Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

NOVINKY V OBLASTI KOOPERACE KNIHOVEN MOLIN

Download záznamů & Virtuální souborný katalog

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Úvod

Ve svém příspěvku chci představit dva nové produkty pro uživatele knihovnického systému TINLIB, které výrazně rozšířují možnosti sdílení zdrojů tohoto systému prostřednictvím sítě Internet. Kromě vlastních produktů je zajímavý i způsob jejich vzniku. Oba byly vytvořeny v rámci plodné spolupráce Masarykovy Univerzity Brno a Univerzity Palackého Olomouc na knihovnickém projektu MOLIN, a oba také názorně demonstrují užitečnost a efektivitu společného postupu akademických knihoven při hledání společných řešení ve prospěch svých uživatelů.

Prvním z představovaných produktů je systém pro download záznamů mezi Tinlibovskými katalogy prostřednictvím sítě Internet. Umožňuje realizovat on-line přebírání záznamů mezi knihovnami a nabízí tak možnost přejít od stávajícího neefektivního systému plnění katalogů (každý si sám katalogizuje celý svůj fond) k mnohem účelnější kooperativní katalogizaci.

Druhým produktem je Webovský program ParTIN, který pomocí paralelního prohledávání Tinlibovských web-serverů na Internetu umožňuje vytvářet virtuální souborné katalogy přístupné uživatelům prostřednictvím jejich webovských prohlížečů.

Přestože ve své stávající podobě slouží 'download záznamů' a 'virtuální souborný katalog' zatím jen uživatelům Tinlibovských knihoven, existují již (přinejměnším v ideové rovině) úvahy o rozšíření a integraci těchto služeb i do heterogenní knihovnické sítě tvořené různými knihovnickými systémy používanými v rámci ČR.

1. Download záznamů

Termínem "download záznamů" označujeme on-line přenos záznamů z jednoho katalogu (DÁRCE) do jiného katalogu (PŘÍJEMCE) prostřednictvím počítačové sítě. Hlavní využití downloadu je pro přebírání záznamů při kooperativní katalogizaci. Katalogizátor nemusí vždy vytvářet vlastní záznam dokumentu; může si tzv. "stáhnout" již existující záznam z jiného katalogu a pouze ho po přenosu do vlastního katalogu upravit a doplnit o příslušné lokální údaje.

1.1 Jak funguje download v TINLIBu

Download záznamů v TINLIBu využívá dva standardní mechanismy systému TINLIB:
 • export/import záznamů do/ze souboru
 • architekturu klient-server, při níž klientský program systému TINLIB umí pracovat se vzdáleným TINLIB-serverem prostřednictvím sítě, včetně 'transparentního' přenosu export/import souboru mezi klientským počítačem a serverem.

Katalogizátor otevře na svém počítači několik MS-DOSovských oken a v každém z nich spustí jeden TINLIBovský klientský program: jeden klient (T-DOMACÍ) je připojen ve víceuživatelském editačním režimu na domovský katalog katalogizátora, další klienti (T-CIZÍ) budou připojeni ve víceuživatelském exportním read-only režimu na cizí dárcovské katalogy.

Kooperativní katalogizace s downloadem záznamů pak probíhá následovně:

 1. v okně T-DOMÁCÍ ověří katalogizátor skokovým vyhledáváním 'podle názvu', že záznam katalogizovaného dokumentu zatím neexistuje
 2. kliknutím na T-CIZÍ se katalogizátor přepne na příslušný cizí katalog a skokovým vyhledáváním 'podle názvu' se přemístí na požadovaný záznam
 3. příkazem e (Export) vyexportuje záznam do souboru se jménem 'e' (exportní soubor se přitom automaticky přenese po síti z cizího serveru na klientský počítač katalogizátora; pokud již soubor 'e' na klientském počítači existuje, systém to oznámí a nabídne akci 'Append'nebo 'Overwrite'. Příkazem o zvolí katalogizátor obvykle přepsání starého obsahu souboru nově vyexportovaným záznamem)
 4. v okně T-DOMÁCÍ zadá katalogizátor příkaze i (Import), který naimportuje obsah souboru 'e' do domácího katalogu a ihned ho ukáže v aktuální množině záznamů
 5. katalogizátor vyvolá editaci právě naimportovaného záznamu, záznam upraví a doplní do něj potřebné lokální údaje.

Schématicky je uvedený postup znázorněn na následujícím obrázku:

Obrázek z technických důvodů zatím chybí.

1.2 Další možnosti downloadu

Výše popsaný systém přebírání záznamů mezi Tinlibovskými katalogy je doplněn o řadu dalších prvků, umožňujících:
 • identifikovat v katalogu přebrané, dosud neupravené záznamy
 • označit přebírané hodnoty ve validovaných polích tak, aby bylo při následné editaci záznamu možné ověřovat tyto hodnoty vůči příslušným domácím souborům autorit
 • vyhledávat v přijímacím/dárcovském katalogu záznamy převzaté/předané z/do dané knihovny za určité časové období.

Principiálně je systém rovněž použitelný i pro on-line přenos záznamů mezi TINLIBem a ne-Tinlibovskými katalogy, a to v obou směrech.

2. Virtuální souborný katalog

Paralelní prohledávač TINLIBovských katalogů ParTIN (vyvinutý na MU Brno) je nástroj sloužící k vytváření virtuálních souborných knihovních katalogů nad dílčími TINLIBovskými katalogy v Internetu s webovským rozhraním TinWEB (vyvinutým na UP Olomouc). Pracuje následujícím způsobem :

Obrázek z technických důvodů zatím chybí.

 1. Uživatel specifikuje 'co' a 've kterých katalozích' chce vyhledávat
 2. ParTIN předá paralelně všem vybraným katalogům příslušný dotaz
 3. Odpovědi od dotázaných katalogů ParTIN abecedně setřídí do jediného seznamu
 4. a zobrazí je uživateli v podobě hypertextových odkazů do příslušných katalogů nebo virtuálních souborných záznamů.

2.1 Vyhledávací možnosti ve virtuálním katalogu

Vyhledávací možnosti paralelního prohledávače ParTIN jsou dány možnostmi webovského rozhraní TinWEB. V současné verzi je implementováno vyhledávání prohlížením abecedně setříděného rejstříku, a to od pozice dané řetězem znaků zadaným uživatelem. Uživatel může prohlížet dva typy rejstříků:
 • rejstříky selekčních prvků
  • autoři
  • nakladatelé
  • předmětové skupiny
  • tezaurové výrazy
  • klíčová slova z názvů
 • rejstříky názvů dokumentů
  • názvy knih
  • názvy článků
  • názvy seriálů
  • kterýkoliv název

Katalogy, které chce uživatel prohledávat, označí uživatel v nabídce katalogů příslušné instalace programu ParTIN.
(Poznámka: označení více prvků v nabídce se provádí např. u prohlížeče Netscape kliknutím při stisknuté klávese Ctrl.)

2.2 Výsledek hledání systému ParTIN

Výsledkem hledání je abecedně setříděný seznam hodnot, které začínají uživatelem zadaným řetězem znaků. Tímto seznamem může být:
 • buď seznam selekčních prvků (dle zvoleného rejstříku, viz výše)
 • nebo seznam názvů dokumentů.

Každý katalog v nabídce ParTINu je opatřen svou značkou a položky výsledného seznamu jsou označeny značkou toho katalogu, který je do seznamu dodal. V případě, že více jak jeden katalog dodá tutéž položku seznamu, je tato více-násobná položka uvedena v seznamu pouze jedenkrát, ale je označena značkami všech katalogů, v nichž se vyskytuje (číslo v závorce za více-násobnou položkou navíc udává počet katalogů, v nichž se tato položka vyskytuje - viz obrázek níže).

Obrázek z technických důvodů zatím chybí.

Každá položka seznamu představuje hypertextovou vazbu, přes kterou může uživatel navigovat až k záznamu požadovaného dokumentu v požadovaném katalogu.

2.2.1 Seznam selekčních prvků
Každý selekční prvek (autor, předmětové heslo, aj.) definuje seznam dokumentů, které tento selekční prvek obsahují. Výběrem jednoduchého prvku ze zobrazeného seznamu selekčních prvků se uživatel 'přepne' z ParTINu přímo do TinWEBu příslušného katalogu, na seznam jeho dokumentů obsahujících vybraný selekční prvek. V cílovém katalogu lze pak standardním způsobem navigovat od seznamu dokumentů k záznamu hledaného dokumentu a provádět další rešerše. Pokud uživatel vybere více-násobný prvek, ParTIN vygeneruje a zobrazí tzv. souborný seznam dokumentů, tj. seznam všech dokumentů ze všech prohledávaných katalogů, které obsahují vybraný selekční prvek. Teprve výběrem dokumentu ze souborného seznamu dokumentů se uživatel přepne z ParTINu do příslušného katalogu TinWEB, a to přímo na záznam zvoleného dokumentu.

Uveďme si příklad jednoduchého a více-násobného selekčního prvku při prohlížení rejstříku autorů ve dvou katalozích označených jako 'X' a 'E':

Obrázek z technických důvodů zatím chybí.

2.2.2 Seznam názvů dokumentů
Při prohlížení rejstříků 'Názvy knih', 'Názvy článků' nebo 'Názvy seriálů' je výsledkem vyhledávání setříděný seznam názvů dokumentů (ze všech prohledávaných katalogů), které začínají uživatelem zadaným řetězem znaků. Pokud dva či více prohledávaných katalogů vrátí stejný název dokumentu, označí ho ParTIN v seznamu jako více- násobnou položku. Jestliže uživatel kliknutím vybere tuto více-násobnou položku, ParTIN vygeneruje a zobrazí virtuální souborný záznam dokumentu, který v sobě zahrnuje pole ze všech dílčích záznamů stejného jména, uspořádané následujícím způsobem:
 • je-li hodnota daného pole stejná ve všech dílčích záznamech a toto pole není dále navigovatelné (nelze na něm 'kliknout'), je v souborném-záznamu uvedeno pouze jedenkrát
 • není-li hodnota daného pole stejná ve všech dílčích záznamech a toto pole není dále navigovatelné (nelze na něm 'kliknout'), pak jsou v souborném-záznamu uvedeny všechny různé hodnoty pole z dílčích záznamů; jednotlivé hodnoty jsou přitom označeny značkami těch katalogů, v nichž se vyskytují
 • navigovatelné pole je v souborném-záznamu uvedeno vždy opakovaně pro každý dílčí katalog zvlášť (a s příslušnou značkou katalogu), neboť zajišťuje možnost navigovat dle příslušných výskytů tohoto pole do kteréhokoliv katalogu obsahujícího dílčí záznam souborného-záznamu. Příkladem je pole 'Autor' nebo 'Přírůstkové číslo' (holdings).


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno     Vánoční otevírací doba   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 03.12.2019 13:40
TOPlist