Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 1997

Accounting Legislation in 1997. - Prague : Trade Links, 1997. - 211 s. - (Brož.) 598.906

Akciové společnosti / J. Dědič, R. Kříž, I. Štenglová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 21, 414 s. - (brož.) 599.534

10. aukce vzácných knih, grafik, map a dokumentů 15.-20. století : Praha, Hudeb. salonek Nosticova paláce 17.05.1997-18.05.1997. - Praha : Zodiak, 1997. - 120 s., 16 s. obr. příl. + 1 příl. -(Brož.) 599.332

Bezdomovství - extrémní vyloučení / V. Hradecká, I. Hradecký. - Praha : Naděje, 1996. - 107 s. - (brož.) 598.662

Bezpečnost práce - výkon státního odborného dozoru / J. Augusta. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 48 s. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.313

Církev se uskutečňuje ve farnosti : kanonicko-pastorační příručka pro duchovní a laiky / E. Górecki. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 178 s. - (Brož.) 599.326

Criminal Law Reform in the Czech Republic in the Interdisciplinary Perspective : contributions of the Intensive Lehrgang within the framework of TEMPUS-Programme : Brno 14.03.1993-21.03.1993. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1997. - 266 s. - (brož.) 599.377

Čtyřjazyčný právnický slovník / E. Le Docte. - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1997. - 766 s. - (váz.) 598.968

Daňové zákony a předpisy související : úplná platná znění k 1.1.1997. - Praha : SEVT, 1997. - 412 s. - (brož.) II 832.309

Daňově zvýhodněné dary církvi / [Jan Smrčina, Jan Havelec] - [Praha] : Concordia Pax, 1996. - 23 s. - (brož.) 599.031

Daňový režim nadstandardů : daňové vymezení pracovněprávních nároků zaměstnanců umožněných kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem / H. Čornejová, V. Pelc. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.865

DOSS : dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení / M. Přinosilová, Z. Hladišová. - 1. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.) II 832.395

Ekonomika a organizace samosprávných územních celků / A. Sahula. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 165 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.429

Harperova encyklopedie historie vojenství. Díl 2, Od roku 1700 do války v Perském zálivu / E. Dupuy, T. Dupuy. - 1. vyd. - Praha : Forma, 1997. - S. 683-1635. - (váz.) 597.632/ 2

Hitlerovi generálové / C. Barnett. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 557 s., obr. příl. - (váz.) 782.997

Hraniční celní přechody na státních hranicích České republiky v roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.556

Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.- 18. století : sborník příspěvků z konference : Pardubice 21.09.1995-22.09.1995 / redigoval J. Francek. - 1. vyd. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1996. - 192 s. - (brož.) 599.151

I hlavy zemí píší knihy / M. Garncarz. - 2. vyd. - Praha : ASO, 1997. - 63 s. - (brož.) 598.829

Jak dál v penzijním připojištění? : současný systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, jeho problémy s možnostmi dalšího rozvoje / V. Samek. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 8 s. -(Brož.) II 860.866

Kdy se obejdeme bez soudu? : (stížnosti, oznámení, podněty, petice) / J. Trnka. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.867

KGB / N. Schwartzenberg. - Vyd. 1. - Praha : Erm, 1995. - 128 s. - (brož.) 599.123

Kukaččí vejce : skutečný příběh honby za špiónem v bludišti počítačových sítí / C. Stoll. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 347 s. - (brož.) 783.302

Kulturní instituce v místech České republiky 1996. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. - 40 s. - (Brož.) 598.624

Medžugorje - Dny války / Emmanuel. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.181

Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů / Z. Konrád, V. Porada. - 1. vyd. - Praha : Trivis - exactus educo, 1996. - 119 s. - (Brož.) S II 832.503

Mezinárodní právo veřejné : obecná část / J. Malenovský. - 2. opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 1997. - 215 s. - (Masarykova univerzita Brno ; brož.)- (Doplněk Brno ; brož.) 599.376

Modlitba za mé dílo / R. Bojko. - Napajedla : Město Napajedla, 1997. - 38 s. - Muzejní klub, Napajedla. - (Brož.) 783.440

Na co NATO? / O. Krejčí. - Praha : Alternativy, 1997. - 32 s. - (brož.) 598.828

Námořní válka : 1939-1945 / J. Piekalkiewicz. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1997. - 359 s. - (váz.) II 832.572

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek. - Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, [1997]. - 183 s. - (Brož.) II 832.335

Nejslavnější světové zločiny / C. Wilson, D. Wilson, R. Wilson. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 506 s. - (váz.) 782.958

Novela obchodního zákoníku v účetní praxi : (sborník) / M. Janásek. - 1. vyd. - Krnov : MROPOR, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 832.397

Novela zdravotního pojištění od 1. 4. 1997 / L. Trnková. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 117 s. - (brož.) 599.421

O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : úplné znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.869

O všeobecném zdravotním pojištění : úplné znění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.868

Obchodní zákoník : úplné znění k 1.1.1996. - Třebíč : Akcent, 1996. - 224 s. - (Brož.) 598.929

Obchodní zákoník : komentář / I. Štenglová, S. Plíva, M. Tomsa ...[et al.]. - 4. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 20, 833 s. - (váz.) 599.485

Občanské právo procesní : studijní příručka / A. Winterová...[et al.]. - 2. dopl. vyd. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1996. - 292 s. - (brož.) 599.210

Občanské právo procesní : řízení o výkon rozhodnutí, řízení konkursní a vyrovnací, řízení rozhodčí / J. Stavinohová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 158 s. - (Masarykova univerzita Brno ; brož.)- (Doplněk Brno ; brož.) 599.391

Občanský soudní řád, správní řád, rozhodčí řízení : podle stavu k 1.2.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 120 s. - (brož.) 598.676

Občanský zákoník a prováděcí předpisy : (poznámkové vydání) / J. Kocourek. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 218 s. - (brož.) 599.156

Obec : postavení, správa, činnost / [Taisia Čebišová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 387 s. - (brož.) 599.185

Obecné dějiny státu a práva. Díl 1, Starověk / K. Schelle, M. Židlická. - 2. vyd., dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 151 s. - (brož.) 599.389/ 1

Obecné dějiny státu a práva. Díl 2, Státy západní Evropy a USA / M. Kadlecová ... [et al.]. - 2. vyd., dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 337 s. - (brož.) 599.389/ 2

Obecné dějiny státu a práva. Díl 3, Státy východní Evropy / E. Vlček ... [et al.]. - 2. vyd., dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 160 s. - (brož.) 599.389/ 3

Odpisy hmotného, nehmotného a jiného majetku : nově z daňového i účetního pohledu / [Dagmar Procházková] - 7. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, 1997. - 120 s. - (brož.) 599.321

Osudem nezlomen / A. Wirthová-Štruncová. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 69 s., obr. příl. - (brož.) 782.583

Osudy letců. 1 / D. Schneider. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1997. - 239 s. - (váz.) 783.523/ 1

Plody z otráveného stromu / A. Nett. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 115 s. - (brož.) 599.375

Pojišťovnictví / P. Růčková. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 112 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.013

Political, Organizational and Policy Transformation at the Municipal Level: The Case of Liberec / D. Hanšpach. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 40 s. -(brož.) II 832.557

Poločas rozpadu : přepis stenografického záznamu ze setkání nejvyšších ústavních činitelů u prezidenta Václava Havla : Hrádeček 03.11.1991. - [Praha] : [Trilabit], [1994]. - 94 s. - (Brož.) 783.475

Pracovněprávní minimum pro mistry a střední management / L. Hůla. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 119 s. - (brož.) 599.443

Pracovní právo. Část 3 / L. Jouza, P. Lachnit. - Praha : Newsletter, 1995. - 52 s. - (brož.) 783.473

Pracovní právo a trestní odpovědnost / Z. Sovák. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.871

Praktikum z práva životního prostředí / J. Cingroš ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 129 s. - (brož.) 599.390

Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět / [Soňa Skulová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.397

Právní poradenství / K. Němcová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 74 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.011

Právní pověry / K. Adamová, P. Mates. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 162 s. - (Brož.) 599.352

Právní předpisy na ochranu zvířat / V. Večerek...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 118 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.284

Právo I / M. Janků, M. Mrázková, Č. Plechatý. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 171 s. - (brož.) S II 832.640

Przeglad prawa i administracji. T. 35, Zwiazki komunalne w Polsce i w panstwach Europy zachodniej : Materialy konferencji naukowej / redaktor A. Blas. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 200 s. - (brož.) 644.769/ 35

Přehledné tabulky a grafy k obecné části trestního a přestupkového zákona / V. Krupka, P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Armex, 1995. - 93 s. - Trivis - exactus educo, Praha. - (Brož.) S II 832.507

Připojovací a dodací podmínky pro odběratele el. energie v souladu s novou legislativou : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 36 s. - (Brož.) 599.173

Příklady daňově zvýhodněných darů / A. Sedlářová. - Praha : Concordia Pax, 1996. - 15 s. - (brož.) 599.032

Příklady z právní praxe : pro střední školy / R. Ryska. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 151 s. - (brož.) 599.222

Přípravné řízení trestní / P. Šámal ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 24, 991 s. - (váz.) 599.433

Restituce majetku podle zákona o půdě / I. Průchová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 10, 279 s. - (váz.) 599.431

Řeholní právo : instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života / B. Zubert. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 411 s. - (Váz.) 599.358

Římské právo v datech / M. Skřejpek. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 12, 116 s. - (brož.) 599.393

Salvy nad vlnami : od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku / I. Hrbek, J. Hrbek. - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 331 s. - (váz.) 599.046

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 5. Roč. 1996. Díl 1. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 25, 591 s. - (váz.) 590.823/ 5

Sbírka příkladů z obchodního práva : pro potřeby seminárního studia / K. Eliáš. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1996. - 12, 134 s. - (brož.) 599.392

Sborník předpisů o výbušninách / J. Bartoš. - Praha : Arch, 1996. - 143 s. - (brož.) 598.668

Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc / M. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.144

Směnka a šek v České republice / Z. Kovařík. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 17, 577 s. - (brož.) 599.453

Sociální a soukromé pojištění / J. Vostatek. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1996. - 601 s. - (váz.) 598.969

Sociální potřebnost a životní minimum : úplné znění zákonů platné od 1. 1. 1996. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.864

Současné podoby bezdomovství v České republice : pilotní sonda / M. Horáková. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. - 65, 2 s., tb. příl. - (Brož.) II 832.471

Správní poplatky. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 20 s. - (Brož.) II 860.862

Správní právo : (zvláštní část) / P. Mates ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 137 s. - Katedra veřejné správy, Praha. - (brož.) S II 832.174

Správní právo : procesní část / P. Průcha, S. Skulová. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 176 s. - (brož.) 599.385

Správní právo, část obecná, část procesní / D. Gadasová, M. Polián. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 182 s. - (brož.) S II 832.542

Správní věda / M. Vítek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1997. - 118 s. - Katedra společenských věd PdF VŠP, Hradec Králové. - (brož.) 599.005

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy / M. Hegenbart...[et al.]. - Praha : Arch, 1996. - 208 s. - (brož.) 598.669

Subjekty obchodního práva : vybrané problémy / J. Pokorná. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 379 s. - (brož.) 599.384

Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954 / M. Borák, D. Janák. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1996. - 285 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. - (brož.) 599.197

Teorie veřejného sektoru : učební text pro školní rok 1996/97 a 1997/98 / Y. Strecková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 155 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.654

Terezín : místa utrpení a vzdoru / [Miroslava Benešová, Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková] - Vyd. 6., přeprac. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 77 s. - (brož.) II 832.381

To je summit : šéfové vlád ES mezi sebou / M. Donat. - 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. - 126 s. - (brož.) 598.803

Trestní právo hmotné : obecná část : přehledné tabulky a grafy k obecné části trestního a přestupkového zákona / V. Krupka, P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Trivis - exactus educo, 1996. - 103 s. - (Brož.) S II 832.505

Trestní právo procesní / V. Krupka, P. Cingr. - 1. vyd. - Praha : Armex, 1997. - 115 s. - Trivis, Praha. - (brož.) S II 832.506

Trestní právo procesní / A. Růžek ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 141 s. - (brož.) S II 832.629

Ústava České republiky : komentář / D. Hendrych, C. Svoboda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 10, 242 s. - (váz.) 599.484

Úvod do právní informatiky / J. Cejpek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 94 s. - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha. - (brož.) 599.037

Úvod do studia veřejného práva / I. Červenková, H. Marková, M. Vanduchová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 149 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 832.488

Vojna do kapsy aneb Průvodce vojenskou službou / [autoři textu Petr Majer] ...[et al.]- 2. dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1997. - 108 s. - Odbor tiskový a organizační MO ČR, Praha. - (brož.) 599.084

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Díl 1, Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování volebních výsledků a základní souhrnné výsledky voleb. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 72 s. - (brož.) II 832.353/ 1

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996 : základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování výsledků hlasování a souhrnné výsledky voleb. - Praha : Českýstatistický úřad, 1997. - 221 s. - (brož.) II 832.390

Vybrané kapitoly úvodu do kriminalistiky a kriminalistické techniky / J. Suchánek, Z. Konrád. - 1. vyd. - Praha : Trivis - exactus educo, 1994. - 119 s. - (Brož.) S II 832.504

Vybrané kapitoly ze soudobého řízení měst a obcí / K. Lacina ... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 94 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.) S II 832.167

Vybrané problémy kriminalistické taktiky / M. Němec. - 1. vyd. - Praha : Trivis - exactus educo, 1994. - 91 s. - (Brož.) S II 832.502

Vybrané problémy ze základů teorie práva : učební text upravený dle vysokoškolských skript autorů Vladimíra Veverky, Jiřího Boguzsaka a Jiřího Čapka "Základy teorie práva" / V. Froněk. - 1.vyd. - Praha : Trivis - exactus educo, 1995. - 50 s. - (Brož.) S II 832.501

Vyměřovací základ zaměstnanců pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od 1. 5. 1995 / M. Ženíšková. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.872

Výsledky zpracování účetních výkazů podnikatelů za rok 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 54 s. - (Brož.) II 832.392

Základy financí a úvod do ekonomie veřejného sektoru : (studijní texty pro posluchače oboru Veřejná správa a regionální politika) / J. Staněk. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 98 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav společenských věd a tělovýchovy, Opava. - (brož.) S II 832.532

Základy občanského a obchodního práva / J. Klavík. - 3. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 61 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.) S II 832.586

Zákon o státní sociální podpoře. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 12 s. - (Brož.) II 860.870

Zákoník práce : komentář / M. Součková ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 18, 740 s. - (váz.) 599.483

Zákoník práce a nařízení vlády s komentářem : aktuální stav k 1. 4. 1997. Díl 2, § 170 - § 279. - Nařízení vlády / L. Jouza. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 208 s. - (brož.) 598.817/2

Změny v právní úpravě nájmu bytů provedené zákonem č. 267/1994 Sb / M. Horák. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.863

Živnostenský zákon (včetně důvodové zprávy) a předpisy souvisící : komentář / M. Meričková, F. Klimeš, V. Urban. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 412 s. - (váz.) 598.902

Život je spíš román : (výbor z knižně nepublikovaných prací Hugo Vavrečky) / H. Vavris. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 212 s., obr. příl. - (Arca JiMfa ; váz.)- (Jasmín ; váz.) 783.022

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist