Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Vydavatelství v rámci univerzity

Vladimír Skalický

Vydavatelství Univerzity Palackého bylo zřízeno počátkem roku 1992, i když vydavatelská činnost byla na univerzitě provozována již dříve. Vzniklo sloučením stávajícího edičního střediska, edičního oddělení a vytvořením nového pracoviště technické redakce. Pracuje se rovněž na zřízení pracoviště prodeje a marketingu, které bude nejen zajišťovat distribuci, nýbrž vytvořením zpětné vazby mezi distribucí a akvizicí uzavře celý řetězec marketingové filozofie řízení vydavatelství.

Vydavatelství je součástí Informačního centra UP a zajišťuje vydavatelskou činnost UP. V čele vydavatelství stojí jeho ředitel.

Vstupním pracovištěm je oddělení edice. Redakční část tvoří technická redakce a odborná redakce. Polygrafická část se dělí na maloofsetovou tiskárnu a pracoviště operativní reprografie. Na výrobní část navazuje prodejna skript, která je součástí budovaného pracoviště prodeje a marketingu.

Těžištěm vydavatelské činnosti jsou výukové materiály pro studenty, sborníky odborných prací, popř. další tiskoviny, představující a popularizující činnost a výsledky práce Univerzity Palackého a vztahující se k postavení města Olomouce v moravském regionu. Samostatnou skupinu tiskovin tvoří zakázky vycházející z potřeb jednotlivých fakult a rektorátu univerzity.

Technologicky se jedná o zakázkovou náplň velmi různorodou. Sahá od jednoduchých textů přes publikace s velkým podílem matematických a chemických vzorců, zvláštních znaků méně obvyklých písem až po tiskoviny s velkým obsahem ilustrací.

Vydavatelství UP zajišťuje výrobu univerzitních tiskovin pro všech sedm fakult a ostatní pracoviště univerzity v celé šíři a rozmanitosti, tvorbu edičních plánů, uzavírání nakladatelských smluv, vlastní výrobu tiskovin, popř. smluvní výrobu u externích dodavatelů, označování publikací vydávaných UP mezinárodními standardními kódy ISBN, dále vydávání, redigování a grafickou úpravu univerzitních periodik, včetně zajištění výrobních podkladů pro tisk a tisku. V oblasti tisku zajišťuje VUP úplnou polygrafickou výrobu univerzitních periodik, publikací, skript a dalších tiskovin.

Univerzita spolupracuje s odborně zdatnými autory z různých oborů. V očekávání příznivé odezvy a zájmu i širší odborné veřejnosti o některé tituly z naší produkce bychom chtěli rozšířit stávající distribuční síť navázáním kontaktů s knihkupci mimo univerzitu a rozšířením kontaktů s podobnými univerzitními zařízeními a tak vybraná díla zpřístupnit i zájemcům mimo Univerzitu Palackého.

Vydavatelství UP se za krátkou dobu své působnosti zúčastnilo dvou knižních výstav. Expozice na Knižní Olomouci představila průřez vydavatelské činnosti Univerzity Palackého, zejména v oblasti učebních textů a sborníků prací, stejně jako mimořádné tiskoviny, vztahující se k životu univerzity, studentů a města. Nyní připravujeme své zastoupení na mezinárodním knižním veletrhu odborné literatury v Praze.

Vydavatelství Univerzity Palackého je jedním z aktivních členů Asociace univerzitních vydavatelů. Toto zatím neformální sdružení vzniklo v březnu roku 1992, kdy ředitel Vydavatelství UP pozval do Olomouce ředitele a zástupce vydavatelství univerzit a vysokých škol v rámci dosavadních kontaktů na první setkání univerzitních vydavatelů.

Program Asociace univerzitních vydavatelů zahrnuje:

  • Setkání zástupců univerzitních vydavatelství - mimo první schůzky v Olomouci a kontaktů pražských vydavatelství se doposud konala tři setkání v Praze. Připravuje se další setkání v Olomouci.
  • Semináře - doposud se uskutečnily dva semináře v Praze na téma "Scolarly Publishing in a Market Economy" (A Dialogue with the AAUP) ve spolupráci s American Association of American University Presses.
  • Seminář v rámci výstavy Knižní Olomouc na téma "Právní otázky vydavatelské činnosti" - JUDr. Kokošková, Praha.
  • Seminář v rámci AFVO na téma "Od rukopisu ke knize" Ing. Skalický, UP Olomouc.
  • Připravujeme další seminář v rámci AFVO 1993 na téma: "Příprava výrobních podkladů pro publikování na Univerzitě Palackého" - seminář vede Ing. Skalický, UP Olomouc.
  • Výstavy - společné výstavy na Knižní Olomouci, připravovaná výstava v Praze.
  • Informační tiskoviny - v rámci výstav i samostatné články v tisku.
  • Další činnost - dá se očekávat, že měnící se ekonomické podmínky směrem k tržní ekonomice si vyžádají další koordinovanou spolupráci i výměnu zkušeností, ze které vzejde řada dalších společných podniků.

Univerzitní vydavatelství plní velmi důležitou úlohu v naší společnosti. Plní nezastupitelnou úlohu v oblasti zajištění výuky. Mimo to jako vydavatelská pracoviště svých mateřských univerzit mají univerzitní vydavatelství nejlepší přístup k nejlepším výsledkům výzkumu na univerzitách. Publikováním těchto myšlenek pomáhají univerzitní vydavatelství vytvářet dialog mezi školními komunitami vzájemně, ale i mezi nimi a ostatním světem.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist