Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2000

Analytická geometrie na českých středních školách po roce 1849 : metodická pomůcka pro učitele a studenty. / Miroslav Lávička - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Anglicko-český, česko-anglický glosář vybraných termínů z pedagogiky : příloha ke sborníku Vědecká pojednání č. V-1/1999. / [redakce Jiří Vacek ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 71 s. - brož.

Cambridge English for schools : teacher's book one. / Andrew Littlejohn, Diana Hicks - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 174 s. : il. - brož.

Centrum dalšího vzdělávání : informace o studiu v programech celoživotního vzdělávání. 2000-2001. / [zpracovala Eva Dvořáková] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 23 s. : tab. - brož.

Co si Tivové vyprávějí aneb Staré pověsti, pohádky a bajky tivské / příběhy vybral, přeložil, upravil a komentářem upravil Antonín Libický - Praha : Společnost přátel Afriky, 1998. - 30 s. : il. - Brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky a veřejné správy / Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 109 s. - brož.

Čtenářské tabulky : rozšiřující soubor pro analyticko-syntetickou metodu s progresivními prvky nácviku čtení. : rozvoj čtenářských dovedností: u starších dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení. / Josef Novák - 4., upr. vyd., v Tobiáši 1.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2000. - 99 s. - brož.

Čtenářské tabulky : základní soubor pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení. : rozvoj čtenářských dovedností: u dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení. / Josef Novák - 4., upr. vyd., v Tobiáši 1.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1999. - 55 s. - brož.

Department of Mathematics Report Series Vol. 7. / [editor in Chief Pavel Pech] - Vyd. 1. - České Budějovice : University of South Bohemia, 1999. - 53 s. : il., tab. - brož.

Didaktika II / Alena Nelešovská, Hana Spáčilová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 43 s. - brož.

Didaktika IV / Alena Nelešovská, Hana Spáčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 46 s. - brož.

Didaktika I / Alena Nelešovská a kol. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 48 s. - brož.

Dramatická výchova a divadlo / Marie Pavlovská, David Kroča - Brno : CERM, 1999. - 26 s. - brož.


Dyskalkulie : specifické poruchy počítání. : metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. / Josef Novák - Vyd. 2., v nakl. Tobiáš 1.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2000. - 43 s. : il. + 51 příl.. - brož.


Dyslalie : metodika reedukace. / Dana Kutálková ... [et al.] - Praha : Septima, 1999. - 63 s. - brož.

Encyklopedie do kapsy / John Farndon - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 512 s. : il. - váz.

Encyklopédia do vrecka / John Farndon - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 512 s. : il. - váz.

Ethics and Traditional Folk Culture : Study on Moral Consciousness and Conduct in Manifestations of Traditional Folk Culture. / [Study Writer Josef Jančář] - 1st Ed. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - 123 s. - brož.

Evropská unie v geografickém vzdělávání : profesní příprava učitelů geografie České republiky na realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání. : příručka v rámci projektu FRVŠ č. 1632/1999. / Petr Šindler, Arnošt Wahla - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 105 s. : il., tab., mapy - brož.

Fakulta architektury : informace o studiu. 2000-2001. / [zpracoval Jiří Suchomel] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 11 s. : tab. - brož.

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : informace o studiu. 2000-2001. / [zpracovala Dagmar Militká] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 57 s. : tab. - brož.

Fakulta pedagogická : informace o fakultě a studiu. 2000-2001. / [zpracovala Olga Roztočilová] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 75 s. : tab. - brož.

Fakulta strojní : informace o studiu. 2000-2001. / [zpracoval Miroslav Malý] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Fakulta textilní : informace o studiu. 2000-2001. / [zpracoval Miroslav Prášil] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Geologická exkurze do křídy a terciéru v okolí Loun : odborný učební text pro učitele i žáky. / Michal Mergl - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 19 s. : il., mapa - brož.

Gymnázium Kladno : almanach ke 100. výročí školy. / [Irena Veverková, Zdeněk Železný] - Kladno : Gymnázium, 2000. - 134 s. : fot. - Brož.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2000-2001. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 37 s. : tab. - brož.


Informace o studiu na Hospodářské fakultě TU v Liberci : studijní program Hospodářská politika a správa (6202 T). : studijní obor Pojišťovnictví (Insurance Management). / zpracovali Jan Ehleman, Lubomír Cyhelský, Jaroslav Vostatek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 31 s. : tab. - brož.


Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání / Antonín Bůžek, Jan Michalík - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 170 s. - brož.

Jak jsem usiloval v r. 1999 o to, aby občanská výchova na školách vychovávala nové demokraty / František Venzara - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2000. - 26 s. - brož.

Jak naučit děti hodnotám / Linda a Richard Eyrovi - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 156 s. - brož.

Jak se naučit poznávat tvary, protiklady a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Jak se naučit psát, počítat a logicky myslet - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 2000. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Jičínské gymnázium : 1624-1999. : almanach k 375. výročí. / [redakce Eva Bílková, Vladimír Carda, Jan K. Čeliš] - Jičín : Lepařovo gymnázium, 1999. - 301 s. : il. - Brož.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Studienführer. 1999-2000. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1999. - 320 s. - brož.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das. Sommersemester 2000.. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2000. - 334 s. - brož.

Když dětem nejde čtení 1. Čtení slov s otevřenou slabikou / Stanislava Emmerlingová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 79 s. : il. - brož.

Ke kořenům domova : tradice lidové kultury, rodina, škola, folklorní soubor. / Alena Schauerová a kol. - Vyd. 1. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Komunikace mezi školou a rodiči : (osobní zkušenost ředitele školy). : metodická příručka pro učitele a rodiče. / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 47 s. : il., tab. - brož.

Koperník : verze 1.3. : program pro zjednodušení administrativy pedagogického centra. : popis programu. / Zbyněk Chuchma, Milan Švec - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 25 s. - brož.

Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Díl 3. / Karel Jaroslav Obrátil ; s doslovem a životopisem K.J. Obrátila od Franze Schindlera. - Vyd. 3., (novodobé 2.). - Praha : Paseka, 2000. - S. 451-827 - brož.


Kurikulum technické výchovy v akreditovaných vzdělávacích programech základní školy : metodická příručka pro učitele a žáky. Díl 1. / Petr Mach - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 22 s. - brož.


Kurikulum technické výchovy v akreditovaných vzdělávacích programech základní školy : metodická příručka pro učitele a žáky. Díl 2. [Modulární systém] / Petr Mach, Alice Hlaváčková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 50 s. : tab. - brož.

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky : (1918-1998). : 15. strážnické sympozium, 14.-15. září 1999 ve Strážnici. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - 71 s. : il. - brož.

Lidský kapitál a investice do vzdělání : sborník z vědecké konference 12.-13. října 1999, Praha. / [vydání připravil Radim Valenčík] - Praha : HZ Editio, 1999. - 43 s. - brož.

Management '99 : sborník referátů z mezinárodní konference. : Mariánské Lázně, 23.-24.9.1999. Díl 2. Management ve výuce a vzdělávání / editoři Petr Lebeda, Miluše Dlouhá, Aleš Průša - Plzeň : Západočeká univerzita, 1999. - 110 s. - brož.

Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / Jana Coufalová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 127 s. - brož.

Maturita ze zeměpisu : studijní příručka pro maturanty. / Václav Valenta a kol. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. - 88 s. - brož.

Maturitní otázky - geografie : 25 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 156 s. - brož.

Maturitní otázky - gramatika a stylistika : 30 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 91 s. - brož.

Maturitní otázky - Němčina : 25 podrobně zpracovaných témat bez českého překladu. / [Radek Veselý] - 3. opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 78 s. - brož.

Maturitní otázky - základy společenských věd : 25 podrobně zpracovaných témat. / [Jitka Mudrychová] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2000. - 275 s. - brož.

Metoda Montessori a jak ji učit doma : školní léta. / Elizabeth G. Hainstock - Praha : Pragma, 1999. - 167 s. : il., tab. - brož.

Metodická příručka k učebnici Občanská výchova pro 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia / M. Hrachovcová a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 127 s. : il., tab. - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 5. aktualizace. / Libuše Kurková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Metodika zpracování a úprava diplomových prací / Jiří Němejc - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 53 s. - brož.


Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání : sborník referátů z konference konané ve dnech 24.-25. června 1999 v Jičíně. / [odpovědný redaktor Ivo Navrátil] - Semily : Státní okresní archiv, 2000. - 255 s. - brož.


Modelový organizační řád školy : metodický materiál pro management ZŠ. / František Nonfried - Nově upr. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 61 s. - brož.

Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : 29.-30.6.1999, Pedagogická fakulta UP Olomouc. : 5. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference. : sborník. 1. / [editor Ján Stoffa ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 286 s. - brož.

Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : 29.-30.6.1999, Pedagogická fakulta UP Olomouc. : 5. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference. : sborník. 2. / [editor Ján Stoffa ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 488 s. - brož.

Moje abeceda / Josef Lada - 21. vyd., 13. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 2000. - Nestr. : il. - váz.

Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé / Hana Maříková - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1999. - 108 s. - brož.

Napiš svůj první dopis : knížka o tom, jak napsat, ozdobit a poslat první dopis mámě a tátovi. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Napiš svůj první dopis : knížka o tom, jak napsat, ozdobit a poslat první dopis přátelům. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Napiš svůj první dopis : knížka o tom, jak napsat, ozdobit a poslat první milostný dopis. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Napiš svůj první dopis : knížka o tom, jak napsat, ozdobit a poslat první prázdninový dopis. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé předškoláky. : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 112 s. : il. - brož.

Občanská výchova pro 9. ročník základní školy / Vladislav Dudák, Petr Holčák, Richard Mareda - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 173 s. : barev. il., mapa - brož.

Památky Univerzity Karlovy / editor Josef Petráň - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 363 s. : il. - váz.

Pädagogisches Wissen in biographischen Ansätzen der Historischen Sozialisations- und Bildungsforschung : methodologische Zugänge, theoretische und empirische Erträge. / Ernst Cloer - Opladen : Leske + Budrich, 1999. - s. 166-190. - Brož.


Pedagogická diagnostika '99 : Ostrava, 15.-17. září 1999. : sborník referátů z mezinárodní konference. ; [redakce Ladislav Langr]. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 500 s. - brož.


Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace / Vlastimil Švec - Brno : Paido, 1999. - 163 s. : il., tab. - brož.

Písnička I : zpěvník pro I. stupeň základní školy. / [sestavili Markéta Svobodová, Bohumil Polívka] - Praha : Cesty, 1999. - 232 s. - brož.

Pojmy a osobnosti ekonomie ve vzájemných souvislostech / Kamil Fuchs - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 140 s. : obr. - brož.

Pracovní činnosti na 1. stupni základní školy / Jarmila Honzíková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Práce učitele s neúspěšnými žáky / Stanislav Navrátil, Renata Šikulová, Jan Mattioli - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 75 s. : tab. - brož.

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané ve dnech 21. - 23. dubna 1999 v Ostravě. ; editor Dana Kričfaluši. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 170 s. : tab., il. - brož.

Projekty ve vyučování matematice na základní škole : (od návrhu k realizaci). / Marie Kubínová, Jarmila Novotná - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 44 s. : il., tab. - brož.

Projekt postgraduálního studia učitelů vyšších odborných škol / Jaroslav Havlíček - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 67 l. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Prosit Neujahr : Bräuche, Lieder, Rezepte und Literatisches zum Jahreswechsel. / Harald Salfellner (Hg.) - 1. Ausg. - Praha : Vitalis, 1999. - 126 s. : barev. il., noty - váz.

Pro chytré hlavy a šikovné ruce / Ivan Bullock, Wendy a David Clamensonovi - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 125 s. : il. - váz.

Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 1999. / Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 89 s. - brož.

Přijímací řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok : informace o otevíraných studijních programech (oborech) a předmětech přijímacích zkoušek zpracovaná ke dni 31.10.1999. 2000/2001. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 85 s. : tab. - brož.

Přijímací zkouška z angličtiny do doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavila Alexandra Křepinská] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 22 s. - brož.

Přijímací zkoušky z cizího jazyka : modelové testy s komentářem a příklady testů s klíčem. : (angličtina, němčina, francouzština). / Radek Vogel ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 95 s. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 8. aktualizace. / Milan Hejný ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Rigorózní řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze / [sestavil Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 20000. - 50, [4] s. - brož.

Ročenka Lékařské fakulty MU v Brně 1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - Nestr. : tab. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky pro přijímací zkoušky na stavební fakultu VUT v Brně / Jakub Beneš, Olga Valíšková - 4. vyd. - Brno : ECON publishing, 2000. - 75 s. - brož.

Science Education and Society / editor Martin Bílek - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 90 s. : il. - brož.

SET 99 : TOP 100 středních škol - Čechy. / [zpracoval Miroslav Procházka ... et al.] - Praha : Tauris, 1999. - 73 s. : tab. - brož.

SET 99 : TOP 100 středních škol - Morava. / [zpracoval Miroslav Procházka ... et al.] - Praha : Tauris, 1999. - 69 s. : tab. - brož.

SET 99 : TOP 100 středních škol - Praha. / [zpracoval Miroslav Procházka ... et al.] - Praha : Tauris, 1999. - 65 s. : tab. - brož.

Seznam přednášek Fakulty informatiky ve školním roce 2000-2001. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 251 s. : tab. - brož.

Sine amicitia vita es nulla : sborník k významnému životnímu jubileu docenta PhDr. Jiřího Vomáčky, CSc.. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 61 s. - brož.

Soubor úkolů z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 2. stupně ZŠ : Díl l.. / Zdeněk Suda - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 66 s. - brož.

Sport a volný čas / Irena Slepičková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 111 s. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : biologie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : fyzika. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 45 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : geologie, geografie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 69 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : matematika. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 39 s. : tab. - brož.


Studijní plány studijních oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika Akademický rok 2000-2001.. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 79 s. : tab. - brož.


Studijní plán a studijní předměty bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" / [sestavili Jan Musil, Karel Novosad, Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 195 s. : tab. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : chemie. akademický rok 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Škola a právo 16. aktualizace. / Jindřiška Nevyjelová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Školní hrátky se zvířátky : 32 stran plných her s čísly. 1. / Illustrations Christian Van den Daele - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Školy a školská zařízení v České republice za školní rok 1999-2000.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 45 s. : tab. - brož.

Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : Brno, 10.11.1999. : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.

Terapie ve speciálně pedagogické péči / ed. Jarmila Pipeková, Marie Vítková - Brno : Paido, 2000. - 85 s. - brož.

Učitelé a školy v proměnách času : (pokus o základní chronologii 1774-1946). / František Morkes - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 59 s. - brož.

Učím se číst : příprava na 1. třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. - brož.

Učím se počítat : příprava na 1. třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. - brož.

Učím se psát : příprava na 1. třídu. / Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1999. - 32 s. : il. - brož.

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 42 s. - brož.

Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium / [Vlasta Hlavičková ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 36 s. - brož.

Universitäre Pädagogik und Teildisziplinen in der SBZ und DDR : Theoretikergeschichten - Theoriegeschichten - Theoriepluralismus am Beispiel der Pädagogischen Fakultät und der späteren Sektion Erziehungswissenschaft der Universität Halle-Wittenberg. / Ernst Cloer - Hildesheim : Universität Hildesheim, 1998. - Přeruš. str. : tab. - Brož.

Vedení mateřské školy 12. aktualizace. / Martin Fuchs ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Vedení školy 16. aktualizace. / Jana Kratochvílová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Velikonoce / Petr Piťha - Praha : Comdes, 2000. - 61 s. - Brož.

Velká kniha pokusů - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 96 s. : il. - váz.

Vědomostní a jazykové testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR / [Dagmar Lanská, Jiří Semrád] - Vyd. 2. nezm. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 191 s. - brož.

Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol / odpovědná redaktorka Marcela Jeníčková - 6. vyd. - Měřítka různá. - Praha : Kartografie, c2000. - 6 map : barev. ; slož. 32 x 23 cm volně v obálce - brož.

Vlastní hodnocení školy : (osobní zkušenost ředitele školy). / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 46 s. : tab. - brož.

Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 2000.. - Marburg : Philipps-Universität, 2000. - 376, 33 s. -
Vybrané kapitoly k integraci ve školství / Václava Tomická - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly ze středoškolské matematiky / František Čámský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 121 s. - brož.

Využití naučné stezky U Irů lípy : pro výuku prvouky na prvním stupni ZŠ. : metodická příručka pro učitele. / Zdeňka Potužníková - 1. vyd. - PlzeňPrachatice : Pedagogické centrum : Centrum ekologické výchovy Dřípatka, 1999. - 38 s. - brož.

Výroční zpráva Masarykovy univerzity v Brně 1999. / [redakce Jana Pilátová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 102 s., 10 s. obr. příl. : fot., tab., grafy. - brož.

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 1999. / [Hana Bartošová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 83 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Výroční zpráva : Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno. 1999. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 2000. - 35 s. - Brož.

Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy / Bohumíra Fabiánková, Jiří Havel, Miroslava Novotná - Brno : Paido, 1999. - 81 s. : obr. - brož.

Výuka práva na počátku 21. století : Brno, 14.4.1999. : příspěvky účastníků konference. / editoři Vladimír Týč, Josef Fiala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 142 s. - brož.


Vývoj českého slabikáře od nejstarších dob do současnosti / Jarmila Wagnerová - 2. upr. a dopl. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 110 s. - brož.


Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900-1945 Díl 1. Vznik a vývoj jednotlivých typů škol a jejich osnov matematiky / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 50 s. : tab. - brož.

Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900-1945 [Díl. 2]. / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 42 s. : il. - brož.

Výzkum aplikovatelnosti výsledků projektů GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu : pracovní seminář. : Praha, prosinec 1999. / [řešitel Jaroslav Exner ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 75 s. : il. - brož.

Wanderer, kommst du nach Prag : Anekdoten und Geschichten aus der goldenen Stadt. / Heinrich Pleticha ; mit 32 Farbtafeln von Václav Jansa. - Prag : Vitalis, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. / Libor Novosad - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 159 s. - brož.

Zlatý fond her II / ed. Jan Hrkal, Radek Hanuš - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 165 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist