Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za červenec-srpen 1998

Aktuální problémy výchovy : Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže / R. Jedlička, J. Koťa. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 169 s. - (brož.)
Analýza obsahu mediálních sdělení / W. Schulz ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 134 s. - (brož.)
Asertivita : pracovní sešit / P. O'Brien. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 61 s. - (brož.)
Autorita jako pedagogický problém / A. Vališová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. - Katedra pedagogiky, Praha. - (brož.)
Bordel na druhou / Kosmas. - Říčany : OREGO, 1996. - 174 s. - (váz.)
Cesta k solidaritě / C. Martinek. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 336 s. - (brož.)
Co je špatného na McDonald's?. - Pardubice : Duha, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Communicating Town / V. Foretová, M. Foret, J. Gole. - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 69 s. - Faculty of Economics and Administration, Brno. - (brož.)
Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace / M. Tuček ...[et al.]. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 159 s. - (brož.)
Demografie (nejen) pro demografy. - 2., upr. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 128 s. - (brož.)
Dějiny hmotné kultury. 2. (2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století / [Josef Petráň] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 1997. - S. 481-1003. -(váz.)
Hranice / H. Cloud, J. Townsend. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 266 s. - (brož.)
Hromadné sdělovací prostředky v regionu / P. Pácl. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 105 s. - (brož.)
Ideologie der Objekte - Objekte der Ideologie : Naturwissenschaft, Medizin und Technik in Museen des 20. Jahrhunderts : Vorträge von der 73. Jahrestagung : Mannheim 02.10.1990-05.10.1990 / [gesamtredaktion Ludolf von Mackensen] - Kassel : Georg Wenderoth, 1991. - 135 s. - (brož.)
Impuls J. A. Komenského k vývoji nových demokratů : z díla J. A. Komenského / vybral a do tisku připravil F. Venzara. - 1. vyd. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 1998. -59 s. - (váz.)
ISO TR 8550: Aplikovaná statistika - Statistické přejímky : pokyn pro volbu systému statistických přejímek, schématu přejímky nebo přejímacího plánu pro kontrolu diskrétních jednotek vdávkách doplněný dodatky a příklady : komentář k normám ISO řady 2859, ISO 8422, ISO 3951 a ISO 8423. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 112 s. - (brož.)
Jak skutečná je skutečnost? : mylné představy, klamání, porozumění / P. Watzlawick. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 1998. - 234 s. - (brož.)
Jugend '97 : Zukunftsperspektiven, Gesellschaftliches Engagement, Politische Orientierungen. - Opladen : Leske+Budrich, 1997. - 459 s. - (brož.)
Lesnictví a myslivost v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Lidé a příroda : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia / J. Herink. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. - 47 s. - (brož.)

Mcdonaldizace aneb širší společenské dopady činnosti McDonald's. - Pardubice : Duha, 1998. - Nestr. - (Brož.)


Mějte všech pět pohromadě! : šikovné zkratky na cestě životem / T. Flaherty, K. Gilman. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 195 s. - (váz.)
Mikrocenzus : příjmy hospodařících domácností. 1996. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 151 s. - (brož.)
Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu / N. Chomsky. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 323 s. - (brož.)
Počet obyvatel v obcích České republiky s promítnutím územních změn. K 1. 1. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 108 s. - (brož.)
Podrobné úmrtnostní tabulky za ČR v roce 1997- Zkrácené úmrtnostní tabulky za ČR a kraje ČR v letech 1996 - 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 21 s. - (brož.)
Populační vývoj České republiky. 1997. - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 1998. - 101 s. - Univerzita Karlova. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra demografie a geodemografie, Praha. - (brož.)
Postižený člověk ve společnosti : hledání počátků / B. Titzl. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 120 s. - (brož.)
Postoje vysokoškolských studentů ke studiu a atribuční procesy / D. Trpišovská. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : UJEP, 1997. - 44, 33 s. - (brož.)
Produkce, využití a zneškodnění zvláštních a nebezpečných odpadů v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 66 s. - (Brož.)
Předpotopní úvahy / K. Kosík. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1997. - 257 s. - (váz.)
Řečová komunikace verbální a neverbální : pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu / K. Lepilová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 150 s. - Filozofická fakulta. - Katedra rusistiky, Ostrava. - (brož.)
Schluss mit der Männerwirtschaft : Frauen in Beruf und Ausbildung / herausgegeben von C. Winsen. - München : C. H. Beck, 1990. - 153 s. - (brož.)
Severomoravský kraj očima zdravotníka. - [Ostrava] : [Krajský ústav národního zdraví], 1961. - 231 s. - Krajské ústředí zdravotnické osvěty. - Organizačně metodické oddělení, Ostrava. -(Brož.)
Sociální psychologie v řízení / M. Mayerová, J. Růžička. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 136 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Statistická ročenka školství. 1997-1998. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Statistické vzorce a věty / P. Osecký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra aplikované matematiky a informatiky, Brno. - (brož.)
Statistický bulletin : severomoravský kraj. 1998. 1. čtvrtletí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Statistika / B. Kába, L. Svatošová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 150 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra statistiky, Praha. - (brož.)
Statistika kultury : muzea a památníky. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 13 s. -(brož.)
Statistika kultury : galerie (muzea výtvarných umění). Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statistika kultury : divadla. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 19 s. - (brož.)

Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1997 / zpracování V. Lindnerová... [et al.]. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - Nestr. - (brož.)


Statistika kultury : knihovny. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko promístní kulturu, 1998. - 14 s. - (brož.) 8
Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 7 s. - (brož.)
Statistika kultury : hudební soubory. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 7 s. -(brož.)
Statistika o dopravě. - Praha : Český statistický úřad, [1998]. - 24 s. - (brož.)
Stavby na ochranu životního prostředí v ČR v roce. 1997 / vypracovala P. Cuřínová. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 240 s. - (brož.)
Školy a školská zařízení v České republice ve školním roce. 1997-1998. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 24 s., tb. příl. - (Brož.)
Tajemství deseti královen / text J. Renč. - 1. vyd. - Liberec : J. R. Vilímek, 1998. - 156 s. - (váz.)
Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně / T. Kostelecký, A. Nedomová, Z. Vajdová. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 45 s. -(brož.)
Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti / L. Podroužek. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 146 s. - Fakulta pedagogická, katedra biologie, Plzeň. - (brož.)
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 1997. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 21 s. - (Brož.)
Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 70 s. - (Brož.)
Vybrané finanční ukazatele v průmyslu ČR v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 83 s. - (Brož.)
Výchova k evropanství / [připravila Marie Gottvaldová] - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska], 1996. - 48 s. - (Brož.)
Výhled vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s., tb., grafy. - (brož.)
Výsledky zpracování účetních závěrek podnikatelů za rok. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky : 1990-1998. No. 11 / [připravil J. Kux] ... [et al.]- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 52 s., 6grafů, příl. - (Váz.)
Základy sociální psychologie / R. Kohoutek ...[et al.]. - Brno : Cerm, 1998. - 181 s. - (brož.)
Zdeněk Ullrich : příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949 / H. Janišová. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 139 s. - (brož.)

Zhoubné novotvary : jižní Morava - rok 1996 : předběžné údaje / E. Geryk ...[et al.]. - Brno : Masarykův onkologický ústav, 1998. - 36 s. - Regionální centrum Národního onkologického registru, Brno. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist