Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2005

Aktuálně v účetnictví a daních / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2005 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-5396-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Alty a soprány II : kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 39 s. ; 15 x 21 cm - 80-86520-07-2 (brož.)

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky : Velká Británie / Danica Krause ... [et al.] - Praha : VÚPSV, 2005 - 30, 7 s. ; 30 cm - 80-239-6127-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Arabsko-český slovník ekonomické, obchodní a bankovní terminologie / František Ondráš - Praha : Set out, 2004 - 157 s. ; 22 cm - 80-86277-41-0 (brož.)

ARTEZ 2005 : 41. aktiv revizních techniků elektrických zařízení : sborník přednášek / [autoři Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2005 - 68 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4824-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Bankovnictví / Stanislav Polouček - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 389 s. : il. ; 21 cm - 80-7248-287-4 (brož.) * 80-7248-264-5 (brož.) (chyb.)

Báňské předpisy : [komentované znění]. IV - Ostrava : Montanex, 2005 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-7225-180-5 (brož.)

Báňské předpisy : úplné platné znění s úvodními komentáři. XV, Vyhláška č. 51/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 143/2004 Sb. / František Ševčík - 1. vyd. [i.e. 2. vyd.] - Ostrava : Montanex, 2005 - 85 s. ; 21 cm - 80-225-183-X (brož.)

Between-firm redistribution of profit in competitive industries: why labor market policies may not work / Galina Vereshchagina - Prague : CERGE-EI, 2005 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-050-4 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Bez loga / Naomi Kleinová ; [přeložil Pavel Kaas] - 1. vyd. - Praha : Argo ; Dokořán, 2005 - 510 s. : il. ; 24 cm - 80-7203-671-8 (Argo : váz.)

Bezpečná kancelář / [zpracovala Iva Musilová] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 dotisk - 15 s. : il. ; 21 cm - 80-903604-3-2 (brož.)


Business English / Libuše Fojtová, Milena Straková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-86578-46-1 (brož.)

Capital and labor effects in a recall task: more evidence in support of Camerer and Hogarth (1999) / Ondřej Rydval - Prague : CERGE-EI, 2005 - 13 s. ; 21 cm - 80-7343-056-8 (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004 / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2005 - 35, vi s. : il. ; 30 cm - 80-239-5941-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Czech managerial compensations : why does it pay off to climb the corporate ladder? / Teodora Paligorova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-7343-054-1 (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

Česká/československá ekonomika ve světle měnících se systémů / Jiří Kosta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005 - 217 s. ; 21 cm - 80-248-0928-1 (váz.)

Česko proti chudobě / [Ondřej Horký ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická akademie, 2005 - 47 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-6419-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti / Jiří Winkler a Martin Žižlavský, eds. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita ; [Praha] : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí MPSV ČR, 2004 - 241 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3565-X (Masarykova univerzita : brož.)

Daňový systém ČR / Jan Pavel - Vyd. 2., (přeprac. a upr.) - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 104 s. ; 30 cm - 80-7194-787-3 (brož.) :

Daňový systém I / Jan Pavel - Vyd. 2., (přeprac. a upr.) - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 87 s. ; 30 cm - 80-7194-786-5 (brož.) :

Dějiny ekonomického myšlení / Robert Holman a kol. - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxv, 539 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-380-9 (brož.)

Deriváty v účetnictví podnikatelů : [forwardy, futures, swapy, opce, oceňování a účtování, praktické příklady] / Jiří Strouhal - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 109 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0754-X (brož.) :

Deutsch in der Wirtschaft : učební text pro předmět němčina v hospodářství / Věra Höppnerová, Magdalena Malechová, Aleš Varga - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 74 s. ; 30 cm - 80-245-0925-3 (brož.)


Dobrušská řemesla / Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2004 - 34 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-6256-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2005 - 216 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-1019-8 (brož.) :

Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji : 8. mezinárodní konference, Karlovy Vary 14.-16. září 2005 : sborník = Traffic and technologies for sustainable development : 8th international conference, Karlovy Vary, September 14th-16th, 2005 : conference proceedings / organizuje STUŽ, regionální pobočka Karlovy Vary ... [et al.] - Karlovy Vary : Společnost pro trvale udržitelný život, 2005 - 224 s. : il. ; 30 cm - 80-903634-0-7 (kroužková vazba)

Dotační receptář : všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích / [autor: Helena Novotníková] - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 235 s. ; 22 cm - 80-86920-03-8 (váz.)

Efektivní leader / Patrick J. McKenna, David H. Maister - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2005 - 180 s. ; 25 cm - 80-86851-12-5 (váz.) :

Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR : sborník příspěvků ke studiu problematiky = Ökologische Steuerreform in der BRD und ihre Vorbereitung in der ČR : Sammelband der Beiträge zum Studium der Ausgewählter Probleme / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2005 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-654-4 (brož.)

Ekonomická opodstatněnost podpory zemědělství / Libor Grega - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 50 s. : il. ; 25 cm - 80-7157-829-0 (brož.)

Ekonomické aspekty ochrany lesa : sborník referátů ze semináře EK OLH ČAZV se zahraniční účastí : Jeseníky, 5.-6. května 2005 / [sestavil Josef Lenoch] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 97 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-892-4 (brož.)

Ekonomie : pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze / Pavel Sirůček - 2. přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 220 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0855-9 (váz.)


Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech / Jena Švarcová a kolektiv - Zlín : CEED, 2005 - 295 s. : il. ; 30 cm - 80-903433-1-7 (brož.)


Ekonomie pro techniky / Václav Liška, Miroslav Sedláček - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 127 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-96-7 (brož.)

Ekonomika pro střední školy : nejnovější moderní učebnice pro středoškoláky / Vilém Kunz - 2. aktualizované vyd. - Ostrava : Mirago, 2001 - 122 s. : il. - 80-85922-92-4 (brož.)

Ekonomika veřejného sektoru II : (pro kombinované studium) / Jaroslav Pilný - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 121 s. ; 30 cm - 80-7194-767-9 (brož.) :

Ekonomika zahraničního obchodu / Eva Šimková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 124 s. : il. ; 30 cm - 80-7041-415-4 (brož.)

Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách : sborník z mezinárodní vědecké konference CATE 2005 : Společnost (Community) - Armáda (Army) - Technika (Technology) - Životní prostředí (Environment) : doprovodný program 8. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 2005 : Brno, 4. května 2005 - Vyd. 1. - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 380 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7231-012-7 (brož.)

Equilibrium exchange rate in the Czech Republic: how good is the Czech BEER? / Ian Babetskii, Balázs Égert - Prague : CERGE-EI, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-049-0 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Evropská integrace - Evropská unie / Eva Cihelková, Jaroslav Jakš a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - xvii, 377 s. ; 26 cm - 80-245-0854-0 (váz.)

Evropská unie / Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 52 s. ; 30 cm - 80-86764-38-9 (brož.)

Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky : 8. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky - IDET 2005 : 3. až 5. května 2005, výstaviště Brno : katalog - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 183 s. : barev. il. ; 16 x 23 cm - 80-7278-253-3 (brož.) :

Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů / Yvonne Strecková a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 242 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3623-0 (brož.)


Financial risk management / Petr Dostál, Zdeněk Sojka - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 60 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-343-9 (brož.)


Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia, Brno 12.9.2003 / Michal Radvan, Petr Mrkývka (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 30 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-210-3677-X (brož.)

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum / Helena Peterová - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-239-6276-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Finanční management nadnárodních podniků = Financial management of multinational enterprises : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Romana Nývltová - [Brno : VUTIUM, 2005] - 32 s. ; 21 cm - 80-214-2973-9 (brož.)

Finanční systémy / Miroslav Stibor, Pavel Vašut, Iveta Vozňáková - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0914-1 (brož.)

Finanční trhy a veřejné finance II / Pavla Dudysová, Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 75 s. ; 30 cm - 80-86764-29-X (brož.)

Finding optimal measures of core inflation in the Kyrgyz Republic / Ainura Uzagalieva - Prague : CERGE-EI, 2005 - 37 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-042-3 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Fondy EU: glosář základních pojmů / [zpracoval Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor vnějších vztahů, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-239-6121-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR do EU = Forming the structure of agriculture and food-processing industry and the trends in behaviour of entrepreneurial subjects in the process of integration of the Czech Republic into the European Union / Pavel Tomšík, Stanislava Lišková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 138 s. ; 21 cm - 80-7157-894-0 (brož.)

Geography in Europe of regions : papers of the 6th Moravian geographical conference CONGEO '05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2006 [i.e. 2005] editors Eva Kallabová, Antonín Vaisar, Jana Zapletalová ; graphical & technical editor Eva Kallabová - 1st ed. - Ostrava : Institute od Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic 2005 - 151 s. : il., mapy ; 2005 - 80-86407-06-3 (brož.)


Globalization, increasing returns in component production, and the pattern of trade / Anu Kovaříková Arro - Prague : CERGE-EI, 2005 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-057-6 (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)


Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku / [historickou část zpracoval Petr Juřák] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 247 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-30-7 (váz.)

Historie a současnost podnikání na Hodonínsku, Kyjovsku a Veselsku / [historickou část zpracovali Jiří Pajer, Galina Rucká, Jiří Mráka ; autorská spolupráce na druhé části Hana Vajbarová] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 183 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86699-28-5 (váz.)

Historie a současnost podnikání na Žďársku / [historickou část zpracovali Ivo Filka a Marie Ripperová] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 183 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-31-5 (váz.)

Hodnocení kvality vysokých škol : sborník příspěvků z 6 semináře z cyklu "Hodnocení kvality vysokých škol" : Ústí nad Labem, 25.-26. ledna 2005 / [odpovědný redaktor Tomáš Loučka] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-652-8 (brož.)

Identifikace a hodnocení rizik / [zpracoval Miloš Paleček] - Vyd. 2. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 dotisk - 44 s. ; 22 cm - 80-903604-2-4 (brož.)

International finance : theory and practice in transition countries / Daniel Stavárek - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 185 s. : il. ; 21 cm - 80-7248-290-4 (brož.)

Jak funguje rakouský systém výkonově orientovaného financování nemocnic? - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005 - 20 s. ; 21 cm - 80-86625-40-0 (brož.)

Jak jednat s problematickými lidmi / Roy Lilley ; [překlad Jana Kalová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 118 s. ; 23 cm - 80-251-0687-X (brož.) :

Jak ovládnout trhy : discount, bonus & co. / Martin Svoboda - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vi, 124 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM + errata (1 l. ; 14 x 20 cm) - 80-251-0763-9 (brož.) :

Jak působit přesvědčivě : [tipy a rady pro zdolávání stresu, posílení sebedůvěry a překonání krizí] / John Caunt ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - v, 92 s. ; 23 cm - 80-251-0685-3 (brož.) :

Jak uspět u přijímacího pohovoru / Michael Lorenz, Uta Rohrschneider ; [překlad Magdaléna Pomikálková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1406-X (brož.)


K aktuálním ekonomickým problémům / Milena Tichá - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004 - 95 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7290-211-3 (brož.)

K problematice jinakosti : sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy / uspořádala Anna Hogenová - Praha : Český olympijský výbor, 2001 - 384 s. ; 21 cm - 80-238-7923-5 (brož.)

Kapitálové trhy / Vladislav Pavlát a kol. - 2., dopl. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, c2005 - 318 s. : il. ; 23 cm - 80-86419-87-8 (váz.)

Katedrála a krychle : úvahy o evropské morálce / George Weigel ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 11 s. ; 21 cm - 80-86228-21-5 (v knize neuvedeno : brož.) :

Korupce v oblasti obchodu se zbraněmi / Filip Pospíšil - Praha : Transparency International ČR, [2004] - 24, 26 s. ; 22 cm - (Kroužková vazba)

Koučování / Paul Birch ; [překlad Hana Sušilová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 97 s. ; 23 cm - 80-251-0581-4 (brož.) :

Krach evropské ústavy : sborník textů / Anthony Coughlan ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause] - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 102 s. ; 21 cm - 80-86547-45-0 (brož.)

Království slivovice, aneb, Osudy palírníků ve Vizovicích / Marcel Sladkowski - Vyd. 1. - Vizovice : Rudolf Jelínek, 2005 - 223 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., geneal. tabulky ; 26 cm - 80-239-6278-7 (v knize neuvedeno : váz.)

Krátká zpráva o problematice malých a středních podniků v České republice / Danica Krause, Jaroslav Kux - Praha : VÚPSV, 2004 - 24 s. : il. ; 30 cm - 80-239-5793-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Kůže : zpracování a výrobky / Olga Floriánová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 179 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-1091-9 (brož.)

Management provozních systémů : téma monografie Studie organizace práce v provozních systémech / Jaromír Štůsek, Pavla Římovská, Pavel Moulis - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 138 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1044-8 (brož.)

Management workbook for Iraqi civic sector organizations / Jana Ledvinova - Ed. 1st - Prague : People in Need, 2005 - 69, [85] s. ; 30 cm - 80-903510-6-9 (brož.)


Management ziskových a neziskových organizací = Management profit and non for profit organizations : zkrácená verze habilitační práce / Petr Pirožek - Brno : VUTIUM, 2005 - 30 s. ; 24 cm - 80-214-2995-X (brož.)

Manuál pro prodejny s textilním a obuvnickým zbožím / Lenka Dohnalová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2005 - 105 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-903401-5-6 (České a slovenské odborné nakladatelství : v knize neuvedeno : brož.)

Marketingové řízení malých a středních podniků / Karel Havlíček & Milan Kašík - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-120-8 (brož.) :

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu : Zlín, 21. dubna 2005 / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky - Zlín : Ústav managementu, FaME, UTB, 2005 - 231 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7318-257-2 (brož.)

Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího) / Radim Valenčík, Rafik Bedretdinov - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 117 s. : il. ; 21 cm - 80-86754-41-3 (brož.)

Na vlně i pod vlnou : deset let s Václavem Fischerem / Věra Kudynová - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 275 s., [24] s. barev. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-86718-55-7 (váz.)

Národní knihovna České republiky : interní předpisy - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2005 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-7050-472-2 (brož.) :

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Gabriela Juráčková] - 3. upr. a dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 52 s. : il. ; 23 cm - 80-86878-04-X (brož.)

Nový přístup k evropské harmonizaci - Vyd. 1. - Praha : Český normalizační institut, 2005 - 60 s. : il. ; 21 cm - 80-7283-182-8 (brož.)

Občan o transformaci : (1989-1998) / Jaroslava Kubátová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 137 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-309-9 (brož.)


Obchodní španělština = Espanol comercial / Olga Macíková, Ludmila Mlýnková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - v, 342 s. : il. ; 23 cm + 3 CD - 80-251-0652-7 (brož.) :


Oceňování akciových trhů : metody měření správnosti ocenění / Karel Tregler - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xiv, 164 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7179-439-2 (brož.)

Odběrní poukazy Tuzexu / Zbyšek Šustek, Vít Karasiewicz, Martin Klim - Brno : Merkur Revue, 2005 - 115 s. : barev. faksim. ; 21 cm - 80-903662-0-1 (brož.)

Origin and concentration: corporate ownership, control and performance / Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar - Prague : CERGE-EI, 2005 - 48 s. ; 21 cm - 80-7344-037-7 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Partnerské regiony : Olomoucký kraj - Česká republika - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 19 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-239-6334-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně : [Šlapanice, leden 2005 / uspořádal Josef Mech] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 26 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3764-4 (brož.)

Pečeť kvality : program Leonardo da Vinci : zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní agentura programu Leonardo da Vinci, 2005 - 41 s. ; 21 cm - 80-86728-22-6 (brož.)

Peníze a život : ekonomika a zbožnost ve středověku / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bavorová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 85 s. ; 19 cm - 80-7203-657-2 (váz.)

Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském regionu : sborník výsledků druhého roku řešení projektu NAZV QF 3276 / [řešitelský kolektiv Helena Chládková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 167 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-899-1 (brož.)

Podkladový materiál k odbornému semináři o certifikačním systému pro neziskové organizace v České republice konanému 23.-24. května 2005 v Praze - [Praha ] : Transparency International-Česká republika, [2005] - 119 s. ; 21 cm - (Brož.)

Podniková ekonomika 2 : textová část / Karel Křikač, Miroslav Pavlák - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-404-X (brož.) :

Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP : operační program Průmysl a podnikání / [publikaci připravil CzechInvest ve spolupráci s MPO ČR - Odbor strukturálních fondů] - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2005 - 80 s. : il. ; 30 cm - (Brož.)


Politický a právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 321 s. ; 20 cm - 80-903237-6-6 (brož.)

Politika z obou stran : česká politika 1989-2005 / Petr Havlík, Bohumil Pečinka ; [fotografie Petr Jedinák a Jan Šibík] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 268 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3953-0 (váz.)

Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre / František Hroník - 2. vyd. - Brno : ERA, 2005 - xii, 370 s. : il. ; 23 cm - 80-7366-020-2 (brož.) :

Pracovní hodnocení / Irena Wagnerová - 1. vyd. - Brno : Marek Konečný, 2005 - 78 s. ; 21 cm - 80-903516-4-6 (brož.)

Pracovní stres a zdraví / [zpracoval Oldřich Matoušek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 dotisk - 20 s. : il. ; 22 cm - 80-903604-1-6 (brož.)

Privatizace a institucionální reformy v České republice: studie z institucionální ekonomie = Privatization and institutional reforms in Czech Republic: study in institutional economics / Jan Urban - V Praze : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2005 - 117 s. ; 21 cm - 80-85889-61-7 (brož.)

Prodávejte s úspěchem! : praktické rady a tipy pro všechny prodejce a obchodní zástupce / Rolf Leicher ; [překlad Radka Černíková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 112 s. ; 21 cm - 80-247-1439-6 (brož.)

Projection methods for economies with heterogeneous agents / Radim Boháček, Michal Kejak - Prague : CERGE-EI, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-041-5 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Průvodce distančním studiem předmětu Bankovnictví / Vladislav Pavlát - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 57 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86754-44-8 (brož.)

Před kontrolou mezd inspektorátem práce / Marie Hajšmanová, Vlasta Nováčková - Praha : Svaz účetních, 2005 - 78 s. ; 21 cm - 80-239-6177-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 132 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3718-0 (brož.)

Přepisy konferencí uskutečněných v rámci projektu Evropské diskuse : Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2005 - 253 s. ; 22 cm - 80-903122-4-1 (brož.)


Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky : růžový obláček a hrana reality / Vít Dočkal (ed.) ; Martin Chovančík ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005 - 140 s. ; 20 cm - 80-210-3751-2 (brož.)

Příklady tvorby informačního minima / Jiří Štyrský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 65 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7041-331-X (brož.)

Přímé zahraniční investice: regionální růst a politika - empirická evaluace České republiky a Polska = Foreign direct investment: regional growth and policy - an empirical evaluation of Czech Republic and Poland : zkrácená verze habilitační práce / Thaddeus J.S. Mallaya - Brno : VUTIUM, 2005 - 43 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-214-2977-1 (brož.)

Psychologické kapitoly z oblasti práce s lidmi (a v turismu zvláště) / Jiří Šípek, Jiří Štyrský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-319-0 (brož.)

Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů / Nicky Hayes ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 189 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-983-6 (brož.) :

Regionální aspekty podnikání / Ladislav Ludvík - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 78 s. ; 30 cm - 80-86764-36-2 (brož.)

Regionální portréty / zpracoval Odbor veřejných databází - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 232 s : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0979-3 (brož.) :

Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny / Daniel Stavárek - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 156 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-319-6 (brož.)

Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách / Jan Sucháček - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 221 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0865-X (brož.)

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 63 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-86520-06-4 (brož.)

Roma rising = Romské obrození / Chad Evans Wyatt ; [doprovodný esej napsala Jana Horváthová ; do angličtiny přeložil Pavel Theiner] - Vyd. 1. - Praha : Argo : Nadační fond Dobrý soused, 2005 - 205 s. : portréty ; 28 cm - 80-7203-693-9 (Argo : váz.)


Rovné příležitosti do firem : speciální vydání / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, [2005?] - 18 s. : barev. portréty ; 30 cm - 80-86520-08-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Rozpočtování ve výstavbě / Ludmila Hačkajlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 116 s. : il., plány ; 25 cm - 80-245-0921-0 (brož.)

Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností u manažerů a jejich pracovních týmů = Development of creativity and innovations skills in managers and their (work) teams : teze habilitační práce / Milan Mikuláštík - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 30 s. ; 21 cm - 80-7318-356-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Řeč těla : jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla / Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk ; [překlad Iva Michňová] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1313-6 (brož.)

Řeknu to stručně : základy slušné společnosti / Robert B. Reich ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-7261-122-4 (brož.) :

Řízení technologických procesů v průmyslu komerční bezpečnosti / Vladimír Laucký - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 101 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-329-3 (brož.)

S Luckou a Michalem kolem zeměkoule. Část IV, Od vlků a slonů ... hurá domů! / Lucie Kovaříková, Michal Jon - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, 2005 - 263 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-86814-07-6 (váz.)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 24. února 2005 / sestavila Stanislava Hronová - Praha : Oeconomica, 2005 - 355 s. : il. ; 24 cm - 80-245-0885-0 (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Domažlice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 84 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0584-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Hradec Králové / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statitického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 100 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0605-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Chrudim / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 106 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0610-7 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jičín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 98 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0606-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Kroměříž / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 84 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0631-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Náchod / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0607-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Pardubice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 113 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0611-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Prostějov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 95 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0628-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Rychnov nad Kněžnou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0608-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Svitavy / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 104 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0612-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Trutnov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0609-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Uherské Hradiště / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0632-8 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Ústí nad Orlicí / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 116 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0613-1 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Vsetín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 75 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0633-6 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Zlín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 108 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0634-4 (brož.) :

Sealed bid auctions with ambiguity: an experimental study / Yan Chen, Peter Katuščák, Emre Ozdenoren - Prague : CERGE-EI, 2005 - 75 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-051-2 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Segmentujeme spotřební trhy / Jan Koudelka - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 145 s. : il. ; 24 cm - 80-86419-76-2 (brož.)

Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie / kolektiv autorů - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005 - 154, vi s. ; 30 cm - 80-239-5792-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Smlouva ZDZ se Slovenskem ; Stanoviska k dotazům / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2005 - 62 s. ; 21 cm - (Brož.)

Soutěžní politika : jak EU odmítá bohatství a prosperitu / David Lipka a kol. - Praha : Liberální institut, 2005 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-86389-40-5 (brož.)

Souvislosti vývoje cen surového dříví / Zdeněk Bluďovský - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2005 - 44 s. : il. ; 21 cm - 80-86461-44-0 (brož.)

Správa daní a daňové řízení / Lenka Hrstková Dubšeková - Vyd. 5., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 161 s. ; 21 cm - 80-7355-043-1 (brož.)

Strategie modrého oceánu : umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry / W. Chan Kim & Renée Mauborgne ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 236 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-128-3 (váz.) :


Studijní opory I : texty pro studující v kombinované formě : bakalářský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 191 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-317-X (brož.)


Studijní opory VI : texty pro studující v kombinované formě : magisterský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 224 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-322-6 (brož.)

Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje : realizační výstup výzkumného záměru MŠMT 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů" / Milan Viturka ... [et al.] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3639-7 (brož.)

The economics of the resources industry / Jaroslav Dvořáček - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 [i.e. 2005] - 46 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0817-X (brož.)

Trh práce / Milan Šimek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-86764-26-5 (brož.)

Trh práce a politika zaměstnanosti : distanční studijní opora / Helena Kolibová, Alina Kubicová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 233 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-321-8 (brož.)

Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci : sborník významných výsledků institucionálního výzkumu LDF MZLU v Brně, řešeného v letech 1999-2004 = Sustainable forest and landscape management - from concept to reality : proceedings of important results of the institutional research of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 1999-2004 / editoři Jiří Kulhavý ... [et al.] - [Praha] : Lesnická práce, 2005 - 424, 12 s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - 80-7157-844-4 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : brož.)

Třetí cesta a její kritici / Anthony Giddens ; přeložila Adéla Vopěnková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-204-1208-5 (váz.)

Tvorba statistických map, příprava mapových kompozic a práce s MS Map / Jiří Horák ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 79 s., 17, 42 s. příl. : il. ; 30 cm - 80-248-0861-7 (kroužkový blok) :

Tying and entry deterrence in vertically differentiated markets / Eugen Kováč - Prague : CERGE-EI, 2005 - 37 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-048-2 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)


Úspěch a bohatství : jak na to-- / Stanley Bradleay - Olomouc : Epava, 2005 - 40 s., [4] s. příl. (vykládací karty) ; 21 cm - 80-86297-31-4 (brož.)


Úspěšná : průvodce moderní ženy světem byznysu / Amy Henryová ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Jaroš] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 203 s. ; 22 cm - 80-7252-109-8 (váz.)

Úvod do ekonomie : učební text pro studenty neekonomických oborů / Václav Jurečka a kolektiv - 2., upr. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - [10], 291 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0891-9 (brož.)

Úvod do řízení lidských zdrojů / Petr Krajáč - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-239-5423-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Úvod do teorie finančního trhu / Oldřich Rejnuš - Vyd. 2., nezměn. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-882-7 (brož.)

Vedení pohovoru / Brian Clegg ; [překlad Emil Horký] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 94 s. ; 23 cm - 80-251-0616-0 (brož.) :

Veřejné finance / Vlastimil Pavlásek, Hana Kunešová - Vyd. 1. - V Plzni : Nava, 2005 - 198 s. ; 21 cm - 80-7211-203-1 (brož.)

Vnitřní trh Evropské unie / Zdeněk Šrein - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2005 - 32 l. ; 30 cm - 80-7044-649-8 (kroužková vazba)

Vocabulary supplement : to Market leader pre-intermediate business English / Marcela Marešová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 82 s. ; 21 cm - 80-245-0905-9 (brož.) :

Vybrané problémy obchodního provozu / Marie Hesková, Kamil Pícha - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-735-2 (brož.)

Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení / [zpracovaly Halka Jaklová, Martina Štěpánková] - Praha : Aperio, 2005 - 39 s. ; 22 cm - 80-903087-4-0 (brož.)


Využití bankovních produktů a služeb ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků = Bank products and services for higher competitiveness and effectiveness of small and middle entreprises : teze disertační práce :obor:6208V Management a ekonomika / Hana Šedová - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 36 s. ; 21 cm - 80-7318-246-7 (brož.)


Vývoj ekonomie / Hana Pačesová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 155 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03277-9 (brož.) :

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993-2004 / zpracoval Odbor příjmové politiky MPSV ČR ; [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-86878-17-1 (brož.) :

Vývoj, institucionální rámec a instrumenty III. pilíře Evropské unie / Přemysl Špicar - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-239-6227-2 (v knize neuvedeno : brož.) :

Wages in a growing Russia: when is a ten percent rise in the gender pay gap good news? / Elena Kazakova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-7344-040-7 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu = XXIII. international colloquium on the acquisition process management aimed at current issues in science, education and creative thinking development : proceedings of abstracts and electronic version of contributions on CD-ROM : Brno, 19. května 2005 / [redakce Eva Hájková, Rita Vémolová] - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 76 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-85960-92-3 (brož.)

Zahraniční politika rozšířené Evropské unie: témata, výzvy, perspektivy = Enlarged European Union and its foreign policy: issues, challenges, perspectives / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 135, 137 s. ; 21 cm - 80-903237-7-4 (brož.)

Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy / Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 200 s. ; 21 cm - 80-86861-23-6 (brož.)

Základy marketingu : teorie, řešené příklady a grafická podpora : studijní pomůcka vhodná pro distanční formy studia / Marie Hesková a kol. - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7040-719-0 (brož.)

Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář s příklady : podle stavu k 1.7.2005 / Igor Pantůček - Praha : Linde, 2005 - 351 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-535-4 (brož.)

Zákon o daních z příjmů : praktický průvodce / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 475 s. ; 30 cm - 80-7208-514-X (brož.) :


Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD - 1947 / připravila Jana Pšeničková - Vyd. 1. - Praha : Národní archiv, 2005 - 382 s. ; 29 cm - 80-86712-27-3 (brož.) :

Zemědělství v agrobyznysu : základy agrární ekonomiky a politiky / Věra Bečvářová - 1. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 62 l. : il. ; 30 cm - 80-7157-891-6 (brož.)

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí : metodická pomůcka pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání / [zpracoval Pavel Kučina] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 dotisk - 36 s. ; 22 cm + 1 disketa - 80-903604-7-5 (brož.)

Zlato : příběh neobyčejného kovu / Jan Struž, Bohumil J. Studýnka - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 336 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-247-0902-3 (váz.)

"Arizace" a arizátoři : drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45) / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 481 s. ; 22 cm - 80-246-1000-0 (brož.)

100 tipů jak zlepšit svůj byznys / Ken Langdon ; [překlad Vladimír Paulíny] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - ix, 147 s. ; 20 cm - 80-251-0664-0 (brož.) :

100 tipů pro úspěšnou kariéru / Ken Langdon ; [překlad Markéta Henychová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - ix, 141 s. ; 20 cm - 80-251-0665-9 (brož.) :

100 tipů pro úspěšný prodej / Ken Langdon ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 124 s. ; 20 cm - 80-251-0666-7 (brož.) :

100 zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru / Richard Templar ; [přeložil Jan Fiala] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 241 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1299-7 (brož.)

2001 - George A. Akerlof, Andrew Michael Spence, Joseph E. Stiglitz / redakce Ramis Václavík - Praha : Oeconomica, 2005 - 39 s. : portréty ; 21 cm - 80-245-0900-8 (brož.)


23rd international conference Mathematical Methods in Economics 2005 : book of abstracts : 14-16 September, Hradec Králové, Czech Republic / [editor Hana Skalská] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 37 s. ; 21 cm - 80-7041-547-9 (brož.)


6. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví : sborník 2005 / [sestavili Romana Borová a Radoslav Míšek] - Praha : Oeconomica, 2005 - 433 s. ; 25 cm - 80-245-0863-X (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist