Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 2003

Adaptace literárního díla a její didaktické využití / Radomil Novák, Ivana Gejgušová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky výuky chemie XII. : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. : sborník přednášek. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 373 s. : il. ; 21 cm - brož.

Alfa : příručka administrátora kurzu. - 1. vyd. - Praha : KMS, 2002. - 57 s., [9] l. příl. : formuláře ; 30 cm - brož.

Angličtina po písmenkách : metodika. : učebnice pro 4. ročník základních škol. / Milena Kelly - 3. verze, 2. vyd. tiskem. - Praha : Angličtina Expres, 2002. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Athénská demokracie / Jochen Bleicken ; [z německého originálu přeložil Jan Souček]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 791 s. : il. ; 22 cm - váz.

Audiovizuální komunikace výukových médií / Jan Mašek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

Balbínovská miscellanea : sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. : Klatovy 3. a 4. prosince 2001. / [uspořádali Viktor Viktora, Milena Hálková] - Vyd. 1. - Klatovy : Městská knihovna Klatovy, 2002. - 152 s. : il., faksim. ; 25 cm - brož.

Benandanti : čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. / Carlo Ginzburg ; [z italského originálu přeložil Josef Hajný]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 226 s. : faksim. ; 21 cm - váz.

Biologie : 1 850 testových otázek a odpovědí. / Lubomír Kincl, Vlastimila Chalupová, Vítězslav Bičík - 2. dopl. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 281 s. ; 21 cm - brož.

Bohumír Kolář : bibliografie 2002. - Olomouc : Literární sekce vlastivědné společnosti muzejní, 2003. - 60 s. ; 21 cm - Brož.

Bylo nebylo mezi Brdy a Berounkou : ilustrované pověsti Podbrdska. / nakreslil Tadeáš Petr ; [uspořádal Petr Kmínek]. - Vyd. 1. - Beroun : Muzeum Českého krasu, 2002. - 80 s. : il., mapa ; 27 cm - Brož.

Cesta současné školy ke škole tvořivé : výchozí teorie k závěrečným pracím frekventantů kursu a záznam realizovaných lekcí dramatické výchovy, projektů a divadelních představení. / editor Marie Pavlovská - Brno : MSD, 2002. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.


Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických schopností / Vlastimil Švec a kolektiv - Brno : Paido, 2002. - 306 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chvály : diatriby a kázání, laudace a mystifikace in margine 1994-2001. / Martin C. Putna - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2001. - 175 s. ; 17 cm - váz.

České školství v mezinárodním srovnání : stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a glance 2002. / [zpracovalo Oddělení informačních výstupů a analýz] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2002. - 47 s. : il. ; 30 cm - brož.

Českou módu / Dodal (Jaroslav), Dostál (František) - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 107 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Český pedagogický tezaurus / zpracovali Naděžda Baránková, Antonín Dušek, Jiří Haškovec - 2., upr. vyd. - Praha : Tauris, 2002. - 327 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Čítanka plná příběhů nových i novějších : výběrové texty literární a výtvarné výchovy pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. / zpracoval Ludvík Štěpán - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 166 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Dalších 199 výtvarných činností : náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. / Maryann Kohlová, Cindy Gainerová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 258 s. : il. ; 24 cm - brož.

Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918 : eine teilkommentierte Bibliographie. / Helmut Glück ... [et al.] - Berlin : Walter de Gruyter, 2002. - xxxii, 290 s. ; 24 cm - váz.

Didaktika tělesné výchovy / Vlasta Vilímová - Brno : Paido, 2002. - 103 s. : il. ; 23 cm - brož.

Etymologiae / Isidor ze Sevilly - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000-. - 5 sv. ; 21 cm - 1-3 ; váz.


Evropská dimenze výchovy k občanství : sborník materiálů z přednášek "Evropská dimenze v přípravě učitelů občanské výchovy a společenských věd". : [editoři Miroslav Sapík a Salim Murad]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2002. - 168 s. ; 21 cm - brož.


Gastronomický a společenský průvodce světem 1. Evropa / Dobromil Ječný, Vlasta Gregorová - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Gastronomický a společenský průvodce světem 2. Afrika a Asie / Dobromil Ječný, Vlasta Gregorová - 1. vyd. - Úvaly : RATIO, [2002]. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník. : 26.-27.3.2002, Olomouc. / [uspořádali Milan Valenta, Eva Rádlová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2002. - 448 s. ; 21 cm - brož.

Italský jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : vyšší obtížnost. / Rita Cagiano - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2002. - 56 s. ; 23 cm - brož.

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti. : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. / Pavel Dolejší - 2. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Jak se orientovat a přežít v přírodě : příručka SAS. / Neil Wilson - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 192 s. : il. ; 25 cm - váz.

Jak tábořit a žít v přírodě / Chris McNab - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 192 s. : il. ; 25 cm - váz.

Jan Renner : (1869-1959). : život a dílo rakovnického archiváře, muzejníka a učitele. / Jan Černý - Rakovník : Rabasova galerie, 1999. - 163 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kapitoly ze školského managementu / Jan Solfronk - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 89 s. ; 30cm - brož.

Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí). / Marie Kocurová - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 416 s. : il. ; 24 cm - brož.


Koncepce vědecké práce a výuky v oboru soudní inženýrství : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Soudní inženýrství". / Albert Bradáč - Brno : Vutium, 2003. - 32 s. : il. ; 24 cm - brož.


Konkrétní poezie a výuka německého jazyka : konkrétní poezie v dějinách německy psané literatury a její využití ve výuce. / Věra Janíková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 113 s. ; 21 cm - brož.

Logika : pro přijímací zkoušky na právnické fakulty. / [ Kamila Dvořáčková] - Praha : Tutor, 2002. - 94 s. : il. ; 21 cm - brož.

Malá encyklopedie o titulech / Václav Šťastný - Praha : Linde, 2002. - 60 s. ; 15 cm - brož.

Masarykova univerzita v Brně : Přírodovědecká fakulta. : seznam předmětů vypisovaných v akademickém roce. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 168 s. ; 21 cm - brož.

Matematika na německé technice v Brně / Pavel Šišma - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 322 s. ; 24 cm - váz.

Matematika pro všechny děti : sborník materiálů kurzu pro učitele "Vyučování matematice na 1. stupni ZŠ". / editoři Jiří Divíšek, Alena Hošpesová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 101 s., 3 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Mädchenbildung zwischen Traditionsbindung und Reformanspruch / Brigitte Klimek - , 2002. - 361 s. ; 21 cm - Brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání - Praha : Josef Raabe, 1999-. - 2 sv. ; 23 cm - soubor

Metodické pokyny pro zpracování diplomové, bakalářské, ročníkové a seminární práce / Ladislav Zapletal - Vyd. 1. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše v Brně, 2002. - 63 s. ; 21 cm - kroužková vazba

Metodika závěrečné práce v kurzu sociální práce / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice : (vysokoškolská učebnice). / Hana Váňová, Jiří Skopal - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 196 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mikrosonda Občanský a společenskovědní základ : závěrečná zpráva projektu. / Marek Mičienka, Irena Moravcová-Smetáčková, Petra Rubánková - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.


Mluva a pořekadla z Kravař a okolí / Lidie Rumanová - Vyd. 1. - Kravaře : Zámecké muzeum, 2002. - 59 s. : il. ; 21 x 21 cm - brož.

Model individuálního inkubátoru ve virtuálním světě : zkrácená verze PhD Thesis. / Josef Hajkr - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav aplikovaných disciplín, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Moderní vzdělávací technologie / Jiří Průcha - 1.vyd. - Praha : Vysoká škola J. A. Komenského, 2003. - 93 s. ; 30 cm - brož.

Moje krůčky k počítání / [zpracovala Olga Kubějová ; ilustrace Miroslav Růžek]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 47 s. : vše barev. il. ; 30 cm - brož.

Moje krůčky k přemýšlení / [námět a zpracování Mária Tarábková ; ilustrace Tomáš Profant]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 47 s. : vše barev. il. ; 30 cm - brož.

Moje první krůčky s tužkou v ruce / [námět a motivační básně Jitka Halasová ; zpracování Mária Tarábková. ; ilustrace Tomáš Profant]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 47 s. : vše barev. il. ; 30 cm - brož.

Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. / [sestavili] Eva Kuťáková, Václav Marek, Jana Zachová - 4., rozš. a přeprac. vyd., V nakl. Leda vyd. 1.. - Voznice : Leda, 2002. - 510 s. ; 22 cm - váz.

Nabídka kurzů krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2003 - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 9 s. ; 21 cm - brož.

Národopisné paběrky z Hlučínska / Ludmila Hořká - Vyd. 2. - Kravaře : [Kulturní středisko zámek Kravaře], 2002. - 45 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Neoborové cizí jazyky na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR : mezinárodní konference. : sborník ze 4. setkání vysokoškolských učitelů neoborových cizích jazyků na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. : [Ústí nad Labem, 10. září 2002]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Centrum jazykové přípravy, 2002. - 66 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Nesmrtelné ideje / Lucius Annaeus Seneca ; [z knihy "Slova tesaná do mramoru" vybrala Radka Fialová. ; autoři fotografií Milan Kořínek ... et al.. ; překlad Václav Bahník]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - [45] s. : barev. il. ; 15 x 15 cm - váz.


Než půjdu do školy : 5 elektronických her pro předškoláky. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [10] s. : barev. il. ; 34 cm + 1 příl.. + 1 elektronic. disk. - leporelo

Některé aspekty sociálního klimatu a jejich využití ve školní praxi : učební text k workshopu. / Vladislava Heřmanová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nová arteterapie v psychopedii / Miroslav Klivar - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2002. - 63 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I / Milada Švecová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obory, v nichž vynikli profesoři a absolventi gymnázia - Brno : Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, 2002-. - 1 sv. : il., portréty ; 21 x 21 cm - Brož.

Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol : grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185. / Květa Rychtářová, Bohumila Roubalová, Jaroslava Celerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Centrum jazykové přípravy, 2002. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odmaturuj! z chemie / [zpracovaly Marika Benešová, Hana Satrapová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 208 s. : il. ; 25 cm - brož.

Odmaturuj! z matematiky / [zpracovali Pavel Čermák, Petra Červinková] - Vyd. 2., (opr.). - Brno : Didaktis, 2003. - 208 s. : il. ; 25 cm - brož.

Od prožívání k požitkářství : výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky. / Jiří Němec - Brno : Paido, 2002. - 111 s. ; 23 cm - brož.

Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež / Ivana Gejgušová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 39 s. ; 22 cm - brož.

Piknik u cesty : filosofická zastavení. / [editor Vlasta Christovová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Pohádkové hry : hrajeme si celý rok. / Naděžda Kalábová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 197 s. : il. ; 21 cm - brož.


Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / Vlasta Karásková, Zuzana Hanelová, editorky] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2002. - 74 s. : il. ; 21 cm - brož.

Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních / [sestavila, převyprávěla, doprovodnými texty a poznámkami opatřila Eva Koudelková] - Liberec : Bor, 2002. - 142 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. / Jiří Pelikán - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 159 s. ; 23 cm - brož.

Pomníky a pamětní desky Chrudimska / Pavel Kobetič a kolektiv - 1. vyd. - Chrudim : Okresní muzeum : Státní okresní archiv, 2002. - 225 s. : il. ; 21 x 21 cm - váz.

Potraviny a výživa : učebnice pro odborná učiliště. : obor kuchařské práce. / [Marie Šebelová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pověsti a písničky z Uničovska / [text Nikola Hirnerová ; ilustrace Radomír Veselý]. - 1. vyd. - Uničov : Městský úřad, 2002. - 38 s. : il., noty ; 21 cm - brož.

Pověsti Mladovožicka / Jaroslav Wimmer - Praha : Maroli, 2002. - 74 s. : il. (některé barev.), noty ; 16 cm - váz.

Pověsti z Chocně a okolí : lidové zvyky, pověry a léčitelství z okolí Chocně. / Zdeněk Meduna - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 93 s. : il. - brož.

Pražské pověsti a legendy / sebral Josef Svátek - V Pasece vyd. 5. - Praha : Paseka, 2002. - 204, [16] s. obr. příl. ; 15 cm - váz.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Projekt Cestou do muzea : metodické listy města Prostějova a jeho okolí pro učitele 3., 4. a 5. tříd základních škol. / [Jana Slezáčková, Marie Dokoupilová] - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2002. - 50 s. ; 30 cm - brož.


Projekt Cestou do muzea : pracovní listy města Prostějova a jeho okolí pro žáky 3., 4. a 5. tříd základních škol. / [Jana Slezáčková] - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) (14 volných listů v obálce) : il., mapy, plánky ; 30 cm - volné listy v obálce


Předškolní pedagogika I. : smysl a proměny dětství. / Eva Opravilová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 40 s. ; 30 cm - brož.

Přijímací řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2003-2004. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. ; 21 cm - brož.

Příběh čaje / Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi ; [fotografie Zdeněk Thoma ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 398 s. : il. (většinou barev.) ; 31 cm - váz.

Příklady a klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního / Rudolf Vokoun ... [et al.] - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 75 s. ; 30 cm - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 1. Český jazyk a všeobecný přehled / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 43 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. (Řešení úkolů, 15 s.). - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2. Matematika / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 43 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. (Řešení úkolů, 7 s.). - brož.

Psychopedie : speciální pedagogika mentálně retardovaných. / Petr Franiok, Jaroslav Kysučan - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 57 s. ; 30 cm - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 1998-. - 2 sv. : il. ; 30 cm - soubor ; brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti : sborník příspěvků z 5. celostátní konference: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. : Hradec Králové, 17.4.2002. / editor Tomáš Svatoš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.


Role Katedry pedagogiky v rozvoji zemědělského vzdělávání a výzkumu : sborník příspěvků mezinárodního semináře k 50. výročí samostatné univerzity. : proceedings international seminar to celebrate the 50th anniversary of the independent statute of the university. : 26.9.2002, Praha. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 135 s., obr. příl. : il. ; 29 cm - brož.


Rytmus roverského roku / [text a ilustrace] Jan Pfeiffer-Racek - Vyd. 1. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 127 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řeči na sněmu / Démosthenés ; [z řeckého originálu přeložil, předmluvu a poznámky napsal Pavel Oliva]. - 1. vyd. - Praha : Arista : Baset, 2002. - 231 s. ; 21 cm - Arista ; váz

Sbírka příkladů a cvičení k přijímací zkoušce z cizího jazyka / Milena Dvořáková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, c2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Sborník z kolokvia "Manažerské disciplíny" : konaného v rámci akcí k 10. výročí založení Policejní akademie České republiky v Praze dne 29. ledna 2002.... / sestavili Milan Kný a Josef Požár ; úvodní a průvodní slovo Milan Kný. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 87 s. ; 29 cm - brož.

Senioři hradecké lékařské fakulty UK a fakultní nemocnice vzpomínají / Rudolf Klen a kolektiv - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně, 2002. - 76 s. ; 21 cm - brož.

Situace ve výtvarné výchově / Helena Hazuková, Miloslava Dvořáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 41 s. ; 30 cm - brož.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : hra v komunikaci s dětmi. : sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného Katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KJČL PdF OU 22. listopadu 2002. ; [uspořádal Radomil Novák]. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2002. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů Katedry financí / [editor František Čámský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 146 s. : il. ; 21 cm - brož.

Spánek malých dětí / Isabelle Gravillon - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 111 s. ; 20 cm - brož.

Staré pověsti moravské / Alena Ovčačíková - Olomouc : Poznání, 2001. - 181 s. ; 17 cm - váz.

Staré řecké báje a pověsti / převyprávěla Heather Ameryová ; [z anglického originálu přeložila Petra Klůfová]. ; ilustrovala Linda Edwardsová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 128 s. : barev. il. ; 18 cm - váz.


Staropražské Vánoce : [Muzeum hlavního města Prahy 28.11.2002 - 2.2.2003]. : [katalog výstavy. / Zdeněk Míka] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2002. - 46 s. : barev. il. ; 19 x 23 cm + 1 příl.[Soupis vystavených exponátů. 15 s.]. - brož.

Styl : mezinárodní veletrh módy. : Brno 18.-20.2.2003. : katalog. - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 130 s. : barev. il. ; 22 cm + 2 příl.. - kroužková vazba

Svět je plný dobrých lidí : pokračování v Ústí nad Labem. / Luba Korálová - Ústí nad Labem : Albis International, 2002. - 203 s., [18] s. obr. příl. - brož.

Systémový přístup ke zvýšení úspěšnosti romských žáků v učení a jeho experimentální ověřování : (závěrečný výstup řešení grantového projektu GA ČR č. 406/00/0050). / Stanislav Navrátil, Jan Mattioli - Brno : Paido, 2002. - 107 s. : il. ; 25 cm - brož.

Tančili tváří k slunci / Donni Buffalo Dog ; [z anglického originálu přeložila Tereza Obručová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 269 s. ; 20 cm - váz.

Tibet - dny sváteční / fotografie Eric Lobo ; předmluva Katia Buffetrille. - České vyd. - [Zlín] : Tigris, [2002]. - 189 s. : barev. il. ; 28 x 28 cm - váz.

Učební text pedagogického minima pro instruktory žáků / [ved. aut.kol. Miroslav Konečný] - 3. upr. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Učitelovo rozhodování v situacích výtvarné výchovy : příkladový materiál. / Helena Hazuková, Miloslava Dvořáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 59 s. ; 30 cm - brož.

Učitel - Evropan : trojzemí ERN - faktor evropanství v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. : sborník příspěvků řešitelů výzkumného záměru Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci konané dne 15. ledna 2003. / [uspořádal Josef Horák] - Liberec : Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 150 s. : il. ; 21 cm - brož.

Univerzity jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu / redakce Jiří Kazelle, Alena Mizerová, Renata Sátorová - 1. vyd. - V Brně : Vutium, 2002. - 198 s. : il. ; 23 cm - brož.


Úvod do speciálního poradenství / Zuzana Hadj Moussová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 77 s. ; 29 cm - brož.


Úvod do studia literatury pro děti a mládež / Milena Rosová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 20 s. ; 21 cm - brož.

Vánoční pozdravy / Marie Brahová - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují : Rodomax, 2002. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vánoční pozdravy : originální přání s vánočními motivy. / [Helma Rossow] - Ostrava : Anagram, 2002. - 31 s. : ukázky, vzorky ; 22 cm + 1 příl.. - brož.

Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky / Petr Novotný, Milan Pol (eds.) - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. - 84 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z logopedie : metodika a reedukace specifických asimilací. / Václava Tomická - Vyd. 2. opr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor / [Antonín Langhamer] - Nový Bor : Vyšší odborná škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská, 2000. - 105 s. : barev. il. ; 26 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor : 1870-2000. / Antonín Langhamer - Nový Bor : Vyšší odborná škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská, 2002. - [69] s. : barev. il. ; 26 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vytváření informačního zázemí školy / Zdeněk Jonák, Ludmila Čumplová, Jaroslava Brachtlová - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. ; 20 cm - brož.

Výpravy opačným směrem : (Pobaltí). / David Šťáhlavský - 1. vyd. - Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2002. - 181 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - Radioservis ; váz.

Výroční zprávy středních škol v Ústí nad Labem : bibliografie. / Ivo Brožek, Marcela Hrabáková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 57 s. : faksimile ; 30 cm - brož.


Výuka veřejné ekonomiky a správy na vysokých školách v ČR : 2. pedagogický seminář. : sborník příspěvků. : Ostrava, 4.9.2002. / editor Hana Fachinelli - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2002. - 37 s. : il. ; 30 cm - brož.


What students expect and what they see: ideology, identity and the double auction classroom experiment / D. Andrew Austin, Nathaniel T. Wilcox - Prague : CERGE-EI, 2002. - 38 s., příl. : il., tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková - PrůhonicePelhřimov : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Nová tiskárna, 2002. - 60, [54] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Záchrana genofondu vybraných ohrožených taxonů v České republice / Jiří Žlebčík ... [et al.] - 1. vyd. - PrůhonicePelhřimov : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Nová tiskárna, 2002. - 74 s. : il. ; 30 cm -

Základy andragogiky / Zdeněk Palán - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 199 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy komprehenzivní tyflopedie Díl 1. Přehled systému komprehenzivní tyflopedie / Ján Jesenský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákony 2003. 5. Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 400 s. ; 21 cm - Brož.

Z pohádky do zahrádky : přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky. / [text a kresby Alena Uhříčková] - Brno : Rezekvítek, 2002. - 56 s. : il. ; 21 cm - brož.

Život v 19. století : sbírka dokumentačních materiálů. / Jana Englová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002. - 63 l. : il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist