Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

DIGITALIZACE RUKOPISŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

9. ročník odborné konference (11. - 12. října 2000)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

DIGITALIZACE RUKOPISŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Stanislav Psohlavec

Fondy NK obsahují historické dokumenty české, latinské, německé, francouzské, holandské italské ale i arabské, perské, turecké, indické a další. V letošním roce jsme vydali díky podpoře ČSOB publikaci a CD-ROM, zpřístupňující informace o perských rukopisech.

Tyto perské rukopisy jsou dokladem putování a kontaktů evropských orientalistů. Nejčastěji pocházejí z vykupování jejich pozůstalostí. Významná část dokumentů z perské kulturní oblasti byla shromážděna profesorem J. Rybkou. Rukopisy byly i pečlivě popsány, dílo proto přináší dobré odborné informace o perských dokumentech uložených v NK ČR. Publikace je ale zajímavá a atraktivní i pro laika, a to nejen pro estetickou krásu dokumentů, ale i jako doklad o vysoké úrovni časově, kulturně i geograficky vzdálené civilizace, která přes četné kontakty byla vnímána jako cizí.

Putování těchto dokumentů tedy skončilo různými cestami v NK ČR. Pokud by tyto dokumenty nebyly katalogizovány, popsány a pokud by nebyly informace o nich zveřejněny, pravděpodobně by zde jejich pouť skončila v zapomnění. Tento počin umožní, aby se jak prostřednictvím ČSOB a jejích kontaktů, tak prostřednictvím NK ČR dostala informace o existenci tohoto fondu do obecnějšího povědomí především v zahraničí.

V loňském roce byl podobným způsobem zpřístupněn fond arabských rukopisů, výsledkem bylo mnoho nových kontaktů.

Digitalizace – co digitalizovat?

Svět se mění, doba putování vzácných rukopisů a cestopisných výprav je pryč. Vzácné dokumenty jsou obvykle pevně ukotveny v trezorech knihoven, šance na nové významné objevy se zákonitě zmenšují. Digitalizace je cesta celosvětovému zpřístupnění bohatství, které již bylo rozpoznáno, uloženo a fyzicky ochráněno. Protože rozpoznání významu vede k zájmu o přístup k informacím o těchto dokumentech a jejich obsahu, je nutno současně s jejich fyzickou ochranou zajistit přístup k informacím v nich obsažených. V současném světě je jednoznačnou formou zpřístupnění digitalizace – poskytování obrazu vzácných originálů v digitální formě na pevných mediích i po Internetu. I když se náklady na digitalizaci stále snižují, není a nebude nikdy k dispozici takové množství finančních prostředků, aby bylo touto cestou zpřístupněno vše významné (?). Rozhodnutí co digitalizovat tedy určuje, co lze snadno celosvětově zpřístupnit. Pro nevybrané dokumenty je to ale i rozhodnutí opačné – nezpřístupnit. Z toho plyne velká zodpovědnost při rozhodování. Z tohoto důvodu byla také při Ministerstvu kultury ustavena komise zahrnující přední odborníky z České akademie věd, Národní knihovny ČR a do které budou přizváni i další odborníci přednostně z mimopražských pracovišť. Tato komise bude dohlížet na optimální postup digitalizace a objektivní výběr dokumentů pro něž je digitalizace vhodná a žádoucí. Je velmi pravděpodobné, že v popředí zájmu budou vyhledávané kulturní památky významné pro naši národní kulturu.

Z tohoto hlediska je zajímavá a významná pozice ČSOB, která je díky svým možnostem v roli osvíceného mecenáše, který, samozřejmě po konzultaci s odborníky, ale přeci jen samostatně, rozhoduje o pomoci v oblasti, která je velmi významná nadnárodně, avšak pravděpodobně by nebyla v popředí lokálních zájmů.

Digitalizace – jak digitalizovat?

Digitalizace již opustila období počátečních rozpaků jak zacházet s digitálními daty, mizí i obavy z morálního zastarávání dat. Dříve naléhavě formulované v požadavky, že digitální data v projektu Memoria mundi series Bohemice musí být

  • co nejvíce nezávislá na aktuální technice,
  • co nejvíce nezávislá na aktuálních programech a musí
  • co nejvíce respektovat obecné celosvětově jednotící trendy
se ukázaly všeobecnou potřebou celosvětové digitální komunikace. Projevem těchto trendů je všeobecná orientace na aplikace XML i aktivity směřující ke standardizaci záznamu obrazové informace. Principy vybrané před lety a používané pro projekt MMSB se ukazují zárukou trvalé kompatibility s rozvíjejícími se prostředky pro zpřístupnění digitálních dokumentů.

Další požadavek, nedělat zbytečné kompromisy v kvalitě digitalizace, přinesl ve své době určité rozpaky. Ty vyplývaly z rozporu mezi potřebou digitalizovat v určité, obvykle dosti vysoké kvalitě, která však zákonitě produkuje velké objemy dat. Přesto byly v projektu MMSB od počátku zaznamenávány obrazy v kvalitě (EXCELLENT), která byla následně pro běžné použití konvertována a více komprimována (NORMAL a INTERNET).

Digitalizace – jak zpřístupňovat?

Jen původní vysoká kvalita ale často poskytuje stejné informace jako při pohledu na originál a dává dobrý předpoklad, že nebude požadována nová digitalizace při nárůstu možností techniky. I tyto problémy však čas řeší k úplné spokojenosti. Je to nejen rostoucí výkon počítačů schopných pracovat s většími obrazy a zvětšující se propustnost Internetu. Je to nástup komprimačních technologií dovolujících dynamickou kompresi obrazu před přenosem a jeho dekomresi u uživatele, i standardizace formátů umožňujících vysokou komprimaci obrazu (DJVu).

Zajímavou cestou ke zpřístupnění rozsáhlých digitálních souborů jsou technologie přenášející uživateli jen takový objem informací, které uživatel právě potřebuje. Vychází se z myšlenky, že na obrazovce se dá zobrazit jen jednoznačně dané, v podstatě nevelké množství informací. Je-li například originál staré mapy zdigitalizován v kvalitě zaznamenávající všechny detaily, může být velikost tohoto souboru snadno srovnatelná s kapacitou celého CD-ROM disku (650 MB). Technologie MrSID dovoluje uživateli pohled na tento dokument ‚kukátkem‘ velikosti jeho obrazovky, přičemž je mu přenášena jen komprimovaná informace nutná k vykreslení obrazu na jeho počítači. Uživatel se tedy může od zběžného pohledu na celou mapu dostat v několika krocích volbou místa přiblížení až na nejmenší detaily. Objem přenesených dat je přitom o několik řádů nižší než celková velikost prohlíženého obrazu.

Kompatibilita se současnými browsery

Dokumenty, vytvořené v rámci projektu MMSB již před lety, jsou bez změny použitelné i při použití nejmodernějších internetovských prohlížečů – browserů. Používaný formát pro záznam obrazu JPG bude podle současného vývoje kompatibilní s připravovanými standardy.

Plug-in prostředky vyvinuté pro zlepšení možnosti práce s dokumenty slouží k doplnění možností standardních prostředí browserů o vlastnosti užitečné při práci s obrazem.

Rmoutil nás problém, že Explorer (nejrozšířenější browser od firmy Microsoft) právě pro formát JPG nedovoluje využívání takovýchto prostředků, tedy i námi vyvinutého. Podle posledních informací nově připravovaná verze Explorer 6.0 již toto omezení mít nebude.

Specielní prostředky pro práci s digitálními dokumenty jsou stále užitečné, protože browsery jsou přeci jen orientovány na práci na Internetu. Proto se nyní pro projekt MMSB testuje nová verze programu ManuFreT, která dovoluje pracovat s celým digitálním dokumentem jako s digitální knihou. Nahradí starší program téhož jména. Při jeho vývoji se potvrdila správnost orientace na SGML, XML, případně HTML, protože při vývoji bylo možno použít standardních komponent vyvinutých právě pro práci s těmito formami dokumentů.

Digitalizace – jak uchovávat?

Při produkci velkého množství dat je nutno také myslet na bezpečnost uchování dat. V případě digitalizace vzácných rukopisů a tisků vnímáme samozřejmě digitální data jako druhořadá, jako méně hodnotné pomůcky. Je třeba však mít na mysli hodnotu těchto dat danou vloženými prostředky i prací, ale i hodnotu danou tím, že digitální data zachycují v neměnné kvalitě stav dokumentu v době digitalizace. Digitální data se totiž nemění v čase, degraduje jen nosič na kterém jsou data uložena. Dále je třeba si uvědomit, že v současnosti již množství dokumentů vzniká primárně v digitální formě. Výtisk dokumentu, mapy, obrazu je již sekundární forma přesto, že primární forma je neuchopitelná. Digitální data je tedy v každém případě nutno odpovědně zachovávat. Pokud je zajištěna kontrola stavu medií a včasná migrace na nová media, jsou digitální data skutečně dlouhodobě zcela neměnná, což nelze říci ani o originálech ani o mikrofilmu natož o jejich reprodukcích.

Výsledky kontroly digitálního archivu CD-R v NK ČR

Bezpečnosti uchování digitálních dat věnuje fa Albertina icome Praha s.r.o. (resp. její dceřinná společnost AiP Beroun s.r.o.) v NK ČR značnou pozornost. V letošním roce proběhla kompletní kontrola všech archivovaných disků s cílem rozpoznat praktický vliv stárnutí CD-R disků, na které jsou nyní data primárně ukládána.

Lze konstatovat, že statistický rozbor dat neprokázal ve sledovaném období významný vliv času na vyhodnotitelné parametry CD-záznamu. Sledované hodnoty jsou velmi hluboko pod maximálními limity stanovenými firmami PHILIPS a SONY (červená a žlutá kniha).

Časové závislosti, které by mohly vyjadřovat stárnutí medií jsou nevýznamné, pokud jsou na hranici významnosti, objevují se i tendence opačné, naznačující, že starší disky jsou lepší.

Vliv stárnutí je tedy nezaznamenán, vlivy pečlivosti obsluhy, šarže media, a vlastnosti jednotky jsou výrazně významnější. Neprokázal se ani fakt, že v pozdějším čase byla zvýšena zodpovědnost pracovníků ani očekávaný vliv technologického zlepšení na straně medií (průběžné zvyšování kvality).

Tento příznivý výsledek je podmíněn tím, že analyzuje stav, který je předpřipraven čtyřmi významnými okolnostmi, formujícími počáteční podmínky i vlastnosti sledovaného archivu.

  1. Před rutinní výrobou proběhl širší výběr kombinace vhodných mechanik, režimu záznamu a medií. U medií byl kladen důraz na jistotu velkovýroby spojené s oprávněným předpokladem spolehlivého odborného zázemí výrobce.
  2. Nezávisle na příznivých výsledcích těchto zkoušek jsou veškeré disky jdoucí do archivu měřeny. Pouze disky zcela bezvadné jsou zařazovány do archivu. Protože se vyrábí dvě verze pro archiv a jedna pro rutinní použití, jsou horší disky poskytovány ihned k používání, lepší zařazovány do archivu.
  3. Pro každý nový nákup medií se provádí zkouška vzorků. Teprve po té je další šarže media zařazena do běžného použití.
  4. Jsou průběžně srovnávány výsledky z jednotlivých mechanik.

Dodržováním těchto zásad byl zachycen jeden pokus prodat nám výhodně media vzhledově velmi podobná osvědčené značce, na základě měření vzorku však prokazatelně kvalitativně horší. Při důrazné reklamaci bylo připuštěno, že zdroj medií není zcela jistý.

Druhým případem zachycení významného poklesu kvality byla zřetelná odlišnost disků CD-R vypalovaných na konkrétní jednotce (výrazná asymetrie a výrazně vyšší AV BLER), ke kterému došlo náhle po jejím cca jednoročním intenzivním používání. Jednotka musela být vyměněna.

V obou případech vznikající disky procházely bez problémů základní verifikací při vypalování.

Ve sledovaném období čtyř let nebyl shledán signifikantní pokles kvality archivovaných disků.

Dobré výsledky dávají oprávnění přejít na sledování stárnutí pomocí měření náhodných vzorků z celého archivu. Tento fakt v kombinaci s velmi výkonným měřicím zařízením dává předpoklad vzniku bezpečného digitálního archivu CD disků.

Vzniká nové informační prostředí, v němž většina badatelů nebude muset cestovat za dokumenty a přesto budou mít přístup k mnoha informacím. Bude dále ubývat romantiky starých časů.

Rychlost přístupu k informacím, jejich množství a snadná přístupnost ale přinese jistě nové způsoby dalšího bádání.

Něco odchází, něco přichází,... co to přinese prakticky?

Aktualizováno: 01.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist