Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

AUTOMATIZACE VÝPŮJČKY VE VOLNÉM VÝBĚRU NOVINEK SVK OLOMOUC

H. Bartošová

V roce 1985 byl otevřen v VKOL volný výběr jako pomoc čtenářům při rychlé orientaci v odborné novinkové literatuře. Od této doby prošel mnoha změnami, které téměř vždy souvisely se zaváděním výpočetní techniky do práce knihovny. Jednoduché pracoviště s běžnou výpůjčkou podle samostatného výběru čtenářů se tak změnilo v oddělení s vysokými nároky na znalost práce s počítači, knihovnickou odbornost, pohotovost a v neposlední řadě i aktivní spolupráci se čtenáři. Nyní se stal volný výběr zkušebním provozem pro přechod z klasického výpůjčního systému na automatizovaný výpůjční proces.

Abychom mohli tento záměr uskutečnit, musela mu předcházet řada přípravných kroků. Prvním předpokladem je samozřejmě databáze knih (aktualizovaná z linky zpracování fondů), která se v VKOL buduje od roku 1990. Další nutností je databáze čtenářů (aktualizovaná z pracoviště evidence čtenářů) vytvářená ve volném výběru od roku 1991. Od července 1992 dostává každá knihovní jednotka a každý čtenář svůj čárový kód, který je klíčovým vstupním znakem pro veškeré manipulace při automatizované výpůjčce.

Obě databáze obsahují kromě předem určených parametrů, jako jsou u databáze knih - kód knihy, název, signatura, autor apod. a u databáze čtenářů - kód čtenáře, jméno, rodné číslo, adresa apod., další proměnné, které jsou měněny během provozu. Jsou to informace o půjčení, prodloužení, upomínkách, atd. Dále výpůjčka používá řadu pomocných databází - např. pro rezervace, statistické hodnoty, vyúčtování poplatků, tisky upomínek, oznamek, poplatků, statistik apod. Potřebovali jsme také začlenit různé specifické úkony mimo rámec základního postupu při výpůjčce (např. zkrácení nebo prodloužení naprogramované obvyklé výpůjční lhůty). Množství požadavků na zpracování programů bylo velké, poněvadž jsme nechtěli pouze prostou akci "půjčit - vrátit", ale všechny (i detailní) úkony s tímto procesem související. Nároky byly akceptovány a od července 1994 byl ve volném výběru zahájen zkušební provoz automatizovaného výpůjčního systému s představou, že do konce roku 1994 budeme tímto způsobem půjčovat pouze zaměstnancům VKOL. Poněvadž se výpůjčka touto metodou velmi osvědčila, přikročilo se k plnému provozu pro všechny uživatele knihovny už od září 1994.

Samozřejmě, že představy některých čtenářů o schopnostech počítačové techniky bývají přehnané a i v podmínkách technicky mnohem vyspělejších knihoven západních států prostě neuskutečnitelné. Ale v průběhu prvních dvou měsíců zkušeností s tímto systémem se ukázalo, že i naše současné možnosti poskytují čtenářům mnoho výhod - okamžité zjištění, je-li kniha půjčena, datum jejího návratu a následně možnost rezervace, na požádání tiskový výstup s přehledem všech výpůjček s datem návratu, eventuálně upozorněním na upomínky a prolongace. Zvláště čtenáři vítají absenci vypisování žádanek a stvrzenek (je nutno podepsat pouze počítačem vytištěný doklad o převzetí knihy, aby bylo možno vymáhat na čtenáři knihu případně i soudní cestou). Všechny operace probíhají také s maximální přesností. Z hlediska čtenáře se objevují i některé záporné stránky - počítač komunikuje pouze na základě čtenářského průkazu (čárového kódu) a je bezvýhradně přesný, pokud jde o tištění upomínek.

Pro knihovníky (samozřejmě i pro čtenáře) je přínosem zrychlení všech úkonů souvisejících s výpůjčním procesem, téměř okamžitá informace o knize dotazem na autora, název, signaturu, zjištění současného stavu knihy - volná, půjčená, v rezervaci, v příruční knihovně atd., a tím výrazná úspora časových ztrát při klasickém vyhledávání ve skladě, výpůjčním protokolu atp. Velkým kladem je i automatický tisk všech požadovaných písemností (např. upomínky, oznámení rezervací, pokladní výpisy, přehledy půjčených knih určitého čtenáře, knih vrácených v daném časovém intervalu atd.). Co v současnosti znepříjemňuje práci (ovšem to není vinou počítače), je dvoukolejnost - nový systém ve volném výběru a starý systém mimo volný výběr budou muset ještě nějakou dobu probíhat zároveň.

Za dva měsíce automatizovaného výpůjčního procesu je jistě předčasné dělat zásadní závěry, ale přesto lze uvést několik statistických údajů, které potvrzují spokojenost čtenářů s tímto systémem a opravňují knihovníky v pokračování v této cestě, jejíž začátky byly někdy velmi trudné.

Ve volném výběru je umístěno 5 200 svazků (tedy 0,3 procenta celkového fondu knihovny). Půjčených je v současné době plných 29 procent knih. Denní průměr výpůjček z volného výběru se pohybuje kolem 8 procent celkového počtu půjčených knih. I když připustíme, že vysoký podíl knih půjčených přes počítač je způsoben zájmem čtenářů zvláště o novinky, je evidentní, že nová forma práce se osvědčila na obou stranách knihovnického pultu.

Pro další rozšíření automatizovaného provozu je nutné uložit do paměti statisíce svazků, což je záležitost nesnadná, ale nikoliv nesplnitelná.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist