Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1996 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)

Milena Slaninová

Již v úvodu tohoto komentáře bychom chtěli upozornit na některé nesrovnalosti, které oproti roku 1995 statistické výkazy za rok 1996 obsahují. Jedná se hlavně o údaje o knihovních jednotkách celkem, kde nesouhlasí stav KF za rok 1995 + přírůstek 96 - úbytek 96. K této nepřesnosti došlo nejen z důvodů transformace veřejných knihoven v okresech Bruntál, Karviná a Vsetín (jednotlivé delimitované knihovny vycházely při celoroční statistice z vlastní evidence, která nebyla totožná s evidencí v okresních knihovnách), ale i díky tomu, že se v některých okresech nepodařilo získat výkazy ze samostatných místních knihoven s dobrovolnými pracovníky.

Další nesrovnalost vznikla při vykazování počtu poboček, opět z důvodů nepřesné evidence, kterou zpracovatelé okresních sumářů nedokázali objektivně zajistit.

Podle podkladů, které jsme obdrželi z 11 okresů severní Moravy působilo na jejím území v roce 1996 276 veřejných knihoven s 736 pobočkami. Změna počtu knihoven a poboček nastala v průběhu roku 1996 tím, že díky transformaci okresních knihoven se mnoho malých knihoven osamostatnilo, čímž je částečně zdůvodněn úbytek v počtu poboček a přírůstek v počtu knihoven. Jinak došlo v jednotlivých okresech k těmto změnám:

 • v okrese Bruntál byly zrušeny pobočky v Mezině, Nových Heřmanicích, Horním Městě a Norberčanech
 • v okrese Karviná byla ukončena činnost polského oddělení knihovny v Záblatí, které bylo předáno Polskému svazu kulturně-osvětovému v Záblatí. V Havířově byla zřízena nová pobočka v Městském informačním centru a organizačně byla začleněna do Městské knihovny v Havířově.
 • v okrese Nový Jičín byla zrušena integrovaná pobočka MěK v Novém Jičíně- Bludovicích a v obci Kletná (OÚ Suchdol n/O).
 • v okrese Olomouc byla zrušena MLK v Hrubé Vodě.
 • v Ostravě byly zrušeny 2 pobočky - areál Kotva - O. - Jižní Město a ve Slezské Ostravě na Bohumínské ulici. Obnovena byla činnost pobočky dětského oddělení v Ostravě - Zábřehu
 • v okrese Přerov byly zrušeny 2 pobočky OK v Přerově - Jižní a v Přerově-Popovicích.

Knihovní fond

K 31.12.1996 bylo v knihovnách zaevidováno 6,609.169 knihovních jednotek, z toho bylo 126.563 ostatních dokumentů.

Počet získaných svazků v roce 1996 činil 195.202, což je o 3.809 a 1.02 % více než v roce předcházejícím. Celková dotace na nákup knihovního fondu činila 20,997.546,84 Kč, byla tedy o 1,687.199 Kč vyšší, než v roce 1995.

Výpůjčky

V knihovnách severní Moravy bylo zaevidováno 10.778.684 výpůjček, tj. o 439.812 výpůjček více, než v roce 1995. Na jednoho obyvatele připadá v průměru 5,63 výpůjček, což je opět o něco málo více než v roce 1995 (5,33). Průměrný počet knih a časopisů půjčených 1 čtenářem činil 45,16 svazků (r. 1995 - 44,33) a vzrostl mírně ve všech okresech kromě okresů Bruntál, Olomouc a Ostrava. U dětí do 14 let pak činil 35,29 svazků (r. 1995 - 33,48) a kromě okresu Nový Jičín a Bruntál došlo všude k mírnému nárůstu.

Čtenáři

Služeb veřejných knihoven severní Moravy využívalo 235 755 registrovaných čtenářů, tj. 12,32 % obyvatel kraje. Zaregistrováno bylo o 2 556 čtenářů více než v roce 1995. K mírnému poklesu (ale jen o 530 čtenářů) došlo u čtenářů do 14 let. Nejvíce čtenářů z počtu obyvatel je v okresech Karviná (15,93) a Vsetín (15,27). Z celkového počtu čtenářů bylo 83 317 dětí do 14 let (tj. 35,34 %). Nejvíce dětí do 14 let z počtu obyvatel navštěvuje knihovny v okresech Opava (23,18 %), Vsetín (28,41 %) a Karviná (29,71 %). Návštěvnost knihoven oproti roku 1995 stoupla. Knihovny zaevidovaly o 129 507 návštěvníků více, což znamenalo vzrůst oproti roku 1995 o 5,67 %. K mírnému poklesu došlo v okresech Vsetín a Nový Jičín. Výsledky ostravské městské knihovny však byly ve všech ukazatelích ovlivněny dlouhou dobou, po kterou byla ústřední knihovna uzavřena v důsledku rekonstrukce a stěhování do jiné budovy.
Okres 1994 1995
Bruntál 15,68 9,76
Frýdek-Místek 9,86 11,67
Jeseník - 15,64
Karviná 10,14 15,03
Nový Jičín 11,52 12,56
Olomouc 6,87 6,66
Opava 8,96 8,26
Ostrava 8,07 12,18
Přerov 12,10 13,21
Šumperk 10,83 6,93
Vsetín 10,40 10,14

Průměrná dotace na nákup knihovního fondu byla v přepočtu na 1 obyvatele kraje 10,97 Kč (v roce 1995 - 9,95 Kč). Částku vyčleněnou na nákup časopisů se nám nepodařilo zjistit, nakoupeno bylo 8 939 titulů časopisů, což je o 384 titulů více, než v roce 1995.

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele se opět příliš nezměnil a činí 3,46 knih. jednotek (r. 1995 - 3,42. 1994 - 3,40). Největší fondy v poměru k počtu obyvatel vykazují stále ještě okresy Olomouc - (4,48) a Vsetín - 4,07.

Kulturně výchovné akce pro čtenáře

V roce 1996 vzrostl počet kulturně výchovných akcí pro čtenáře o 534 a činil 10 069 akcí. Tyto formy práce byly využívány především v práci s dětmi v dětských odděleních (knihovnické lekce, literární a výtvarné soutěže apod.). Velmi podrobné informace jsou uvedeny v komentářích jednotlivých okresů a vzhledem k jejich počtu a organizačním formám nelze je vypsat v úplnosti v tomto komentáři.

Řídící, kontrolní a metodická činnost

Pracovníci okresních, městských a střediskových knihoven poskytli 3 356 odborných porad a metodických návštěv. Při nich byly řešeny převážně následující problémy:
 • kontrola činnosti knihoven, knihovnické techniky, aktualizaci knihovního fondu
 • složitá jednání se zástupci a představiteli městských a obecních úřadů v souvislosti s transformací knihoven v několika okresech
 • konzultace k zavádění automatizovaných systémů v knihovnách
 • inventarizace majetku apod.

Ediční a publikační činnost

Knihovnami severní Moravy bylo v roce 1996 vydáno 178 publikací, jež byly zaměřeny na významná výročí, regionální osobnosti, metodické materiály k besedám, výstavám a soutěžím. Zpracovány byly taktéž různé bibliografické soupisy, sborníky ze soutěží, kulturní kalendária. Mnoho práce a času zabralo knihovnám zpracovávání projektů k vypsaným grantům MK ČR, jelikož je to v mnoha případech jediná možnost, jak získat finance nad rozpočet, přidělený zřizovateli.

Mnoho knihoven pravidelně publikuje v místním a regionálním tisku a seznamuje veřejnost s přírůstky svých fondů a dalšími aktivitami v oblasti kulturně výchovné práce. Podrobně opět jednotlivé komentáře.

Vzdělávání pracovníků knihoven

Pracovníci veřejných knihoven se v průběhu roku 1996 zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí, z nichž jako příklad uvádíme jen některé :
 • účast na konferenci Knihovny a současnost v Seči u Chrudimi
 • semináře a kurzy k automatizaci knih. procesů
 • Knihovnické týdny
 • zájezdy a exkurze do knihoven
 • účast na poradách a seminářích organizovaných SVK v Ostravě a Národní knihovnou ČR
 • jazykové kurzy
 • účast na knižních a knihovnických veletrzích a další

V mnoha knihovnách severní Moravy postoupily práce v automatizaci knihovnických procesů tak, že byly zahájeny plně automatizovanévýpůjční systémy v knihovnách ve Frýdku- Místku, Přerově a dalších městech a místech.

Semináře a porady pořádané SVK v Ostravě pro pracovníky knihoven

1. Porada pro pracovníky střediskových a samostatných městských knihoven regionu severní Moravy.

Místo konání: Ostrava

2. Porada pro specializované pracovníky veřejných knihoven severní a jižní Moravy k tématu: 
evidence a zpracování speciálních dokumentů v knihovnách (ve spolupráci s Moravskou 
zemskou knihovnou v Brně)

Místo konání: Brno

3. Seminář pro pracovníky informačních pracovišť severní Moravy na téma: Úkoly 
informačního střediska ve výrobním podniku

Místo konání: Ostrava

4. Seminář pro pracovníky knihoven středních škol (ve spolupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně)

Místo konání: Olomouc

5. Knihovnický týden Knihovna pro čtenáře

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm

6. Seminář pro pracovníky útvaru knihovnických služeb na téma: Oddechová literatura - 
produkce a její místo v knihovnách. Placené služby v knihovnách.

Místo konání: Ostrava

7. Základní knihovnický kurz - ukončení v březnu 1996 - 22 absolventů

Místo konání: SVK v Ostravě

8. Rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven bez knihovnického vzdělání (akreditace MŠ 
ČR) - zahájení listopad 1996 - 22 přihlášených

Místo konání: SVK v Ostravě

9. Prezentace zástupců firmy Lange a Springer - Databáze pro knihovny

Místo konání: Ostrava


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 11.07.2019 07:29
TOPlist