Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

EVIDOVAT, ČI NE?

E. Dohnalová

Běžnému čtenáři je jasné, v čem tkví poslání knihovny. Přesto nebude na škodu zmínit se o jednom aspektu knihovní praxe, která obvykle mnohému čtenáři uniká. Mám na mysli evidenci literární produkce, jíž knihovna za určité období disponuje. Jistě nezastupitelné místo mají katalogy (z hlediska autorského katalog jmenný, z obsahového hlediska katalogy věcné - předmětový a systematický). Avšak jednoznačnou odpověď na nejnovější knihovní fond získaný do knihovny nedají. Proto i Vědecká knihovna v Olomouci předkládá uživatelům ročně nabytý fond v bibliografické publikaci Katalog knižních přírůstků. První svazek vyšel v roce 1958 ještě s názvem Katalog knižních přírůstků Univerzitní knihovny v Olomouci za rok 1957. V roce 1961 se změnou názvu knihovny byl pozměněn i název publikace - Katalog knižních přírůstků Vědecké knihovny v Olomouci za rok 1960. Je to jediná změna, kterou zaznamenáváme v nepřetržitém ročním vydávání od roku 1958 do dneška. Dodejme ještě, že publikace je dvousvazková, základní uspořádání je oborově řazené do 36 tříd. Už množství tříd napovídá, že se rozdělování nekryje s běžněji užívaným Mezinárodním desetinným tříděním. První svazek obsahuje literaturu z oborů společenských a přírodních věd, druhý svazek zahrnuje užité vědy. Oborové třídění literární produkce je zároveň i přehledem o tom, jak je v VKOL doplňovaná literatura jednotlivých vědních oborů. Vydání publikace předchází dvouměsíční shromažďování a utřiďování přírůstků VKOL, které slouží jako tzv. novinková služba. Rozmnožené přírůstky podle tříd rozesílají jednotlivým zájemcům nebo tzv. kolektivním odběratelům 6x ročně. Tento informační servis využívá 347 jednotlivců a 156 kolektivů odborných pracovišť.

V roce 1991 začala olomoucká knihovna vydávat ještě druhou řadu - regionální přírůstky. Region pro nás stále ještě znamenají okresy bývalého Severomoravského kraje. Pod pojmem regionální máme na mysli nejen fond obsahově spjatý s územím bývalého Severomoravského kraje, ale i knihy na tomto území vydávané. Soupis regionálních přírůstků VKOL je rozšířen o časopisy, u kterých samozřejmě tento dvojí pohled není, rozhodujícím hlediskem je místo vydání. Beletrie není do publikace zařazena. První svazek regionálních přírůstků za rok 1990 (vyšel v r. 1991) jsme uváděli jako samostatnou přílohu k regionální ročence Severomoravský kraj v roce 1990, proto i nesl název Severomoravský kraj. Regionální přírůstky knih a časopisů za rok 1990. Obsahoval knihy a časopisy zařazené do fondu VKOL. K 31.prosinci 1990 ukončily kraje činnost a druhý svazek byl nazván Severní Morava. Regionální přírůstky knih a časopisů za rok 1991. Protože na administrativní rozčlenění nově vzniklého státu stále ještě čekáme, ponecháváme i nadále nepřesný název Severní Morava. Regionální přírůstky knih a časopisů za rok ..., který je třeba chápat jako provizorní. První svazek regionálních přírůstků obsahoval jen přírůstky VKOL. Ačkoliv disponujeme právem povinného výtisku, uvědomovali jsme si, že ani tato právní norma nám nezajišťuje přírůstek v úplnosti. Proto jsme se v posledních dvou letech snažili navázat kontakt se všemi okresními muzei a archivy a dohodnout se na trvalé spolupráci. První ohlas byl ohromující. Snad i proto, že potřebnost tohoto soupisu si uvědomovali více ředitelé pracovišť než knihovníci sami. Vlastní praxe už je střízlivější. V některých případech jsme se setkali s plným porozuměním - Český Těšín: Muzeum Těšínska; Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, Státní okresní archiv; Karviná: Státní okresní archiv; Nový Jičín: Okresní vlastivědné muzeum; Opava: Zemský archiv; Ostrava: Ostravské muzeum, Archiv města Ostravy; Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, Státní archiv; Vsetín: Okresní vlastivědné muzeum, Státní okresní archiv - jinde s těžko pochopitelným nezájmem - Olomouc: Vlastivědné muzeum; Opava: Slezské zemské muzeum. Pro ilustraci pár čísel. Jde o přírůstky z roku 1991. Knižní přírůstky odborné literatury o severní Moravě - zaznamenáno bylo celkem 182 knih. jednotek, z toho 119 má olomoucká knihovna ve svém fondu, u časopisů bylo zjištěno 323, z toho zařazeno ve fondu VKOL 203. Už z toho je zřejmé, že jenom tímto způsobem je možno zachovat jakýsi celistvější obraz, který v budoucnu by byl sotva někdo schopen pořídit, když už nyní jsou potíže.

Vydávaný soupis regionálních přírůstků má dvě části. První část tvoří tři oddíly - knižní odborná literatura o severní Moravě (řazená podle MDT), knižní odborná literatura vydaná na území severní Moravy a periodika severní Moravy. Poslední dvě části jsou řazeny abecedně. Do publikace jsou rovněž zařazena regionální periodika, která nevlastní žádná ze spolupracujících institucí ani VKOL, ale jsou registrovaná v ústřední databázi periodik v Národní knihovně v Praze. Jde o záznamy uvedené znakem ABA 001. Na konci záznamů všech publikací a časopisů jsou totiž uváděny ve zkratce knihovny, které fond vlastní.

Máme za to, že snaha vydávat přehledy knižní a časopisecké produkce byť jen z regionu je užitečná nejenom pro současnost, ale že jednou bude mít význam i při retrospektivních pohledech jako zdroj informací. Ostatně vzpomeňme na slova Konrada Gesnera, otce světové bibliografie, který v předmluvě k "Biblioteca Universalis" vydané v roce 1545 uvádí, že bibliografie má za úkol zachovat alespoň v soupise to, co je často ničeno požáry a válkami.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist