Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1993 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)

M. Slaninová

Na severní Moravě poskytovalo v roce 1993 knihovnické a informační služby 132 veřejných knihoven s 907 pobočkami. Proti roku 1992 se zvýšil celkový počet o 10 knihoven: v okrese Frýdek-Místek přešla 1 pobočka pod přímé řízení obecního úřadu a dvě další pobočky se po delimitaci ze střediska okresní knihovny staly profesionálními knihovnami v obcích Sedliště a Baška. V okrese Olomouc přešlo pod přímé řízení obecních úřadů 6 poboček a v okrese Vsetín byla k Masarykově veřejné knihovně přičleněna knihovna ZK Gumáren Zubří i se svou pobočkou, protože jí hrozilo zrušení.

K úbytku poboček došlo jednak z výše uvedených důvodů, dále pak byly zrušeny 2 pobočky v okrese Bruntál, dvě v okrese Olomouc a dvě v okrese Opava pro nízkou návštěvnost, v Karviné došlo k přemístění 1 pobočky do ústředí Regionální knihovny z budovy Slezské univerzity, další dvě pobočky v okrese Olomouc byly zrušeny v důsledku restitucí, 2 pobočky v Ostravě-Porubě a Ostravě-Jižním Městě byly zrušeny po dohodě s obvodními úřady, pro nedostatek finančních prostředků byla uzavřena pobočka MěK Hranice a v okrese Vsetín došlo v Rožnově pod Radhoštěm ke zrušení pobočky v Domě kultury.

Od 1. 1. 1993 došlo k decentralizaci okresního systému v okrese Frýdek-Místek a v průběhu 2. pololetí 1993 byl decentralizován systém v okrese Nový Jičín, kde zároveň došlo k úplnému zrušení okresní knihovny a přechodu městské knihovny pod Městské kulturní zařízení.

Knihovní fond

K 31. 12. 1993 bylo v knihovnách zaevidováno 6 676 725 knihovních jednotek, z tohoto počtu bylo 133 104 ostatních dokumentů. V sumě přírůstků a úbytků knihovního fondu se projevil pohyb knihovního fondu při delimitaci knihoven z rozpadlých celookresních systémů v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín a osamostatněných knihoven v okresech Přerov a Olomouc.

Proti roku 1992 vzrostl skutečný počet získaných svazků v jednotlivých okresen pouze o 0,73 % a činí 176 141 knihovních jednotek. Celková dotace na nákup knihovního fondu byla o 2 584 325 Kč vyšší než v roce předcházejícím a dosáhla částky 12 584 454 Kč. Vzhledem k tomu, že knihovny ve svých komentářích uvádějí, že část nákupu fondů byla kryta z darů sponzorů a příznivců knihoven, není možné s určitostí říci, že celá částka, za kterou byly fondy kupovány, byla jen dotací nadřízených institucí.

Výpůjčky

V knihovnách bylo zaevidováno 10 088 521 výpůjček knih a časopisů, tj. o 63 270 výpůjček méně, než v roce 1992. Opět lze říci, proti roku 1992, ve kterém byl zaregistrován pokles výpůjček proti roku 1991 o 275 000, se situace stabilizovala. Na 1 obyvatele připadá 5,09 výpůjček knih a časopisů stejně jako v r. 1992. V některých okresech došlo k nárůstu (Frýdek-Místek, Karviná, Přerov, Vsetín). Průměrný počet knih a časopisů půjčených jedním čtenářem vzrostl ve všech okresech, kromě okresů Olomouc a Nový Jičín a činí 42,01 svazků (v r. 1992 40,96) a u dětí pak 33,75 svazků (v r. 1992 31,79) kromě okresů Přerov a Olomouc.

Čtenáři

Služeb knihoven využívalo 237 368 čtenářů, tj. 12,13 % obyvatel. Zaregistrováno bylo o 11 466 čtenářů méně než v roce 1992, pokles byl zaznamenán jak u dospělých, tak i u dětí do 14 let (o 5 347). Nejvíce čtenářů z počtu obyvatel zůstává v okrese Vsetín - 14,82 % a Šumperk - 13,45 %, i když i v těchto okresech došlo od roku 1992 k úbytku. Pokles počtu čtenářů pravděpodobně stále ještě pokračuje hlavně v důsledku orientace potencionálních uživatelů knihoven na jiné aktivity, stěhování knihoven, nástupu slabších populačních ročníků a nedostatku finačních prostředků na nákup kvalitní literatury, což v důsledku způsobuje snížení možnosti přístupu k novinkám a žádané aktuální literatuře.

Z celkového počtu čtenářů bylo 94 297 dětí do 14 let (tj. 37,47 %). Nejvíce dětí z počtu obyvatel do 14 let navštěvuje knihovny v okresech Vsetín a Opava. Návštěvnost knihoven v r. 1993 opět poklesla. Knihovny zaevidovaly o 12 598 návštěvníků méně, což je ale mnohem menší pokles, než který byl zaznamenán v roce 1992 (119 780).

Dotace na nákup knihovních fondů v okresech v přepočtu na 1 obyvatele

Okres 1992 1993
Bruntál 3,92 8,34
Frýdek-Místek 6,53 9,28
Karviná 4,30 5,86
Nový Jičín 5,36 5,29
Olomouc 4,37 4,28
Opava 4,96 6,14
Ostrava 3,02 3,40
Přerov 6,83 8,80
Šumperk 4,24 7,41
Vsetín 7,92 7,82

Průměrná dotace na nákup knihovních fondů byla v přepočtu na 1 obyvatele 6,28 Kč (v r. 1992 - 4,92 Kč). Z celkové dotace bylo vyčleněno na nákup časopisů 2 883 942 Kč, tj. o 175 112 Kč více než v roce 1992. Za tuto čásktu bylo nakoupeno pouze 9 598 titulů časopisů, což je o 821 titulů méně než v přechozím roce. Je tedy zřejmé, že i když na nákup časopisů bylo věnováno více prostředků, bylo za ně nakoupeno méně titulů, což svědčí o stále se zvyšujících cenách.

Počet knihovních jednotek v přepočtu na 1 obyvatele opět nepatrně poklesl, a to na 3,41 knihovních jednotek (v roce 1992 - 3,44). Největší fondy v poměru k počtu obyvatel vykazují opět ještě okresy Olomouc a Vsetín, nejnižší jako vždy okresy Ostrava a Karviná (2,57, resp. 2,79 knihovních jednotek).

Kulturně výchovné akce pro čtenáře

Počet uskutečněných kulturně výchovných akcí pro čtenáře proti roku 1992 poklesl, bylo jich uskutečněno 10 518, tj. o 857 méně než v roce 1992. Kolektivní formy práce se čtenáři byly využívány především v práci s dětmi v dětských odděleních, pravidelně probíhaly lekce knihovnické a informatické výchovy jak pro děti z MŠ, tak pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Kromě akcí pro děti nabídly knihovny široké spektrum akcí i pro dospělé čtenáře. Nejaktivnějšími v této oblasti byly knihovny okresů Bruntál, Karviná, Vsetín.

Řídící, kontrolní a metodická činnost

V rámci těchto činností vykonali pracovníci okresních, městských a střediskových knihoven 5 048 návštěv. Vedoucí pracovníci knihoven zaměřili svou pozornost na kontrolu dodržování výpůční techniky, uzavírání smluv s obecními úřady o hrazení provozních nákladů knihoven, revize fondů v souvislosti s delimitacemi knihoven z celookresních systémů, jednání se sponzory a přííznivci knihoven, na zapracování nových knihovníků, pomoc při automatizaci knihoven a další aktuállní problémy.

Ediční a publikační činnost

Mnohé knihovny zaměřovaly svou pozornost na prezentaci svých knihoven v místním a regionálním tisku, zúčastňovaly se svými pracemi na projektech vyhlášených Ministerstvem kultury, zpracovávaly bibliografické soupisy k aktuálním tématům, podmínky soutěží pro děti a mládež, vydávaly kalendária k významným výročím i jednotlivé medailony spisovatelů a dalších umělců; některé knihovny se zaměřily na zpracovávání bibliografií a rešerší k novým oblastem zájmu uživatelů knihoven jako jsou: management, marketing, ekonomika obchodu, světová ekonomika, bankovnictví, daně, účetnictví atp. Dále knihovny vydávaly seznamy novinek a přírůstků ve svých fondech, seznamy periodik atp.

Vzdělávání pracovníků knihoven

Uvádíme výčet některých vzdělávacích aktivit pracovníků knihoven severní Moravy:
 • kurs práce s knihovnickým systémem LANIUS
 • základní knihovnický kurs
 • školení pro obsluhu systému GOLEM
 • školení na PC - Text 602
 • dvousemestrální PGS na Slezské univerzitě v Opavě
 • účast na knihovnických týdnech v Rožnově p. R., v Poznani a Hustopečích
 • školení k využívání faxu, CD ROM a další.

Pracovníci knihoven se zúčastnili veletrhu INVEX Brno a knižního a knihovnického veletrhu v Praze.

Semináře a porady pořádané SVK v Ostravě pro pracovníky knihoven

Celostátní akce:

Knihovnický týden.

Téma: Psychologické základy knihovnické práce a psychologie uživatelů informací.
Rožnov pod Radhoštěm, červen 1993.

Semináře a přednášky:

 • Seminář vedoucích poboček okresních a samostatných městských a místních knihoven.

  Téma: Náboženská literatura pro děti a mládež. Současné otázky organizace a řízení knihovnictví.

 • Seminář pro pracovníky hudebních oddělení.

  Téma: Muzikoterapie u nás a ve světě. Hudební knihovnictví v zahraničí.

 • Přednáška k aktuálním problémům českého knihovnictví. (Ve spolupráci se SKIP.)
 • Seminář pro pracovníky oddělení služeb čtenářům.

  Téma: Informační funkce veřejných knihoven.

 • Beseda s poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Jiřinou Pavlíkovou. (Ve spolupráci se SKIP.)
 • Podzimní kontaktáž - setkání ostravských nakladatelů, knihkupců, knihovníků a čtenářů SVK Os.

Porady:

 • pro ředitele okresních a samostatných městských a místních knihoven - 2x
 • pro vedoucí oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Kursy a další vzdělávací akce

Základní knihovnický kurs pro knihovníky veřejných a odborných knihoven bez knihovnického vzdělání - absolvovalo 29 knihovníků.

Organizace výuky v konzultačním středisku KVIK FF UK v Olomouci.

Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě na přípravě, organizaci a výuce v dvousemestrálním doškolovacím kurzu pro vedoucí pracovníky veřejných knihoven. Přihlášeno 32 knihovníků.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist