galerie v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně

Ústav lidové kultury ve Strážnici

Krajský úřad zřizuje organizace:

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Ústav archeologické památkové péče v Brně

(12) Olomoucký kraj

Krajský úřad zřizuje organizace:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Muzeum umění v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci

(13) Ostravský kraj

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:


Slezské zemské muzeum v Opavě

Krajský úřad zřizuje organizace:

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Vědecká knihovna v Ostravě

(14) Zlínský kraj

Ministerstvo kultury zřizuje organizace:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Krajský úřad zřizuje organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Státní galerie ve Zlíně

Okresní knihovna ve Zlíně

Poznámky:

 1. V oblasti knihoven, muzeí a galerií předpokládá MK ČR zachování základní sítě organizací zřizovaných v budoucnu krajským úřadem, které budou kostrou služeb v kultuře v jednotlivých krajích. Základní schéma lze charakterizovat 1 knihovna + 1 muzeum + 1 galerie. Proto navrhlo přenesení zřizovatelské funkce ke státním příspěvkovým organizacím (a přirozeně jejich přejmenování - v přehledu jsou dosavadní názvy, např. Okresní knihovna v Pardubicích) z okresních úřadů na krajské úřady tam, kde dnes není instituce s krajskou působností zřizovaná Ministerstvem kultury, tak, aby základní síť rovnoměrně pokrývala území státu.

  Jde o:
  Chebské muzeum v Chebu a Okresní knihovnu v Karlovarském kraji
  Muzeum Vysočiny v Jihlavě a Okresní knihovnu v Havlíčkově Brodě v Jihlavském kraji
  Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Okresní knihovnu ve Zlíně ve Zlínském kraji
  Okresní knihovnu v Pardubicích v Pardubickém kraji

  Mimoto navrhovaným zákonem "o změně zákonů" přejde zřizovatelská funkce k současným okresním muzeím (tedy i ke všem ostatním než výše uvedeným třem) na kraje, podobně ke knihovnám. Z podnětu Ministerstva kultury zpracovávají odborné skupiny koncepci muzeí a knihoven, která by i do budoucna podpořila samostatnou existenci stávajících okresních muzeí jako dokumentačních center paměti mikroregionů a okresních knihoven s působností ve veřejných informačních službách zajišťovaných knihovnami na úrovni mikroregionů.

 2. V rámci rozšíření standardů vybavení krajů kulturními institucemi navrhuje Ministerstvo kultury také převod hvězdáren a planetárií a navrhuje zřízení nové instituce - pracoviště "Centrum pro kulturu", jako neziskové, příspěvkové (nebo analogický typ) organizace, zřízené krajským úřadem, se základním zaměřením:
  Pracoviště pro koordinaci a dokumentaci kulturních aktivit občanů a obcí, jak profesionálních, tak neprofesionálních a dětských, zajišťovaných veřejnoprávními organizacemi zřizovanými samosprávnými celky (krajem a obcemi) i soukromoprávními subjekty - spolky, občanskými sdruženími, jednotlivci a jimi založenými podniky; předmětem činnosti by mělo být poradenství, odborný servis, informační služby, vzdělávací, vydavatelské a ediční aktivity, zpracování statistických, koncepčních a metodických materiálů pro potřeby referátu kultury krajského úřadu.
  Zdůvodnění:
  Obdobné pracoviště zřizuje MK na celostátní úrovni (IPOS), některá města a okresní úřady na úrovni místní (KIC v Brně, IMPULS v Hradci Králové), zřízení pracoviště je důležité pro naplnění stanovené filosofie reformy veřejné správy.
  Plošné rozšíření základního modelu o krajská divadla a orchestry po diskusi s odborníky Ministerstvo kultury v této chvíli nenavrhuje, v této oblasti bude v plné šíři platit poznámka pod nadpisem materiálu.
 3. V systému státní památkové péče předpokládá ministerstvo s přijetím nové právní úpravy zřízení Státního památkového ústavu s pracovišti v jednotlivých krajích. Proto o převodu zřizovatelských funkcí k regionálním památkovým ústavům neuvažuje. Naopak v důsledku neblahých zkušeností s výkonem státní správy na úseku památkové péče a zajištěním pro ni potřebných odborných činností jedná o převod Pražského památkového ústavu (nyní zřizovaného Hlavním městem Prahou) pod Ministerstvo kultury.
 4. Instituce výrazně celostátního a nadstátního významu bude nadále zřizovat Ministerstvo kultury. V místech svých sídel budou přirozeně vedle celostátních a nadstátních služeb, garantovaných státem, zajišťovat i funkce regionální. Jde o:

  V Praze:
  Národní divadlo
  Státní opera
  Česká filharmonie
  Národní muzeum
  Národní galerie
  Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
  Národní technické muzeum
  Národní zemědělské muzeum
  Národní filmový archiv
  Národní knihovna
  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
  Památník národního písemnictví v Praze
  Divadelní ústav
  Pražský filharmonický sbor
  IPOS
  Státní ústav památkové péče (komentář výše)

  V Brně:
  Moravské zemské muzeum
  Moravská galerie
  Technické muzeum v Brně
  Moravská zemská knihovna v Brně

  Jinde:
  Ústav lidové kultury ve Strážnici
  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  Památník Terezín
  Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
  Slezské zemské muzeum v Opavě
  Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

  Ministerstvo kultury je dále zřizovatelem příspěvkové organizace Laterna magika Praha. Ta řadu let hospodaří bez potřeby příspěvku z veřejných rozpočtů. Proto se uvažuje o její transformaci na jiný typ organizace. Ministerstvo je dále zakladatelem obecně prospěšné společnosti Pražské jaro.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist