Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za leden-únor 2001

Asertywnosc u dzieci w okresie wczesnej adolescencji / Maria Oles - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 228 s. : tab. - brož.

Czech Republic 2000 : Ten Years on: Environment and Quality of Life after Ten Years of Transition. / [editors Bedřich Moldan, Tomáš Hák] - Prague : Charles University, 2000. - x, 50 s. : il., tab. - brož.

Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : sympozium o českém vystěhovatelství, exulantsví a vztazích zahraničních Čechů k domovu, 29.-30. června 1998. / Karel Hrubý a Stanislav Brouček, editoři - Vyd. 1. - Praha : Karolinum : Etnologický ústav AV ČR, 2000. - 339 s. : tab. - Univerzita Karlova, váz.

Člověk, média a elektronická kultura : výbor z díla. / Herbert Marshall McLuhan - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 415 s. : il. - váz.

Dewiacje wychowawcze w srodowisku wiejskim / Wieslaw Ambrozik - Wyd. 1. - Poznan : Eruditus, 1997. - 98 s. : tab. - brož.

Dějiny společenských teorií / Ivana Holzbachová - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 106 s. - brož.

Dialogický personalismus : 6. výroční přednáška. / [Karel Vrána] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 20 s. : il. - brož.

Druhý deník kacíře : soubor novinových článků, poznámek a recenzí 1999. / Daniel Strož - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2000. - 165 s. - brož.

Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939) : (méně známé aspekty). : (meneje izvestnyje aspekty temy). / pod redakcí L. Běloševské - 1. vyd. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1999. - 351 s. - brož.

Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech : (výsledky výběrového šetření v České republice). : (results of a sample survey in the Czech Republic). / [Dagmar Dzúrová, Edita Smolová, Eva Dragomirecká] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 106 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivana Witzová - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Economic and social changes in Czech society after 1989 : (an alternative view). / Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka - Prague : Carolinum, 2000. - 279 s. - váz.

Ekonomické a společenské změny v České společnosti po roce 1989 : (alternativní pohled). / Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 273 s. : tab. - váz.

Ekonomika a společnost : vybrané kapitoly ze sociologie. : skripta. / Jiří Winkler - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 151 s. - brož.

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim / Emil Mleziva - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 238 s. : il., tab. - váz.


Etika pro nové milénium / Jeho Svatost dalajlama - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 2000. - 199 s. - váz.

Interpretace kultur : vybrané eseje. / Clifford Geertz - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 565 s. - brož.

Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. / Miroslav Disman - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 374 s. : il., tab. - brož.

Je na Marxu život? : postkomunistická střední Evropa bez ubrousku. - 1. vyd. - Praha : ELK : Formát, 2000. - 131 s. - ELK. Praha, váz.

Jste asertivní? / Sue Bishop - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 117 s. : il. - brož.

Kdo je kdo není v hnutí Nového věku : svět náboženství a duchovních směrů na konci milénia. / Josef Wolf - Praha : Votobia, 2000. - 230 s. - brož.

Khmerové / Ian Mabbett a David Chandler - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 303 s. : il. - váz.

Komunikativní dovednosti / Iveta Bednaříková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 47 s. : il. - brož.

Konflikty v řízení a řízení konfliktů / Michal Čakrt - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 181 s. - brož.

Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra. / Kurt Koch - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 282 s. - brož.

Lidé Třineckých železáren / fotografie Jindřich Štreit ; texty Jiří Wawrzacz, Jindřich Štreit. - Třinec : Třinecké železárny : Moravia Steel, 2000. - 93 s. : fot. - váz.

Moravská vesnice v předbělohorském období / Tomáš Měšťánek - Uherské Hradiště : t. L.V. Print, 2000. - 219 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Nauč se říkat Ne / Ulrike Dahmová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 219 s. - váz.

Na konci světa : Burjatsko - Sibiř. / texty Dan Berounský, Luboš Bělka ; fotografie Jindřich Štreit. - 1. vyd. - Volary : Stehlík, 2000. - 141 s. : fot. - váz.

Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti : mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme). / Dana Hamplová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 60 s. : tab. - brož.

Němci v Praze 1861-1914 / Gary B. Cohen - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 314 s. : tab. - brož.

Nové Rusko / Libor Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 146 s. - brož.

Paprsek slunce pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 79 s. : il. - brož.


Partnerství, sexualita a rodina / Ivana Binarová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 43 s. - brož.

Peking : fotografie. : [OKD, Praha; 2.4.-12.5.2000]. / [fotografie Jiří Tondl ; kaligrafie Taj-ťun Hejzlarová]. - [Praha : OKD, 2000]. - 38 s. : fot. - brož.

Pitevní praktikum pro pokročilé / Stanislav Komárek - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2000. - 329 s. - váz.

Podoby násilí v rodině / Šárka Gjuričová, Jana Kocourková, Jiří Koutek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 101 s. - brož.

Pohlaví, gender a společnost / Ann Oakleyová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Po uši v postkomunismu / Jan Drábek - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 223 s. : il. - váz.

Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek / Lenka Simerská, Irena Smetáčková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 63 s. - brož.

Pražské promenády / Adolf Branald - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 211 s. : il. - váz.

Problém času v sociologické teorii / Jiří Šubrt - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 118 s. - brož.

Přehled moderních politologických teorií : empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. / Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 304 s. - váz.

Překonejte nesnáze v lásce : 100 způsobů, jak pěstovat a posilovat mezilidské vztahy a jak potlačovat zlozvyky, které narušují lásku. / Richard Carlson a Kristine Carlsonová - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 241 s. - brož.

Psychologie v podnikání a komunikace / Zdeňka Pechačová, Eduard Bakalář - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 235 s. : il. - brož.

Slowianie - Niemcy - Europa : wybór prac. / Herbert Ludat - PoznanMarburg : Sorus : Böhlau, 2000. - 378 s. : il. - brož.

Sňatky a rozvody ve Východočeském kraji / zpracoval Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 103 s. : tab. - brož.

Sociologie I / Helena Hudečková, Michal Lošťák - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 92 s. : tab. - brož.

Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová a kol. - 4., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 246 s. : tab. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 1. / zpracovaly L.

Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - 386 s. - brož.


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 2. / zpracovaly L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - s. 387-776. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 3. / zpracovaly L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - s. 777-1158. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 4. / zpracovaly L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - s. 1159-1539 + 1 mapa. - brož.

Souvislosti evropské integrace : sborník příspěvků ze XXXII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2000. : VŠP Hradec Králové, 11. a 12.4.2000. / editor Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 276 s. : il., tab. - brož.

Společenské problémy kinantropologie : celofakultní seminář společenskovědní sekce. / [k vydání připravil Tomáš Perič] - Praha : Karolinum, 2000. - 83 s. : il., tab. - brož.

Společenské procesy a jejich aktéři / [redaktor Jiří Šubrt] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 168 s. - brož.

Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové) / Radovan Rybář - Brno : CERM, 2000. - 28 s. - brož.

Spoleczenstwo sredniowieczne na szachownicy zycia : studium ikonograficzne. / Alicja Karlowska-Kamzowa. Traktat o obyczajach i powinnosciach szlachty na podstawie gry w szachy / Jakub de Cessolis ; fragmenty w tlumaczeniu polskim do druku podali Tomasz Jurek, Edward Skibinski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 175 s. : il. - váz.

Statistické tabulky a vzorce / Bohdan Linda, Jana Kubanová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 34 s. - brož.

Statistický bulletin brněnského kraje Za 1. pololetí 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 84 s. : tab. - Brož.

Statistický bulletin zlínského kraje za 1. pololetí 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2000. - 91 s. : tab. - Brož.

Stranická identifikace v České republice / Klára Vlachová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 33 s. : tab. - brož.

Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. / Jürgen Habermas - Vyd. 1. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 418 s. - brož.

Symboly v jednání / Ivan Mucha - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 193 s. - brož.

Švédské stoly, aneb, Jací jsme / Michal Viewegh - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2000. - 164 s. - váz.

Technologický rozvoj jako produkt sociokognitivní sítě / Tomáš Cahlík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939 / Jiří Cihlář - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2000. - 176 s. : il. - brož.

To byla léta devadesátá : malý společenský příběh. / Vladimír Jiránek, Bohumil Pečinka - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 149 s. : il. - brož.

Tři guineje / Virginia Woolfová ; z angličtiny přeložili Stanislava Pošustová a Martin Pokorný. - [Praha] : One Woman Press, 2000. - 321 s. - brož.

Under the Torch of the Modern Era : the first two centuries of book-printing in Bohemia. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1st ed. - Prague : National Library of the Czech Republic, 2000. - 130 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Unikající svět : jak globalizace mění náš život. / Anthony Giddens - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 135 s. - brož.

Úvod do pedagogického výzkumu / Peter Gavora - Brno : Paido, 2000. - 207 s. : tab., il. - brož.

Úvod do sociální politiky / Tamara Svobodová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 43 s. - brož.

Vídeň na přelomu století / Carl E. Schorske - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 354 s., 75 obr. na příl. : il. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálních deviací / Jitka Skopalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 36 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení Část I.. / Anna Arnoldová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 247 s. - brož.

Vybrané problémy současné společnosti / Ludmila Typovská, Jitka Skopalová, Miroslav Dopita - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 45 s. - brož.

Vývoj pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 43, v, s., tb. příl. : tab. - Brož.

Vývoj regionálních rozdílů v ČR v letech 1994-1999. / zpracoval Václav Ježdík - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 49 s., 10 mp. příl. : tab., mapy. - brož.

Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999 / Pavel Machonin, Lumír Gatnar, Milan Tuček - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 63 s. : il., tab. - brož.

What makes inequalities legitimate? : an international comparison. / Martin Kreidl - 1. vyd. - Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 49 s. : tab. - brož.

Wokól socjotopografii póznosredniowiecznej Swidnicy Cz. 1. / Mateusz Golinski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 229 s. : il., tab. + 1 příl. - brož.

Základy statistiky pro pedagogy / Oldřich Králík, Jiří Hartmann - Brno : CERM, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist