Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 1998

Advancing Theory in Labour Law and Industrial Relations in a Global Context : Proceedings of the Colloquium : Amsterdam 18.04.1996-19.04.1996 / edited by T. Wilthagen. - Amsterdam : North-Holland, 1998. - 7, 254 s. - (brož.)
Akce přehrada : "Orlické vraždy" očima vyšetřovatele / J. Doucha, A. Pivoda. - Praha : MAC, 1998. - 206 s., obr. příl. - (brož.)
Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže / R. Jedlička, J. Koťa. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 169 s. - (brož.)
Annual Report of The Purkyně Military Medical Academy. 1997. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 1997. - 168 s. - (Brož.)
Autorské právo- Průmyslová práva : podle stavu k 13. 5. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 128 s. - (brož.)
Bankruptcy and Composition Act, Trades Licensing Act, Act on Prices. - Prague : Trade Links, 1998. - 207 s. - (Brož.)
Bereicherungs- und Erstattungsansprüche gegen Erben / A. Balzer-Wehr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 27, 263 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bráníme se nekalé soutěži? : záznam z diskusního fóra : Praha, Liberální institut 08.04.1998 / [ed. Ján Pavlík] - Praha : Liberální institut, 1998. - 24 s. - (brož.)
Budget - Facts and Trends '98 / [text Vladimír Lukovský, Roman Kovář] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 1998. - 32 s. - Press and Organizational Department, Prague.- (brož.)
Byty a nebytové prostory : soubor právních předpisů / sestavil J. Kocourek. - 3., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 262 s. - (brož.)
Co nosili s sebou : povídky z vietnamské války / T. O'Brien. - Olomouc : Votobia, 1996. - 249 s. - (brož.)
Čas úzkosti : bezpečnost a politika v sovětském a postsovětském Rusku / M. Galeotti. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 257 s. - (brož.)
Česká republika a současný svět : sborník dokumentů / sestavil a uspořádal V. Týč. - Praha : Linde, 1998. - 351 s. - (brož.)
České rodinné právo / M. Hrušáková, Z. Králíčková. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 312 s. - Masarykova univerzita, Brno. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.)
Česko-anglický a anglicko-český slovníček vojenských pojmů a zkratek. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1998. - 91 s. - (brož.)
Dějiny vědy soukromého práva v Německu : (od počátku 19. století do konce druhé světové války) / R. Seltenreich. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 112 s. - Karlova univerzita. - Právnická fakulta. - Ediční středisko, Praha. - (brož.)
Drogy, peníze a zbraně / A. Labrousse. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 495 s. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro pracovníky ve státní správě, jejichž působení ovlivňuje terén školy : modul č. 4 / [Alena Reitschmiedová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 233 s. - (brož.)
Ekonomika měst a obcí / P. Toth. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 194 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Evropské právo pro techniky : volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků určených pro vnitřní trh EU. Seš. 1, Základní dokumenty, orgány, právní nástroje a společné politiky Evropské unie / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 40 s. - (brož.)

Evropské právo pro techniky : odstraňování technických překážek obchodu. Seš. 2, Vznik a zamezení vzniku technických překážek, zásada vzájemného uznávání, harmonizační koncepce, nový přístupk technické harmonizaci a směrnice nového přístupu / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 31 s. - (brož.)


Evropské právo pro techniky : volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků určených pro vnitřní trh EU. Seš. 3, Politika posuzování shody / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 32 s. - (brož.)
Exekuční řízení / I. Schelleová. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1998. - 335 s. - (brož.)
Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy / J. Janeček. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 175 s. - (brož.)
Gewalt in der Schule : Ergebnisse einer Befragung von Schülern und Lehrern / M. Pöll. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 12, 216 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Hitlerovi generálové a jejich bitvy : od Rommela po Reinhardta : vojevůdci armád Třetí říše / [Christopher Chant] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 243 s. - (váz.)
Introduction to Legal English. Vol. 2 / M. Chromá, T. Coats. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 378 s. - Katedra jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Jindřichův Hradec : 24. 8. 1944 / J. Rajlich. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 111 s. - (váz.)
K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference) : [Novotvorná pravomoc obcí]. Brno, Masarykova univerzita 24.09.1997 / [uspořádal Petr Průcha] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 157 s. - (brož.)
Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy / P. Mates, M. Matula. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 105 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 / [odborný redaktor Jan Kaigl] - Vyd. 1. - Praha : Jalna, 1998. - 80 s. - Ministerstvo kultury České republiky,[Praha]. - (brož.)
Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe : the Transition and Beyond / edited by N. Barr. - 1st Print. - New York : Oxford University Press, 1994. - 18, 387 s. + 1 příl. - (brož.)
Manuál podnikatele : pracovní právo, sociální pojištění, zdravotní pojištění / L. Brádlerová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Radix, 1997. - 456 s. - (brož.)
Metodická příručka pro obce v oblasti bydlení. - 1. vyd. - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Metodika patentových rešerší / D. Pičman. - 2. dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 127 s. - (brož.)
Metodika zapracování ÚSES do územních plánů sídelních útvarů- Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 1997. - 23 s.,příl. - (Brož.)
Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí - vybrané otázky / I. Jančářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 185 s. - (brož.)
Místní orgány a právo. 4. aktualizace / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Moderní elitní vojska / [David Miller, Gerard Ridefort] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 158 s. - (váz.)
Modré barety : bojová historie sovětských a ruských vzdušně-výsadkových sil / S. Zaloga. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 338 s., obr. příl. - (váz.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Mimořádná aktualizace a doplňky - červen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)

Nad trestní odpovědností podnikatele / J. Teryngel. - 1. vyd. - Praha : Orac, 1998. - 190 s. - (brož.)


Napoleon a jeho doba : výběrový katalog výstavy ke 190. výročí bitvy u Slavkova / M. Mžyková. - Slavkov u Brna : Historické muzeum, 1995. - 112 s. - (Váz.)
Náhrady cestovních výdajů po novelizaci zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách k 1. červenci 1998 : úplné znění novelizovaného zákona : výklad, komentář, odkazy na související právní předpisy, příklady / připravila M. Salačová. - 1. vyd. - Praha : Praktik, 1998. - 93 s. - (brož.)
Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele / J. Dudová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 175 s. - (brož.)
Novelizace trestního práva v roce 1997 / J. Jelínek. - Praha : Linde, 1998. - 55 s. - (brož.)
Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 2 / redaktor L. Bogunia. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 209 s. - (brož.)
Obchodní zákoník : praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900 : podle stavu k 1. 3. 1998, tedy včetně desáté novely obchodního zákoníku č. 15/1998 Sb., a se zapracovanou změnou zákona o konkursu a vyrovnání č. 12/1998 Sb / K. Eliáš. - Praha : Linde, 1998. - 720 s. - (brož.)
Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k 1. 12. 1997. - Ostrava : Sagit, 1998. - 128 s. - (brož.)
Obecně závazné vyhlášky : obecná část / Z. Koudelka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 130 s. - (brož.)
Odborné německo-české právnické názvosloví / J. Munková, E. Giese, S. Liška. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 200 s. - (brož.)
Osudy letců. 2 / D. Schneider. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 281 s. - (váz.)
Parole? To je přece čestné slovo! : poznámky k problematice předčasného propuštění / O. Michl. - Praha : [Vězeňská služba ČR], 1997. - 48 s. - (Brož.)
Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu / N. Chomsky. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 323 s. - (brož.)
Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení / L. Slezáková. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 30, 3 s. - (Brož.)
Postižený člověk ve společnosti : hledání počátků / B. Titzl. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 120 s. - (brož.)
Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění od roku 1998 / H. Pelikánová, Z. Špačková, V. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 132 s. - (brož.)
Praktická personalistika : zaměstnanec - zaměstnavatel - stát - vztahy - práva - povinnosti / B. Kahle, J. Stýblo. - 3. aktualizované vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 254 s. - (brož.)
Právní normy a společenská praxe / T. Rychlý. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 113 s. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.)
Právní ochrana duševního vlastnictví / L. Jakl. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 95 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. - (brož.)
Právní předpisy - vodní hospodářství : sborník / [sestavil Jan Lázňovský] - Vyd. 11. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1998. - 150 s. - (brož.)
Právní předpisy České republiky 9.5.1945-31.12.1997 : věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů / P. Mates, M. Matoušová. - Praha : Linde, 1998. - 780 s. - (váz.)
Právní předpisy ve veterinární péči. Část 3 / [Jiří Minks] - 2. aktualiz. vyd. - Brno : Vysoká škola veterinární a farmaceutická, 1998. - 193 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. -Ústav aplikované ekologie a tropické veterinární medicíny, Brno. - (brož.)

Právo / B. Halfar ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 324 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra práva, Ostrava. - (brož.)


Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém právním řádu / A. Brejcha. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 288 s. - (brož.)
Przeglad prawa i administracji. T. 39 / redaktor B. Banaszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 291 s. - (brož.)
Předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví / sestavil J. Effmert. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 160 s., příl. - (brož.)
Přestupky a správní trestání / E. Horzinková, B. Čechmánek. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 206 s. - (brož.)
Ráj není pro mrtvé / P. Jansa. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1998. - 139 s. - (brož.)
Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Tl. 1, Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1994 bis 1995 / herausgegeben von H. Boockmann... [et al.]. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 257 s. - (brož.)
Rozpočet - fakta a trendy '98 / [text Vladimír Lukovský, Roman Kovář] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 32 s. - Tiskový a organizační odbor, Praha. - (brož.)
Řády a vyznamenání : Estonsko, Lotyšsko, Litva : 1918-1940 / V. Kavaliauskas. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 108 s., 24 s. obr. příl. - (brož.)
Říkali mi Commando : vzpomínky na operace 43. komanda britské Královské námořní pěchoty na jaderském pobřeží / W. Jenkins. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 163 s., obr. příl. - (váz.)
Řízení místních orgánů. 4. aktualizace / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 8. Roč. 1997. Díl 2. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 20, 444 s. - (váz.)
Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem po roce 1945 / výběr a uspořádání J. Pšeničková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 203 s. - (brož.)
Sborník ze semináře na téma Bezdomovství v Evropě : [Bezdomovství v Evropě]. Olomouc 04.03.1998. Česká skupina FEANTSA:SAD-Fédération Européenne d' Associations Nationales Travaillant avecles Sans Abri Praha, (CZ) / [redakčně upravili Ilja Hradecký, Michaela Nedělková] - Praha : Naděje, 1998. - 56 s. - (brož.)
Sebeobrana podnikatele aneb Vymáhání pohledávek v SRN / H. Wohlfarth, R. Pitterle, B. Molnár. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 141 s. - (brož.)
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 4. 1. - Vyd. 1. - [Praha] : [Themis], 1998. - 282 s. - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, Praha. - (brož.)
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 4. 2. - Vyd. 1. - [Praha] : [Themis], 1998. - S. 283-570. - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, Praha. - (brož.)
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 4. 3. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - S. 571-822. - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie Českérepubliky, Praha. - (brož.)
Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky / J. Štefan, J. Hladík. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 183 s. - (brož.)
Speciální olympiády / [editor Hana Válková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 60, 33 s. - (brož.)
Společnosti v mezinárodním právu soukromém / M. Pauknerová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 219 s. - (brož.)

Spolkové právo / I. Telec. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 19, 254 s. - (brož.)


Spolupráce technických univerzit s průmyslem : sborník příspěvků ze společného smináře VUT v Brně a TU Wien : Brno 12.09.1997 / redakce I. Ptáčková, A. Mizerová. - Brno : Vutium, 1997. - 57 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Správní řád : komentář : Podle stavu k 1.3. 1998 / sestavila, uspořádala a komentářem opatřila E. Matrasová ...[et al.]. - 5. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1998. - 349 s. - (brož.)
Stavební zákon : po novele od 1. 7. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 40 s. - (brož.)
Strengthening Intellectual Property Rights in Asia: Implications for Australia : the 46th Joseph Fisher Lecture in Commerce : [The 46th Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 19.11.1997 / K. Maskus. - Adelaide : The University of Adelaide, [1997]. - 27 s. - (Brož.)
Střední technická škola MO v Moravské Třebové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, [1998]. - Nestr. -(brož.)
Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji / A. Blas. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 89 s. - (brož.)
Summary from a Seminar on Homelessness in Europe : [Homelessness in Europe]. Olomouc 04.03.1998. Česká skupina FEANTSA: SAD-Féderation Européenne d' Associations Nationales Travaillant avecles Sans Abri Praha, (CZ) / [editor Ilja Hradecký, Michaela Nedělková] - Praha : Naděje, 1998. - 62 s. - (brož.)
Texty ke studiu kanonického práva / A. Hrdina. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 256 s. - Fakulta právnická. - Katedra právních dějin, Plzeň. - (brož.)
Das Theresienstadt-Bild in Werken der Häftlinge 1941-1945 / E. Kolářová. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Albis International, 1998. - 178 s. - (brož.)
Účinné metody sociální práce při řešení aktuálních sociálních problémů : sborník přednášek z 8. konference Společnosti sociálních pracovníků : [8. konference Společnosti sociálních pracovníků]. Brno-Bystrc 02.10.1997-03.10.1997 / [uspořádala Věra Novotná] - Praha : JAN, 1998. - 70 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Ve věci státních symbolů / P. Tigrid. - Ostrava : t. Schenk, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Velká kniha smluvních vzorů : komentované vzory / J. Munková ... [et al.]. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 27, 768 s. + 1 disketa. - (váz.)
Verkauf einer Arztpraxis / H. Zankel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 36, 205 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Veřejná správa a právo : pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám / [uspořádali Vladimír Mikule, Vladimír Sládeček, Vladimír Vopálka] - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 378 s. - (váz.)
Voda a stavby v právních předpisech : komentář / J. Krecht. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 131 s. - (brož.)
Vojna do kapsy aneb Průvodce vojenskou službou / [autor textu Petr Majer] - 3. dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 107 s. - (Brož.)
Vrah čeká na příležitost / J. Vašek. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1998. - 142 s. - (brož.)
Výsledky zpracování účetních závěrek podnikatelů za rok. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Významná mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách / F. Čapka. - Brno : Cerm, 1998. - 48 s. - (brož.)
Vzory listin o nemovitostech : komentované vzory / E. Barešová, P. Baudyš. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 24, 276 s. + 1 disketa. - (váz.)
Vzory správních úkonů podle správního řádu s poznámkami / S. Adamec. - 1. vyd. - Praha : Rhodos, 1998. - 176 s. - (brož.)
Woolfova zpráva : shrnutí hlavních poznatků a doporučení vyšetřování vězeňských nepokojů. - [Praha] : [Vězeňská služba ČR], 1996. - 69 s. - (Brož.)

Za Vůdce a za vlast : SS vraždí a mrzačí v zajateckých táborech ve válčící Británii / R. Normann. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 185 s., obr. příl. - (váz.)


Zákon o nadacích a nadačních fondech / komentář J. Hurdík, I. Telec. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 39, 332 s. - (brož.)
Zákoník práce : podle stavu k 10. 10. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 64 s. - (brož.)
Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 1. 1. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 96 s. - (brož.)
Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 15. 10. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 112 s. - (brož.)
Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 10. 4. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 112 s. - (brož.)
Život bez bariér : projekty a rekonstrukce / D. Filipiová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 101 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist