Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 1999

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: únor 1999 včetně 10. aktualizací / A. Janák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Analýza finančního hospodaření větších nefinančních podniků za období let 1993 až 1997/ Zpracoval J. Pelej... [et al.]. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 60, 46 s. - (brož.)
Answers to the Questionnaire on Medium-Term Economic Assessment : 1997-2001 : Prague 13.11.1997-14.11.1997 / [editor Miloslav Had] - Prague : Foundation for the Study of InternationalRelations, 1997. - 258 s. - (brož.)
Antidaňový lexikon. Základní dílo včetně 6. aktualizace - březen 1999 / L. Smrčka... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Bankovnictví pro školy a veřejnost / V. Kunz. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Reneco, 1998. - 74 s. - (brož.)
Die Bildungspolitik Griechenlands in ihrer wechselseitigen Beziehung zur europäischen Einigung / K. Koutras. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 272 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bůh si přeje ať jste bohatí / P. Pilzer. - Praha : Pragma, 1998. - 271 s. - (brož.)
Celní sazebník 1999. Část 1, Kapitola 1-49. - Olomouc : Anag, 1999. - 446 s. - (brož.)
Celní sazebník 1999. Část 2, Kapitola 50-97. - Olomouc : Anag, 1999. - S. 451-945. - (brož.)
Centrální banka a národní hospodářství / M. Kvizda. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 217 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Centrální bankovnictví / Z. Revenda. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 741 s. - (váz.)
Cestovní náhrady- Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 15. 2. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 1.1.1999 / E. Hofmannová. - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 93 s. - (brož.)
Clo a původ zboží : stav k 1.1. 1999 / I. Klabouchová. - 2. dopl., přeprac. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 148, 118 s. - (váz.)
Co je vidět a co není vidět a jiné práce / F. Bastiat. - Praha : Liberální institut, 1998. - 181 s. - (brož.)
Controllingové integrační metody / J. Vysušil, M. Kavan. - Ostrava : Montanex, 1999. - 248 s. - (brož.)
Cvičení z ekonometrie / J. Tvrdoň, J. Peterová, P. Hálová. - 4. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 79 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Cvičení ze zemědělské ekonomiky I / J. Homolka, D. Pletichová, J. Mach. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 91 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Czech Taxation in. 1999. - Prague : Trade Links, 1999. - 541 s. - (Brož.)
Česká republika a Evropská unie : 1996-1998 : dokumenty, polemiky, názory / [redaktor Miloslav Had] ... [et al.]- Praha : Rada pro mezinárodní vztahy, 1998. - 76 s. - (brož.)
Česká republika v hodnocení Evropské komise / Odpovědná redaktorka I. Weidenhofferová. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 160 s. - Ústav mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.)

Daně 1999. Díl 1. - Olomouc : ANAG, 1999. - 479 s. - (brož.)


