Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 1997

Advokáti v České republice. 1997. - 1. vyd. - Sokolov : Baum Soft, 1997. - 383 s. - (Brož.) 596.329/ 1997

Anerkennungshindernisse nach dem EuGVÜ, dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der französischen Rechtspraxis / A. Goetz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 10, 262 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 784.072

Armádní ročenka. 1996. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1997. - 104 s. - Odbor tiskový a organizační, Praha. - (brož.) 588.864/ 1996

Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu / Č. Čepelka, D. Jílek, P. Šturma. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 262 s. - (brož.) 599.456

Bezpečnost a ochrana zdraví - produktivní investice do podnikové kultury : zásady tvorby základní dokumentace BOZP (v přehledu povinností a odpovědnosti zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců) / V. Mráz, J. Brácha. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy a bezpečnosti práce, 1997. - 87 s. - (váz.) II 832.598

Cold Harbour : souboj tajných služeb před dnem D / J. Higgins. - Olomouc : Votobia, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.540

Částečný invalidní důchod / J. Přib. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 860.879

Daňové souvislosti zákona o státní sociální podpoře / V. Pelc. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.877

Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / K. Malý ... [et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 572 s. - (váz.) 599.884

Dějiny právnického stavu a právnických profesí. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 99 s. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 599.554

Dějiny právní filozofie / R. Rázková. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 255 s. - (brož.) 599.803

Dynamik der Märkte - Solidität des Sozialen : Leitlinien für eine Reform der Institutionen / R. Soltwedel. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 93 s. - (brož.) II 832.591

Elitní jednotky : lidé, zbraně a operace ve válce proti terorismu / [Walter N. Lang, Peter Eliot, Keith Maguire] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 224 s. - (váz.) II 832.753

Göring : biografie Hermanna Göringa / D. Irving. - Brno : Bonus A, 1996. - 675 s., obr. příl. - (váz.) 783.890

Hitlerova druhá armáda : zbraně SS / E. Blanford. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 223 s., obr. příl. - (váz.) 783.888

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / P. Prudký, M. Lošťák. - Olomouc : Anag, 1997. - 196 s. - (brož.) 599.454

Hodnocení veřejných projektů : učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika / I. Mališová, I. Malý. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 88 s. - Ekonomicko-správní fakulta. -Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 599.799

Jak si vypočítat důchod / P. Böss, V. Voříšek. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.884

K čemu je církvi papež? / S. Horn ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 65 s. - (brož.) 599.409

K obchodním závazkovým vztahům : (smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, smlouva o dílo adalší) / K. Marek. - 2. opr. vyd., dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 252 s. - (brož.) 599.797

Kolín : 18. 6. 1757 / P. Bělina. - 1. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 91 s. - (váz.) 599.665

Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěže- Ochrana spotřebitele : podle stavu k 1. 3. 1997. - Ostrava : Sagit, [1997]. - 56 s. - (brož.) 599.828

Kriminalberichterstattung in der Tagespresse / A. Ionescu. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 170 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.073

Malý domácí právník. Díl 1 / M. Kindl, H. Válková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1996. - 11, 200 s. - (váz.) 599.749/ 1

Malý domácí právník. Díl 2 / M. Kindl, H. Válková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 11, 195 s. - (váz.) 599.749/ 2

Maršál Murat:Král neapolský / A. Atteridge. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 287 s. - (váz.) 783.880

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů / Z. Konrád ... [et al.]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 219 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 832.783

Mezinárodní a evropské právo lidských práv / F. Sudre. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 364 s. - (brož.) 599.411

Mezinárodní právo obchodní. Část 1, Obchodní transakce / N. Rozehnalová. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 227 s. - (brož.) 599.405/ 1

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. 7. vyd- Seznam tříd výrobků a služeb s vysvětlivkami. - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 16 s. - (Brož.) II 832.679

Minimum k soudu / napsal I. Jahelka. nakreslil Neprakta. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1997. - 71 s. - (váz.) 784.107

Ministry of Defence of the Czech Republic 1997 / [editors Gustav Xaver, Drahomíra Nová] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.693

Moje paměti / R. Gajda. - 3. vyd., v Bonusu A 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1996. - 332 s., obr. příl. - (váz.) 783.878

Na nebi i v pekle / I. Tonder, L. Sitenský. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1997. - 90 s., obr. příl. - (váz.) 783.796

Nad pracovněprávními vztahy / V. Štangová, J. Zachariáš. - 1. vyd. - Praha : ORAC, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.633

National Defence Strategy of the Czech Republic / [editor Gustav Xaver] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.692

Náhrada škody podle občanského, obchodního, pracovního a správního práva : podle právního stavu k 1. 5. 1997 / J. Bičovský, M. Holub. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1997. - 408 s. -(brož.) 599.870

Národní obranná strategie České republiky. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.654

Největší urážky / vybrala a sestavila M. Leach. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1997. - 139 s. - (brož.) 783.757

Nezaopatřenost dítěte, příspěvek na dopravu / P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.888

Normativní regulace / J. Krecht. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 166 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.545

Nová úprava fondu kulturních a sociálních potřeb v rozpočtových a příspěvkových organizacích a u státních podniků od 1. ledna 1996 / A. Libnarová, H. Čornejová. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 8s. - (Brož.) II 860.874

Nová úprava fondu kulturních a sociálních potřeb : doplňující výklad, dotazy a odpovědi / A. Libnarová, H. Čornejová. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 860.875

Novela zákona o zaměstnanosti / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 12 s. - (Brož.) II 860.890

O nájemném : úplné znění novelizované vyhlášky MF č. 176/1993 Sb. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.876

Obchodní společnosti po novelizaci obchodního zákoníku / J. Pokorná. - Praha : Linde, 1997. - 144 s. - (brož.) 599.757

Obchodní zákoník : komentář / J. Dědič ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 1303 s. - (váz.) 1-100.081

Občanské právo hmotné. Sv. 1 / [Viktor Knapp] ...[et al.]- 2., aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Codex, 1997. - 349 s. - (váz.) 599.659/ 1

Odpisy majetku z hlediska daně z příjmů (i pro rok 1997) : aktuální stav k 1. 1. 1997 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.649

Organizace a provádění sociálního zabezpečení : (úplné znění zákona) / zpracoval P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 32 s. - (Brož.) II 860.891

Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna / [Vladimír Kindl] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Enigma, 1996. - 156 s. - (Váz.) II 832.754

PCT & Euro-PCT systém / E. Jenerál. - 1. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 254 s. - (brož.) 599.744

Personalistika v ozbrojených silách / F. Černoch ... [et al.]. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1997. - 150 s. - (brož.) 599.821

Poistná ekonomika II : ekonomika poisťovacieho podniku / P. Chovan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 210 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 599.474

Pojistné právo / V. Škopová. - 1., přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 180 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.658

Policejní právo / [Pavel Mates] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Codex, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) 599.671

Policejní psychologie : základy praktické psychologie pro policisty, strážníky, justiční stráž a pracovníky soukromých bezpečnostních služeb / L. Čírtková. - 2., rozš. vyd. - Praha : Support, 1996. - 301 s. - (brož.) 599.597

Pracovní právo České republiky / M. Galvas... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 429 s. - (brož.) 599.794

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky : text stavovského předpisu České advokátní komory / komentář K. Čermák. - Praha : REGO, 1996. - 71 s. - (brož.) 599.577

Práva na označení : obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku / L. Lochmanová. - 1. vyd. - Praha : ORAC, 1997. - 213 s. - (brož.) 599.634

Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference : ["Volební rok 1996"]. Brno 25.09.1996 / uspořádal V. Šimíček. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 117 s.- (brož.) 599.801

Právní předpisy pro plynová zařízení. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) 599.670

Právo I : praktická cvičení / M. Janků ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 134 s. - (brož.) S II 832.792

Problém udavače / L. Fuller. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 783.758

Proč NATO / [sestavil Dobroslav Matějka] - 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. - 71 s. - Česká atlantická komise, Praha. - (brož.) 599.698

Průměrný výdělek pro účely pracovněprávní / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.893

Přehled právních předpisů vydaných v roce 1995, které upravují otázky sociálního zabezpečení nebo se jich významně dotýkají / V. Voříšek. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 860.887

Přehled právních předpisů vydaných ve 2. až 4. čtvrtletí 1994, které upravují otázky sociálního zabezpečení nebo se jich významně dotýkají / V. Voříšek. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.886

Rodinné právo : příklady k řešení / M. Hrušáková, Z. Králíčková. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 103 s. - (brož.) 599.800

Rozhodování ve veřejné správě / S. Skulová. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 173 s. - (brož.) 599.410

Řízení o dávkách důchodového zabezpečení / E. Burdová, V. Voříšek. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 12 s. - (Brož.) II 860.885

Sbližování českého práva s právem Evropských společenství : (dokumenty) / N. Šišková, V. Týč. - Praha : Linde, 1997. - 214 s. - (brož.) 599.820

Sborník horních předpisů / J. Luks. - Praha : Arch, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.690

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-12/1996. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 277 s. - (Brož.) II 829.809/ 1996

Sociální práce ve zdravotnických službách- Sociální práce v zahraničí : 7. konference Společnosti sociálních pracovníků : pracovní den Společnosti sociálních pracovníků : Hradec Králové 27.05.1996-28.05.1996. : Praha 03.12.1996 / [uspořádala Věra Novotná] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.764

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných / J. Šmíd, M. Ženíšková. - 2., aktualizované a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1997. - 140 s. - (brož.) 599.455

SOE : stručná historie Útvaru zvláštních operací 1940-46 / M. Foot. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 371 s., obr. příl. - (váz.) 783.889

Soudní poplatky : (úplné znění zákona) / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.894

Spojenečtí vojáci ve 2. světové válce / sestavil P. Charbonnier. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 127 s. - (váz.) II 832.750

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 1 / A. Mrázková... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 94, 136 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 1

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 / O. Kotvald... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 134, 78, 71 s. - Dopravnífakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 2

Transformace obchodních společností : právní, účetní a daňové aspekty / J. Škampa ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 141 s. - (brož.) 599.742

Transformace sociálního zabezpečení : (ve výkladu jsou uvedena stanoviska ČMKOS) / Z. Hájek. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.883

Tschechisches Arbeitsrecht / A. Weber. - 3. Aufl. - Prag : Babtext, 1997. - 155 s. - (brož.) 784.053

Účetní a daňové dopady obchodního zákoníku : podle stavu k 1. 4. 1997 / R. Kuneš ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.542

Úplné znění zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích- Úplné znění zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. o obecní policii- Doporučení Ministerstva vnitra České republiky k používání donucovacích prostředků. - Praha : Armex, 1995. - 64 s. - (Brož.) 599.675

Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv / V. Flegl. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 44, 292 s. - (váz.) 599.895

Ústavy států Evropské unie : ústavní texty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Velké Británie / V. Klokočka, E. Wagnerová. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 788 s. - (brož.) 599.871

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku / P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.895

Veterinární legislativa a související předpisy : sborník platný od 1. 1. 1997 / [připravil Borkovec] ... [et al.]- [Praha] : Komora veterinárních lékařů České republiky, [1997]. - Přeruš. str. - (Váz.) 599.672

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Díl 2, Výsledky hlasování podle skupin obcí, vybraných obcí a výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty. -Praha : Český statistický úřad, 1997. - 194 s. - (brož.) II 832.353/ 2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR : 31.05.1996-01.06.1996 / P. Kuklík. - [Praha] : Český statistický úřad, 1996. - 8 s. - (Brož.) 784.197

Volby do zastupitelstev v obcích : 18.11.1994-19.11.1994 / P. Kuklík. - [Praha] : Český statistický úřad, 1995. - 8 s. - (Brož.) 784.198

Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva / J. Filip. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 367 s. - (brož.) 599.805

Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého v justiční praxi / N. Rozehnalová, V. Týč, R. Záleský. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 197 s. - (brož.) 599.802

Vyměřovací základ pro pojistné / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 12 s. - (Brož.) II 860.896

Výpočet důchodů a další změny v důchodovém pojištění v roce 1997 / J. Přib. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.880

Vzory smluv v podnikání a obchodě / V. Nemeth, T. Pohl. - 4., podstatně přeprac. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 134 s. - (brož.) 599.738

Zaměstnanost a paragrafy aneb Nemám práci a co dál : úplná znění zákonů a předpisů o zaměstnanosti s komentářem, vzory a příklady : (právní stav k 1. 6. 1997) / L. Jouza. - Praha : Linde, 1997. - 300 s. - (brož.) 599.812

Zaměstnanost v národním hospodářství ČR za rok 1996 : předběžné výsledky. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 12 s. - (brož.) II 832.720

Záhady na pět minut. 2 / K. Weber. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 248 s. - (brož.) 782.847/ 2

Základy státovědy / J. Filip, J. Svatoň, J. Zimek. - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 352 s. - (brož.) 599.796

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : komentář / E. Barešová, P. Baudyš. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1996. - 26, 367 s. - (brož.) 599.588

Zákon ze dne 30. června 1995 č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 16 s. - (Brož.) II 860.878

Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související : texty s úvodními komentáři. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 13, 377 s. - (brož.) 599.587

Září 1938. Díl 1, Přípravy nacistického Německa na přepadení Československa v roce 1938 / M. John. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 461 s., obr. příl. - (váz.) 599.658/ 1

Září 1938. Díl 2, Možnosti obrany Československa / M. John. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 844 s., obr. příl. + 1 mp. - (váz.) 599.658/ 2

Závazkové právo obecné / S. Zinčenková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 97 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.439

Zdravotní pojištění, zdravotní péče : podle stavu k 15. 4. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 104 s. - (brož.) 599.540

Změny v úpravě zdravotního pojištění / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.897

Zrození bitvy : bitva u Kurska : útok na ruské pozice na frontovém výběžku u Kurska / G. Heinrici. doplnil F. Hauck. - Vyd. 1. - Brno : Bonus A, 1997. - 110 s. - (brož.) 783.926

Zvýšení nájemného z bytů od 1. července 1997 / T. Hádl. - Praha : Linde, 1997. - 92 s. - (brož.) 599.830

Živnostenské podnikání : podle stavu k 20. 4. 1997. - Ostrava : Sagit, [1997]. - 56 s. - (brož.) 599.829

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist