Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SVAZ ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ SE PŘEDSTAVUJE

Zdeněk Janda, ústřední tajemník Svazu

V roce 1968, kdy se podařilo narušit direktivní ministerské řízení zrušením Českého ústředí knižní kultury, založili čeští nakladatelé a knihkupci k ochraně svých zájmů Svaz českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků. Již v roce 1970 stal se Svaz nepohodlným politickým a státním orgánům a byl proto ministrem kultury ČR zrušen.

Ihned po listopadu 1989 projevili nakladatelé a knihkupci znovu aktivitu, požádali o anulování rozhodnutí z r. 1970, takže 11. 1. 1990 byl Svaz obnoven s účinností ex tunc. Přejmenovali Svaz na Svaz českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců, aby umožnili přijímání soukromých podnikatelů. V současné době má Svaz 115 členů, z toho pouze 24 z původního Svazu z roku 1968 a členové nakladatelské sekce vydávají cca polovinu všech titulů vycházejících v České republice.

Svaz je dobrovolným zájmovým sdružením nakladatelů, vydavatelů a knihkupců. Je živnostenským společenstvem podle zákona o živnostenském podnikání. Hájí zájmy členů při jednáních se státními orgány. Sleduje návrhy zákonů, vyhlášek, vládních nařízení aj. týkajících se oboru a vypracovává připomínky, návrhy změn a doplňků. Může uzavírat s odborovými orgány kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Svaz rozvíjí svou činnost ve třech sekcích: nakladatelské [neperiodika], vydavatelské [periodika] a knihkupecké. Operativně řeší aktuální problematiku v odborných komisích [právní, ekonomické, obchodní, reklamační, šéfredaktorů a výpočetní techniky], do nichž má každý člen možnost delegovat své zástupce. Svaz poskytuje poradenské služby, pečuje o odbornou orientaci nakladatelů, vydavatelů a knihkupců pořádáním přednášek, seminářů a konferencí s využitím domácích i zahraničních expertů.

Svaz se účastní při organizování knižních výstav a veletrhů. Byl iniciátorem založení Nadace LIBRI BOHEMICI a stal se spolu se Svazem českých knihkupců a nakladatelů a Sdružením nakladatelů, knihařů, tiskařů a knihkupců jejím zakladatelem. Cílem Nadace je podporovat významné a náročné ediční záměry, vzdělávací projekty a reprezentaci českých knih ve světě; dále i podporovat činnost začínajících nakladatelů, vydavatelů a knihkupců.

Mezi jednáním vrcholného orgánu - valné hromady - a jednáními jednotlivých sekcí je těžiště činnosti Svazu v práci představenstva, které sleduje veškeré dění týkající se oboru a pokud možno s předstihem připravuje pripomínky, aby věci byly řešeny ve prospěch nakladatelské, vydavatelské a knihkupecké činnosti.

Ve výčtu činností zaujímaly přední místo zejména:

 • snaha o nulovou nebo nízkou sazbu daně z přidané hodnoty, stejně jako předtím nízkou daň z obratu. Po jednání s ing. Klakem zaslalo představenstvo jménem Svazu otevřený dopis poslancům Federálního shromáždění a místopředsedovi Federální vlády ing. Klausovi s požadavkem nulové nebo nízké daně. Byla schválena sazba daně 5 procent.
 • o transformaci kulturních fondů jsme jednali v září 1992. Informovali jsme místopředsedu vlády ČR JUDr. Kalvodu, odpovědného ve vládě za legislativu, že se připravuje vládní nařízení, s kterým nemůžeme souhlasit. Stanovisko jsme zaslali i ministerstvu kultury ČR. Ani se sníženými odvody fondů, jak jsou uváděny ve vládním nařízení č. 58 z 30. 12. 1992 nemůžeme souhlasit. Ministr kultury ČR jmenoval prozatímní radu fondů, v níž jsou 2 zástupci Svazu.
 • dne 16. října 1992 jsme předložili ministrovi kultury požadavek na urychlenou novelu zákona č. 106/91 o neperiodických publikacích, který se stal téměř neúčinným. Kromě toho, že ve výčtu příjemců povinných výtisků je 8 knihoven slovenských, samotný fakt, že je nakladatelům ukládána povinnost předávat svůj majetek bezplatně a na své náklady je v rozporu s novelou občanského zákoníku č. 509/91. Ministr kultury zřídil pro přípravu zákona komisi, ve které má Svaz svého zástupce.
 • vydavatelská sekce projednávala zejména otázky privatizace PNS, smluvních vztahů, soukromých distributorů aj.
 • s Obcí spisovatelů jsme dohodli Zásady odměňování autorů slovesných děl.
 • na základě dílčích dobrých zkušeností spolupráce s jednotlivými odbory Národní knihovny jsme předložili řediteli NK koncepci návrhu spolupráce, na kterou však přes zájem pracovníků NK, vedení knihovny dosud nereagovalo. Hubeným výsledkem je zatím společné vydání Adresáře veřejných knihoven.
 • na společné valné hromadě Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Asociace české knihy došlo ke sloučení těchto organizací, které dále vystupují pod názvem Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Z několika jednání našeho představenstva s představenstvem tohoto Svazu vyplynul závěr, že zatím nedojde k uvažovanému sloučení Svazů, ale že společné problémy budou řešeny účinnou spoluprací.
 • s Odborovým svazem pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu Čech a Moravy jsme projednali hodnocení kolektivní smlouvy vyššího stupně za rok 1992 a navrhované změny pro rok 1993. Kromě toho jsme projednali některé další body vzájemné spolupráce, jako zabezpečení materiálů z vlády a českého parlamentu před jejich projednáním, sledování zásadních informací oboru, vývoj zaměstnaneckého pojištění apod.
 • Ministerstvo kultury ČR nám umožnilo obsadit člena poroty soutěže "Nejkrásnější česká kniha 1992" a přípravu stanov pro rok 1993.
 • odborná komise propagační předkládá představenstvu hodnocení účasti našich nakladatelů na výstavách a veletrzích. Svaz je spoluorganizátorem pravidelných kontraktačních a prodejních výstav LIBRI v Olomouci, podporovanou představiteli města, olomoucké univerzity i knihovny a četně navštěvovanou kulturní veřejností celého regionu. Svaz na letošní jarní výstavě pronajal vlastní stánek, v němž umožnil účast těm nakladatelům, kteří chtějí vystavovat pouze několik titulů.
 • kladně je hodnoceno organizování přednášek a seminářů vysoké odborné úrovně např. k dani z přidané hodnoty a přestavbě celého daňového systému, k nové soustavě účetnictví apod.
 • spolu s Unií vydavatelů denního tisku a Svazu českých knihkupců a nakladatelů připravila představenstva návrh smlouvy o sdružení s názvem Česká asociace nakladatelů, vydavatelů a knihkupců. Smyslem volného sdružení je ochrana společných zájmů, společného postupu při jednání s orgány státní správy, uplatnění stanovisek a připomínek k legislavitním úpravám, ochrany kulturních zájmů nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých subjektů, koordinace činností a společná reprezentace ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. Návrh po zapracování event. připomínek je třeba, aby schválily valné hromady všech tří členů sdružení.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist