Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1995 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)

M. Slaninová

Na severní Moravě poskytovalo v roce 1995 knihovnické a informační služby 192 veřejných knihoven s 837 pobočkami. Proti roku 1994 se zvýšil celkový počet knihoven o 18 knihoven:
 • v okrese Bruntál byly zrušeny pobočky v Dětřichově a Vajglově pro nedostatečné využívání obyvateli a skutečnost, že se nepodařilo zajistit jejich vhodné umístění
 • v okrese Frýdek-Místek se po rozpadu dalších dvou středisek osamostatnilo dalších 19 knihoven
 • v okrese Karviná byla uzavřena pobočka Severka MěK Havířov v důsledku privatizace budovy, ale v MěK Bohumín byla znovu otevřena pobočka ve Starém Bohumíně
 • v okrese Olomouc byla zrušena pobočka Nenakonice
 • v okrese Opava byly zrušeny 4 pobočky (Dobroslavice, Jilešovice, Lhota u Opavy a Děhylov)
 • v okrese Šumperk byly zrušeny pobočky v Radomilově, Herolticích a Ostružné.

Knihovní fond

K 31. 12. 1995 bylo v knihovnách zaevidováno 6 663 854 knihovních jednotek, z toho bylo 132 089 ostatních dokumentů. V sumě přírůstků a úbytků knihovních fondů se opět projevil pohyb knihovního fondu při delimitaci knihoven, tentokrát hlavně ze středisek v okrese Frýdek-Místek.

Počet získaných svazků v roce 1995 činil 191 393, což je o 14 950 a 7,25 % méně než v roce 1994. Celková dotace na nákup knihovního fondu činila 19 310 347 Kč, byla tedy o 2 383 334 Kč vyšší než v roce 1994.

Výpůjčky

V knihovnách severní Moravy bylo zaevidováno 10 338 872 výpůjček knih a časopisů, tj. o 28 871 výpůjček více než v roce 1994. Na jednoho obyvatele připadá v průměru 5,33 výpůjček, což je opět o něco málo více než v roce 1994 (5,26). Kromě okresů Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc a Ostrava došlo ve všech dalších okresech k mírnému nárůstu výpůček. Nejvíce v okrese Opava. Průměrný počet knih a časopisů půjčených i čtenářem činil 44,33 svazků (r. 1994 - 44,03) a vzrostl velmi mírně ve všech okresech kromě okresů Frýdek- Místek, Nový Jičín a Ostrava. U dětí do 14 let pak činil 33,48 svazků (r. 1994 - 34,20) a kromě okresu Nový Jičín všude došlo k poklesu.

Čtenáři

Služeb veřejných knihoven severní Moravy využívalo 233 199 registrovaných čtenářů, tj. 12,03 % obyvatel kraje. Zaregistrováno bylo jen o 961 čtenářů méně než v roce 1994. K většímu poklesu došlo opět u čtenářů do 14 let (o 2 797 čtenářů). Nejvíce čtenářů z počtu obyvatel zůstává v okresech Vsetín (15,64 %) a Šumperk (13,13 %). Stále sledujeme pokles čtenářů do 14 let, jež je pravděpodobně způsoben zaměřením dětí na jiné aktivity, případně i nástupem slabších populačních ročníků. Z celkového počtu čtenářů bylo 83 847 dětí do 14 let (tj. 35,96 %). Nejvíce dětí z počtu obyvatel do 14 let navštěvuje stejně jako v přechozích letech knihovny v okresech Opava (23,10 %) a Vsetín (29,64 %).

Návštěvnost knihoven oproti roku 1994 poklesla. Knihovny zaevidovaly o 374 668 návštěvníků méně, což znamená pokles oproti roku 1994 o 14,09 %. K velkému poklesu došlo v okresech Olomouc, Ostrava a Přerov. V Ostravě a Přerově byl pokles návštěvnosti způsoben dlouhodobým uzavřením výpůjčních míst a v důsledku opravy elektroinstalace, resp. prostorů knihovny.

Okres 1994 1995
Bruntál 11,79 15,68
Frýdek-Místek 9,86 9,86
Karviná 7,30 10,14
Nový Jičín 9,04 11,52
Olomouc 4,29 6,87
Opava 14,69 8,96
Ostrava 6,66 8,07
Přerov 9,81 12,10
Šumperk 8,31 10,83
Vsetín 10,19 10,40

Průměrná dotace na nákup knihovního fondu byla v přepočtu na 1 obyvatele kraje 9,95 Kč (v roce 1994 - 8,64 Kč). Z celkové dotace bylo vyčleněno na nákup časopisů 3 868 138 Kč, což je o 324 569 Kč více než v roce 1994. Za tuto částku bylo nakoupeno 8 555 titulů časopisů, což je o 343 titulů méně než v roce 1994.

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele zůstal víceméně stejný jako v předcházejících letech (r. 1995 - 3,42. 1994 - 3,40. 1993 - 3,41). Největší fondy v poměru k počtu obyvatel vykazují stále ještě okresy Olomouc (4,53), Nový Jičín (4,05) a Vsetín (4,07) knihovních jednotek, nejnižší stále Ostrava (2,71) a Karviná (2,62).

Kulturně výchovné akce pro čtenáře

V roce 1995 poklesl počet kulturně výchovných akcí pro čtenáře o 1 212 a činil 9 538 akcí. Tyto formy práce byly využívány především v práci s dětmi v dětských odděleních, a to jak formou knihovnických lekcí, které jsou stále žádány a považovány za nezbytné, ale i formou literárních a výtvarných soutěží, besedami se spisovateli, výtvarníky a dalšími zajímavými osobnostmi. Kromě těchto forem nabízely knihovny široké spektrum kulturně vzdělávacích akcí pro dospělé. Nejaktivnějšími knihovnami v kraji v této oblasti byly v loňském roce knihovny okresů Karviná, Vsetín, Ostrava, Přerov a Šumperk.

Řídící, kontrolní a metodická činnost

Pracovníci okresních, městských a střediskových knihoven vykonali 4 638 návštěv, což je o 654 více než v roce 1994. Návštěvy byly zaměřeny především na:
 • kontrolu činnosti knihoven, knihovnické techniky, aktualizaci knihovního fondu
 • jednání s představiteli městských a obecních úřadů v souvislosti s osamostatňováním knihoven, resp. finančním zabezpečením činnosti
 • inventarizaci a hospodaření knihoven
 • automatizaci v knihovnách
 • zapracování nových knihovníků
 • bezpečnost práce atp.

Ediční a publikační činnost

Knihovnami severní Moravy bylo v roce 1995 vydáno 133 publikací, jež byly zaměřeny na regionální osobnosti, významná výročí, metodické materiály k besedám, výstavám a soutěžím, propagační materiály, bibliografické soupisy, kulturní kalendáře, sborníky ze soutěží a projekty do soutěže o granty MK ČR. Mnoho knihoven pravidelně publikuje v místním a regionálním tisku a seznamuje veřejnost s přírůstky svých fondů a dalšími aktivitami na poli kulturně výchovném.

Vzdělávání pracovníků knihoven

Pracovníci veřejných knihoven se v průběhu roku 1995 zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí, z nichž uvádíme jako příklad některé z nich:
 • účast na konferenci Knihovny a současnost 95
 • semináře a kurzy k programu LANius
 • seznámení s knihovnickým systémem BIBIS
 • exkurze do českých i zahraničních knihoven - výměna zkušeností
 • účast na knižním a knihovnickém veletrhu v Praze
 • studium na SKŠ Brno, Slezské univerzitě v Opavě, rekvalifikační kurzy
 • jazykové kurzy
 • semináře, porady a aktivy organizované NK ČR a SVK v Ostravě
 • Knihovnické týdny
 • a další.

V mnoha knihovnách severní Moravy postoupily práce v automatizaci knihovnických procesů tak, že byl zahájen provoz automatizovaného výpůjčního systému v knihovnách ve Vsetíně, Karviné, Opavě, Přerově, Havířově, Bohumíně a Frýdku-Místku.

Semináře a porady pořádané SVK v Ostravě pro pracovníky knihoven

 1. Semináře a přednášky:
  • Seminář pro pracovníky poboček okresních knihoven a samostatných městských knihoven na téma:
   • Ekonomika v knihovnách
   • Literatura našeho regionu
  • Knihovnický týden - Rožnov pod Radhoštěm
   • Právní a ekonomické předpoklady činnosti knihoven
   • Profesionální etika a estetika
   • Zkušenosti z činnosti bibliobusů v okrese Svidník (Slovensko)
   • a aktuální informace o knihovnictví na Slovensku
   • Asertivní chování - přednáška a cvičení
  • Seminář pro pracovníky oddělení služeb čtenářům (ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou)
   • Marketing ve veřejných knihovnách
  • Prezentace firmy Lange u. Springer
   • Přednáška: dr. M. Matoušová - Současná situace v oblasti informačních systémů
 2. Kurzy a další vzdělávací akce
  • Kurzy
   • Základní knihovnický kurz pro pracovníky veřejných a odborných knihoven bez knihovnického vzdělání - 19 posluchačů absolvovalo v březnu 1995
   • Základní knihovnický kurz - zahájení dalšího běhu v říjnu 1995
  • Porady
   • porada ředitelů okresních knihoven - duben 1995
   • porada ředitelů okresních knihoven - prosinec 1995


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist