Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ V KARVINÉ

Jana Galášová, vedoucí Městské knihovny v Českém Těšíně

Probíhající společenské změny přinášejí s sebou i zásadní změny v pohledu na funkci veřejných knihoven, jejichž poslání se rozšiřuje o další kategorii. Vedle funkce vzdělávací a relaxační stále více nabývá na významu činnost informační.

Tvořící se společenská vrstva podnikatelů, živnostníků a manažerů hledá informační zázemí pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit, občané se potřebují orientovat v nabídce služeb, které tyto nové subjekty nabízejí, studenti požadují nové zdroje informací, jiné než doposud.

Touto potřebou se otevírá veřejným knihovnám téměř neomezený prostor a zároveň mohou prokázat nezbytnost knihovny jako informační instituce ve městech a obcích. Je důležité, jak rychle na tuto skutečnost zareagují, neboť již dnes se konstituovala řada soukromých firem, zajišťujících tuto činnost. Pozitivem veřejných knihoven v této oblasti je hustá síť jejich pracovišť. Vlastní zkušenosti prokázaly, že z hlediska množství zpracovaných informací je výhodné, aby tyto informační systémy byly tvořeny většími celky kooperujících knihoven.

Počátkem snah vybudovat odpovídající infomační systém v karvinském regionu byla doba před třemi roky, kdy se v našich knihovnách začaly objevovat dotazy zcela nového charakteru:

 • vznikla aktuální potřeba informací komerčního druhu o nově vznikajících firmách a službách, které existují nejen v regionu, ale v celé republice
 • množily se požadavky na informace z legislativní oblasti
 • začaly se objevovat široce spektrální požadavky na ekonomické informace
 • projevily se zvýšené nároky na BIS všeobecně.

To vše řešila naše pracoviště zpočátku intenzivním budováním kartoték, což však v podmínkách nezměrného množství informací a stávajícího počtu pracovníků nebylo možné. Na základě analýzy této situace vypracovalo vedení RK Karviná projekt na vytvoření Integrovaného informačního systému (dále jen IIS) koncipovaného na podporu drobného a středního podnikání. Projekt vycházel z toho, že je nezbytné dosáhnout propojenosti informačních fondů všech kooperujících knihoven v karvinském regionu s cílem pohotového vyhledávání informačních zdrojů.

Projekt obsahuje popis technického zabezpečení výpočetní technikou a přehled základních databází informačního systému. Jeho vypracování předcházel průzkum uživatelských potřeb, abychom se ujistili o správnosti a potřebnosti našich záměrů. Vše se odehrávalo v atmosféře tápání a hledání, ověřování si myšlenek a formulace hypotéz.

V poměrně krátké době byl projekt uveden do praxe, kdy byla postupně jednotlivá pracoviště vybavována výpočetní technikou a zahájeny práce na tvorbě databází. V současné době je IIS tvořen Regionální knihovnou v Karviné, městskými knihovnami v Českém Těšíně, Orlové, Petřvaldě a Rychvaldě, osmi místními knihovnami a 26 dalšími pracovišti.

Regionální knihovna a městské knihovny tvoří každá samostatné informační centrum vybavené výpočetní technikou, faxmodemovou kartou pro přenos dat a pracující relativně samostatně včetně tvorby a ošetřování vybraných databází s možností vstupu do kteréhokoliv dílčího systému. Jednotlivé databáze, které se v těchto centrech budují, se pak přenášejí do ostatních center. Místní knihovny budou postupně vybaveny faxy a všechna ostatní pracoviště telefony tak, aby se mohla kdykoli na systém napojit.

Nelehkým oříškem bylo vypracování projektu technického vybavení, protože jsme projekt připravovali v době, kdy zkušenosti v oblasti práce s PC v knihovnách byly minimální. V současné době RK vlastní 19 osobních počítačů (1 PC/XT, 4 PC/AT 286/16, 4 PC/AT 386/33, 10 PC/AT 386/40), 17 tiskáren, z toho 1 laserová, 6 faxmodemových karet EVERFAX 24/96, 1 fax typu PANASONIC, 4 organisery PSION, které slouží k akvizici KF.

V informačním systému využíváme jednak vlastních databází a jednak bází zakoupených od jiných subjektů. Jsme připraveni i k vyřízení složitých dotazů. Naše jednotlivá informační centra mohou vyhledávat informace v bázích Národního informačního střediska v Praze v systému GOLEM.

IIS karvinského regionu obsahuje báze informací komerčního charakteru a informační databáze nahrazující kartotéky BIS.

Např. :

 1. Katalog podniků v České republice a Slovenské republice obsahuje 133000 záznamů o firmách a organizacích nejrůznějšího druhu. Záznamy obsahují informace o místě působení, odvětví, ve kterém podnikají, druhu vlastnictví, počtu zaměstnanců, atd. Údaje jsou čtvrtletně aktualizovány.
 2. Katalog regionálních podnikatelů a služeb - průběžně doplňovaná vlastní báze, zahrnující firmy, fyzické a právnické osoby, které podnikají na území jednotlivých měst karvinského regionu, 2000 záznamů, 350 hesel činností.
 3. Katalog vybraných rakouských firem - pracuje na stejném principu jako předchozí báze.
 4. Přehled rekvalifikačních kursů karvinského regionu - báze předkládá následující údaje: název vzdělávacího zařízení, cenu kursu, termín a délku kursu, vstupní kvalifikační předpoklady, okruh platnosti výstupního vysvědčení a další doplňující informace.
 5. Zelený telefon - obsahuje informace o firmách a institucích, které poskytují služby nebo podnikají v oblasti životního prostředí.
 6. Cla, celní sazebník, celní předpisy - báze obsahující položky celního sazebníku, všechny vyhlášky a smlouvy týkající se celních předpisů a vzájemného obchodu, seznam celnic, hraničních přechodů a celních pásem, návod k vyplňování jednotné celní deklarace. Vzhledem k tomu, že jsme pohraniční region, jsou tyto informace využívány firmami, obchodujícími se zahraničím nebo jednotlivci, kteří se informují, jaké jsou celní sazby nejrůznějších druhů zboží, které chtějí dovézt.
 7. Jízdní řády ČD a ČSAD - rychlá orientace ve vlakových spojích a dálkových autobusových linkách.
 8. Báze rešerše - plně nahrazuje kartotéku excerpovaných článků, je to neocenitelný pomocník v nezměrném množství informací, které je nutno v knihovně zpracovat. Největší výhodou je maximálně přesné zatřídění informace, což při ručním zpracování není možné. Software je vlastní a vytváří velmi příjemné prostředí pro práci v této bázi.
 9. Právní předpisy a zákony - vlastní software, snadná orientace ve Sbírce zákonů, vícehledisková vyhledávací kritéria (např. dle čísla vyhlášky, obecného textu z názvu nebo hesláře, který je zpracován na základě rejstříku Sbírky zákonů). Jako u všech bází i zde je možný tištěný výstup, tzn. je možné poskytnout výstup všech vyhlášek a jejich dodatků z nejrůznějších oblastí.
 10. Beletrie - vlastní software, zpracování produkce krásné literatury ve fondech RK Karviná. Začlenění titulu je vícehlediskové - dle tématiky díla, literární formy, uměleckého směru, jazyka, času a místa děje atd. 28 vyhledávacích kritérií umožňuje bezproblémovou orientaci v těchto fondech.

Statistické výsledky po téměř ročním provozu IIS jsou následující: bylo zodpovězeno 541 dotazů 497 uživatelům, z nichž zhruba 30% představuje nové návštěvníky knihoven. Tržba za manipulační poplatky za nově zavedené služby činí téměř 13000,- Kč.

Technické vybavení, kterým dnes Regionální knihovna v Karviné disponuje, není využíváno pouze k zajištění výše uvedených informačních služeb, ale byla zahájena realizace dalšího projektu - využití výpočetní techniky v oblasti zpracování knihovních fondů a následně ve výpůjčním procesu. V současné době je v závěrečné fázi první část - převedení knihovních fondů do počítačových databází. K těmto účelům je používán software firmy LUMARE, účelový knihovnický program SMARTLIB.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist