Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KIMS A VÝPŮJČKY

Ing. Jiří Kašpar, Vědecká knihovna v Plzni

Knihovnický a Informační Modulární Systém (KIMS) je systém určený pro automatizaci knihoven, především pak Vědecké knihovny v Plzni (SVK). Je složen ze šesti základních modulů:
 • programový zámek
 • evidence uživatelů
 • akvizice
 • katalogizace
 • výpůjční systém
 • veřejný katalog

Jeho realizace započala v roce 1990 realizací modulu programový zámek a evidence uživatelů (v provozu od 1.1.1990), následoval modul akvizice (v provozu od 1.1.1991, rozšířen v roce 1993), modul katalogizace (v provozu od 1.1.1993, od 1.1.1994 rozšířen o podporu Krajské katalogizace). Od 1.1.1995 je ve zkušebním provozu modul výpůjčního systému, který ideově navazuje na již existující moduly a zavedením automatizace do provozu služeb od základu mění přístup knihovny k uživateli. Předtím automatizace probíhala v "zákulisí" knihovny, především v oblasti doplňování a zpracování fondu a jen okrajově zasahovala do komunikace "uživatel - knihovna".

Popis funkcí, stavba systému

Výpůjční systém KIMS je vytvořen na základě požadavků provozu služeb a zahrnuje řadu funkcí, které zajištují základní operace. Veškerý pohyb dokumentů je registrován snímáním čárového kódu, kterým jsou dokumenty průběžně opatřovány. Systém sleduje tzv. stavový kód exempláře, který obsahuje informaci o tom, kde má být uložen (ve kterém skladu), kde se v daném okamžiku nachází (přesněji má nacházet), pro kterého uživatele nebo studovnu je blokován, komu je půjčen apod. Tato evidence je nezávislá na existenci katalogizačního záznamu titulu, výpůjční systém pracuje nezávisle na ostatních modulech systému (s výjimkou evidence uživatelů).
 • objednávání knih a rezervace

  základním údajem pro objednání dokumentu k výpůjčce je signatura. Objednávání provádí knihovník po předložení čtenářského průkazu a soupisu signatur, nelze objednat na neplatný průkaz. V průběhu objednávání je k dispozici informace o tom, zda a kdy bude dokument připraven k vyzvednutí a v případě nedostupnosti dokumentu je možno provést rezervaci.

 • kumulace požadavků na sklad

  jednotlivé objednávky dokumentů jsou soustře_ovány a rozdělovány podle místa uložení fondu. V pravidelných intervalech (pro hlavní sklad průběžně, pro externí sklady v den obsluhy skladu) jsou tištěny požadavky k vyzvednutí, seřazené podle signatur. Tyto seznamy neobsahují dokumenty ve skladu nepřítomné (půjčené). Objednávky na interní výpůjčky (do studoven a čítáren) jsou evidovány samostatně a vyřizovány přednostně.

 • výdej ze skladu

  na základě požadavků k vyzvednutí je provedeno vyhledání dokumentu ve skladu, jednotlivé exempláře jsou před vlastní expedicí opatřeny čárovým kódem (pokud jej již nemají) a předány do výpůjčního protokolu, případně do studovny nebo čítárny (podle místa objednání).

 • příprava k vyzvednutí

  výpůjční protokol má vybudován mezisklad dokumentů. Při převzetí dokumentu ze skladu systém na základě obsazení polic určuje, do které pozice má být dokument uložen. Původní uspořádání podle jmen uživatelů bylo komplikované (nutnost řazení podle abecedy, značná neuspořádanost, proměnlivá kumulace v určitých místech abecedy).

 • výdej čtenáři

  po předložení čtenářského průkazu systém podává informaci o tom, které dokumenty jsou připraveny k výdeji (a v kterých pozicích), které jsou na cestě ze skladu, případně které nebyly nalezeny. V rámci výdeje má uživatel možnost dokument odmítnout, v případě nenalezeného provést jeho rezervaci. Po provedení předání je vytištěn předávací protokol, jeho podepsaný originál je ukládán a kopie je předána uživateli. V případě půjčení dokumentů podléhajících poplatku, je poplatek stanoven a zatíženo konto uživatele.

 • příjem od uživatele

  k přijetí dokumentu od čtenáře není potřebný čtenářský průkaz, vrácení je možné provést poštou apod. Při vrácení po uplynutí výpůjční doby je vypočten poplatek z prodlení a zatíženo finanční konto uživatele.

 • vrácení do skladu

  při předávání do skladu je ověřena možnost předání. Dokumenty, na které byla provedena rezervace, zůstávají ve výpůjčním protokolu, případně jsou předány do studovny nebo čítárny. Nevyzvedne-li uživatel dokument do stanovené doby po přípravě k převzetí (příjmu půjčovnou nebo odeslání výzvy), je tento vrácen do skladu (pokud nemá další rezervaci).

 • prodlužování výpůjčky

  podkladem k prodloužení výpůjčky je signatura dokumentu a jméno uživatele. Systém po zadání signatury zjistí, kterým uživatelům je titul půjčen. Po výběru čtenáře je výpůjčka prodloužena. Nelze prodloužit dokument, na který je rezervace. Prodloužení je možné nejdříve deset dnů před koncem výpůjční doby, v případě prodloužení po skončení výpůjční doby je vypočten poplatek z prodlení a zatíženo finanční konto uživatele.

 • výzvy

  v okamžiku vrácení dokumentu s rezervací je připraven dopis prvnímu uživateli v pořadí s výzvou k vyzvednutí. Tato výzva je generována pouze v případě, že ji čtenář v okamžiku zápisu rezervace požadoval. Finanční konto uživatele je zatíženo poplatkem za odeslání výzvy.

 • upomínky

  při pravidelné kontrole výpůjček jsou generovány upomínky těm uživatelům, jejichž výpůjční lhůta uplynula. Příslušná finanční konta uživatelů jsou zatížena poplatky za odeslání upomínky, poplatek za upomínky je stanoven při vrácení dokumentu.

 • poplatky

  řada služeb, jako registrace, prodloužení průkazu, vystavení náhradního průkazu, zhotovování kopií, speciální druhy výpůjček, podléhá placení poplatku. V okamžiku provedení takové služby je finanční konto uživatele zatíženo příslušnou částkou.

 • pokladna

  centrální pokladna slouží k výběru poplatků od uživatelů včetně rozpisu poplatků podle druhu. Po provedení platby je finanční konto vynulováno, jeho nenulový stav blokuje určité druhy služeb (např. absenční výpůjčky apod.).

Programové a technické vybavení

Modul výpůjčního systému pracuje v osvědčeném databázovém systému KIDS, společném pro všechny moduly systému KIMS. Tento databázový systém obsahuje vlastní síťovou podporu pro síť ETHERNET a ke svému provozu využívá operační systém MS-DOS na počítačích IBM PC kompatibilních, nevyžaduje žádný jiný SW. Zkušební provoz zajišťuje tato technika:
 • 3 pracovní stanice ve skladu
 • 4 pracovní stanice ve výpůjčním protokolu
 • 1 pracovní stanice pro evidenci uživatelů
 • 3 pracovní stanice ve studovnách a čítárnách
 • 2 databázové servery
 • 1 programový a zálohový server

Pracovní stanice je v konfiguraci PC AT386SX/40, 2MB RAM, 40-100MB HDD, mono VGA monitor, síťová karta, klávesnice, snímač čárového kódu, u některých pracovních stanic tiskárna LQ570. Jako servery pracují počítače P5/60 PCI, 8MB RAM, 540MB IDE + 1GB SCSI HDD, PCI SCSI a ETHERNET řadič. K zálohování dat slouží výměnné disky s kapacitou 250MB.

Uvedení do provozu, zkušenosti s provozem

Základ výpůjčního systému byl instalován během čtyř dnů (v době od 27.12. do 30.12.1994), kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena. Během této krátké doby byla provedena instalace techniky, oživení systému a zaškolena obsluha. V průběhu ledna 1995 byly průběžně doplňovány další podpůrné funkce, jejich ověření a dokončení si vyžádá ještě několik málo týdnů.

Již několik prvních hodin provozu ukázalo jak přednosti, tak i drobné nedostatky, které byly okamžitě odstraněny. Největší část problémů s provozem padá na vrub spolehlivosti techniky, především pak snímačů čárového kódu. Celý systém byl uživateli knihovny kladně přijat, některé uživatele značně překvapily jeho možnosti.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist