Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PUBLIKAČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ

J. Lehká

Vědecká knihovna v Ostravě byla založena v roce 1951 jako Státní studijní knihovna, která byla pověřena funkcí ústřední československé knihovny pro hornictví a hutnictví. Toto počáteční speciální zaměření knihovny, určené ministerstvem školství, věd a umění při jejím založení, bylo v prvních letech existence knihovny rozšířeno nejprve o polonika, později potom o další technické obory, to už ovšem ne v rozsahu celostátním, ale krajovém, s přihlédnutím k potřebám průmyslové aglomerace Ostravska.

Ryze technické zaměření SVKOS bylo umožněno tím, že v Severomoravském kraji v té době již působila jedna vědecká knihovna, a to Vědecká knihovna v Olomouci, knihovna s dlouholetou tradicí knihovny universitní se specializací na vědy společenské a přírodní.

Tato specializace ostravské vědecké knihovny se promítala do všech úseků knihovnické činnosti a zvlášť zřetelně se projevovala v publikační činnosti knihovny. Publikační činnost odráží názorně peripetie vývoje knihovny, a i když SVKOS patří mezi knihovny mladší, za více než 40 let působení se poslání knihovny značně změnilo.

Knihovna od svého založení poskytovala bibliograficko informační služby (ústní i písemné), v bibliografickém odd. byly budovány kartotéky dokumentačních záznamů UTEINU, zdravotnické dokumentace a dokumentace německé, hornické a hutnické). Zdarma byly vydávány technické bibliografie a rešerše, které reagovaly na aktuální potřeby průmyslu, hlavně hutí a dolů. V rámci specializace byly navíc vydávány periodické soupisy hornické a hutnické literatury, soupisy polské literatury, od r. 1957 pak též Seznamy přírůstků knihovny, soupisy časopisů apod.

V rámci publikační činnosti bibl. odd. byly vydávány i teoretické knihovnické publikace typu "Co dělat pro lepší umístění a zařízení našich knihoven", "Úvod do spolupráce knihovníka s architektem," "Čtenář činitel neprávem opomíjený při výstavbě knihoven" apod.

Ke konci první dekády existence knihovny se v publikační činnosti zřetelně projevovalo rozšíření původně úzce specifického zaměření o další technické obory - strojírenství, stavebnictví, energetiku, průmyslovou chemii a lékařství. Tyto publikace byly již zřetelně rozlišeny na bibliografie vydávané ve větším nákladu pro více uživatelů zdarma a na rešerše zpracovávané zpočátku pouze v lístkové formě, později již také formou publikací, a to na základě objednávky jako placená služba. Kromě těchto rešerší a výběrových bibliografií byly pravidelně nadále vydávány různé informativní bibliografie a soupisu přírůstků, od r. 1960 do roku 1976 byl ve spolupráci s externím odborníkem navíc vydáván s pololetní periodicitou Bibliografický přehled analytické chemie anorganické.

V šedesátých letech, kdy po vydání vládního usnesení č. 606/1959 o budování celostátní soustavy VTEI, došlo k rozhodujícím změnám v celé informační soustavě a kdy navíc vznikla v Ostravě Pedagogická fakulta a VŠB byla rozšířena o další fakulty, docházelo v bibliografické činnosti k dalším postupným změnám.

Zdravotnická dokumentace byla předána do nově vzniklé Ústřední lékařské knihovny v Krajském ústavu národního zdraví v Ostravě a v rešeršní a bibliografické produkci se tituly s lékařskou tématikou objevovaly méně početně.

Po zrušení ústřední dokumentace v UTEINU a převzetí této činnosti jednotlivými rezorty vyvinulo bibl. odd. maximální snahu o zachování kontinuity kartoték a podařilo se vytvořit informační fond, který spolu s informačními zpravodaji, referátovými časopisy a dalšími materiály byl největším zdrojem sekundárních informací v Sm. kraji, a to nejen v oblasti techniky.

V tomto desetiletí se objevují stále častěji v rešerších kromě technických i témata společenská, hlavně z oblasti ekonomie a pedagogiky. Publikační činnost bibliografická je velice bohatá, je vydáváno množství bibliografií (počtem titulů i výtisků). Je navázána spolupráce s ČSVTS, knihovna se podílí na vydávání sborníků referátů a jiných materiálů z konferencí a seminářů jednotlivých sekcí ČSVTS, součástí těchto sborníků je vždy bibliografie k dané tématice, některé tyto akce jsou placené. Kromě toho knihovna spolupracuje se Socialistickou akademií, jsou vydávány výběrové bibliografie k různým výročím apod. Součástí publikační činnosti v té době bylo masové vydávání propagačních letáků se základní literaturou pro jednotlivá povolání nebo obory (formou tištěných leporel zdarma).

V tomto období už se nepokračuje ve vydávání samostatných soupisů hornické a hutnické (a polské) literatury, je zachycována v jednotlivých oborech nadále vydávaných přírůstků. Od r. 1964 začínají čtvrtletně vycházet "Přehledy tématických soupisů SVK vydaných ...", které s určitými úpravami vycházejí dodnes.

V sedmdesátých letech je už bibliografické oddělení SVKOS zavedeným centrem informačních služeb, informační fond používá většina informačních pracovníků kraje, ať už zadáváním rešerší do SVK nebo vlastním prezenčním rešeršováním a samozřejmě je k dispozici všem uživatelům knihovny. Skladba rešerší zůstává stejná, navíc se objevuje tématika ekologická - životní prostředí, úspory tepla a energie atd., a to jak v rešerších tak v bibliografiích. V tomto období se rozšiřuje rešeršní činnost oddělení o sledování některých zpracovávaných témat dlouhodobě a vznikají tak průběžně rešerše, vydávané po dohodě s objednateli s periodicitou měsíční až pololetní.

V bibliografických publikacích pokračuje spolupráce s ČSVTS v plné šíři, navíc ve spolupráci s některými výzkumnými ústavy vydává bibliografické oddělení od druhé poloviny šedesátých let různé studie, doplněné bibliografiemi k danému tématu a vydávané na základě náboru za úplatu.

Toto desetiletí je charakteristické zaváděním počítačů do informatiky (OKR, VÚHŽ aj.), což se v činnosti bibl. odd. projeví až v letech osmdesátých, kdy už rezortní střediska hornického a hutnického rezortu mají v paměti svých počítačů dost materiálu na naprosto soběstačné rešeršování, čímž definitivně přestává (alespoň v činnosti bibl. odd.) platit specializace na hornictví a hutnictví. Na strojní zpracování přecházejí postupně další odvětví, což se negativně projevuje v doplňování informačního fondu oddělení, počet objednávek rešerší však neklesá, tématika je ale velice různorodá, od sedmdesátých let se např. stále udržuje početně silná a obsahově rozmanitá tématika stavební, v požadavcích je stále častěji frekventována problematika životního prostředí, hygieny, pracovního lékařství a v osmdesátých letech geometrickou řadou narůstá lékařská tématika.

Koncem osmdesátých let má i bibl. odd. prostřednictvím terminálu napojení na databáze systému Golem, o strojové rešerše je však mezi objednateli jen malý zájem.

V publikační bibliografické činnosti doznívá spolupráce s ČSVTS (sekce vodohospodářská a lesnická) a nadále je vydáván určitý počet titulů s aktuální tématikou nebo sepisující literaturu čtenáři vyhledávanou např. "Kulturní památky Ostravska", "Kdo je kdo v ČSSR", "Zahraniční filmová literatura", "Víkendové stavby", "Okrasné a užitkové zahrady" apod.

V letech devadesátých zaznamenalo bibl. odd. jen celkem nepatrný pokles počtu objednávek rešerší, což je úkaz celkem ojedinělý. Změnila se však skladba objednatelů (soukromníci) a pestrá je i tématika rešerší, což lze posoudit v následující tabulce, i když obory jsou stanoveny jen rámcově.

Vypracované rešerše za roky 1991 a 1992 na základě objednávek -

Rozbor podle oborů:
(první číslo jsou rešerše jednorázové, druhé rešerše zpracovávané průběžně)

Společenské vědy kromě ekonomie:             24 + 11 = 35
Ekonomie:                         15 +  3 = 18
Přírodní vědy:                      23 + 10 = 33
Hygiena, lékařství, farmakologie.
částečně životní prostředí:                71 + 16 = 87
Technika:                         40 + 49 = 89
Umění, literatura, architektura, sport:          10
                            __________________
                             
                             183 + 89 = 272
Pro naprostý nezájem o drahé strojové rešerše byl v r. 1992 zrušen terminál a napojení na Golem.

Publikační bibliografická činnost byla z úsporných důvodů redukována, kromě běžně vydávaných informativních bibliografií bylo vydáno několik titulů výběrových bibliografií k tématům, u nichž se předpokládal širší zájem: "Životní prostředí", "Čistota ovzduší v Československu", "Ovocné zahrady", Alternativní zemědělství", "Organizace zdravotnictví v zahraničí" a další. V r. 1992 byl titul "Informace pro podnikatele a manažery" vydán na základě náboru v počtu objednaných výtisků za režijní cenu se závěrem, že úsilí věnované náboru a účtování není v relaci se získaným obnosem. V tomto období bylo vydáno několik aktuálních bibliografických materiálů typu "Papež Jan Pavel II", "Volby 1990" atp. a také jedna regionální bibliografie "Kdo je kdo v ČSSR" sešit 4. Malý výběr současných osobností, který byl zaměřen na oblast krásné literatury a omezen na severomoravský region.

Z úsporných důvodů počet titulů i náklad zdarma vydávaných bibliografií vykazuje klesající tendenci. Výhledově uvažujeme vydávat tématické výběrové bibliografie jen ve spolupráci s nějakou institucí nebo na základě iniciativy zvenčí pro adresní okruh uživatelů (zdarma, ale s efektem využití).

V současné době se bibliografické oddělení SVKOS zapojuje do činnosti dosud v naší knihovně nerealizované, a to v rámci společného projektu s SVK Brno a VK Olomouc se bude podílet na zpracovávání retrospektivní regionální bibliografie (okres Karviná, Ostrava venkov) a od r. 1993 se rovněž zapojuje do budování automatizovaného systému české článkové bibliografie excerpcí vybraných titulů časopisů.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist