Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 1997

Abeceda mzdové účetní / [Bořivoj Šubrt] ... [et al.]- 3. dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 1997. - 263 s. - (váz.) 599.449

Akciové společnosti / J. Dědič, R. Kříž, I. Štenglová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 21, 414 s. - (brož.) 599.534

Analýza makroekonomického vývoje České republiky v roce 1996 a prognóza na léta 1997 a 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 97 s., tb. příl. - (brož.) II 830.608/ 1996

Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 516 s. - (váz.) 598.901

Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434 : edice / H. Pátková. - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1996. - 55, 331 s. - Archiv hlavního města Prahy, Praha. - (váz.) 598.890

Bezpečnost práce / J. Čermák. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.157

Bezpečnost práce v administrativě / T. Neugebauer. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.422

Celní předpisy : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 1.2.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 288 s. - (brož.) 598.674

Celní sazebník s účinností od 1.1.1997. - Praha : SEVT, 1997. - 532 s. - (brož.) II 832.308

Cenné papíry : zákon o cenných papírech, o dluhopisech, o burze, směnečný a šekový zákon, Burza cenných papírů, a. s., RM - Systém, a. s : podle stavu k 1.2.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. -144 s. - (brož.) 598.675

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí : zákon o cestovních náhradách s komentářem : (platnost k 1. 1. 1997) / A. Loucký. - 3. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 1997. - 86 s. - (brož.) 598.642

Člověk a práce / H. Kolibová, V. Malátek. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 114 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.012

Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý / L. Tichý... [et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 202 s. - (váz.) E 981.297

Daň z příjmů v praxi : (včetně problematiky daňových a nedaňových výdajů, odpisů a finančního leasingu) / M. Salačová, E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1996. - 22, 323 s. -(váz.) 599.432

Daňová politika : teorie a praxe / K. Kubátová, L. Vítek. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 259 s. - (váz.) 598.970

Daňové zákony a předpisy související : úplná platná znění k 1.1.1997. - Praha : SEVT, 1997. - 412 s. - (brož.) II 832.309

Daňově zvýhodněné dary církvi / [Jan Smrčina, Jan Havelec] - [Praha] : Concordia Pax, 1996. - 23 s. - (brož.) 599.031

Daňový poradce pro podnikatele '97 : znění právních předpisů včetně metodických pokynů MF ČR. Podle stavu k 1. 1. 1997. Sv. 1 / J. Gebarowský, J. Kunešová. - 4., aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1997. - 504 s. - (brož.) 598.886/ 1

Daňový poradce pro podnikatele '97 : znění právních předpisů včetně metodických pokynů MF ČR. Podle stavu k 1. 1. 1997. Sv. 2 / J. Gebarowský, J. Kunešová. - 4., aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1997. - S. 505-957. - (Brož.) 598.886/ 2

Daňový režim nadstandardů : daňové vymezení pracovněprávních nároků zaměstnanců umožněných kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem / H. Čornejová, V. Pelc. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.865

Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva / A. Vančurová, L. Láchová, L. Vítek. - 1. vyd. - Praha : Vox, 1997. - 199 s. - (brož.) 599.064

Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě / M. Rotport, J. Koudela. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 160 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.484

Economic Transformation in the Czech Republic: General Outline and Selected Problems / A. Holub. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 126 s. - Katedra světové ekonomiky. -Výzkumné středisko integrace ČR do evropské ekonomiky, Praha. - (brož.) 598.831

Ekonomický slovník / F. Teulon. - Vyd. 1. - Praha : Erm, 1995. - 114 s. - (brož.) 599.122

Ekonomika a management 10. Část 1 / V. Hájek, V. Jelen, J. Frková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 174 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.442/ 1

Ekonomika a řízení technické infrastruktury / J. Hlaváč, J. Rektořík, E. Skřídlovská. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 183 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.656

Estetika pro ekonomy / V. Kyprý. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 169 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.486

Finance / J. Žehrová. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 176 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha. - (brož.) S II 832.491

Financial Directory. 1997. - Plzeň : Herold Business Data, Bohemia, 1997. - 196 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (brož.) II 827.393/ 1997

Finanční analýza včetně software : příručka jednoduchého vyhodnocení finanční situace podniku : základní software pro finanční analýzu (určeno uživatelům EXCELU verze 5.0 a vyšší) / L. Harna,J. Rezková, H. Březinová. - Praha : Bilance, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.063

Finanční řízení bank / K. Ziegler ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 341 s. - (váz.) 599.429

Finanční teorie a bankovnictví II : cenné papíry a deriváty / V. Liška. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 191 s. - Fakulta stavební, Praha. - (Brož.) S II 832.444

Finanční trhy / J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 527 s. - (váz.) 598.891

Hospodářská dynamika a restrukturalizace v České republice : sborník příspěvků : Brno 16.05.1996-17.05.1996. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 166 s. - Provozně ekonomická fakulta, Brno. - (brož.) II 832.499

Hospodářská geografie : (severoamerické zóny volného obchodu - NAFTA) / I. Jáč. - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 100 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.) 599.382

Hraniční celní přechody na státních hranicích České republiky v roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.556

Jak plavat se žraloky a zůstat přitom naživu / H. Mackay. - Praha : Pragma, 1996. - 231 s. - (váz.) 599.099

Jak prodat sám sebe / J. Girard, R. Casemor. - Praha : Pragma, 1996. - 336 s. - (váz.) 599.102

Koncern, jeho cíle, organizační a řídící struktura / L. Machoň. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 88 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.485

Konkurenční strategie firmy / F. Bartes. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.334

Listy : encyklopedická edice. 4, Podnikatelé / [sestavila Erika Pflegerová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1997. - 39 listů. - (brož.) E 981.319/ 4

Makroekonomie / V. Nováček. - Vyd. 2. upr. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, 1997. - 88 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.) 598.765

Makroekonomie I / J. Hladký, I. Leitmanová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 90 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.635

Metody mezinárodního srovnávání : pomůcka pro seminář / J. Jílek. - Přeprac. 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 68 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.279

Mezinárodní bankovnictví / P. Procházka. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 347 s. - (váz.) 599.430

Mezinárodní obchod, životní prostředí a udržitelný rozvoj / J. Kára, L. Dvořáková. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí UK, 1997. - 113 s. - (brož.) II 832.224

Mzdy zaměstnanců za rok 1996 : (z jednorázového výběrového šetření). - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 59 s. - (brož.) II 832.549

Národohospodářské hlavolamy / J. Rivoire. - 1. vyd. - Praha : HZ Praha, 1997. - 119 s. - (brož.) 599.083

Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet / P. Trnka. - Praha : Management Press, 1997. - 92 s. - (brož.) 598.927

Odpisy hmotného, nehmotného a jiného majetku : nově z daňového i účetního pohledu / [Dagmar Procházková] - 7. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, 1997. - 120 s. - (brož.) 599.321

Optimalizační metody pro podnik, finance a trh / M. Maňas. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 133 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.280

Podnikatelská etiketa : udělejte dobrý dojem / J. Dunckel. - 1. vyd. - Praha : NS Svododa, 1997. - 158 s. - (brož.) 599.189

Podnikové hospodářství II : personalistika / R. Werner. - Vyd. 2. nezm. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 129 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.) 599.278

Podnikový finanční management / M. Paták. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT. - 133 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.481

Podvojné účetnictví v řešených příkladech / J. Hyršlová, R. Šildová, V. Janeček. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 441 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. -(brož.) S II 832.581

Pracovněprávní minimum pro mistry a střední management / L. Hůla. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 119 s. - (brož.) 599.443

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1996 / vypracovali J. Spilková, L. Jassimová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 254 s. - (Brož.) II 832.415

Pracovní právo. Část 3 / L. Jouza, P. Lachnit. - Praha : Newsletter, 1995. - 52 s. - (brož.) 783.473

Privatizace, formování středních tříd a postoje populace / J. Večerník. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 50 s. - (brož.) II 832.253

Průvodce psaním projektů, seminárních a diplomových prací : (na téma z oblasti ekonomických věd zpracovávající statistické údaje) / H. Linderoth, J. Bentzen, J. Gottvald. - Ostrava : Grafie, 1997. - 68 s. - (Brož.) II 832.225

Přijímací rozhovory / W. Reichel. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 62 s. - (brož.) II 832.229

Příklady daňově zvýhodněných darů / A. Sedlářová. - Praha : Concordia Pax, 1996. - 15 s. - (brož.) 599.032

Resources : the Information Source for the Czech and Slovak Republics : 1997 / M. Christie... [et al.]. - Prague : [Resources], 1997. - Nestr. + 1 příl. - (Váz.) 599.027

Restituce majetku podle zákona o půdě / I. Průchová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 10, 279 s. - (váz.) 599.431

Směnka a šek v České republice / Z. Kovařík. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 17, 577 s. - (brož.) 599.453

Sociálněhospodářská statistika II / J. Moravová, S. Hronová, J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 269 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.282

Správní poplatky. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 20 s. - (Brož.) II 860.862

Statistické hospodářské rozbory : pomůcka pro seminář / J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 48 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) I S II 832.278

Stav a výhled potravinářského sektoru v Evropské unii : (informační studie) / J. Mezera, J. Dvořák, V. Bašek. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 69 s. - (brož.) 598.796

Stavební firma 10 : ekonomická statistika / M. Plachký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 141 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.609

Strategické plánování pro neziskové organizace : jak rozhodovat o budoucnosti vaší organizace / J. Bárta. - 1. vyd. - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti, 1997. - 126 s. - (brož.) 599.139

Strategy and Enterprise in the Czech Republic and Poland : a Case Book / edited by G. Beaver, D. Jennings. - Brno : PC-DIR, 1996. - 70 s. - (brož.) II 832.314

Studijní program oboru Podnikání a administrativa : bakalářské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 72 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. - (Brož.) 595.328/ 1997-1998

Studijní program oboru Provoz a ekonomika : inženýrské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 193 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. -(Brož.) 595.329/ 1997-1998

Světová obchodní organizace / I. Šroněk. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 64 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 832.277

Technika zpracování diplomových, závěrečných a ročníkových prací na katedře řízení a obchodu / J. Kareš, D. Vaněček. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 35 s., 10příl. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.434

Teorie veřejného sektoru : učební text pro školní rok 1996/97 a 1997/98 / Y. Strecková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 155 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.654

Uplatňování DPH ve vybraných oblastech / L. Pitner, V. Benda. - Olomouc : ANAG, 1997. - 206 s. - (brož.) 598.643

Účetnictví : pro 4. ročník obchodních akademií / V. Munzar, A. Goeblová, L. Muzikářová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 142 s. - (brož.) II 832.226

Účetnictví pro střední odborná učiliště, pro obchodní školy a pro rodinné školy. Díl 1 / V. Munzar, M. Šmíd. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Fortuna, 1995. - 110 s. - (brož.) II 832.451/ 1

Účetnictví pro střední odborná učiliště, pro obchodní školy a pro rodinné školy. Díl 2 / V. Munzar, M. Šmíd. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 103 s. - (brož.) II 832.452/ 2

Účetnictví ROPO a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP : podle stavu k 1.2.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 240 s. - (brož.) 598.677

Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : (úplné znění k 1. 1. 1997). - Praha : Bilance, 1997. - 159 s. - (Brož.) 598.974

Účtová osnova a postupy účtování pro banky : úplné znění k 1.4.1997. - Praha : Bilance, 1997. - 64 s. - Ministerstvo financí České republiky, Praha. - (Brož.) 599.053

Velký úspěch v malém podniku : jak přivést k rozkvětu podnik s 1 až 40 zaměstnanci / H. Zimmermann. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 162 s. - (brož.) 599.419

Veřejné finance : příručka pro distanční studium / F. Bartes. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - 76 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.626

Výkaz cash flow a finanční analýza / H. Vorbová. - Praha : Linde, 1997. - 134 s., příl. + 6 příl. - (brož.) 598.805

Výsledky zpracování účetních výkazů podnikatelů za rok 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 54 s. - (Brož.) II 832.392

Vývoj představ o spravedlivém příjmu / B. Řeháková. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 35 s. - (brož.) II 832.559

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1990-1996 / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1997. - 56 s. - (brož.) 584.686/ 1990-96

Vývoj změn ve spotřebitelské poptávce po potravinách / J. Krejčí, O. Štiková. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 62 s. - (brož.) 599.294

Die wirtschaftliche Lage der Republik Belarus. [9], Negative Konsequenzen der Reformrückschritte werden sichtbar. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 18 s. - (brož.) II 826.283/9

Die wirtschaftliche Lage Russlands. Bericht 10, Fortgesetzter Rückgang der Investitionen verhindert Erholung. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 21 s. - (brož.) II 825.573/ 10

Základní mzdové a platové předpisy s komentářem a další předpisy související (včetně sociálního, důchodového, nemocenského, zdravotního pojištění a daňové pro rok 1997) v úplném znění podle právního stavu k 1.4.1997 / [komentář připravila Marta Bössová] - 1. vyd. - Praha : Praktik, 1997. - 893 s. - (váz.) 599.075

Základní problémy obecné a ekonomické demografie / V. Roubíček. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 271 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.281

Základy environmentální ekonomie / M. Viturka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 167 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.539

Základy financí a úvod do ekonomie veřejného sektoru : (studijní texty pro posluchače oboru Veřejná správa a regionální politika) / J. Staněk. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 98 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav společenských věd a tělovýchovy, Opava. - (brož.) S II 832.532

Základy hospodářské etiky / M. Bohatá. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 126 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.487

Základy sociální a ekonomické etiky / J. Vaněk. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 236 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 599.275

Základy účetnictví : (cvičení) / J. Strádalová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 79 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.634

Zápisná kniha pražských stavitelů : 1639-1903 : edice / I. Ebelová. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1996. - 93 s. - (brož.) 599.199

Živnostenský zákon (včetně důvodové zprávy) a předpisy souvisící : komentář / M. Meričková, F. Klimeš, V. Urban. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 412 s. - (váz.) 598.902

Život je spíš román : (výbor z knižně nepublikovaných prací Hugo Vavrečky) / H. Vavris. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 212 s., obr. příl. - (Arca JiMfa ; váz.)- (Jasmín ; váz.) 783.022

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist