Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ KNIŽNICA - CENTRUM VEDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR PRI SVOJOM 55. VÝROČÍ

PhDr. Marta Ehnová

vedúca odboru rozvoja knižničných činností

Slovenská technická knižnica - Centrum vedeckotechnických informácií SR predstavuje z hľadiska rozsahu knižnično-informačných fondov, rozsahu a kvality knižničných a informačných služieb, čitateľského zázemia, úrovne používaných technológií, ale i z hľadiska spolupráce s domácimi a zahraničnými knižnicami, organizáciami a združeniami jednu z najvýznamnejších knižníc SR.

Knižnica vlastní rozsiahly fond vedeckej a technickej literatúry, orientovaný predovšetkým na technické odbory. V jej fondoch sú pomerne bohato zastúpené aj niektoré prírodovedné oblasti a v poslednej dobe v širšom výbere aj oblasť spoločenských vied. Rozšírenie tematického profilu knižnice je logickým dôsledkom súčasných požiadaviek kladených na technikov, ktorí okrem odborných technických vedomostí musia mať určitý rozhľad aj z ekonomiky, práva, psychológie, sociológie a musia byť aj jazykovo zdatní.

Základnými typmi dokumentov, ktoré knižnica zhromažďuje, sú monografie, zborníky, skriptá, učebnice, slovníky, encyklopédie, dizertácie, ročenky, výskumné správy, periodiká a špeciálne druhy technickej literatúry - normy, patenty a firemná literatúra.

Prísun nových informácií pre používateľov je limitovaný možnosťami doplňovania knižničného fondu. Doplňovanie fondu zápasí tak ako v každej inej knižnici s množstvom problémov, ktoré súvisia predovšetkým s rozpadom distribučnej siete, nebývalým nárastom cien publikácií, nárastom poštovného, zavedením daňových poplatkov za publikácie získané medzinárodnou výmenou, devalváciou koruny, a najmä celkovým nedostatkom finančných prostriedkov.

SlTK sprístupňuje svoje fondy formou prezenčných a absenčných výpožičiek a prostredníctvom medziknižničných služieb.

Pre oblasť technickej literatúry zabezpečuje knižnica aj medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, do ktorej sa zapojila ešte v roku 1952. Formy a prostriedky sprístupňovania knižničného fondu upravuje Knižničný poriadok, ktorého novelizované znenie je v platnosti od 1.4. 1993.

Jednou z rozhodujúcich úloh v procesoch informačného zabezpečovania odbornej verejnosti je realizácia informačných a rešeršných služieb v knižnici. Slovenská technická knižnica venuje tejto činnosti trvalú pozornosť, pričom sa snaží v maximálnej miere aplikovať progresívne informačné a komunikačné technológie a formy sprístupňovania informácií používateľom. V tomto smere možno v posledných rokoch pozorovať postupný prechod od tradičných rešeršných služieb na automatizované informačné služby, ktoré sa stávajú dominantnými. Informačné a rešeršné služby sa poskytujú:

  • z báz dát dialógovo dostupných v zahraničných databázových centrách (NIS ČR Praha, ECHO v Luxemburgu, DIALOG v USA, Data-Star vo Švajčiarsku a STN v Spolkovej republike Nemecko). Celkove ide o viac ako 500 báz dát, ktoré pokrývajú prakticky všetky oblasti vedy, techniky a hospodárstva. Okrem toho sa sprístupňujú aj elektronické katalógy univerzitných a akademických inštitúcií vo svete, pokiaľ sú dostupné v akademických a výskumných sieťach;
  • z báz dát získavaných na počítačových médiách (CD-ROM, diskety). V súčasnosti sú to bázy JUSTIS/Celex (legislatíva ES vrátane úplných textov vybraných legislatívnych dokumentov), EC Infodisk (publikácie a dokumenty ES a časopisecké články zamerané na aktivity a problematiku ES), Standards Infodisk (národné a medzinárodné normy z viac ako 60 krajín/normalizačných organizácií) a Espace Bulletin (právny stav patentových prihlášok v Európskom patentovom úrade);
  • z báz dát budovaných v SlTK - je to hlavne elektronický katalóg knižného fondu, ktorý sa záujemcom sprístupňuje prostredníctvom služby KNIFOND a báza Prírastky firemnej literatúry.

O rozsahu knižničných a informačných služieb svedčí skutočnosť, že koncom r. 1992 mala knižnica 26 712 registrovaných čitateľov (z toho 26 179 individuálnych a 533 kolektívnych).

Postupné začleňovanie SR do európskych integračných zoskupení a iniciatív si vyžaduje aj primerané informačné zabezpečenie. Preto knižnica už v r. 1991 zriadila Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS), ktoré zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty a informácie z oblasti európskych integrácií a informácie o prírastkoch fondu EDIS publikuje v periodiku EURO-info. SlTK zabezpečuje aj úlohy Národnej informačnej kancelárie SR pre program EUREKA (NIK) v súvislosti s otvorením iniciatívy EUREKA aj pre nečlenské štáty. Zabezpečuje informovanosť odbornej verejnosti o iniciatíve EUREKA a sprístupňuje záujemcom informácie o riešených alebo pripravovaných projektoch. Okrem toho možno v NIK získať aj úplné opisy zvolených projektov a kópie dokumentov a materiálov EUREKA.

Okrem knižničných a informačných služieb zabezpečuje SlTK aj celý rad špecializovaných služieb a činností. Patrí medzi ne metodická činnosť, doškoľovanie pracovníkov knižníc (od roku 1960) a dnes už tematicky i druhovo široko zameraná edičná činnosť knižnice, ktorá zahŕňa vydávanie periodických a neperiodických publikácií. V súčasnosti vychádzajú v SlTK tri periodické publikácie:

  • Spravodajca SlTK - informačný bulletin vydávaný pre technické knižnice na Slovensku, ktorý informuje o fondoch, službách, formách a metódach práce knižnice (vychádza 4x ročne).
  • Signálne informácie - prináša mesačne výberový súpis článkov publikovaných v domácej a zahraničnej tlači, zameraných na aktuálne problémy hospodárstva a sociálnej politiky. Obsahuje štvrťročne aj súpisy prírastkov v knižničnom fonde SlTK z oblastí korešpondujúcich s tematickým zameraním periodika.
  • EURO-info - prináša informácie o prírastkoch fondu EDIS a aktuality z oblasti európskych informácií (vychádza 10x ročne).

Významné miesto v činnosti knižnice zaujíma študijno-rozborová činnosť, zameraná v poslednom období na prípravu štúdií s problematikou organizácie, riadenia a financovania knižníc vo vyspelých krajinách, informačného zabezpečenia výskumu, autorského práva, ďalej otázkami marketingu v knižničnej činnosti, služieb vedeckých knižníc pre podnikateľskú sféru apod.

K novým progresívnym službám knižnice patria referenčné služby. Pretože súčasná ekonomická situácia neumožňuje knižnici získavať do fondu používateľmi požadovaný počet periodík, začal odbor periodík v r. 1991 vytvárať bázu technických periodík. Obsahuje informácie o periodikách z oblasti techniky a čiastočne i prírodných vied, ktoré sa nachádzajú vo fondoch veľkých knižníc a informačných stredísk SR. V r. 1992 sa v odbore rozvoja knižničných činností začala budovať referenčná báza o technických knižniciach SR, ktorá obsahuje údaje o fondoch, službách a pracovníkoch príslušných knižníc.

Medzi široko využívané služby knižnice patria bezpochyby aj prekladateľské služby.

Za významný krok začleňovania sa knižnice do informačnej spoločnosti možno považovať postupné vytváranie integrovaného automatizovaného knižnično-informačného systému v Slovenskej technickej knižnici. Za zásadný zlom v uplatňovaní automatizácie knižnice možno považovať zakúpenie troch lokálnych počítačových sietí osobných počítačov (LAN PC) Ethernet so sieťovým programovým vybavením Novell Netware 3.11 s telekomunikačným prepojovacím systémom v r. 1991. Lokálne siete sú navzájom prepojiteľné. Cez prepojovací uzol, ktorý je umiestený vo výpočtovom stredisku knižnice je zabezpečené aj prepojenie na verejnú dátovú sieť EUROTEL a SANET. V súčasnosti prebieha v knižnici implementácia integrovaného knižničného softwarového systému BIS-C (Bibliotheks - Information System) od firmy DABIS Austria GmbH, ktorý sa knižnica rozhodla zakúpiť začiatkom r. 1993.

Slovenská technická knižnica od svojho vzniku, teda už rovných 55 rokov zápasí s priestorovými problémami. Dôsledkom toho sú vysoké nároky na prepravu fondov, predlžovanie časových lehôt na doručenie knihy čitateľom, vnútroorganizačné problémy a tým aj zvýšené finančné nároky na zabezpečovanie prevádzky knižnice. Tento stav sa zhoršil najmä po r. 1991, kedy v dôsledku navracania niektorých objektov vlastníkom knižnica stratila okolo 2000 m2 prevádzkovej plochy.

Za medzinárodné uznanie výsledkov činnosti SlTK a jej spoločenského významu možno považovať jej členstvo v ELAG (European Library Automation Group), EFLC (European Foundation for Library Cooperation), IATUL (International Association of Technological University Libraries), IFLA (International Federation of Library Associations), LIBER (Lique de Bibliotheques Européennes de Recherche) a UNAL (UNESCO Network of Associated Libraries).

Všetky oblasti knižničnej a informačnej činnosti SlTK sledujú jeden cieľ - maximálne uspokojovať informačné potreby používateľov jej služieb. Vďaka tomu dnes knižnica predstavuje v knižnično- informačnom systéme Slovenskej republiky vyspelú inštitúciu, ktorá okrem knižničných služieb zabezpečuje pre verejnosť, školstvo i deciznú sféru rôznorodé informačné a špecializované služby na veľmi dobrej úrovni automatizácie. To všetko vytvára reálne predpoklady pre jej ďalší rozvoj a plnenie úloh skutočného centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist