Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za leden-únor 1999

Analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje České republiky v letech. 1998 a 1999. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 100 s. - (brož.)
Analýza sociální politiky v 90. letech. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 157 s. - (brož.)
Aplikovaná sociální psychologie I / J. Výrost, I. Slaměník. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 383 s. - (váz.)
Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli / A. Vališová. - Vyd. 3., upr. - Jinočany : H & H, 1998. - 181 s. - (brož.)
Basic Indicators of Labour and Social Protection - Time Series and Graphs. 1997. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 1998. - 34 s. - (brož.)
Cestování v roce 1996 : (Mikrocenzus 1996). - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 174 s., příl. - (brož.)
Czech Republic in Figures 1998. - Praha : Czech Statistical Office, 1998. - 31 s. - (brož.)
Časové řady základních ukazatelů statistiky práce. 1948-1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 84 s. - (brož.)
Česká republika v číslech. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 31 s. - (brož.)
Českoslovenství - středoevropanství - evropanství : 1918-1998 : úvahy, svědectví a fakta : výběr studií, myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odbornémezinárodní konference : Luhačovice 25.08.1997-26.08.1997 / [redakce Stanislava Kučerová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 536 s. - (brož.)
Člověk a příroda : hledání etického vztahu / J. Ondok. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 110 s. - (brož.)
Člověk a rodina : (Anatomie, fysiologie a patologie lidské rodiny) / L. Hintnaus. - 1.vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 79 s., obr. příl. - Zdravotně sociální fakulta,České Budějovice. - (brož.)
Dar strachu / G. Becker. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 366 s. - (váz.)
Deset největších hloupostí, jimiž si muži komplikují život / L. Schlessinger. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 196 s. - (brož.)
Dědo, mám tě rád : jak být šťastný s dětmi a vnuky / C. Meves. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 109 s. - (Brož.)
Energetika v roce 1997 : výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 10-01. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 105 s., tb. - (brož.)
Euronet Pilot Study: Běžné denní problémy adolescentů / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 15 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Budoucí cíle a očekávání českých adolescentů / P. Macek. - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Denní aktivity českých adolescentů / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Reakce českých adolescentů na jejich obtíže a problémy / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 22 s. - (váz.)
Faktory ovlivňující konformní jednání / R. Šikl. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 7 s. - (váz.)
Historická demografie. 22. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 221 s. - (brož.)

Human Attachment / V. Colin. - New York : The McGraw-Hill Companies, 1996. - 23, 391 s. - (brož.)


Image ženy roku 2000 / K. Michal. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 160 s. - (váz.)
Jednání s klientem / T. Pereira. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 3, 136 s. - (Brož.)
Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie : příspěvek ke vzdělávání učitelů / [redakce Josef Maňák] ...[et al.]- Brno : Paido, 1998. - 191 s. - (brož.)
Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky / J. Miňhová, P. Prunner. - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1998. - 165 s. - (brož.)
Kde domov můj... / G. Eckelt. - [Ústí nad Labem] : Albis International, 1998. - 227 s. - (brož.)
Komunikace neslyšících - sociolingvistika : antologie textů / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč] - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 161 s. - (brož.)
Krize rodiny / E. Sullerot. - 1. čes. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 61 s. - (brož.)
Labour Statistics: Time Series of Basic Indicators. 1948-1997. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 84 s. - (brož.)
Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje: Region Kašperských Hor : sborník přednášek ze semináře : Kašperské Hory 24.09.1997 / editor C. Schejbal. - Ostrava : Vysoká školabáňská-Technická univerzita, 1997. - 78 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
The Making of Post-Communist Elites in Eastern Europe : pracovní texty / E. Hanley ...[et al.]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 49 s. - (brož.)
Malý lexikon obcí České republiky. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 222 s. - (brož.)
Morální konflikty v dnešní Evropě : multikulturalita, tolerance, agresivita, odpovědnost : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Olomouc, Ped. fak. UP 04.09.1996-06.09.1996 / edit. H. Ganthaler...[et al.]. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 207 s. - (brož.)
Mravní nemoci mládeže a jejich prevence : sborník příspěvků z 6. konference ČPdS : Brno 09.10.1997. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 204 s. - Česká pedagogická společnost, Brno. - (brož.)
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / I. Budil. - 3. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 259 s. - (brož.)
Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie / T. McKenna. - Praha : DharmaGaia, 1998. -346 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Die Neubewertung Leipziger Altbauquartiere und Veränderungen des Wohnmilieus : gesellschaftliche Modernisierung und sozialräumliche Ungleichheiten / K. Wiest. - Leipzig : Institut fürLänderkunde, 1997. - 159 s. - (brož.)
Okresy České republiky v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 166 s. - (brož.)
Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti) / P. Tournier. - Praha : Návrat domů, 1998. - 148 s. - (brož.)
Otisky generace / fotografie J. Hanke. text P. Sedláček. - Praha : Kuklik, 1998. - 87 s. - (váz.)
Panel : vyhodnocení základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 25 s., 44 tb., 18 grafů, příl. - (brož.)

Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy
: pracovní texty / P. Matějů. - Praha : Sociologický

ústav AV ČR, 1998. - 36 s. - (brož.)


Podrobné výsledky Šetření reprodukce a rodiny (1997) : (Závěrečná zpráva). - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 260, 24 s. - (brož.)
Populační vývoj v ČR v mezinárodním porovnání v letech 1960-1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 73 s. - (brož.)
Postupný nácvik trapasů aneb jak překonat sociální fobii : svépomocná příručka / J. Praško ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 139 s. - (brož.)
Prodej rostlinných výrobků za rok. 1998 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. - (Brož.)
Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. [2] / redaktor S. Ciok, J. Loboda. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 280 s. - (brož.)
Přerody : principy sociálního konstruování / J. Kabele. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 394 s. - (brož.)
Psychosociální problémy adolescentů / H. Záškodná. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 93 s. - Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu / M. Hampl. - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 1998. - 110 s. - (brož.)
Regionální statistický obzor. 1998. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 69 s. - (Brož.)
Regionální statistický obzor : Severočeský kraj. 1997. - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 1998. - 124 s. - (brož.)
Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 1998. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 104 s. - (brož.)
Rekonstrukce sociálního statusu : pracovní texty / P. Matějů, M. Kreidl. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 30 s. - (brož.)
Religia - przekonania - tozsamosc : szkice socjologiczne / redaktor I. Szlachcicowa. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 126 s. - (brož.)
Robust '98 : sborník prací desáté zimní školy JČMF : Radešín 26.01.1998-30.01.1998 / uspořádali J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. - 253 s. - (váz.)
Roczniki nauk spolecznych. T. 25. 1997. Zesz. 1, Nauki spoleczno-ekonomiczne. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 327 s. - (brož.)
Rodina a otázky s ní související : učební text / editoři K. Janiš, T. Svatoš. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 101 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. -(brož.)
Russland - aktuell / I. Brade, M. Schulze. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1997. - 120 s. - (brož.)
Sociální procesy a osobnost : sborník abstrakt / (ed.) M. Svoboda, M. Blatný. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Sociální psychologie / J. Řezáč. - Brno : Paido, 1998. - 268 s. - (brož.)
Sociální studia. Č. 3. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 170 s. - (brož.)
Spotřeba potravin v České republice za rok. 1996 a 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statistická ročenka České republiky. 1998. - Vyd. 1. - Praha : Scientia, 1998. - 743 s. - (ČSÚ ; váz.)- (SCIENTIA ; váz.)
Statistická ročenka pražské metropolitní oblasti 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 176 s., mp. příl. - (brož.)
Statistická ročenka školství : ekonomické ukazatele za rok. 1997. - Praha : Ústav pro informace ve

vzdělávání, 1999. - 75 s. - (brož.)


Statistický bulletin : Jihomoravský kraj. 1998. 1. až 3. čtvrtletí. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 76 s. - (Brož.)
Structure of Earnings Survey 1997. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 62 s. - (brož.)
Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polaków na Zaolziu / I. Bogoczová. - 1. wyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 222 s. - (brož.)
Týmová společnost : podnik v globálním prostředí / M. Vytlačil, I. Mašín. - 1. vyd. - Liberec : Institut průmyslového inženýrství, 1998. - 407 s. - (váz.)
Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi : skripta / J. Winkler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 105 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník / ed T. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 203 s. - (brož.)
Význam a komunikace / P. Koťátko. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 294 s. - (brož.)
Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992 : k 80. výročí vzniku ČSR. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 283 s. - (brož.)
Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1997. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 604 s. - (brož.)
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1997. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 1998. - 34 s. - (brož.)
Základy sociální statistiky / J. Moravová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 211 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Zločin kráčí Evropou : z dějin násilí a zločinu v Evropě během dvou tisíciletí / K. Horecký. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 184 s. - (váz.)
Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1998. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 148 s. - Výzkumné středisko pro integraci ČR do evropské ekonomiky, Praha. - (brož.)
Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998 / J. Večerník, P. Matějů ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 364 s. - (váz.)
Žena a muž v médiích : seminář : Praha 07.03.1997 / texty uspořádali H. Havelková, M. Vodrážka. - Praha : Nadace Gender Studies, 1998. - 50 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist