Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHOVNA PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ

Jana Chaloupková

patří k nejstarším a největším klášterním knihovnám v České republice. Celkem obsahuje 109 280 svazků knih, hudebnin a map, z toho 804 rukopisů, 537 inkunábulí, 956 map a 2 490 hudebnin. Je to univerzální knihovna, kterou tvoří historický fond původní premonstrátské knihovny a nový fond, budovaný od padesátých let do současnosti. Ve starém fondu je polovina svazků literatura s teologickým obsahem, z ostatních oborů převládají společenskovědní a humanitní obory, zejména filozofie, historie a filologie s literární historií. Zajímavá je i sbírka přírodovědecké literatury, hlavně z matematiky, astronomie a fyziky; z aplikovaných věd je v historickém fondu zastoupena především medicína a farmacie. V historickém fondu je i klasická beletrie, zejména německá. V novém fondu převládají publikace ze společenskovědních a humanitních oborů. Roční přírůstek je průměrně 250 titulů knih a 31 periodik. Kromě toho dostal klášter větší množství teologické a sudetoněmecké vlastivědné literatury darem z Německa a do Teplé byly převezeny knihy ze zrušených okolních far. Tato literatura nebyla ještě pro nedostatek pracovních sil zpracována.

Knihovna slouží jednak jako historicko-umělecká památka a je navštěvována turisty, jednak jako živá vědecká knihovna pro čtenáře. Historický fond lze studovat prezenčně, ostatní literaturu si mohou čtenáři půjčovat domů. Knihovna poskytuje i meziknihovní výpůjční službu. Byla budována již v prvních letech existence kláštera na sklonku 12. a na začátku 13. století. Historicky podložené zprávy o její existenci pocházejí až z 2. poloviny 15. a začátku 16. století - z období vlády opata Zikmunda von Hausmann, který knihovně věnoval velkou péči a je pokládán za jejího zakladatele. Knihovna i s klášterem byla při válečných vpádech několikrát vyloupena a vyhořela, takže musela být budována znovu. Největší ztráty utrpěla v době třicetileté války, kdy mnoho knih z Teplé odvezli Švédové. V 18. století byl růst knihovny spojen hlavně s rozšiřováním a zkvalitňováním klášterní školy a v 1. čtvrtině 18. století byla knihovna po barokní přestavbě kláštera, řízené K. Dienzenhoferem, přestěhována do dvou nových barokních sálů. Koncem 18. století se do klášterních sbírek dostaly knihy z klášterů zrušených císařem Josefem II., zejména z chotěšovského ženského premonstrátského kláštera. Největším obdobím růstu knihovny bylo 19. a začátek 20. století. Tehdy se do fondu nakupovala nová a i starší antikvární literatura a dostaly se do něho i cenné soukromé knihovny zemřelých premonstrátských učenců. V 19. století se o knihovnu zasloužil nejvíce vynikající knihovník a archivář F. M. Klimeš (1809-1886), který ji doplňoval též českou a slovanskou literaturou a vydával významné tepelské rukopisy tiskem. V letech 1902-07 dal opat dr. G. J. Helmer zbudovat v novobarokním slohu podle návrhu J. Schaffera nový moderní knihovní a muzejní trakt, do něhož byly v roce 1908 přestěhovány všechny sbírky kláštera. Od roku 1908 knihovníci M. Nentwich a V. J. Vacek, známý hudební skladatel, začali budovat nové katalogy knihovny a ostatních sbírek. Po roce 1950, kdy byla činnost kláštera protizákonně přerušena, měla být původně zrušena i klášterní knihovna. V této době střídání majitelů a stěhování sbírek došlo ke škodám a ztrátám hlavně v bohemikálním fondu. Teprve v roce 1955 rozhodlo Ministerstvo kultury a informací tepelskou knihovnu pro její kulturně historickou cenu zachovat a zpřístupnit ji jako památku i jako vědeckou a studijní knihovnu bývalého Karlovarského kraje. Správou byl pověřen Památník národního písemnictví v Praze na Strahově a v roce 1958 byla knihovna znovu otevřena pro návštěvníky a čtenáře. V letech 1963-1965 spravoval knihovnu odbor kultury ONV Karlovy Vary a v letech 1966-1990 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. V roce 1991 se knihovna vrátila původnímu majiteli - premonstrátskému řádu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist