Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Prezentace historických fondů v rámci výstavní činnosti

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

13. ročník odborné konference (23. - 24. listopadu 2004)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Prezentace historických fondů v rámci výstavní činnosti

Ivanka Horáková

Vážení a milí přítomní, kolegyně, kolegové, dovoluji si před Vás předstoupit s odvážným cílem říci Vám něco zcela nového převratného o prezentaci knihovních fondů ve výstavní činnosti Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Nechte mi prosím na počátku mého krátkého exkurzu do světa vitrín a krásně vyvedených popisek tu naději, že se mi podaří Vás zaujmout.

Krásné klášterní chodby plzeňské vědárny, co si budeme namlouvat, stále jí tak všichni s láskou nazýváme, přímo vyzývají k zabydlení obrazy, sochami, knihami. Činíme tak plánovitě a lákáme stále kolemjdoucí k trochu jinému zastavení v knihovně, nebo při návštěvě našich oddělení nápadně upozorníme, že v prvním patře budovy je opravdu krásná a mimořádná výstava.

Po čtrnácti letech systematického přesvědčování a mediálního tlaku dá se s mírným optimismem říci, že se dílo začíná dařit.

Re mne, nebo mé kolegy občas zastaví na právě prázdné chodbě člověk a zeptá se Vy zde nemáte výstavu? A tehdy, musím se přiznat, zalije oko mé stříbřitá slza a tiše si říkám tak přece.

Nemusíte se bát, že budu pokračovat v duchu lehkých románků konce devatenáctého století (mimochodem, to je již chráněný fond), chci jen v lehké nadsázce potvrdit, že prezentace knihovních fondů je dlouhodobá, cílená práce, že tyto fondy můžeme využít prakticky při kterémkoliv námětu výstavní činnosti, a to s velkým efektem, nasměrováním pozornosti médií i veřejnosti k jednomu titulu, tématu či vystavovanému souboru.

Dovolte mi malý příklad.

Mezi Vámi kolují fotografie a pozvánky z výstav, které se u nás uskutečnily v posledních letech.

Osobně považuji za vrchol této práce patnáct výstav pořádaných od r. 1990 v rámci plzeňské jarní kulturní události, což jsou SMETANOVSKÉ DNY s příslušným vročením.

Již 24 let je první čtvrtek v měsíci březnu zahajovacím dnem odborného sympozia, kde významné vědecké osobnosti přednáší o společnosti 19. století.

Plzeň je zaplavena koncerty, recitály, divadelní program reflektuje tento festival každoročním uvedením některého díla našich skladatelů. V této konkurenci knihovna získala takovou tradici a snad i renomé, že jsme týdny před zahájením doprovodné výstavy dotazováni, co že to bude v expozici za unikáty.

Musím říci, že jsme s kolegy záměrně a v mém případě i úporně porušovali tradice vystavování jen knižních exponátů. Cílem bylo navodit skutečnou atmosféru světa 19. století.

Každoročně je totiž stanoveno pevné téma a k němu se váže námi instalovaná výstava. A tak vznikla následující výstavní odezva.

Téma roku 1990 - Čechy a Evropa v kultuře 19. století

Výstavní odezva - díla českých národních buditelů a díla světových velikánů vzniklá při jejich pobytu na území našeho státu - respektive Rakouska-Uherska.

Téma roku 1994 - Český lev a rakouský orel

Výstavní odezva - Politický boj na stránkách periodického tisku 19. století, vídeňský kongres, rok 1848 apod.

Vystavena periodika z tohoto období, zejména satirické časopisy, články a statě jednotlivých osobností politické scény, zprávy z parlamentu, korespondence mezi Palackým a Riegrem apod.

Téma roku 1995 - Idyla a idyličnost v kultuře 19. století

Výstavní odezva - Průřez díly básníků 19. století, motivy krajinné, osobní, romantické, milostné. Doprovázeno hudebními partiturami a výtvarnými díly.

Téma roku 1997 - Sex a tabu v české kultuře

Výstavní odezva - vystaveny sbírky intimní poezie, osobní deníčky, milostná korespondence českých literátů 19. století, dobové karikatury lehkých žen a dívek z humoristických časopisů (zákusek na vernisáži - srdíčka a sněhové pusinky, dobová pozornost vstupenka do domu lásky).

Téma roku 1998 - Salony v české kultuře 19. století

Výstavní odezva - výstava instalována jako salon s vitrínami literárními, hudebními, výtvarnými, jako novinářský salon společenské komunikace, v popředí mobiliář salonu, stolek s křesly a pohoštěním, figurína dámy - hostitelky v dobovém úboru

Téma roku 2000 - Fenomén smrti v české kultuře 19. století

Výstavní odezva - základem výstavy motivy funerální v literárním zpracování - J. Neruda

Doprovodné materiály, balady, žalmy, smuteční písně v tvorbě českých skladatelů, inzerce smutečního oblečení a služeb v dobovém tisku.

Zákusek na vernisáži - rakvička a věneček. Součástí expozice byla fotografická výstava unikátních náhrobků na českých hřbitovech

Téma roku 2003 - Biedermeier v českých zemích

Výstavní odezva - instalace vitrín v duchu módy a předmětů z doby biedermeieru, úvod do výstavy prováděla zvoucí dáma Amálie v dobovém oblečení - replika oděvu.

Vystaveno několik kusů dobového mobiliáře včetně knihovny a skleníku.

Vystaven porcelán, portréty, dobová móda, literární díla, výtvarná díla A. Machka, především portrét neznámé dámy z depozita Západočeské galerie a díla rodiny Mánesů.

Pohoštění na vernisáži dle receptury MD.Rettigové - čajové rohlíčky.

Téma roku 2004 - Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století

Výstavní odezva - vitríny v duchu školního vyučovacího procesu - vitrína věd matematických včetně dochovaných učebnic, vitrína dívčích prací - kresebné sešity a vyšívání, soubor třídních knih a vysvědčení včetně poznámek o mravnosti, kolekce čítanek pro školu obecnou apod.

Zpěvníky náboženské i tzv. Poučení pro dítky školní.

Pohoštění na vernisáži - plněná houstička.

Vážení kolegové, v rámci právě citovaných akcí jsou každoročně po pečlivé úvaze vybrána díla z našeho fondu vzácných tisků, která obsahem patří k určenému tématu a jsou s patřičným komentářem prezentována jako mimořádně cenný exponát veřejnosti.

Disponujeme velmi cenným fondem regionálních periodik 19. století, takže dobový kolorit přesvědčivě oslovuje všechny návštěvníky.

Snažíme se zachovat také jistý nadhled nad tématem a především celou expozici oživit dobovými předměty ze zápůjček četných muzeí a také, a to s poděkováním cituji, od mnohých soukromých osob, které jsou s námi v kontaktu.

V této chvíli a před tímto fórem chci poděkovat významným spolupracovníkům, kteří s trpělivostí vyhledávají podklady pro někdy odvážné nápady. Je to nejčastěji pan kolega cedo - vedoucí knihovny Západočeského muzea, doktorka Maderová z národopisného oddělení téhož muzea a ředitelka Západočeské galerie Jana Potužáková, která i v případě prezentace vzácných obrazů realizovala naše záměry s nadšením.

Z materiálů, které mezi Vámi kolují, je doufám zřejmé, že exponáty jsou v uzavřených vitrínách, na podložkách, na peřinkách z molitanu, s podpěrami z pevného materiálu, stránky přidržují průsvitné gumičky, se vším je zacházeno šetrně a s citem.

Jsme toho názoru, že pro výstavu samotnou je pestrost exponátů a zejména trojrozměrných předmětů divácky velmi komentovaným přínosem.

Odměnou je nám i uznalé pokyvování účastníků sympozia a někdy i překvapivé konstatování, jak nápaditě je téma uchopeno. Naší výhodou jsou samozřejmě bohaté fondy knihovny a možnost výběru titulů k prezentaci.

Pro média, která výstavu pak prezentují veřejnosti, nalézáme vždy jakýsi bonbónek, který s obšírnějším komentářem láká návštěvníky.

Co mne osobně těší nejvíce, to jsou velmi četné zápisy v návštěvní knize od jednotlivců, žáků škol, studentů středoškoláků i vysokoškoláků a také situace, kdy doprovázející pedagog nic o vystavovaných exponátech neví a my knihovníci můžeme naše fondy představit s patřičnou pýchou.

Co závěrem

Fondy knihoven jsou utvářeny pro uživatele, tak tomu bylo a určitě nadále bude. Máme-li ukázat veřejnosti odborné zázemí, zákulisí naší práce, je výstavní činnost jednou z těch efektivních forem, která je viditelná, při promyšleném představení mediálně zajímavá a osloví často i ty návštěvníky, kteří by běžně do knihovny možná ani nepřišli. A ještě jeden klad je zřejmý - docela dobře poznáváme náš fond. Stalo se nám nejednou, že jsme v depozitáři nalezli mimořádně zajímavou knihu, která se stala objevem i pro odbornou veřejnost.

By> je to záležitost pracná a také, musím přiznat, ji provádí trochu výstavami posedlí knihovníci, přinesla výstavní činnost plzeňské vědecké knihovně docela dobré výsledky. Více než čtyřicet článků v denním tisku a grantová podpora Magistrátu města Plzně, který není naším zřizovatelem, také o něčem hovoří.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi závěrem pozvat Vás do Plzně na 25. ročník Smetanovských dnů. Sympozium je otevřeno odborné veřejnosti a téma Slovanství je jistě jedním z námětů, nad kterými se česká muzea, galerie a knihovny mohou zamyslet.

Naše výstava doprovázející tuto významnou plzeňskou kulturní akci má již jméno: SLOVAN JSEM A SLOVAN BUDU.

Prameny

Historické vědomí v českém umění 19. století. Uměnovědné studie III (usp. Tomáš Vlček). Ústav teorie a dějin umění ČSAV: Praha 1981.

Město v české kultuře 19. století. Studie a materiály I (usp. Milena Freimanová). Národní galerie v Praze: Praha 1983.

Divadlo v české kultuře 19. století. Studie a materiály II (usp. Milena Freimanová). Národní galerie v Praze: Praha 1985.

Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Studie a materiály III (usp. Milena Freimanová). Národní galerie v Praze: Praha 1988.

Průmysl a technika v novodobé české kultuře (usp. Marta Ottlová). Ústav teorie a dějin umění ČSAV: Praha 1988.

Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Studie a materiály V (usp. Milena Freimanová). Národní galerie v Praze: Praha 1989.

Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál (usp. Marta Ottlová). Ústav teorie a dějin umění ČSAV: Praha 1990.

Prameny české moderní kultury (usp. Oldřich Král - Blanka Svadbová - Pavel Vašák). Národní galerie v Praze - Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: Praha 1988.

Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění (usp. Marta Ottlová - Milan Pospíšil). Ústav teorie a dějin umění: Praha 1991.

Čechy a Evropa v kultuře 19. století (usp. Zdeněk Hojda - Roman Prahl). Národní galerie v Praze: Praha 1993.

Umění a civilizace jako divadlo světa (usp. Marta Ottlová - Milan Pospíšil). Hudební ústav AV ČR: Praha 1993.

Český dnešek a české 19. století (Máme se stydět za své 19. století?). Nebylo vydáno.

*Sacrum et profanum (usp. Marta Ottlová - Milan Pospíšil). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 1998.

Český lev a rakouský orel v 19. století / Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert (usp. Zdeněk Hojda - Roman Prahl). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 1996.

Idyla a idyličnost v kultuře 19. století (usp. Kristina Kaiserová - Ivan Martinovský). Archiv města Plzně - Albis International. Ústí nad Labem 1999.

Umění a veřejnost v 19. století (usp. Kristina Kaiserová - Ivan Martinovský). Archiv města Plzně - Albis International. Ústí nad Labem 1998.

Sex a tabu v české kultuře 19. století (usp. Václav Petrbok). Academia: Praha 1999.

Salony v české kultuře 19. století (usp. Helena Lorenzová - Ta>ána Petrasová). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 1999.

*Mezi časy... kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800 (usp. Zdeněk Hojda - Roman Prahl). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 2000.

Fenomén smrti v české kultuře 19. století (usp. Helena Lorenzová - Ta>ána Petrasová). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 2001.

*Komunikace a izolace v české kultuře 19. století (usp. Kareřina Bláhová). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 2002.

*Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století (usp. Zdeněk Hojda - Roman Prahl). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 2003.

*Biedermeier v českých zemích (usp. Helena Lorenzová - Ta>ána Petrasová). KLP - Koniasch Latin Press: Praha 2004.

Aktualizováno: 29.08.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist