Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ZÁMĚR ROZVOJE CASLIN - Souborného katalogu ČR v souvislosti s přechodem na provoz v systému ORACLE

Ing. Kateřina Hajná, PhDr. Gabriela Krčmařová

Úvod

V lednu 1997 se začal správce CASLIN - Souborného katalog ČR zabývat možností vnitřní správy souborného katalogu s využitím databázových aplikací. Nákup takového softwaru se stal spolu s hardwarovými prostředky předmětem žádosti o grantový příspěvek na rok 1997 (RISK). V té době správce kontaktoval dvě firmy: INFORMIX a ORACLE. Již v průběhu prvních telefonických konzultací bylo jasné, že pokud bude mít možnost daný software zakoupit, bude to u firmy ORACLE, jejíž pracovníci jednali velmi profesionálně a později zapůjčili bezplatně produkty firmy k testování. V žádosti o grant byly tedy kalkulovány ceny produktů firmy ORACLE. Ačkoliv Ministerstvo kultury ČR schválilo pouze 35% požadovaných finančních prostředků, považoval správce Souborného katalogu ČR za nezbytné zakoupení plánovaných produktů firmy ORACLE právě z těchto prostředků, protože jejich aplikace měla přinést racionalizaci a zjednodušení vnitřní správy souborného katalogu, což bylo nutné uskutečnit dříve, než začnou data v katalogu narůstat "geometrickou řadou". V září 1997 byla prostřednictvím profesora Andrew Lasse podána Mellonově nadaci žádost o grant na podporu zpřístupnění CASLIN - Souborného katalogu ČR v prostředí World Wide Web. Finanční podpora Mellonovy nadace bude vyšší než původně předpokládaná částka z grantu MK ČR, a proto se správce souborného katalogu rozhodl zakoupit produkty firmy ORACLE ve větším rozsahu než původně plánoval a provádět pod systémem ORACLE nejen správu, ale také zpřístupnění souborného katalogu. Rozvoj souborného katalogu nebude již určován omezeními, která dosud byla dána možnostmi systému ALEPH (na toto téma bylo 3.6.1997 diskutováno na jednání Pracovní skupiny pro Souborný katalog ČR). Přístup na data souborného katalogu bude realizován prostřednictvím WebServeru ORACLE a aplikacemi databázového systému ORACLE budou vyřešeny všechny problémy, na které bylo poukazováno na výše zmíněném jednání Skupiny tj. sdílená katalogizace, možnost počítání dodaných i přebraných záznamů ap. (podrobně viz níže).
Provoz CASLIN - Souborného katalogu ČR v systému ORACLE
Přechod k provozování bází Souborného katalogu ČR v systému ORACLE 7 směřuje ke zkvalitnění všech dosud poskytovaných služeb uživatelům a také k vývoji takových aplikací, které umožní služby nové. Souborný katalog ČR bude mít v dohledné době kromě funkce informační možnost sdílené katalogizace a přímé napojení na meziknihovní výpůjční služby, a to při zachování všech současných standardů pro dodavatele a příjemce dat. Dalším důležitým cílem je značné zautomatizování všech činností spojených se správou bází Souborného katalogu ČR a analýzou vstupních dat, a to s maximálním využitím k tomu účelu dosud vytvořených softwarových prostředků.

1. Služby pro uživatele

Veškeré služby budou zpřístupněny přes WWW server. Uživatelé budou rozděleni do několika kategorií podle oprávnění využívat určitých služeb, které Souborný katalog ČR poskytuje. Toto bude řešeno přidělováním přístupových práv uživatelům správcem Souborného katalogu ČR.
Kategorie uživatelů
  • 1. kategorie

První kategorie uživatelů využívá pouze informační funkci souborného katalogu, a to lokační i bibliografickou s možností přímého napojení na meziknihovní výpůjční službu vlastníka dokumentu.

  • 2. kategorie

Druhá kategorie uživatelů využívá všechny služby kategorie první a má také možnost stahování jednotlivých záznamů (downloading) nebo předem vybraných dávek záznamů ve zvoleném formátu (dle přijatých standardů) do svého prostoru. Stažené záznamy budou účtovány v případě, že uživatel není jejich vlastníkem.

  • 3. kategorie

Třetí kategorie uživatelů využívá všechny služby kategorie první a druhé a má vedle toho možnost editovat své vlastní záznamy v souborném katalogu a případně si takto upravené záznamy může stáhnout do své báze. Uživatel této kategorie má také možnost vytvářet zcela nový záznam přímo v souborném katalogu do připraveného formuláře.

1.1. Informační funkce souborného katalogu

Možnosti vyhledávání
  • Podle autorit

Podle autorit přes prohlížení abecedně setříděného seznamu zadaného typu autority (autor, korporace, MDT ap.) a to tak, že po vybrání konkrétní autority ze seznamu se uživateli zobrazí počet vyhledaných záznamů (v případě velkého počtu bude možná volba zúžení rešerše např.kombinací s jiným typem autority booleovským operátorem) a přímo tyto záznamy v určitém pohledu opět ve tvaru seznamu.

  • Podle slov

Podle slov z vybraných polí (opět bude možné postupné zužování rešerše), následně bude zobrazen počet nalezených záznamů a jejich seznam (viz výše). Po ukončení vyhledávání si uživatel vybere konkrétní záznam ze seznamu a ten se mu zobrazí v pohledu (SHORT), který mu dodá základní identifikaci dokumentu a lokační informace (v rozsahu údajů 1.úrovně popisu podle AACR2). V tomto místě bude mít možnost přes siglu vlastníka dokumentu dostat zobrazení jeho záznamu z Adresáře knihoven a institucí a v případě, že vlastník má e-mailovou adresu, bude mít možnost poslat přímo z tohoto zobrazení mailem přes nabídnutý formulář dané instituci požadavek na meziknihovní výpůjční službu. Pokud má uživatel zájem o podrobné bibliografické údaje může zvolit jiný pohled na záznam (FULL), kde se zobrazí úplný záznam. Zde je žádoucí vytvářet statistiku kolik záznamů a kdo si v tomto pohledu prohlížel.

1.2. Přejímání záznamů ze souborného katalogu (download)

Dávkově Po naplnění paměti záznamy z rešerše bude mít uživatel možnost z ní vymazat ty záznamy, které nechce stahovat do své báze. Při vlastním stažení je nutno je zaúčtovat. Při účtování regulérně stažených záznamů je třeba vyloučit ty, které si stáhl vlastník (jsou jeho a není důvod mu je účtovat). Správce souborného katalogu obdrží výstup, který bude obsahovat celkový počet záznamů a počty záznamů v podskupinách s touž váhou včetně její hodnoty.

1.3. Zasílání záznamů do souborného katalogu (upload)

Pouze pro zasílání vzorků nebo malých dávek dat (maximum bude dáno na vědomí uživateli na příslušné stránce) je žádoucí umožnit upload do určeného adresáře s podmínkou dodržení názvové konvence souborů zasilatelem. Uživatelé zasílají záznamy klasicky přes ftp server nebo na disketách, správce má tudíž možnost je analyzovat před spuštěním procesů v ORACLE aplikaci. Plánuje se realizovat také tuto činnost v systému ORACLE.

1.4. Úpravy záznamů v souborném katalogu (editace)

Při úpravách záznamů vlastníkem přímo v souborném katalogu bude mít možnost rozhodnout zda prohlížený záznam chce upravovat a následně jej otevřít. Po provedených úpravách bude mít možnost akci zrušit nebo potvrdit. Dále bude mít možnost rozhodnout, zda takto upravený záznam zahrne do dávky určené pro stažení do své báze. Účtování jako v bodě 1.2. Při editaci má možnost vložit do svého záznamu příznak (kód), a tím může vlastními prostředky docílit přepsání původního záznamu ve své bázi kvalitnějším, který upravil v souborném katalogu. Použití takového kódu umožní plně využít tuto službu také knihovnám, které jsou nuceny provádět konverzi formátu záznamů vlastními prostředky (např.TINLIB). Správce bude mít k dispozici seznamy záznamů, u nichž došlo ke změnám (editace byla potvrzena) z toho důvodu, že po editaci může záznam změnit kvalitu tak, že bude třeba změnit hodnotu jeho váhy. To je pouze v pravomoci správce. Z téhož důvodu bude existovat možnost předem určit pole záznamu, která bude moci editovat jen správce (např. je vůbec nezahrnout do zobrazení záznamu při jeho otevření k editaci uživatelem). Takovouto změnu vah lze využít při konkrétním účtování přijímaných i stahovaných záznamů, pokud se berou v úvahu váhy, takže i zvýšení váhy dosažené editací v souborném katalogu lze uživateli kladně zaúčtovat. Při dávkovém dodání záznamů je váha známa předem.

1.5. Vytváření nového záznamu (sdílená katalogizace)

Při vytváření nového záznamu uživatelem v souborném katalogu nebude nabídnutý formulář také obsahovat "zakázaná" pole a takto vytvořené záznamy budou dočasně v jiném prostoru, než vlastní data. Správce je zhodnotí, přidělí váhu a jsou-li v pořádku, spustí procesy pro import do souborného katalogu. V případě nepřijatelnosti dat má správce možnost tyto záznamy poslat zpět jejich tvůrci.

2. Kontrola dat přijímaných do souborného katalogu

Všechny nové záznamy (nezávisle na způsobu dodání bod 1.3.) a upravované záznamy (bod 1.4.) budou před importem do souborného katalogu testovány: a/ na UNIMARC - pomocí vyvinuté aplikace budou jednotlivé záznamy automaticky testovány na správnost zápisu do polí formátu UNIMARC b/ na duplicitu klíčů - záznamy budou automaticky testovány na duplicitu - záznamy s vyšší váhou budou přemazávat záznamy s nižší.

3. Vlastník záznamu (z hlediska účtování)

Vlastník záznamu (z hlediska účtování) je ten kdo záznam do souborného katalogu dodal a na základě porovnání na duplicity před vlastním importem do báze mu zůstala původní vlastnická práva. To znamená, že záznam byl přijat bu_ jako nový nebo jako duplicitní, ale s vyšší přidělenou váhou, než měl týž záznam v souborném katalogu od jiného vlastníka. Z toho vyplývá skutečnost, že během plnění databáze se tato vlastnická práva (ale i odpovědnost za kvalitu) u konkrétního záznamu mohou stále měnit až do maximálně dosažitelné váhy.

Závěr

Závěrem je důležité konstatovat, že předložený materiál není koncepce ani projekt přechodu souborného katalogu na provoz v systému ORACLE. Účelem předloženého materiálu je podat informaci o záměru správce souborného katalogu vyřešit problémy fungování souborného katalogu přechodem na jiný systém a jsou zde zevrubně popsány ty funkce souborného katalogu, které byly předmětem častých diskusí a na jejichž aplikaci v systému ORACLE se již pracuje. V konečném řešení budou zohledněny veškeré dostupné knihovnické standardy a doporučení a dále budou v maximální možné míře akceptovány adekvátní připomínky členů Pracovní skupiny pro Souborný katalog ČR, členů Týmu technického rozvoje Souborného katalogu ČR a všech účastníků i uživatelů souborného katalogu. První ukázka již dokončených aplikací bude provedena v rámci jednání Pracovní skupiny pro Souborný katalog ČR dne 4.11.1997 v Národní knihovně ČR.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist