Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

EDIČNÍ ČINNOST

historie a současnost

eD

Olomouc jako jedno z přirozených center Moravy mělo od nepaměti významné postavení v životě duchovním a kulturním, což se odráželo i na publicistické a vydavatelské činnosti. Samozřejmě během staletí, a v případě Olomouce skutečně o staletí šlo, nabývaly tyto aktivity různé podoby a rovněž jejich úroveň nebyla vždy stejná. Pokusme se sledovat počátky těchto činností na pramenech, pokud se dochovaly.

K nejstarším patří hlášení jezuitských kolejí české provincie, tedy i koleje olomoucké, což je vlastně počátek dějin dnešní vědecké knihovny. Pohybujeme se v letech 1566-1773. Další etapu představuje činnost olomoucké učené společnosti s názvem Societas incognitorum. Je zajímavé, že vznikla v prosinci 1746 a hned v lednu následujícího roku vydala svůj měsíčník Monatliche Auszüge Alt- und neuer gelehrten Sachen, jako svědectví o pohotovosti a intelektuální zdatnosti jejich členů. Třetí etapu v našem přehledu představují písemnosti staré olomoucké univerzity. Když prof. Václav Nešpor psal o jejích dějinách, zdůraznil nemalou úlohu profesorů a jejich literární činnosti. Hned v kapitole o 18. stol. se u roku 1751 dočítáme, že profesoři měli stanovit seznam veřejných i soukromých přednášek pro oba semestry a vydat je tiskem. Tyto seznamy se vydávaly pod názvem Schema, Programma, později Ordo praelectionum. Nemalou roli v dějinách Olomouce sehrála i druhá zdejší vysoká škola, stavovská akademie (1727-1846). Stala se jediným ústavem na Moravě, kde se učila čeština jako samostatný předmět. Proto do Olomouce přišli Ant. Boček a Al. Šembera, známé osobnosti české kulturní historie. Není např. bez zajímavosti, že arcibiskup Chotek umožnil Ant. Bočkovi přístup do kapitulního archivu olomouckého a do arcibiskupského lenního archivu v Kroměříži a díky tomu mohl v roce 1836 uveřejnit výsledky své dlouholeté badatelské práce Codex dipomaticus et epistolaris Moraviae. Snad ještě významnější bylo působení jeho nástupce Al. V. Šembery, po jehož příchodu do Olomouce se český kulturní život začal plně rozvíjet. Kromě studentů stavovské akademie navštěvovali jeho přednášky i posluchači olomoucké univerzity. V našich souvislostech stojí za zmínku, že v roce 1842 chtěl Al. Šembera v Olomouci vydávat český časopis Svatopluk, což se mu ale nepodařilo. Od 80tých let se do popředí dostává tehdy založený Vlastenecký spolek muzejní, který sdružil ve svých řadách národně orientovanou českou inteligenci prakticky z celé Moravy. Spolek vydával časopis, který přes všechna úskalí přetrval až do začátku druhé světové války. Přesáhlo by rámec našeho stručného přehledu vyjmenovávat vědní obory v něm zastoupené, uveďme jen, že Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci měl na svoji dobu vynikající úroveň a dodnes je pramenem cenných informací.

V poválečném období se situace v důsledku administrativních změn podstatně změnila, a to v neprospěch celého regionu. Olomouc se stala okresní městem, což neodpovídalo ani jejímu dřívějšímu, ani současnému významu. Z hlediska vydavatelských aktivit se nyní realizují většinou pouze instituce s dlouhou tradicí: olomoucká univerzita, vědecká knihovna, muzeum, divadlo, okresní archiv, veřejná knihovna a také některé střední školy, např. Slovanské gymnázium, které vydávalo svoji ročenku už v minulém století.

V naší rubrice se vám alespoň některé ediční aktivní instituce představují samy.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist