Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KOOPERAČNÍ PROJEKTY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR Z POHLEDU SVK

PhDr. Marie Nádvorníková, CSc.

Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM

Název projektu v sobě skrývá aktivitu, která se z experimentální fáze dostala již do plynulého provozu a jíž se po celou dobu říká RETROKON. Novum, které celou záležitost posouvá, je vyjádřeno v podnázvu projektu: hledání nových způsobů ochrany a zpřístupňování knihovních fondů formou digitalizace a retrokonverze s využitím mezinárodní počítačové sítě Internet.

Metoda retrokonverze záznamů české knižní bibliografie vyvinutá ve spolupráci s firmou COMDAT získala mnoho přívrženců již při prvních ukázkových předvedeních v Praze a Hradci Králové. Skenování tištěných ročníků Bibliografického katalogu, převádění do nestrukturované textové podoby a konečně strukturování podle formátu UNIMARC je projekt natolik přesvědčivý, že získal plnou podporu Ministerstva kultury ČR. Kooperační partneři NK ČR jsou v MZK Brno a všech osmi SVK. Jde však o to, aby výsledky velké náročné práce mohly být využity nejen účastníky kooperačního systému, kteří s tím samozřejmě počítají, ale i dalšími českými knihovnami.

Proto NK usiluje jak o vystavování RETROKONu na Internetu, tak o zpřístupňování databáze na CD ROM. Jen tak se může naplňovat základní cíl projektu: pomoci mnohým knihovnám, jejichž fond tvoří především česká literatura, s rekatalogizací a retrokonverzí. Už např. spoluřešitelské knihovny reprezentují záměr NK, že knihovny mohou se svou retrokonverzí počkat (SVK Plzeň), nebo interně konvertovat jen stručné záznamy (VK Olomouc), aby po ukončení projektu využily "unimarcových" záznamů z RETROKONu. Tím bude dosaženo i šíření standardizace. Omezení multiplicity prací při retrokonverzi v jednotlivých knihovnách má samozřejmě velký ekonomický přínos.

Projekt je určitým prubířským kamenem fungování kooperačního systému. Složitá odborně náročná práce prověřuje účastníky systému (NK ČR, MZK a 8 SVK) v rovině standardů, organizace práce, manipulace s velkými soubory dat, personálního i finančního managementu. Vědecké knihovny uzavřely smlouvy podepsané Národní knihovnou a COMDATem.

Díky účelové dotaci MK ČR ve výši 1 mil. Kč byly v r. 1996 knihovny přihlášené do projektu vybaveny technikou i příslušnými programy. Po proškolení pracovníků zúčastněných knihoven se od 1.1. 1997 již realizuje projekt na "ostrých datech".

Hlavní výstup projektu - zpřístupnění cca 500 000 kvalitních bibliografických záznamů české knižní produkce 20. stol. ve formátu UNIMARC prostřednictvím sítě Internet a na CD ROM - bude mít vedle jmenovaných přínosů pro knihovnickou sféru obrovský význam pro oblast vědy a výzkumu ve všech oblastech.

Kooperativní zpracování souběžné české knižní produkce

Podchycení české knižní produkce je závažným a jistě prioritním úkolem Národní knihovny ČR. Jeho splnění však má svá úskalí: roztříštěnost knižního trhu, absence periodika, které by souhrnně informovalo o vycházející knižní produkci, nerespektování zákona č. 37/95 o neperiodických publikacích. Tento zákon řešící otázku povinných výtisků zredukoval počet odběratelů povinných výtisků z 22 na tři (Národní knihovna ČR, MZK Brno a VK Olomouc). Ostatním SVK přiznal právo regionálních povinných výtisků. Nakladatelům uložil vůči bývalým odběratelům povinných výtisků oznamovací povinnost o vydaných knihách. Z obavy před obrovskou administrativou (jednotlivá SVK by mohla obdržet tisíce oznámení za rok) se dohodlo z iniciativy Sdružení knihoven ČR určité náhradní řešení. Oznamovací povinnost může být nahrazena inzercí vycházejících titulů v Nových knihách. Smlouvu s tímto časopisem uzavřelo 300 nakladatelů. Ostatní se zřejmě rozhodli postupovat přesně podle zákona nebo zatím stojí stranou. Nová situace velmi rozrůznila podíl české literatury v jednotlivých SVK. Pokud by fungovaly porovnávací programy, jistě by se kromě početní různosti zjistila ještě hlubší různost titulová. Co získá do svých fondů SVK České Budějovice, nemusí mít SVK Ostrava a přitom nehovoříme o regionální literatuře.

Potvrzuje se předpoklad Národní knihovny, že při výrazně sníženém počtu povinných výtisků budou nakladatelé mnohem důsledněji plnit svou zákonnou povinnost. Vysoký přírůstek cestou povinného výtisku ve vědeckých knihovnách na Moravě je toho dokladem: MZK Brno 10 564 titulů, VK Olomouc 13 451 titulů. Přesto je potřebné zkoumat akvizici všech SVK, učinit podchycení české produkce co nejúplnější.

Je tedy zcela přirozené, že Národní knihovna vyčlenila jako samostatný subsystém z makrosystému souborného katalogu CASLIN "Kooperativní zpracování souběžné české knižní produkce" do zvláštního projektu. Jeho předkladateli jsou vedle NK ČR všechny vědecké knihovny. Vlna grantové podpory síťové kooperace vycházející z materiálu Rozvoj informační sítě veřejných knihoven umožní v roce 1997 i okresním a městským knihovnám přístup do Internetu. Databáze české produkce bude pro ně informační zdroj první důležitosti.

Kompletní zachycení české produkce v jedné centrální databázi není úkol malý. Zvláště v současné vydavatelské praxi může být zvládnut jen v kooperačním systému. Silnou motivaci má cílová vize projektu: sdílená katalogizace. Vysoké procento originální katalogizace v českých knihovnách je nutné označit za nehospodárné a neefektivní. Obrovská multiplicita práce nemá budoucnost. Ale na pořadu dne je tato otázka zatím jen teoreticky. Alephovské centrální databáze se ještě nějakou dobu budou vyrovnávat s přijímáním záznamů z různých systémů, sla_ováním jejich struktury, kontrole na duplikát. V interaktivním režimu zatím nespolupracují ani alephovské knihovny mezi sebou (technické možnosti zde však jsou), nebo tinlibovské či rapidovské. Některý systém ani neposkytuje pro takovou kooperaci dostatečnou podporu. Budeme se tedy do souborných databází dívat, ale stahování záznamů je věc výhledová. Že taková praxe může bez problémů s vysokou efektivitou fungovat, lze vidět v zemích, kde automatizované knihovnické agendy jsou dál. Např. katalogizátorky Lékařské a přírodovědecké knihovny v Kodani nacházejí v dánském souborném katalogu provozovaném v Ballerupu přes 90% nově získané produkce. Na cestě k tomuto cíli bude u nás nutné zdolat určité překážky a komplikace.

Jednou z nich je zbližování katalogizační praxe. Mnoho již bylo vykonáno v oblasti standardizace. Byly zvoleny náročné normativy - UNIMARC a AACR2. I když ještě některé SVK ukládají v "maksovském" výměnném formátu,postupný přechod na UNIMARC je zřejmý. Někde souvisí se získáním nového softwaru. Spolu s aplikací AACR2 nastává přechodná etapa zpomalení linky zpracování. Je to však etapa přechodná. Její zkrácení může ovlivnit i zahájení sdílené katalogizace.

Zpřístupnění výsledků analytického zpracování prostřednictvím Internetu

Projekt Zpřístupnění výsledků analytického zpracování prostřednictvím Internetu navazuje na pětiletou kooperaci Národní knihovny a SVK při tvorbě databáze ANAL. Záznamy článků jsou na disketách odesílány z regionálních knihoven do centra. Spolupráce se postupně profilovala, vyvíjela. Excerpční základna časopisů a novin, která celkově čítá zhruba 610 titulů, se rozrostla o tituly periodik s řídkou periodicitou a jednorázové sborníky. Za 5 let existence databáze shromáždila přes 370 000 záznamů, regionální vědecké knihovny se na tomto počtu podílejí přibližně jednou desetinou.

Víceleté využívání databáze na CD ROMech prokázalo naléhavou potřebu tohoto informačního zdroje v informační práci. Další parametr, na kterém by se u této databáze mělo trvat, je její aktuálnost. To má ovšem v případě CD ROMů své limity.

Cestou k zefektivnění je Internet. Zpřístupnění na Internetu zajistí nejen příznivé časové relace, ale ANAL se také stane "bránou" k plným textům podchycených článků.

ANAL si mezi sekundárními informačními zdroji již vydobyl své pevné a nezastupitelné místo. Tato pozice mu usnadní řešení řady závažných problémů, s nimiž se bude muset vyrovnat. Složitým úkolem je přechod většiny knihoven na vyspělý integrovaný knihovnický systém. V řadě knihoven tato změna již proběhla, ale zpracování článkové produkce se nijak nedotkla. Dosavadní isisovské databáze však vystavování na Internetu neumožňují. Celkové technické vybavení v NK i v regionálních knihovnách je nedostatečné. Dalším problémem bude přechod od Výměnného formátu na UNIMARC. A konečně je třeba narovnat finanční vztahy v kooperačním systému.

Ze všech uvedených důvodů je jmenovaný kooperační projekt Národní knihovny naprosto oprávněný. Podrobně rozpracovaný, mnohými ilustrativními přílohami doplněný projekt prokazuje přínosy: v prvé řadě široké aktuální informování o české článkové produkci na Internetu; přechod od Výměnného formátu na UNIMARC bude znamenat uplatnění tohoto mezinárodního formátu u dalšího druhu dokumentu a tím pozvednutí úrovně zpracování v regionálních knihovnách; lokace zdrojových dokumentů umožňuje adresné zasílání žádanek MVS; přímé směřování databáze ANAL k plným textům článků - to už je pro uživatele informační servis vyššího řádu.

Rozvoj souborného katalogu CASLIN

Další kooperační projekt nese název Rozvoj souborného katalogu CASLIN. Slovo "rozvoj" v názvu projektu je opodstatněné, protože počínání kolem souborného katalogu má už své důkladné základy i první výsledky.

Posláním souborného katalogu CASLIN je soustředit informace o fondech českých knihoven. Databáze soustředí zatím fondy 14 velkých vědeckých knihoven, které s Národní knihovnou podepsaly smlouvu. Kromě Moravské zemské knihovny v Brně a 8 státních vědeckých knihoven se ke spolupráci hlásí řada významných pražských knihoven: Národní lékařská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV, Státní pedagogická knihovna Komenského a Ústřední zemědělská a lesnická knihovna. Silné zastoupení zřejmě zajistí to, co Národní knihovna předpokládá - stoprocentní soustředění záznamů české produkce a přibližně osmdesátiprocentní podchycení zahraniční literatury ve fondech českých knihoven.

Souborný katalog plní od počátku základní informačně-lokační funkci. Jeho role v katalogizační praxi knihoven má své etapy. Katalogizátoři pražských i regionálních knihoven jsou kromě technických pracovníků zastoupeni v třicetičlenné pracovní skupině pro souborný katalog. Jsou přizváni k aktivní účasti na normotvorném procesu. Instituce, které v komisi zastupují, implementují přijaté standardy. V projektu je vyjádřena budoucnost sdílené katalogizace s konečnou vizí, že každý dokument bude v ČR zpracován pouze jednou. Ekonomické přínosy jsou naprosto evidentní - mnohonásobná úspora odborné práce a tudíž i finančních prostředků.

Katalog zahraničních knih (KZK) se jako první subsystém souborného katalogu v objemu záznamů objevil na Internetu. Záznamy české produkce, které Národní knihovna přijímá od 1.2.1997 tvoří další subsystém, který profiluje svůj vztah k české národní bibliografii.

Ve fázi příprav je další subsystém souborného katalogu - seriály. Vznikají instruktivní příručky pro ukládání záznamů, je třeba vyvinout konverzi z Výměnného formátu do UNIMARCu, vytvořit program pro řízený import záznamů do bází ALEPH pro seriály.

Všech 14 knihoven dokládá podpisy svých ředitelů na smlouvách s Národní knihovnou přínosy elektronického souborného katalogu. Nespornost efektivnosti a úspornosti i příznivé dopady na konkrétní odborné agendy je přesvědčivý argument pro široce koncipovanou kooperaci knihoven.

Kramerius I.

Projekty, které byly dosud v tomto článku rozebrány, měly vpodstatě dokumentografický charakter. Zatím poslední kooperační projekt Národní knihovny je projektem národního programu ochranného mikrofilmování novinových fondů. Jde o společný projekt NK ČR, MZK Brno, SVK Plzeň a VK Olomouc.

Informace o tomo projektu podává článek otištěný ve 2. letošním čísle našeho zpravodaje. Autorkou příspěvku je Františka Vrbenská.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist