Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE INFORMAČNÍHO CENTRA NADACÍ A KNIHOVEN V PODMÍNKÁCH OKRESNÍ KNIHOVNY OLOMOUC

Ing. Marie Svobodová

Okresní knihovna Olomouc navazuje na tradice České veřejné knihovny Národní jednoty, která byla založena již v roce 1889. Po roce 1920 byla budována jako přirozené odborné centrum, jehož hlavním posláním bylo poskytovat kvalitní knihovnické a informační služby obyvatelům města Olomouce a širšího regionu Hané.

V současné době patří objemem knižního fondu mezi největší veřejné knihovny v České republice (cca 1,2 mil. knižních jednotek). Působí ve smyslu dlouholetých tradic i nadále jako knihovna s regionální působností a zabezpečuje knihovnické služby v rámci kooperačního systému ve většině území okresu Olomouc.

Knihovna nabízí své služby ve dvou rovinách. Poskytuje poradenskou a konzultační službu a odbornou pomoc knihovnám v okrese, zabezpečuje provoz veřejných knihoven ve městech a obcích okresu, zpracovává knižní fond, poskytuje výměnné soubory. Tím je zaručeno efektivní využívání sdružených finančních prostředků a možnost, aby i čtenáři menších knihoven měli k dispozici novou literaturu. S rozvojem automatizovaného provozu převzala i funkci koordinátora a odborného garanta za tuto oblast pro knihovny okresu.

Druhá rovina její činnosti je funkce městské knihovny v Olomouci spojená s poskytováním informačních služeb obyvatelům města i celého regionu. Oddělení pro dospělé čtenáře navštěvují uživatelé všech věkových i sociálních skupin. V poslední době přibývá studentů, kteří vyžadují především naučnou literaturu. Dětské oddělení půjčuje již od září minulého roku prostřednictvím automatizovaného výpůjčního protokolu a pro děti je k dispozici on-line katalog, v němž si mohou vybrat požadovanou literaturu. Specifické služby poskytuje oddělení hudby a umění, jenž soustře_uje uměnovědnou literaturu a disponuje velkým množstvím zvukových nosičů. V příjemném prostředí si uživatel může přímo požadované skladby poslechnout. Fond uměnovědní literatury a hudebnin je využíván ve velké míře formou meziknihovní výpůjční služby, neboť knihovna má velmi bohatý fond této úzce specializované literatury.

Jiný okruh specifických služeb poskytuje útvar bibliografie, regionální literatury a informací. Vznikl počátkem 70. let a postupem doby se okruh jeho působnosti rozšiřoval. Po informační stránce dnes zahrnuje oblast tzv. Hané, tj. Vyškovsko, Prostějovsko, Kroměřížsko, Šumpersko, Přerovsko a samozřejmě Olomoucko. Shromaž_uje, uchovává, zpracovává regionální literaturu, zpřístupňuje též regionální periodika a vytváří speciální databáze regionálních osobností. Všem zájemcům umožňuje využít bohatého informačního zázemí - katalogy, kartotéky, dokumentační materiály, databáze a další kompendia k získání potřebných informací. Kromě literárních informací zabezpečuje i širší okruh informačních služeb - okruh občanských informací. Poskytuje informace o kulturních a vzdělávacích akcích, zájemci zde získají rovněž informace turistického a místopisného charakteru.

V rámci těchto služeb zajišťuje knihovna od roku 1996 informační servis pro neziskové organizace. Projekt informačního servisu při knihovně, realizovaný ve spolupráci s Informačním centrem nadací a jiných neziskových organizací, předpokládá postupné zavedení konzultačních služeb v oblasti legislativy, ekonomiky, celkové problematiky zaměření a činnosti neziskových organizací. Samozřejmě prioritní z hlediska knihovnického je soustřeďování literatury a informačních materiálů a jejich zpřístupnění zájemcům z neziskové sféry.

Výsledky nově zavedených služeb jsou za uplynulé období více než pozitivní. První informativní setkání s neziskovými organizacemi z regionu Olomoucka (zejména s nadacemi a občanskými sdruženími) v lednu t.r. potvrdila velký zájem o naše služby a o působení knihovny jako kontaktního místa pro neziskový sektor. Ukázalo se, že celá řada nadací a občanských sdružení postrádá nejen základní informace o legislativě a ekonomice, ale především o možnostech grantové podpory.

V následujících měsících získaly nadace a občanská sdružení v knihovně základní informace a jejich členové individuálně konzultovali potřebné otázky. Nejvíce dotazů se týkalo oblasti grantové politiky. První semináře, které knihovna uspořádala, se proto zabývaly touto problematikou. Díky kvalitnímu lektorskému zabezpečení nadace Lotos se pracovníci neziskových organizací dozvěděli o způsobech zpracování projektů, o kontaktních místech grantových agentur a metodice zpracování výročních zpráv. Pro velký zájem budou semináře pokračovat.

Jelikož knihovna nedisponuje odborným lektorským zázemím ani finačními prostředky na tuto činnost, mohou se semináře uskutečnit jen díky spolupráci s ICN a nadací Lotos.

V čítárně a studovně knihovny jsou k dispozici zájemcům odborné časopisy pro neziskový sektor a další informační materiály, vydávané Informačním centrem nadací v Praze. V útvaru bibliografie, regionální literatury a informací mají zájemci možnost využít Kompendia finančních zdrojů pro nevládní neziskové organizace, případně si prostudovat další dostupnou literaturu a odborné publikace. V současné době lze u nás zakoupit Průvodce neziskovým právem - Souhrn platných norem pro neziskový sektor a Základy fudraisingu - publikace je rovněž určena pro nadace a občanská sdružení.

Kombinací individuálních konzultací, vyhledávání potřebných informací v dostupných materiálech a pořádáním seminářů vyplňuje Okresní knihovna v Olomouci informační vakuum, které v regionu nezisková sféra pociťovala. Velmi pozitivním výsledkem je i návazná spolupráce s dalšími státními i nevládními organizacemi, která pomáhá naše služby rozšířit na co největší okruh zájemců. Zapojení knihovny do projektu "Spolupráce ICN s knihovnami" vede k dalším možnostem rozšíření služeb knihovny pro neziskový sektor, speciálně k užší spolupráci s organizacemi zaměřujícími se na činnost s dětmi a mládeži. Naše očekávání předčil i zájem státní sféry, například referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Olomouci, který naše služby nejen využívá, ale i propaguje. Přestože tyto aktivity "navíc" přímo souvisejí se základním posláním knihovny, je jejich další rozvoj v současné době limitován finančními prostředky a personálními možnostmi knihovny.

První období spolupráce s ICN a první zkušenosti s novými službami jsou tedy pozitivní. Lze předpokládat, že i v budoucnu se stanou součástí běžně poskytovaných knihovnických služeb.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 25.02.2020 08:50
TOPlist