Daně 1999. Díl 2. - Olomouc : ANAG, 1999. - 127 s. - (brož.)
Daně z příjmů : (úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 1997 / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1997. - 28 s. - (Brož.)
Daně z příjmů '99 : aktuální soubor novelizavaných předpisů : podle stavu l 12. 1. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Daň z příjmů 1998/99 - praktický průvodce : podle právního stavu k 1. 1. 1999 / V. Vybíhal, T. Jaroš. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 293 s. - (brož.)
Daň ze závislé činnosti - zdaňování příjmů zaměstnanců : od 1.1. 1999 / M. Kohoutová. - 1. vyd. - Praha : Praktik, 1999. - 180 s. - (brož.)
Daňové poradenství : teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.1999 / M. Polák. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 114 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Daňové právo - obecné otázky / D. Urbášková. - 1. vyd. - Olomouc : Palackého univerzita, 1998. - 48 s. - Právnická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Daňové spory, jejich prevence a řešení / J. Kobík ...[et al.]. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 335 s. - (brož.)
Daňové systémy v zahraničí / M. Děrgel. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 141 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 1999. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 84 s. - (brož.)
Daňové zákony 1999 : zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o rezervách, zákon o spotřebních daních, zákon o dani silniční, zákon o dani dědické, darovací..., zákon odani z nemovitostí. - Olomouc : Anag, 1999. - 135 s. - (brož.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 7. aktualizace - březen 1999 / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Daňový poradce '99 / J. Široký, J. Novotný, R. Hótová. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 109 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.)
Dálkový obchod v raně středověké Evropě : (7. - 10. století) / P. Charvát. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 110 s. - (brož.)
Devizové předpisy : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách : podlestavu k 19. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 96 s. - (brož.)
Dodavatelské systémy ve výstavbě / V. Matějka, J. Mokrý. - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1995. - 77 s. - Český svaz stavebních inženýrů, Praha. - (Brož.)
Dokumenty k hospodářské politice v Československu z let 1963-1969 / ed. Z. Šulc. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 140 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
DPH - neplaťte víc, ne musíte 1999 : 1999 / B. Ondrušová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 115 s. - (brož.)
Drobné podnikání / P. Rydvalová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 105 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra podnikové ekonomiky, Liberec. - (brož.)
Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky : konference s mezinárodní účastí : Ústí nad Labem 19.11.1998-20.11.1998. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 194 s. - Fakulta sociálně ekonomická. - Katedra financí a účetnictví, Ústí nad Labem. - (brož.)
Efektivnost zemědělského zahraničního obchodu před vstupem ČR do Evropské unie : závěrečná zpráva 3. etapy projektu řešeného v rámci grantu "Zahraniční obchod zemědělskopotravinářskýmivýrobky po připojení ČR k EU" Národní agentury pro zemědělský výzkum / [Miroslav Svatoš] ... [et al.]- Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 147 s. - Katedra zemědělské ekonomiky, Praha. -(brož.)

Ekonomický slovník v 11 jazycích. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 1135 s. - (váz.)


Ekonomie pro každého (nejen pro gymnázia) / K. Fuchs. - 1. vyd. - Brno : Miroslav Nehyba, 1999. - 125 s. - (brož.)
Euro: Jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny / S. Sear. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 142 s. - (brož.)
Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 2. aktualizací - prosinec 1998 / V. Dvořák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. -(brož.)
External Trade : January-December 1998. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Finance v centru pozornosti / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 152 s. + 1 příl. - (brož.)
Finanční analýza a plánování / M. Konečný. - Vyd. 4. dopl. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 64 s. + 12 příl. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí / B. Hamerníková. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Francie. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic 3 : Proceedings from the International Conference / [Arrangement and Revision of the Proceedings LumírKulhánek] - Karviná : School of Business Administration, 1998. - 353 s. - Silesian University, Opava. - (brož.)
Glosář k učebnici Wirtschaft - auf deutsch / P. Sojková, H. Hušková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 131 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Hospodářská politika II : (vybrané problémy) / A. Slaný, M. Žák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 117 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra ekonomie, Brno. - (brož.)
Hospodářská politika A / T. Paulík. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 133 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Hospodářský a politický vývoj pobaltských republik : sborník vystoupení na 5. mezinárodním semináři "Obchod s Pobaltím". - Vyd. 1. - Praha : Balt-East , 1999. - 59 s. - (brož.)
Hospodářský almanach firem České republiky. Roč. 6. 1999. - Praha : CompAlmanach, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Hospodářský zeměpis : pro obchodní akademie a obchodní školy. 1 / L. Skokan ...[et al.]. - 3. vyd., ve Fortuně 2., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 135 s. - (brož.)
Hospodářský zeměpis : pro obchodní akademie a obchodní školy. 2 / L. Skokan ...[et al.]. - 3. vyd., ve Fortuně 2., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 125 s. - (brož.)
Hotely v Evropě pro dobré ubytování za příznivou cenu. - Pardubice : Systemconsult, 1999. - 176 s. - (brož.)
Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 19 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
International Trade : (Choice Chapters) / I. Pouzarová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 72 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Investice. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Investiční kuchařka beardstownských paní aneb Jak jsme dobyly burzu a jak to můžete udělat i vy / L. Whitaker. - 1. vyd. - Praha : HZ Systém, 1997. - 239 s. - (brož.)

Investiční majetek v základu daně z příjmů aneb praktický průvodce ustanoveními zákona o daních z příjmů, která upravují uplatňování investičního majetku v základu daně u právnických osob / H. Kelblová. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 319 s. - (váz.)


Investiční matematika / S. Steigauf. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 335 s. - (brož.)
Jak jinak a lépe aneb aktivitami proti nudě a drogám : nabídka aktivit pro volný čas mládeže ve městě Jihlava. Díl 2 / V. Kebza ...[et al.]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 39 s. -(Brož.)
Jak si vytvořit působivý image : krok za krokem k úpěšné kariéře / E. Sampson. - 2. vyd. - Praha : Mamagement Press, 1999. - 135 s. - (brož.)
Jak účinně ovlivňovat druhé : ovlivňování lidí jako manažerská dovednost / T. Lambert. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 199 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví nově nejen pro podnikatele : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 6. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 155 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví pro podnikatele 1999 / J. Linhart. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 96 s. - (brož.)
Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách / J. Krameš. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 70 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Kapitálový trh. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 20 s. - (Brož.)
Kapitoly z ekonomie / H. Pačesová, L. Pichaničová. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 157 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Každému šanci (aneb Personalistika dnes) / M. Kavan. - Praha : Profess, [1999]. - 115 s. - (brož.)
Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty / P. Dvořák. - Praha : Linde, 1999. - 475 s. - (brož.)
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice / S. Černá. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 11, 140 s. - (brož.)
Konkurenční schopnost České republiky / V. Nešvera. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 157 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy / M. Dedouchová. - Praha : Profess, [1999]. - 108 s. - (brož.)
Labor Markets in the Global Economy: How to prevent Rising Wage Gaps and Unemployment / E. Gundlach, P. Nunnenkamp. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 30 s. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii / R. Weinlich. - Olomouc : Alda, 1999. - 51 s. - (brož.)
Lázeňství - ekonomika a management / K. Knop ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 231 s. - (brož.)
Makroekonomie : cvičebnice pro základní a středně pokročilý kurz / R. Provazníková, J. Volejníková. - Vyd. 1. - Slaný : Melandrium, 1998. - 301 s. - (brož.)
Makroekonomie : pro bakalářské studium / M. Helísek. - 2. vyd. - Slaný : Melandrium, 1998. - 202 s. - (brož.)
Makroekonomie / J. Frait, R. Zedníček. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 179 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra obecné ekonomie, Ostrava. - (brož.)
Makroekonomie II : pro inženýrské studium. Část 1 / M. Mach. - 2. vyd., 1. vyd. u nakl. Melandrium. - Slaný : Melandrium, 1998. - 172 s. - (brož.)
Makroekonomie II : pro inženýrské studium. Část 2 / M. Mach. - 2. vyd., 1. vyd. u nakl. Melandrium. - Slaný : Melandrium, 1998. - 215 s. - (brož.)

Management II / J. Veber ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 168 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)


Manažerská ekonomika: hlavolam pro nejschopnější / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 139 s. - (brož.)
Maturitní otázky - ekonomie : 25 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium ekonomie / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 278 s. - (brož.)
Mechanizace ve stavebnictví : bezpečnostní předpisy / J. Prokeš, A. Krejčí. - Vyd. 1. - Brno : Cerm, 1998. - 115 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební. - Ústav technologie,mechanizace a řízení staveb, Brno. - (brož.)
Mikrobiologická kontrola potravin a potravinářských surovin v legislativě EU / E. Jičínská, J. Havlová. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 76 s., příl. - (brož.)
Mikroekonomie : repetitorium : (středně pokročilý kurs) / L. Macáková, J. Soukupová. - Vyd. 2. - Slaný : Melandrium, 1998. - 205 s. - (brož.)
Moderní finanční produkty : repo obchody : klasická repa : sell-and-buy-back : půjčky cenných papírů / J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 601 s. - (váz.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 15. aktualizace a doplňky - únor 1999 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Nadnárodní společnosti a jejich transferové ceny / L. Machoň. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 95 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Nástroje optimalizace financování vysokého školství ČR v porovnání se současnými způsoby financování v zemích Evropské unie : syntetická závěrečná studie. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 237 s. - (brož.)
Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 1999 : plus několik typů navíc / P. Trnka. - 3., roszš. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 126 s. - (brož.)
Nejistoty stanovení jakosti a jejich vliv na ztráty / J. Bradík, K. Hruška. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 64 s. - Ústav mikroelektroniky FEI VUT, Brno. - (brož.)
Nejlepší řešení : klíčem k vašemu úspěchu je porozumění potřebám zákazníka / A. Andersen ...[et al.]. - Praha : Pragma, 1998. - 222 s. - (váz.)
Nemovitosti. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 15 s. - (Brož.)
Obžaloba. 2 / V. Čermák, K. Kovář. - Praha : Jaroslav Weber, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Oceňování : zákon o oceňování majetku : vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku : podle stavu k 19.11.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 176 s. - (brož.)
Odhady produkce obilovin v zemích EU v porovnání s ČR : 1998/1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr. + 15 příl. - (Brož.)
Odpisy majetku hmotného, nehmotného, jiného a pohledávek z účetního i daňového pohledu / [Dagmar Procházková] - 8., přeprac. a rozš. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 146 s. - (brož.)
Odvětvová klasifikace ekonomických činností. - 2. upr. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 252 s. - (ČSÚ ; brož.)- (SIAK ; brož.)
Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky / Zpracovala M. Kotrusová... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 91, 10, 4s. - (Brož.)
Opce a futures / J. Málek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 133 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)

Operations Research / K. Rais. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 81 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)


Organizace a taktika přepravy peněz a cenností / M. Protivinský, Z. Náchodský. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1999. - 169 s. - Trivis, Praha. - (brož.)
Organizace práce v podniku / E. Hüttlová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 128 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Organizační řády a popisy pracovních míst : sborník přednášek / V. Brožek. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. - 122 s. - (váz.)
5. Organon (podzim '98) : sborník přednášek : semináře na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů : Praha 21.10.1998-04.11.1998. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. -Přeruš. str. - (Váz.)
Penzijní fondy. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 12 s. - (Brož.)
Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice 3 : sborník z mezinárodní konference / [Uspořádání a redakce sborníku Lumír Kulhánek] - Karviná : Obchodně podnikatelskáfakulta, 1998. - 189 s. - Slezská univerzita, Opava. - (brož.)
Péče o zdravý organismus firmy / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 113 s. - (brož.)
Platební karty. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 15 s. - (Brož.)
Plánování není přežitek / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 91 s. - (brož.)
Podvojné účetnictví II / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 5., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 172 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Podvojné účetnictví 1999 : zahrnuje změny k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 222 s. - (brož.)
Podvojné účetnictví v příkladech : zahrnuje změny k 1. 1. 1999 / B. Blechová, J. Janoušková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 169 s. - (brož.)
Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních výkazů / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 4. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 6, 288 s. - (váz.)
Poplatky vybírané orgány České republiky / E. Horzinková, B. Čechmánek. - Praha : Linde, 1999. - 391 s. - (brož.)
Porovnávání ekonomických podmínek pro podniky v Euroregionu Nisa : mezinárodní konference : [Liberec] 26.11.1998-27.11.1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 166 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra financí a účetnictví, Liberec. - (brož.)
Postupy účtování : úplné znění : pro podnikatele v JÚ, pro podnikatele v PÚ, pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : podle FZ 1/1/99. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 144 s. -(brož.)
Pracovní místo a zdraví : ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa / O. Matoušek, J. Baumruk. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 23 s. - (brož.)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Bd. 4 / [redaktionskollegium Zdeněk Jindra] ... [et al.]- Prag : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der PhilosophischenFakultät der Karls-Universität, 1998. - 206 s. - (brož.)
The Prague Post Book of Lists. 1999. - Prague : The Prague Post, 1999. - 152 s. - (brož.)
Praktické uplatnění kvazistatické metody měření ekonomických a ekologických parametrů spalovacích motorů s cílem snížení spotřeby paliva a škodlivin emisí : presentace : závěrečná zprávaprojektu / Řešitel K. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 19 s. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Praha. - (váz.)
Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 9. aktualizace - březen 1999 / P. Běhounek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 14. aktualizací - stav: březen 1999 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš.str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)


Právní základy Evropské měnové unie / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1999. - 165 s. - (váz.)
Problémy financování neziskové kultury a veřejnoprávních médií : sborník příspěvků.- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 134 s. - Katedra veřejných financí, Praha. - (brož.)
Prokletá část- Teorie náboženství / G. Bataille. - Praha : Herrmann, 1998. - 310 s. - (Váz.)
Propagace v cestovním ruchu / M. Němčanský. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 232 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Průmysl České republiky. Za leden až prosinec 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 40 s. - (Brož.)
Průvodce mzdových účetních pro rok 1999 / [Liboš Hůla] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Praktik, 1999. - 541 s. - (váz.)
Přehled právních předpisů : výběr pro podnikatelskou sféru k. 1. 7. 1997 / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1997. - 8 s. - (Brož.)
Přímé daně II / P. Svirák. - Vyd. 4. dopl. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 121 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Příručka celního tarifování / P. Polák ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 153 s. - (brož.)
Rady daňového poradce aneb legální daňové úniky pro rok 1998/1999 u daně z příjmů fyzických osob / [Jiří Fiala] - 3. noveliz. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 89 s. - (brož.)
Regio '98 : podniky, regiony a euroregiony před vstupem ČR do EU : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference : Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 17.11.1998-18.11.1998. Sekce A,Ekonomika regionů / [editor Jiří Hofman] ... [et al.]- Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 259 s. - Fakulta ekonomická, Cheb. - (brož.)
Regio '98 : podniky, regiony a euroregiony před vstupem ČR do EU : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference : Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 17.11.1998-18.11.1998. Sekce B,Podnikohospodářská / [editor Jiří Hofman] ... [et al.]- Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 191 s. - Fakulta ekonomická, Cheb. - (brož.)
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 1997- Výchozí analýza za období let 1993-1997 / [Petr Tuček, Josef Vološin] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 50 s., obr.příl. - (brož.)
Ročenka HN. Roč. 3. 1999 / [redakce Jiří Sekera] - Praha : Economia, 1998. - 320 s. - (brož.)
Rossica Ostraviensia : lingua rossica in sphaera mercaturae. 1998 / [uspořádala Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 123 s. - Katedra rusistiky Filozofickéfakulty, Ostrava. - (brož.)
Rozhodování podle účetních výkazů : (sbírka příkladů - anglicky) / P. Mach. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 102 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl 1, A - Porož / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 306 s. - Ostrava, Filozofickáfakulta. - (brož.)
Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl 2, Porok - Ja / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - S. 307-563. - Filozofická fakulta,Ostrava. - (brož.)
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [21]. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. - (brož.)

Řízení firemních financí : aktivní využívání firemních zdrojů / P. Vosoba ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1998. - 214 s. - (váz.)


S kůží na (mezinárodní) trh / J. Vysušil, H. Pačesová. - [Praha] : Profess, [1999]. - 160 s. - (brož.)
Sbírka příkladů k účtové osnově a postupům účtování pro rozpočtové, příspěvkové organizace a obce / J. Podhorský. - Praha : Bilance, 1999. - 174 s. - (Brož.)
Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele / [Jana Buchtová] - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 173 s. - (brož.)
Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa. - Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, 1998. - 141 s. - EURYDICE, Brussels (BE). - (brož.)
Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech / L. Kalinová. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 90 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Statistická ročenka trhu práce v ČR. 1998 / O. Dušánková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1999. - 253 s. - Správa služeb zaměstnanosti,Praha. - (brož.)
Statistika v hospodářství / J. Seger, R. Hindls, S. Hronová. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1998. - 636 s. - (váz.)
Sto dotazů k dovolené / V. Hrouzková. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 164 s. - (brož.)
Strukturální fondy : příprava na využívání strukturálních fondů Evropské unie v zemědělství ČR / M. Hrabánková. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1999. - 52 s. - Institut výchovy a vzdělávání, Praha. - (brož.)
Světová ekonomika a ekonomická integrace / J. Kraft. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 159 s. - (brož.)
Taktické řízení - denní rituál manažera / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 115 s. - (brož.)
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : vědecký sborník z konference : Praha 27.03.1998-28.03.1998. 1998. Dodatek. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 236 s. - (Brož.)
Teorie ekonomie a její kvantifikovaná realita v české ekonomice / J. Kraft, P. Bednářová. - Vyd. 2. upr. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 177 s. - Hospodářská fakulta. - Katedraekonomie, Liberec. - (brož.)
Teorie oceňování nemovitostí / M. Jokl, M. Jokl, D. Jokl. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 301 s. - Institut oceňování majetku. - Znalecký ústav, Praha. - (brož.)
Transformace a integrace České republiky do evropské ekonomiky / [redaktor Antonín Leitner] ... [et al.]- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 256 s. - (brož.)
Transformace ekonomik zemí střední a východní Evropy / V. Tomšík. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 118 s. - (Brož.)
Trestná činnost na českém kapitálovém trhu a v bankovní sféře / A. Sotolář ...[et al.]. - Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státníchzástupců, 1998. - 590 s. - (brož.)
333 otázek a odpovědí z pracovního práva a odměňování / [Marta Bössová, Libor Hůla, Ladislav Jouza] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 1999. - 246 s. - (brož.)
Učební texty do cvičení z makroekonomie / J. Klíma, R. Czekus. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 51 s. - (brož.)
Učitelská profese v teorii a v praxi : aplikace profesiografické metody při výzkumu pedagogické činnosti / M. Kurelová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 102 s., příl. -(brož.)

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví / H. Hanušová. - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 105 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)


Účetnictví bank / B. Petrjánošová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 188 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Účetnictví neziskových organizací : (obecně prospěšných společností, politických stran a hnutí občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací) / H. Takáčová. - 1. vyd. - Praha : Vysokáškola ekonomická, 1999. - 222 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Účetnictví ropo a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP : podle stavu k 15.2.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 288 s. - (brož.)
Účetnictví v německy a anglicky mluvících zemích / J. Herejk. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 229 s. - (brož.)
Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru / J. Šelešovský ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 98 s., příl. - Ekonomicko-správní fakulta. -Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.)
Účetní závěrka 1998 v podvojném účetnictví se zaměřením na vybrané aktuální účetní a daňové problémy / [Zdeněk Šťastný] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 336 s. - (brož.)
Účetní závěrka a výkazy rozpočtových, příspěvkových organizací a obcí / D. Prokůpková. - Praha : Bilance, 1999. - 136 s. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění platné k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 123 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace : úplné znění k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 83 s. - Ministerstvo financíČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : úplné znění k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 135 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti : úpravy k 1. 1. 1999. - Praha : Bilance, 1999. - 19 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Úvod do veřejné ekonomiky : vybrané kapitoly : skripta / D. Halásek, J. Drastíková, M. Halásková. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 228 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava.- (brož.)
Úvod do vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii : kooperace vysoké školy s podnikem (na základě výzkumného úkolu MŠMT č. 41, 1997-1998) / [Oldřich Berka] ... [et al.]- Opava : Slezskáuniverzita, 1999. - 46 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Úvod k místním Agendám 21 v České republice / B. Krajšek. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 43 s. - (brož.)
Vertrag über die Europäische Union mit sämtlichen Protokollen und Erklärungen - Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) in den Fassungen von Maastricht und Amsterdam / herausgegeben von D. Khan. - 4., aktualisierte und erw. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998. - 18, 380 s. - (brož.)
Veřejné finance / F. Bartes. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 76 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Veřejné finance v demokratickém systému / J. Buchanan. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 16, 324 s. - (váz.)
Vše o dani z přidané hodnoty včetně cvičebních textů znalostí : učebnice / [Tomáš Stejskal, Hana Čermáková] - Ostrava : Mirago, [1999]. - 162 s. - (brož.)

Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie I / M. Šašek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 76 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. -(brož.)


Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 22 s. - (Brož.)
Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie / [Josef Postránecký, Karel Vališ] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 318 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Brno.- (brož.)
Výkonový a honorářový řád : výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě / [Miloš Horák] ... [et al.]- Vyd. 2. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1996. - 139s. - (Brož.)
Vývoj agrárního sektoru ČR v období 1989-1997 : (informační studie) / T. Doucha ...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 54 s., 34 s. příl. - (brož.)
Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice : výzkumná zpráva / M. Horáková. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 87, 4 s. - (Brož.)
Výzkum technických opatření v péči o vozidlové motory ekonomicky motivující jejich ekologičnost provozu v podmínkách ČR : projekt EU Cost 319.10 : závěrečná zpráva projektu / Řešitel projektuK. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 72 s. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova, Praha. - (váz.)
Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1997. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 209 s. - (brož.)
Zahraniční obchod v lednu až prosinci 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 35 s. - (Brož.)
Základy financí : cenné papíry / V. Kunz. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Reneco, 1998. - 60 s. - (brož.)
Základy francouzštiny pro ekonomy / M. Pravdová, O. Tysovská. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 357 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Základy mezinárodní obchodní politiky / P. Dvořák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 221 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Zákon o dani z nemovitostí, Zákon o silniční dani, Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí : komentář, souvisící předpisy, příklady / P. Klabík. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 341 s. - (brož.)
Zákon o daních z příjmů 1999 : (komentář a výběr souvisících předpisů) / P. Klabík. - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 1999. - 345 s. + 1 disketa. - (brož.)
Zákony. 1999. 3, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva platných k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 704 s. - (brož.)
Zásady řízení úvěrů. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 110 s. - (brož.)
Zásady tvorby traumatologických plánů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionozujícího záření. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 46 s. - (brož.)
Zbožíznalství II : pro Obchodní akademie a ostatní střední školy / K. Cvrček, V. Chalupný, J. Kynčl. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 208 s. - (brož.)
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 1999 / P. Pelech. - 7. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 255 s. - (brož.)
Zdaňování příjmů nerezidentů z pohledu plátců. Část 2 / P. Kyselák. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. - Svaz účetních, Praha. - (brož.)

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech : technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele pro zemědělství ČR / [Miroslav Andrt] ...[et al.]- 3. přeprac. vyd. - Plzeň : Typos, 1998. - 302 s., příl. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha. - (brož.)


Změny v celním sazebníku a integrovaném tarifu 1999 : samostatná příloha Českého integrovaného tarifu 1999 / [sestavili David Chovanec, David Kožík] - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 78 s.- (brož.)
Živnostenský zákon a souvisící předpisy / sestavil J. Kocourek. - 4. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 331 s. + 1 disketa. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist