Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

EDIČNÍ PRÁCE SVK V OLOMOUCI

E. Dohnalová

Časopisy

Olomoucká knihovna slouží svým uživatelům po staletí. Veřejnosti se prezentuje především bohatstvím svých fondů, svými půjčovními a informačními službami i ediční činností.

K vydávání knihovnického časopisu se přistoupilo už v roce 1955. První číslo vyšlo v březnu 1955 s názvem Univeristní knihovna v Olomouci. Zpráva pro čtenáře. Od roku 1956 se název upravuje na Zpráva pro čtenáře Universitní knihovny v Olomouci. Svým obsahem připomíná částečně časopis a částečně výroční zprávu knihovny. Jako časopis sděluje čtenářům souhrnné články o činnosti knihovny Universitní knihovna v Olomouci v desetiletém údobí osvobozené republiky 1945-1955 (B. Smejkal), seznamuje čtenáře s organizačním řádem, se specializací universitní knihovny, s postupy získání a zpracování knih a časopisů (články M. Nádvorníka), ale i zajímavosti typu Knižní dary A. V. Šembery olomoucké Universitní knihovně (B. Smejkal). Výroční zprávu připomínají články Vedoucí pracovníci UKOL o činnosti svých oddělení, Bibliografické publikace UKOL apod. V této podobě vycházel časopis do roku 1960. Stále více se profiluje jako časopis, protože výroční zprávy knihovny začaly od roku 1958 vycházet samostatně. V roce 1961 dochází ke změně názvu časopisu, která souvisí s přejmenováním olomoucké knihovny. Od května 1961 vychází časopis už s názvem Vědecká knihovna v Olomouci čtenářům. Typická politická atmosféra doby konce padesátých i začátku šedesátých let dýchne na nás z prvních stránek časopisu, které obsahují články typu 40 let KSČ, Před 12. sjezdem KSČ apod. Jak se politická situace uvolňovala, ztrácely se i tyto politické aktuality. Zalistujeme-li však dále časopisem, objevíme řadu zajímavých článků a informací. Jen pro ilustraci uve_me Doplňování rukopisných sbírek Vědecké knihovny v Olomouci (E. Petrů), Z dějin knihovny; Moravské a slezské tisky v VKOL; Ředitelé knihovny v letech 1566-1809, 1809-1874, 1874-1948 (články B. Smejkala), Bedřich Václavek - kritik olomouckého divadla (Jiří Stýskal) nebo 10 let publikační činnosti VKOL (M. Nádvorník) apod.

Paralelně se zprávami pro čtenáře vydávala olomoucká knihovna druhou časopiseckou řadu Z knihovnické praxe. První sešitek vyšel v roce 1956. (O pětatřicetileté činnosti časopisu Z knihovnické praxe se dočtete v samostatném článku M. Nádvorníkové v tomto čísle Knihovního obzoru.) Rokem 1992 časopis uzavírá svou metodickou činnost a orientaci jen na knihovny určité oblasti, ale nekončí zcela. Se změněnou koncepcí na něj navazuje nově vznikající Knihovní obzor. Vydavatelem bude opět Vědecká knihovna v Olomouci s redakční radou PhDr. M. Nádvorníková (vedoucí redaktorka) a PhDr. E. Dohnalová, PhDr. L. Koudelková, PhDr. H. Veličková. Přáli bychom si, aby se myšlenka teoreticko-praktického časopisu podařila, aby se přihlásil dostatečný okruh přispěvatelů a samozřejmě bychom si i přáli stálý počet čtenářů, kterým Knihovní obzor poskytne zajímavé články.

Výroční zpráva

Výroční zprávy olomoucké knihovny vycházejí od roku 1958. Ty první mají ještě název Universitní knihovna v Olomouci. V roce 1961 knihovna přechází ze správy ministerstva školství a kultury pod správu severomoravského KNV v Ostravě. Změněné organizační začlenění přináší i změnu názvu knihovny na Vědecká knihovna, což se odráží i v názvu vycházejících výročních zpráv. Od roku 1961 se tudíž čtenářům a příznivcům dostávají do rukou přehledy o činnosti knihovny pod názvem VK v Olomouci v roce ... Z první výroční zprávy se dovíme, že knihovna má téměř 580 tisíc svazků knih ve svých fondech, počet registrovaných čtenářů se pohybuje kolem 4 390 a výpůjček je asi 69 tisíc. Uvádí se rovněž, že kromě zkatalogizovaných fondů má knihovna přibližně 200 tisíc nezpracovaných svazků. V následujících letech narůstá počet svazků ve fondech, o knihovnu je stále větší zájem, počty čtenářů se zvyšují, počet nezpracovaných fondů klesá. V knihovně narůstají nové služby (meziknihovní výpůjční služba, individuální a hromadná novinková služba, v současné době i databázové centrum) a nová pracoviště (fotografická dílna, knihařská dílna). Z čtyřstránkové zprávy se stává postupně publikace devatenáctistránková až téměř čtyřicetistránková. Pro zajímavost uve_me, že knihovní fond VKOL za rok 1991 vykazuje 1 500 000 knihovních jednotek, 288 tisíc výpůjček a 10 700 registrovaných čtenářů. Nové společenské podmínky vzniklé listopadem 1989 ovlivnily i činnost olomoucké knihovny, vyvolaly řadu aktivit. Jednou z nich je i myšlenka rozšířit výroční zprávu o odbornou stať vztahující se k práci VKOL. Tak ve výroční zprávě za rok 1990 byla otištěna stať L. Koudelkové a M. Nádvorníkové Automatizace knihovnických procesů, v následujícím roce stať E. Dohnalové a M. Nádvorníkové Nová koncepce regionální bibliografie VKOL.

Bibliografie

První bibliografické práce vydávané olomouckou knihovnou souvisejí se snahou zpřístupnit badatelské veřejnosti knihovní fondy, prezentovat se bohatstvím knih, které ve svých fondech máme. V období do 18. stol., kdy tisková produkce nebyla tak rozsáhlá, bylo možné usilovat o co nejpočetnější zastoupení děl všech vědních oborů, ve stol. 19. - 20. získávají univerzální knihovny ze světové produkce už jen základní díla hlavních vědních oborů a roste počet knihoven s úzkou oborovou specializací. Proto nebývale rostou úkoly bibliografické, dokumentační a informační práce.

I v olomoucké knihovně dochází k postupnému zveřejňování fondů knihovny formou bibliografických soupisů. Od roku 1956 je k dispozici soupis prvotisků z 15. století - Louda, J.: Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Praha 1956. 336 s., obr. příl. V roce 1959 vychází soupis některých rukopisných sbírek - Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959. 101 s., 76 obr. příl. Evidenci všech rukopisů 11. - 15. stol. uložených v olomoucké knihovně zpracovávali pracovníci komise pro soupis rukopisů při ČSAV v Praze. Soupisy zůstaly ve strojopisu, v olomoucké knihovně jsou uloženy xerokopie strojopisů - Čáda, F. - Boháček, M.: Seznam rukopisů Universitní knihovny v Olomouci. Signatury M-III-1 až M-III-88, M-IV-1, M-VI-1. Olomouc, Univ. knihovna 1954. 138 s. Fotokopie. Boháček, M.: Evidenční seznam rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci ze 16. - 20. stol. (pořadová čísla 401-1289). /Praha/ 1979. 89, 24, 36 s. Xerokopie strojopisu. /V současné době se připravuje vydání soupisu středověkých rukopisů VKOL v Německu. Odbornými garanty jsou manželé Schäffrovi. Publikace vyjde v němčině. Dr. Schäffer přislíbil poskytnout VKOL připravovaný soupis na disketách./ K rozsáhlým retrospektivním bibliografiím historických fondů patří soupis moravik a starých tisků. Ke zpracování moravik 19. století vedla VKOL absence tištěné národní bibliografie 19. stol., zvláště pokud jde o moravské a slezské tisky. Podkladem pro toto rozhodnutí vydat moravika se stala skutečnost, že knihovna měla od roku 1807 do konce století právo povinného výtisku na moravské a slezské tisky. Konfrontacemi s fondy jiných knihoven (včetně Národní knihovny v Praze a Vědecké knihovny v Brně) se prokázalo, že moravika 19. stol. ve fondech VKOL jsou největší sbírkou této literatury. Pro dosažení větší úplnosti a po dohodě s SVK v Brně byly do soupisu pojaty také její sbírky. Moravika 19. století ve fondech státních vědeckých knihoven v Olomouci a Brně (M. Nádvorníková, M. Nádvorník). Obsahují šest svazků jmenného popisu a dva svazky systematického rejstříku. Poslední svazek vyšel v roce 1986.

Soupis starých tisků ve fondech VKOL zpracovává V. Pumprla. První série publikací sestavených z topografického hlediska vycházela v letech 1974-1988. Nejobsáhlejší byl soupis starých tisků I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501-1800. 12 sv., II/1 Krakovské tisky vydané v letech 1501-1800. 1 sv., II/2 Tisky z Budyšína, Cvikova, Dráž_an, Zhořelce a Žitavy z let 1501-1800. 1 sv., II/3 Vratislavské tisky z let 1501-1800. 1 sv., III. Tisky z lékařství a příbuzných oborů z let 1501- 1800. 6 sv., IV. Hispanika a iberoamerikána 1501-1800. 1 sv. Od roku 1990 začal V. Pumprla vydávat novou řadu - tisky 16. stol. Zatím vyšly dva svazky.

K řadě bibliografických publikací, které předkládají uživatelům fond VKOL, patří Katalog knižních přírůstků, který se vydává nepřetržitě od roku 1958. Jde o roční seznamy knižních přírůstků. Slouží k rychlé orientaci uživatelů v knižních novinkách získaných do fondu VKOL. Knihovnám pak pomáhají při zajišťování meziknihovní výpůjční služby. Základní uspořádání publikací je oborové, je tudíž i přehledem o tom, jak je v VKOL doplňována literatura jednotlivých vědních oborů.

Pracovalo se však nejen na bibliografických soupisech knih, obdobným způsobem se zpracovával fond periodik. I tyto bibliografické soupisy jsou zpočátku vázány na fond olomoucké knihovny - Soupis moravských časopisů do r. 1945 ve fondech VKOL. (Sest. L. Topolská a L. Ženožičková.) Soupis zahraničních časopisů docházejících do VKOL v letech 1955-1966, Soupis zahraničních periodik ve fondech VKOL, třísvazkový. První díl obsahuje periodika ve fondech VKOL do roku 1970, druhý díl zahrnuje období 1970-1979, třetí díl období 1980-1989. Bibliografických soupisů časopisů je zpracováváno podstatně více (viz článek E. Dohnalová Na okraj bibliografických prací, Z knihovnické praxe, 1991, seš. 111, s. 21), ale zde nechceme v úplnosti vyjmenovávat zpracované bibliografické soupisy, spíše poukázat na vývoj bibliografického myšlení a rozvoj bibliografické práce i v naší knihovně. Už totiž soupis Moravské závodní časopisy 1945-1970 (M. Riedlová, L. Ženožičková) vyšlý v roce 1971 se neomezil jen na časopisy z fondů VKOL, ale zahrnul i fondy tehdejší Universitní knihovny v Brně a fondy archivů. V roce 1987 vyšla retrospektiva časopisů vycházejících na území býv. Sm. kraje v letech 1945-1965, o rok později pak pokračování soupisu, které zahrnulo období 1966-1985. Soupis periodik Sm. kraje. 1945-1966. (E . Dohnalová, E. Nicolausová, 1987) a Soupis periodik Sm. kraje. 1966-1985. (E. Dohnalová, E. Nicolausová, 1988). Podkladem pro retrospektivní zpracování prvního svazku byl fond VK v Olomouci, Národní knihovny v Praze a knihovny Národního muzea v Praze. Pouze u chybějících ročníků nebo čísel se zpracovatelky obracely na brněnskou knihovnu a na knihovny okresních muzeí a archivů býv. Sm. kraje. Při zpracování druhého svazku se excerpce původních fondů (VKOL, NK, KNM) rozšířila o fond knihoven muzeí a archivů. Výsledek byl překvapivý. Vydavatelé v okresích myslí na knihovny archivů, mnohdy i muzeí, ale zákon o povinném výtisku jim uniká.

Tyto zkušenosti ovlivnily i pracovní postupy při sestavování bibliografického soupisu Severní Morava. Regionální přírůstky knih a časopisů za rok ... Pro přírůstek knih je základem fond VKOL a fond knihoven a muzeí, které s námi spolupracují, pro periodika kromě uvedených fondů i databáze periodik NK v Praze, do které přispíváme a z ní i přebíráme.

Myšlenka neomezovat se v nově vznikajících bibliografických soupisech jen na vlastní fond, ale při volbě témat vhodných pro badatelskou činnost, ale i činnost zájmovou se neomezit ani jen na dosud sledovaný region, nás provázela při hodnocení dosud vydaných oborových bibliografií. (Publikační činnost VKOL 1966-1992 je zhodnocena v článku E. Dohnalová, Na okraj bibliografických prací, Z knihovnické praxe, 1991, seš. 111, s. 19-26.) Svůj podíl v rozhodování nesou i administrativní změny v České republice, k 31. 12. 1990 jsou zrušeny kraje. Snaha po rozsáhlejších hodnotných soupisech, eventuálně i po rozšíření sledovaného regionu na území celé Moravy (tzv. území býv. Jihomoravského a Severomoravského kraje), vedla k diskusím mezi vědeckými knihovnami v Brně a Olomouci a posléze i k pracovní dohodě na společném zpracovávání některých vyvbraných témat. Dohoda byla stvrzena i písemně. Společná úmluva zahrnuje pravidelné vydávání regionální ročenky i vybraných tematických soupisů. Excerpční základna zahrnuje vybrané celostátní časopisy a noviny, regionální časopisy a noviny a přírůstky knih a časopisů. Každý rok vyjde Morava v literatuře (první svazek vyšel v roce 1992 za rok 1991). Obsahuje knihy a články o Moravě jako celku, eventuálně o větších regionech v rámci Moravy a dále soupis moravských časopisů vyšlých v uvedeném roce. Soupis Morava v literatuře je regionální ročenka zpracovatelsky shodná s národní bibliografií. Redakční a vydavatelské práce u ročenky připadly VK v Olomouci. Z tematických bibliografií olomoucká knihovna garantuje ještě Divadlo a divadelnictví na Moravě (s vydáním se počítá v roce 1993) a Nemovité kulturní památky na Moravě (předpokládaný rok vydání 1998). Další tituly redakčně a vydavatelsky zajišťuje SVK v Brně - Hudební život Moravy. 1989-1993 (1994), Moravská periodika 1986-1995 (1996) a Biografie Moravy. 1991-1995 (1997).

Na závěr připomeňme ještě jednu řadu bibliografických prací - retrospektivní regionální bibliografie jednotlivých okresů Moravy. V bibliografiích jsou zahrnuty monografické práce a časopisecká produkce od nejstarších období po současnost. Jsou vydávány v ediční řadě Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, kterou rediguje PhDr. J. Kubíček, CSc. Dosud vyšly téměř všechny okresy býv. Jihomoravského kraje. Naše knihovna se k tomuto projektu připojila zpracováváním okresů býv. Severomoravského kraje. V roce 1991 vyšla Bibliografie okresu Vsetín, (E. Dohnalová, E. Nicolausová), téměř v tisku je okres Přerov, pracuje se na okresech Olomouc a Opava (spolu se Zemským archivem v Opavě) a ve spolupráci s SVK v Brně i na celomoravském svazku.

Použitá literatura

Smejkal, B.: Vědecká knihovna. In: Přehled dějin staré univerzity. Ostrava, 
Profil 1973. S. 271-275.
Smejkal, B.: Vědecká knihovna v Olomouci 1566-1966. Olomouc 1966. 78 s., 
obr. příl.
Nádvorníková, M.: 100 čísel zpravodaje. - Z knihovnické praxe. Zpravodaj knihoven 
Severomoravského kraje, 1988, seš. 100, s. 5-7.
Dohnalová, E.: Na okraj bibliografických prací. - Z knihovnické praxe, 1991, seš. 111, 
s. 19-26.
Dohnalová, E. - Nádvorníková, M.: Nová koncepce regionální bibliografie VKOL. 
In: VKOL v Olomouci v roce 1991. Olomouc, Stát. věd. knihovna 1992. S. 7-17.
Králík, O.: Olomoucká Societas incognitorum. Olomouc 1947. 27 s. - Zvl. ot. 
z Osvobozeného našince, roč. 79. a 80.
Nešpor, V.: Dějiny university olomoucké. Olomouc 1947. 223 s.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 14:21
TOPlist