Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V OLOMOUCI

Miroslav Koudela

Státní okresní archiv v Olomouci (do loňského roku Okresní archiv v Olomouci) připravuje letos k vydání již dvacátý ročník výroční zprávy tohoto ústavu. Od r. 1974, kdy vyšla první výroční zpráva za rok 1973 (Okresní archiv v Olomouci 1973), si tato ročenka našla řadu stálých čtenářů z řad zájemců o hlubší poznání minulosti našeho města a regionu.

Původním posláním publikace bylo pravidelně seznamovat veřejnost s činností archivu a s výsledky práce jeho pracovníků i badatelů, ale i s obsahem archivních fondů s cílem informovat o možnostech jejich využití. Velmi záhy se však stránky ročenek staly i vítaným prostorem pro publikování článků a studií s regionálně historickou tématikou a nástrojem ediční činnosti archivu.

Od svého založení si výroční zpráva udržuje v podstatě stejnou strukturu. Její text je rozdělen do čtyř kapitol. V první kapitole jsou čtenáři seznamování v prvé řadě se zprávou o činnosti archivu v příslušném roce. Získají zde mj. základní údaje o stavu archivního materiálu, o činnosti archivu v oblasti získávání písemností od původců a dohledu nad spisovnami, zpřístupňování archiválií jejich využívání, včetně seznamu badatelů a studovaných témat, o kulturně osvětové činnosti archivu, jeho prostorové situaci a službách veřejnosti. Kapitola rovněž informuje o nově zpřístupněných (inventarizovaných, katalogizovaných) fondech nebo jejich částech, o výstavách, na nichž se archiv podílel a spolupráci s jinými institucemi (vysokými školami, muzei, knihovnami). V neposlední řadě zde čtenář nalezne medailony význačných představitelů historické obce našeho regionu, sepsané u příležitosti jejich životních jubileí.

Druhá kapitola výroční zprávy pravidelně obsahuje několik rozsáhlejších a obsahově významnějších článků a studií (často na pokračování), zatímco třetí kapitola poskytuje prostor pro řadu drobností, zajímavostí a informací. Čtvrtá kapitola je tradičně věnována edicím historických pramenů.

Původně nevelký rozsah výroční zprávy se časem několikanásobně rozrostl (zatím poslední vydaná ročenka - Okresní archiv v Olomouci 1991 - má již 274 stran), její náklad se v průběhu let pohyboval mezi 600 - 1000 výtisků, v současné době dosahuje 700 výtisků. Většina z nich byla krátce po svém vydání rozebrána, což svědčí o živém zájmu čtenářů. Ročenka je distribuována přímo v archivu a doposud je poskytována zájemcům bezplatně.

Autorskou základnu tohoto sborníku tvořil původně kolektiv pracovníků archivu, časem se však rozrostla o přispěvatele z řad návštěvníků archivní studovny, kteří tak získali jedinečnou možnost zveřejnit výsledky svého badatelského úsilí, i četné příslušníky historické obce nejen z olomouckých vědeckých pracovišť. Řada z nich patří dnes již takřka ke "kmenovým" spoluautorům ročenky (např. PhDr. A. Roubic, prof. MUDr. E. Wondrák, CSc., PhDr. J. Bláha a mnozí další). Výroční zpráva archivu poskytla několikrát svůj prostor i vědeckým pracovníkům, kteří měli v letech normalizace jen velmi omezené publikační možnosti (prof. PhDr. J. Horejsek, CSc., prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., akademik Josef Macek).

Většina článků a studií, jež doposud vyšly na stránkách výročních zpráv, se opírá o mimořádně bohatý pramenný materiál Státního okresního archivu v Olomouci. V průběhu let se ovšem tato základna postupně rozšiřovala i na další archivy, jejichž písemnosti mají užší vztah k olomouckému regionu. Jedná se tedy vesměs o původní práce založené na studiu archivních pramenů, které přinášejí nové, hlubší poznatky o minulosti našeho města a kraje. Společným jmenovatelem tématicky i obsahově značně různorodých článků a studií je jejich teritoriální rámec shodující se v podstatě s územím současného olomouckého okresu. Některé práce ovšem svým obsahem a významem tyto prostorové hranice překračují (např. studie Jana Krampla o olomouckém malíři Janu Kryštofovi Handkem nebo práce Jaroslava Pánka o vztazích olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského a české šlechty).

Zvláštní zmínky zasluhují edice archivních pramenů, vydávané již od prvního ročníku výroční zprávy (často na pokračování). Doposud tak byly vydány záznamy v matrikách olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915, český překlad olomoucké souhrnné kroniky z let 1432-1656 sestavené B. Dudíkem, kronika Mikuláše Františka Kerneria z let 1658-1689, kronika rychtářů Urbaníka a Hořínka z Velké Bystřice z let 1789-1848, Zřízení a artykulové Jana Šembery Černohorského z Boskovic pro město Litovel z r. 1593 a řada dalších cenných pramenů.

Na více než 3 000 stránkách ročenky vyšlo doposud kolem 380 článků a studií od stovky autorů (bibliografický rejstřík prvních deseti výročních zpráv Okresního archivu v Olomouci za léta 1973-1982 sepsal a vydal v ročence za rok 1983 dr. A. Roubic). Výroční zprávy jsou pravidelně sledovány ve vlastivědných historických a archivních časopisech i historicko- vlastivědných bibliografiích. Za dobu svého trvání si našly pevné místo mezi moravskými regionálně historickými sborníky a periodiky. Lze si jen přát, aby mohly i nadále uspokojovat zájem milovníků historie Olomoucka a sloužit potřebám jejího hlubšího poznání.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist